Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 24015 X X
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку 26.11.2012 14015 19 25.11.2013
Короткостроковий кредит банку 13.03.2012 10000 16.7 11.03.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X XX
Податкові зобов'язання X 8480 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 574279 X X
Усього зобов'язань X 606774 X X
Опис: Короткостроковi кредити банкiв складають 24015 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 8480 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 574279 тис. грн., в т.ч. вiдстроченi податковi зобов'язання складають 14838 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 362921 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 63483 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 87820 тис. грн. та iн.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"