Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (надалi ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» у вiдкрите акцiонерне товариство енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Державна акцiонерна енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» заснована у формi ВАТ, вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 31.08.95р. № 170, шляхом перетворення державного пiдприємства «Миколаївобленерго» у державну акцiонерну енергопостачальну компанiю «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Указу Президента України вiд 4 квiтня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України». Статут державної акцiонерної енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» зареєстровано Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою виконкому мiської ради м. Миколаєва, реєстровий № 8537/1а вiд 30.10.1998р. У зв’язку з прийняттям рiшення на загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 24.04.1999р.) про перейменування ДАЕК «Миколаївобленерго» у ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», 30.04.1999 року здiйснена перереєстрацiя Статуту акцiонерного товариства Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою виконкому мiської ради м. Миколаєва, реєстровий № 8537/2. У результатi створення Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» вiдповiдно до Постанови КМУ № 794 вiд 22.06.2004 року, пакет акцiй ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у розмiрi 70% передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанiя України». У зв’язку з цим внесенi змiни до Статуту. Статут у новiй редакцiї зареєстрований виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 01.02.2005 року № 15221050001001203. Постановою КМУ вiд 11.05.2011 року № 497 «Про передачу Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй енергогенеруючих та енергопостачальних пiдприємств» зi змiнами та доповненнями було визначено, що пакет акцiй у розмiрi 45% статутного капiталу Товариства пiдлягає вилученню в установленому порядку iз статутного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» та передачi Фонду державного майна України. На чергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 06.04.2011р., було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новiй редакцiї, у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» та змiною найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (скорочена назва ПАТ «Миколаївобленерго»). Нова редакцiя Статуту зареєстрована Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14 квiтня 2011р. № 15221050060001203. 5 квiтня 2012 року на чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго». Вiдповiднi змiни до Статуту були зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради 12 квiтня 2012 року № 15221050071001203. Вiдповiдно до Положення про порядок переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 30.06.2000р. № 98, iз змiнами та доповненнями, Товариством було укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з ВАТ «Нацiональний депозитарiй України» (м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3) та договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв з ТОВ «УПР-ФIНАНС» (м. Київ, вул. Кавказька, 11).
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
ПАТ «Миколаївобленерго» обслуговує 19 сiльських, 4 мiських адмiнiстративних районiв Миколаївської областi площею 24,6 тис. кв. км. До складу Товариства входять: - фiлiя м. Миколаєва, створена на базi Миколаївських електричних мереж, що забезпечує енергопостачання споживачiв м. Миколаєва; - фiлiї Вознесенського та Первомайського районiв, якi забезпечують енергопостачання споживачiв Вознесенського та Первомайського адмiнiстративних районiв i забезпечення електричних мереж й устаткування напругою 35-150 кВ в Арбузинськiй, Братськiй, Веселинiвськiй, Врадiєвськiй, Доманiвськiй та Кривоозерськiй фiлiях; - 17 фiлiй районiв електричних мереж, якi забезпечують енергопостачання споживачiв в адмiнiстративних районах: Арбузинському, Баштанському, Березанському, Березнегуватському, Братському, Веселинiвському, Врадiївському, Доманiвському, Єланецькому, Жовтневому, Казанкiвському, Кривоозерському, Миколаївському, Новобузькому, Новоодеському, Очакiвському, Снiгурiвському. До складу Товариства входять 3 гiдроелектростанцiї, розташованi на р. Пiвденний Буг: - Первомайська ГЕС, м Первомайськ; - Мигiйська ГЕС, с. Мигiя; - Костянтинiвська ГЕС, с. Костянтинiвка. Протоколом Наглядової Ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 23 березня 2012р. № 41 затверджена нова органiзацiйна структура Товариства. Очолює Товариство Генеральний директор.