Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Річна фінансова звітність підприємства

Коди


Дата (рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
Територія
за КОАТУУ 4810136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13
Середня кількість працівників 3979
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс на 31.12.2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 440 592
- первісна вартість 011 744 1095
- накопичена амортизація 012 ( 304 ) ( 503 )
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 771045 857470
- первісна вартість 031 1564399 1678760
- знос 032 ( 793354 ) ( 821290 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 39 8532
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 1040 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 23292 22887
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 41504 35752
- первісна вартість 161 70600 63735
- резерв сумнівних боргів 162 ( 29096 ) ( 27983 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- з бюджетом 170 126 3077
- за виданими авансами 180 2888 5327
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 652 639
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 3918 2019
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 31698 31653
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 39660 39660
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 597347 634378
Резервний капітал 340 1787 4237
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -346653 -343202
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 292141 335073
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 14651 20558
Інші забезпечення 410 635 767
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 15286 21325
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 14838
Інші довгострокові зобов’язання 470 421650 362921
Усього за розділом III 480 421650 377759
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 10700 24015
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 27199 63483
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5816 4719
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 77725 87820
- з бюджетом 550 7240 8480
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 3907 5383
- з оплати праці 580 9343 12593
- з учасниками 590 16 93
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 511 22429
Усього за розділом IV 620 142457 229015
V. Доходи майбутніх періодів 630 5108 4776
Баланс 640

Примітки Станом на 31.12.2012р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) склала 35 752 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 4 719 тис.грн.
Керівник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1590931 1381995
Податок на додану вартість 015 265155 230322
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1325776 1151663
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 1166373 ) ( 1017855 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 159403 133808
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 30143 64123
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 42838 ) ( 35977 )
Витрати на збут 080 ( 9041 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 35222 ) ( 40474 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 102445 121480
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 1
Інші доходи 130 5624 3199
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 41537 ) ( 43659 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 2962 ) ( 5894 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 63570 75127
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 31281 ) ( 26116 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 32289 49011
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 6 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 32289 49005
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 52461 60419
Витрати на оплату праці 240 180283 145580
Відрахування на соціальні заходи 250 65995 53198
Амортизація 260 35302 26461
Інші операційни витрати 270 46822 42465
Разом 280 380863 328123III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 158640000 158640000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 158640000 158640000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.000204 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки За 2012 рiк дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 1 590 931 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1 166 373 тис.грн., чистий прибуток - 32 289 тис.грн.
Керівник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська
Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1521969 1317995
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 87820 77725
Повернення авансів 030 80 221
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 30 38
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 53 51
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 5742 6663
Інші надходження 080 6550 4067
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 1168105 1041866
Авансів 095 5405 4860
Повернення авансів 100 114 127
Працівникам 105 143910 119126
Витрат на відрядження 110 1827 1977
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 64467 56081
Зобов'язань з податку на прибуток 120 22457 22586
Відрахувань на соціальні заходи 125 69133 55441
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 29693 23627
Цільових внесків 140 0 58
Інші витрачання 145 15061 7885
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 102072 73126
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 -3
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 102072 73126
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 59 659
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 0 0
- необоротних активів 250 102720 73081
- майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 0 1807
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -102661 -74229
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -102661 -74229
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 220327 226150
Інші надходження 330 0 1
Погашення позик 340 207012 222150
Сплачені дивіденди 350 14625 824
Інші платежі 360 0 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1310 3177
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1310 3177
Чистий рух коштів за звітній період 400 -1899 2074
Залишок коштів на початок року 410 3918 1844
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 2019 3918

Примітки За 2012 рiк надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 1 521 969 тис.грн., витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - 1 168 105 тис.грн., залишок коштiв на кiнець року - 2 019 тис.грн.
Керівник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська


Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 39660 0 0 622737 1787 -357940 0 0 306244
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 -7293 0 1726 0 0 -5567
Інші зміни 040 0 0 0 -18097 0 9561 0 0 -8536
Скоригований залишок на початок року 050 39660 0 0 597347 1787 -346653 0 0 292141
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 29468 0 0 0 0 29468
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 2005 0 0 0 0 2005
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 32289 0 0 32289
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -14702 0 0 -14702
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 2450 -2450 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 31853 0 -31853 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 -26295 0 20167 0 0 -6128
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 37031 2450 3451 0 0 42932
Залишок на кінець року 300 39660 0 0 634378 4237 -343202 0 0 335073

Примітки Залишок на початок 2012 року склав 306 244 тис.грн., скоригований залишок на початок року - 292 141 тис.грн., чистий прибуток за 2012 рiк - 32 289 тис.грн., залишок на кiнець 2012 року - 335 073 тис.грн.
Керівник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковська

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"