Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор Ю.М. Антощенко
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2013
(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23399393
Місцезнаходження емітента
54017 Україна Миколаївська - м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
Міжміський код, телефон та факс емітента
(0512) 49-14-80 (0512) 49-11-14
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2013

(дата)
Річна інформація опублікована у


(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

_______________

*Заповнюється за наявності


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"