Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 9686700 0 14701500 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.06 0 0.092 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 14624109.18 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 05.04.2013
25.04.2012
Дата виплати дивідендів 13.05.2013
03.05.2012
Опис В звiтному 2012 роцi Товариство вiдпрацювало з чистим прибутком 32 289 тис. грн. На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 04.04.2013 року, було прийнято рiшення здiйснити нарахування та виплату дивiдендiв у розмiрi 30% вiд чистого прибутку у термiн до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства (протокол № 22 вiд 04.04.2013 року). На засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол № 57 вiд 18.04.2013р.) визначено 05 квiтня 2013 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 роцi у розмiрi, визначеному за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 04.04.2013; встановлено дату початку виплати дивiдендiв - 13 травня 2013 року та вирiшено здiйснити виплату дивiдендiв за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2013 у термiн до 1 липня 2013 року; вирiшено нарахування та виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства здiйснити у вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 04.04.2013 та Положення про порядок нарахування та виплати дивiдендiв Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго».


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"