Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Член Ревiзiйної комiсiї Скорейко Наталiя Iванiвна

1 0.00000000000 1 0 0 0
Заступник Генерального директора з економiчних питань Гетманчук Олена Валентинiвна

0 0.00000000000 0 0 0 0
Генеральний директор Антощенко Юрiй Михайлович

24352 0.01540000000 24352 0 0 0
Перший заступник Генерального директора Булатов Микола Миколайович

164 0.00010000000 164 0 0 0
Директор з iнвестицiйної полiтики Щербаков Сергiй Павлович

0 0.00000000000 0 0 0 0
Комерцiйний директор Гончарук Микола Павлович

0 0.00000000000 0 0 0 0
Директор з економiчної безпеки та правової полiтики Струлецький Юрiй Анатолiйович

1 0.00000000000 1 0 0 0
Технiчний директор Старих Артур Iванович

3000 0.00190000000 3000 0 0 0
Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї Жуковська Свiтлана Станiславiвна

0 0.00000000000 0 0 0 0
Начальник вiддiлу добору та пiдготовки кадрiв Карпенко Тетяна Володимирiвна

0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Соловйов Олександр Олександрович

1 0.00000000000 1 0 0 0
Член Наглядової ради Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" 32984271
39660001 25.00000000000 39660001 0 0 0
Член Наглядової ради Катренко Григорiй Миколайович

1 0.00000000000 1 0 0 0
Член Наглядової ради Яценко Сергiй Iванович

1 0.00000000000 1 0 0 0
Член Наглядової ради Никонець Наталiя Миколаївна

1 0.00000000000 1 0 0 0
Член Наглядової ради Звязкiна Галина Матвiївна

30 0.00000000000 30 0 0 0
Член Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 33947089
1726100 1.08810000000 1726100 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Горбань Олена Анатолiївна

1 0.00000000000 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Нiколайчук Олена Григорiвна

0 0.00000000000 0 0 0 0
Директор з соцiальних питань та технiчного забезпечення пiдготовки виробництва Ганусовський Василь Володимирович

0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 41413654 26.1055 41413654 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"