Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Украудит ХХI - Миколаїв"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24790159
Місцезнаходження 54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкiнська, 42, оф. 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1843
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0512) 37-65-36
Факс (0512) 37-65-36
Вид діяльності надання аудиторських послуг
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36980202
Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 520607
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 362-79-73
Факс (044) 248-79-87
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис -

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"