Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 767004 853057 1321 1429 768325 854486
будівлі та споруди 487858 527057 843 951 488701 528008
машини та обладнання 261592 301861 0 0 261592 301861
транспортні засоби 7441 14936 271 271 7712 15207
інші 10113 9203 207 207 10320 9410
2. Невиробничого призначення: 4041 4413 0 0 4041 4413
будівлі та споруди 4041 4384 0 0 4041 4384
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 29 0 0 0 29
Усього 771045 857470 1321 1429 772366 858899
Опис Основнi засоби в цiлому вiдображенi за переоцiненою вартiстю за винятком тих основних засобiв, якi вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення корисностi. Житловий фонд вiдображений за переоцiненою з використанням встановленого державою коефiцiєнту iндексацiї балансової вартостi об’єктiв житлового фонду вартiстю. Активи, якi придбанi у перiодах пiсля 2004 року, вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення корисностi. До таких активiв вiдносяться: земельнi дiлянки, споруди i передавальнi пристрої, транспортнi засоби, iншi основнi засоби. Первiсна вартiсть основних засобiв включає цiну придбання, непрямi податки, якi пов’язанi з придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання iз запланованою метою. Амортизацiя основних засобiв починає нараховуватися з мiсяця наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання. Амортизацiя будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання нараховується з використанням кумулятивного методу, iнших основних засобiв - з використанням прямолiнiйного методу за наступними термiнами корисного використання: Будiвлi - 30 -70 рокiв; Споруди та передавальнi пристрої - 10 - 60 рокiв; Машини та обладнання - 2 - 40 рокiв; Транспортнi засоби - 5 - 8 рокiв; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 2 -10 рокiв; Iншi основнi засоби - 3 роки. При введеннi в експлуатацiю встановлюються iндивiдуальнi термiни корисного використання для окремих основних засобiв, виходячи iз дiйсного стану таких об’єктiв. Строки використання основних засобiв переглядаються у випадках: • змiни економiчних вигод вiд використання груп (видiв) основних засобiв - централiзовано, експертною технiчною комiсiєю; • при капiталiзацiї витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобiв – робочою комiсiєю при введеннi в експлуатацiю (частковому списаннi). Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об’єкта. Вартiсть полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з використанням прямолiнiйного методу за тими ж рiчними ставками, що й вiдповiднi основнi засоби. Дооцiнка об’єктiв основних засобiв до справедливої вартостi здiйснюється у разi, якщо iнфляцiя призводить до суттєвого зростання справедливої вартостi основних засобiв. Сума дооцiнки вiдображається у складi додаткового капiталу. Накопичена амортизацiя при дооцiнцi виключається з первiсної вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу. Пiд час вибуття основного засобу одночасно зi списанням балансової вартостi активу зменшується додатковий капiтал на недоамортизовану суму дооцiнки. Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об’єкта в робочому станi, включаються в звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого вони вiдносяться. Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд реалiзацiї та балансової вартостi i включаються в iншi доходи або витрати вiд звичайної дiяльностi. Витрати на вiдновлення будiвель Товариства капiталiзуються в мiру їх виникнення i вважаються незавершеним будiвництвом до моменту завершення будiвництва. Амортизацiя на цi суми не нараховується. Фiнансування iнвестицiйної програми 2012 року складає 105789,38 тис. грн., а виконання робiт, придбання обладнання та матерiалiв - 108043,93 тис. грн., а саме: 1. Будiвництво, модернiзацiя та реконструкцiя електричних мереж та обладнання -78799,25 тис. грн. 2. Заходи зi зниження та недопущення понаднормативних витрат електроенергiї - 12565,10 тис. грн. 3. Впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй - 1999,31 тис. грн. 4. Впровадження та розвиток систем зв'язку - 154,99 тис. грн. 5. Придбання транспортних засобiв - 13420,74 тис. грн. 6. Придбання приладiв та пристроїв - 1104,54 тис. грн. На виконання iнвестицiйної програми 2013 року заплановано коштiв на суму 110204,40 тис. грн. Виконання iнвестицiйних програм дозволяє полiпшити технiчний стан електричних мереж, вiдновити основнi фонди, зменшити технологiчнi втрати електроенергiї на її транспортування та значно зменшити фiнансовi витрати на експлуатацiю обладнання. Все це сприяло полiпшенню якостi електрозабезпечення споживачiв та пiдвищенню виробничих потужностей промислових пiдприємств.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"