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до Товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У зв’язку з переходом ПАТ «Миколаївобленерго» на здачу звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi з 01.01.2012р. у Товариствi було розроблено i введено в дiю з 02.01.2012р. Положення «Про облiкову полiтику у ПАТ «Миколаївобленерго», затверджене наказом № 806 вiд 06.08.2012р. Повноваження Товариства по встановленню облiкової полiтики реалiзуються через визначення у Положеннi «Про облiкову полiтику у ПАТ «Миколаївобленерго» перелiку методiв оцiнки, облiку i процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає бiльш нiж один їх варiант. Одноварiантнi принципи оцiнки та методи облiку до Положення не включаються, оскiльки є iмперативними для застосування нормами. Вiдповiдно до Положення «Про облiкову полiтику у ПАТ «Миколаївобленерго» проводиться постiйний облiк запасiв. Одиницею облiку запасiв є їх найменування. Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO). Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання. Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням таких методiв: • по будiвлям, спорудам, передавальним пристроям, силовим машинам та обладнанню – кумулятивним методом; • по iншим основним засобам – прямолiнiйним методом. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року Акцiонерам та Дирекцiї АТ «Миколаївобленерго» ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» (код ЄДРПОУ 23399393; мiсцезнаходження: юридична адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, фактична адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, дата державної реєстрацiї 30 квiтня 1999 року), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики та iнших примiток до цiєї фiнансової звiтностi (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»). Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках 2 та 5 до фiнансової звiтностi концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця Фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтках 2 та 5 до фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрностi подання суб’єктом господарювання фiнансового звiту з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансового звiту. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висновок На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» станом на 31 грудня 2012 року та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 5, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф Ми звертаємо увагу на Примiтки 2 та 5 до фiнансової звiтностi, якi пояснюють ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання. Фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» станом на 31.12.2012 року було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» може бути не прийнятною для iнших цiлей. Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Iншi питання Вхiдний баланс станом на 31 грудня 2011 року, складений вiдповiдно до МСФЗ, перевiрявся нами. Ми висловили щодо нього не модифiковану думку 23.03.2012 року. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №1360. Вартiсть чистих активiв Товариства Станом на 31 грудня 2012 року вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою, нiж розмiр статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв Товариства була розрахована у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв то фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, i має позитивне значення в сумi 335 073 тисяч гривень. Ця сума, вiдповiдно, є бiльшою, нiж сума статутного капiталу. На нашу думку, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що пiдлягала аудиту, та iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, не мiстять суттєвих невiдповiдностей. Виконання значних правочинiв На нашу думку, протягом перiоду аудиту Товариство не виконувало значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними фiнансової звiтностi, що пiдлягала аудиту) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Стан корпоративного управлiння На нашу думку, стан корпоративного управлiння Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства На нашу думку, фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Миколаївобленерго» станом на 31 грудня 2012 року, проведено Аудиторською фiрмою «Украудит XXI – Миколаїв», (код за ЄДРПОУ 24790159), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України, виданого Аудиторською палатою України 26 сiчня 2001 року №1843, термiн дiї Свiдоцтва до 23 грудня 2015 року. Мiсце знаходження аудиторської фiрми: Юридична адреса: Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкiнська, 42, оф. 15. тел./факс: (0512) 37-65-36, e-mail: ukraudit@meta.ua Аудит проведено на пiдставi Договору №11 вiд 05.12.2012 року. Аудит розпочато 10 сiчня 2013 року i закiнчено 15 березня 2013 року. Аудит проводився в межах адмiнiстрацiї ПАТ «Миколаївобленерго» за адресою: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40. Додатки. Фiнансовий звiт ПАТ «Миколаївобленерго» м. Миколаїв 15 березня 2013 року Директор ТОВ «Украудит ХХI – Миколаїв» Л.Д.Оглобяк Сертифiкат аудитора серiї А № 004075 Аудиторської палати України, виданий 24 грудня 1999 року згiдно рiшення Аудиторської палати України № 85 Аудитор С. В.Кшебiт Сертифiкат аудитора № 007010 Аудиторської палати України, виданий 31 сiчня 2013 року згiдно рiшення Аудиторської палати України № 264
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Товариство здiснює свою дiяльнiсть згiдно лiцензiй: - лiцензiя АГ № 500343 на передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами. - лiцензiя АГ № 500344 на постачання електричної енергiї за регульованим тарифом. Ринком збуту електроенергiї є регiон Миколаївської областi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Суттєвих придбань та вiдчужень за останнi п'ять рокiв не було.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Фiнансування iнвестицiйної програми 2012 року складає 105789,38 тис. грн., а виконання робiт, придбання обладнання та матерiалiв - 108043,93 тис. грн., а саме: 1. Будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання -78799,25 тис. грн. 2. Заходи зi зниження та недопущення понаднормативних витрат електроенергiї - 12565,10 тис. грн. 3. Впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй - 1999,31 тис. грн. 4. Впровадження та розвиток систем зв'язку - 154,99 тис. грн. 5. Придбання транспортних засобiв - 13420,74 тис. грн. 6. Придбання приладiв та пристроїв - 1104,54 тис. грн. На виконання iнвестицiйної програми 2013 року заплановано коштiв на суму 110204,40 тис. грн. Виконання iнвестицiйних програм дозволяє полiпшити технiчний стан електричних мереж, вiдновити основнi фонди, зменшити технологiчнi втрати електроенергiї на її транспортування та значно зменшити фiнансовi витрати на експлуатацiю обладнання. Все це сприяло полiпшенню якостi електрозабезпечення споживачiв та пiдвищенню виробничих потужностей промислових пiдприємств.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства суттєво впливає знос основних фондiв, заборгованiсть побутових споживачiв та юридичних осiб.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У 2012 роцi ПАТ "Миколаївобленерго" були сплаченi такi штрафи, пенi, неустойки у сумi 521,4 тис.грн., а саме: - порушення податкового законодавства (податок на прибуток) - 13,6 тис. грн.; - порушення податкового законодавства (ПДВ) - 88,5 тис.грн.; - порушення податкового законодавства (земельний податок) - 0,5 тис.грн.; - за перевищення лiмiтiв споживання водних ресурсiв - 28,7 тис.грн.; - пенi - 78,0 тис.грн.; - за порушення умов господарських договорiв - 261,2 тис. грн.; - штрафи, сплаченi ДП "Енергоринок" - 50,9 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться згiдно Положення «Про облiкову полiтику у ПАТ «Миколаївобленерго», затвердженого наказом № 806 вiд 06.08.2012р. Для ведення бухгалтерського облiку застосовується автоматизована форма облiку - програмний комплекс "1С:Пiдприємство 8.1". Засоби ведення бухгалтерського облiку, встановленi для Товариства облiковою полiтикою, застосовуються всiма фiлiями. Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за алгоритмом розрахованим та затвердженим НКРЕ.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Договорiв (контрактiв) не виконаних немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основними напрямками залучення iнвестицiй на 2013 рiк є: - розвиток, модернiзацiя та реконструкцiя технологiчного обладнання ПС, ТП та електричних мереж 0,4-150 кВ; - удосконалення та оновлення парку засобiв облiку споживання електроенергiї; - розвиток i модернiзацiя пристроїв релейного захисту й автоматики; - впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй; - впровадження та розвиток АСДТК; - забезпечення пiдроздiлiв Товариства транспортом, у т.ч. спецiальним: автопiдiймачами, електролабораторiями тощо. - забезпечення пiдроздiлiв Товариства випробувальними та вимiрювальними приладами, пристроями тощо. Запропонований план iнвестицiйних залучень передбачає комплекс заходiв, спрямованих на полiпшення технiчного стану ПС, ТП та електричних мереж з урахуванням пiдготовки їх до роботи у несприятливих погодних умовах, осiнньо-зимовий перiод на найближчi роки, що має значно пiдвищити їх надiйнiсть та дозволить забезпечити безперервне електропостачання споживачiв Товариства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдженнями та розробками Товариство не займається.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом 2012 року юрисконсультами Товариства проводилась наступна робота по примусовому стягненню боргiв на користь Товариства. Юрисконсультами подано 210 позовiв на суму 37133045 грн. до Господарського суду Миколаївської областi щодо стягнення боргiв з боржникiв юридичних осiб на користь Товариства, з них 24 банкрута на суму 851343 грн. Задоволено 133 позови на 12570462 грн. Товариство отримало за 2012 рiк 3265422,82 грн. За 2012 рiк юрисконсультами подано 2403 позови на суму 3841927 грн. до мiсцевих судiв Миколаївської областi щодо стягнення боргiв з боржникiв фiзичних осiб на користь Товариства. З них задоволено 1572 позови на суму 2941349 грн. За рiшеннями суду щодо стягнення боргу з фiзичних осiб Товариство отримало за 2012 рiк 2953624 грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Всього за 2012 рiк до бюджетiв перераховано загальнодержавних i мiсцевих податкiв та зборiв у сумi 126966 тис.грн. З них загальнодержавнi податки та збори складають 126093 тис.грн., в т.ч. податок на прибуток - 22457 тис. грн., податок на додану вартiсть - 64467 тис.грн. Чистий прибуток Товариства за 2012 рiк склав 32 289 тис. грн. Досягти такого результату вдалось завдяки запровадженiй у 2011 роцi полiтицi жорсткої економiї витрат, прогресивному зростанню доходiв вiд основної дiяльностi, збiльшенню доходiв вiд надання послуг на сторону, збiльшенню доходiв вiд зменшення втрат електроенергiї тощо. Всi витрати Товариства за 2012 рiк знаходились в межах фiнансового плану. На зниження прибутку в 2012 роцi (через впровадження Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi) вплинули витрати по податковим рiзницям, дисконтування дебiторської та кредиторської заборгованостi, нарахування резерву сумнiвних боргiв та списання дебiторської заборгованостi. Товариством виконано на 100,01% iнвестицiйну програму, затверджену НКРЕ України. Загальний показник виконання ремонтних робiт склав 118% вiд плану, всi ремонтнi роботи, як i в 2011 роцi, були закiнченi головним чином до настання осiнньо-зимових холодiв, що загалом покращило якiсть виконаних ремонтних робiт. Що стосується охорони працi, то на базi ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 роцi пiд головуванням заступника Мiнiстра енергетики та вугiльної промисловостi Сергiя Михайловича Чеха проведено семiнар-нараду «Про практику дiяльностi роботи пiдприємств паливно-енергетичного комплексу (надалi ПЕК) з охорони працi, прiоритетнi напрями та завдання на 2012 рiк». У ходi семiнару учасники мали змогу обговорити сучасний стан охорони працi, тенденцiї, проблеми та недолiки в роботi служб промислової безпеки енергетичних пiдприємств. Не обiйшлося й без огляду та обговорення технiчних iнновацiй нового обладнання, яке працює на полегшення та убезпечення роботи монтерiв оперативно-виїзної бригади, нових моделей спецодягу (термостiйкого та здатного витримати агресивний вплив зовнiшнього середовища). Ефективнiсть останнiх була наочно продемонстрована на навчальному полiгонi ПАТ «Миколаївобленерго», розташованому на базi фiлiї Товариства «Пiвденна». Миколаївський семiнар отримав найвищу оцiнку як вiд представникiв Мiнiстерства, так i вiд його учасникiв. Крiм того в кожнiй фiлiї ПАТ «Миколаївобленерго» введенi посади iнженера з охорони працi з адмiнiстративним пiдпорядкуванням заступнику Генерального директора з охорони працi. У 2012 роцi був прийнятий новий колективний договiр, який покращив соцiальний захист не тiльки працiвникiв Товариства, а й колишнiх працiвникiв (непрацюючих пенсiонерiв). Так регулярнi квартальнi виплати непрацюючим пенсiонерам зросли вдвiчi. Виплати багатодiтним працiвникам зросли вдвiчi, працiвникам по догляду за дитиною до трьох рокiв теж вдвiчi, на поховання близьких людей працiвника в 2,5 рази. Заробiтна плата працiвникiв у 2012 роцi у порiвняннi з 2011 роком зросла на 19,6% по штатним працiвникам.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"