Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно
до міжнародних стандартів фінансової звітності


1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ.
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Вiдкрите акцiонерне товариство Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго».
Статут ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрований Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14.04.2011р. за № 15221050060001203. Отримано Свiдоцтво про державну реєстрацiю ПАТ «Миколаївобленерго» серiї А01 № 490720 вiд 14.04.2011р. Змiни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 12.04.2012р. за № 15221050071001203.
Мiсцезнаходження Товариства: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту є:
- Виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi, в тому числi постачання електричної енергiї за регульованим тарифом, передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами;
- Придбання, (шляхом будiвництва, викупу, лiзингу та iншим чином), використання, утримання, розпорядження i вiдчуження електростанцiй, дамб, пiдстанцiй, офiсних будiвель, службових споруд та лiнiй передач;
- Органiзацiя i проведення топографiчно-геодезичних i кадастрових зйомок, впровадження науково-технiчних, конструкторських, технологiчних, iнформацiйних та iнших розробок;
- Впровадження нової технiки i технологiй, виконання робiт з екологiчного захисту природного середовища;
- Надання населенню побутових послуг;
- Навчання кадрiв, поглиблення професiйних знань та умiнь за рiзними спецiальностями;
- Будiвництво, реконструкцiя, ремонт, реставрацiя, оренда та використання об'єктiв промислового, житлового, комунального, соцiального i культурного, агропромислового та рекреацiйного призначення, транспорту, зв'язку, охорони здоров’я та туризму;
- Iнвестицiйна дiяльнiсть;
- Органiзацiя та проведення робiт по монтажу, демонтажу, пуску та налагодженню, електричним вимiрюванням та випробовуванням, технiчному обслуговуванню i ремонту виробничого обладнання, включаючи електроустановки до i вище 1000 В, вантажопiдйомнi крани всiх видiв, екскаватори, пилогазоочисне обладнання, котли паровi i водогрiйнi, газове та iнше устаткування, в тому числi побутового призначення, приладiв та iнструментiв;
- Розробка проектiв для виконання робiт вантажопiдйомними кранами, монтажу та демонтажу баштових та iнших кранiв, улаштування кранових колiй;
- Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв повiтряним, залiзничним та автомобiльним транспортом.
Товариство має право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй сферi, пов'язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства України.
Україна перебуває в умовах фiнансової i економiчної нестабiльностi. Полiтика уряду пов'язана з державним регулюванням i фiскальним пiдходом до вирiшення складних економiчних питань, що безумовно впливає i буде впливати на дiяльнiсть компанiй, якi займаються бiзнесом в Українi. Таким чином, бiзнес в Українi находиться в зонi ризику, який не є типовим на ринках. Цей фiнансовий звiт вiдображає поточну оцiнку керiвництвом впливу ведення бiзнесу на господарськi операцiї i фiнансове становище Товариства. В майбутньому умови бiзнесу можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
2. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА ТА ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ.
Повноваження нашого Товариства по встановленню облiкової полiтики реалiзуються через визначення у Положеннi «Про облiкову полiтику у ПАТ «Миколаївобленерго» перелiку методiв оцiнки, облiку i процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає бiльш нiж один їх варiант.
Одноварiантнi принципи оцiнки та методи облiку до Положення не включаються, оскiльки є iмперативними для застосування нормами.
При пiдготовцi фiнансового звiту були застосованi наступнi принципи:
- послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах;
- достовiрностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах;
- нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень;
- обачливостi;
- вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми.
Складовi облiкової полiтики Принципи оцiнки та методи облiку
МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»
Суттєвiсть § 7
Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв.
В зв’язку з чим встановити такi пороги суттєвостi:
1. Для визначення суттєвостi окремих статей балансу, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i власного капiталу визначити порiг суттєвостi – 2 % вiд капiталу валюти балансу;
2. Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат визначити порiг суттєвостi – 5 % чистого прибутку (збитку) Товариства;
3. Для визначення звiтного сегмента – 10% чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
4. Для iнших господарських операцiй та об’єктiв облiку – до 1% вiд валюти балансу з урахуванням обсягiв дiяльностi Товариства, характеру впливу об’єкта облiку на рiшення користувачiв та iнших якiсних чинникiв.
Тривалiсть операцiйного циклу § 68
Для класифiкацiї поточних зобов’язань, оборотних активiв, дебiторської заборгованостi, та iнших статей балансу керуватися встановленою технологiєю виробництва та затвердженою технологiчною документацiєю з тривалiстю операцiйного циклу 1 мiсяць.
МСБО 2 «Запаси»
Класифiкацiя запасiв
Встановлюється така класифiкацiя запасiв:
1. Сировина та матерiали;
2. Покупнi матерiали та комплектуючi вироби;
3. Паливо;
4. Будiвельнi матерiали;
5. Матерiали переданi в переробку (пiдрядникам);
6. Запаснi частини;
7. Iншi матерiали;
8. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП).
До складу МШП зараховуються запаси, якi не вiдносяться до необоротних активiв.
До складу запасiв включаються лiчильники електроенергiї незалежно вiд їх вартостi iз списанням на витрати виробництва в момент передачi в експлуатацiю.
Одиниця облiку запасiв
Проводиться постiйний облiк запасiв.
Одиницею облiку запасiв є їх найменування.
Порядок розподiлу транспортно-заготiвельних витрат
Транспортно-заготiвельнi витрати в облiку не вiдокремлюються, а включаються до складу первiсної вартостi запасiв.
Метод визначення собiвартостi запасiв § 21
Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат.
Методи оцiнки собiвартостi запасiв § 25
Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO)
Облiк вибуття МШП
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП) списуються на витрати дiяльностi при передачi в експлуатацiю та облiковуються на позабалансовому рахунку по матерiально-вiдповiдальним (пiдзвiтним) особам у кiлькiсному виразi протягом термiну їх корисного використання.
З позабалансового рахунку (оперативного облiку) МШП списуються по завершеннi термiну корисного використання, або у разi неможливостi подальшого використання.
Уцiнка запасiв
Здiйснюється за рахунок формування резерву на знецiнення запасiв.
Резерв нараховується на запаси, якi на дату балансу не використовувались понад 12 мiсяцiв, за винятком аварiйного запасу. На аварiйний запас резерв не нараховується.
МСБО 8 «Операцiйнi сегменти»
Види операцiйних сегментiв
Звiтним сегментом визначити господарський сегмент:
– передача та постачання електроенергiї.
Вiдображення в звiтностi iнформацiї про окремi сегменти
Окремий операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi, якщо дохiд вiд сегменту, включаючи продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiж сегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього i зовнiшнього) доходу всiх операцiйних сегментiв
Порядок розподiлу доходiв та витрат за сегментами
Доходами звiтного сегмента визнається частина доходiв пiдприємства вiд продажу зовнiшнiм покупцям, отримання яких забезпечено звичайною дiяльнiстю господарського сегмента та якi безпосередньо можуть бути вiднесенi до звiтного сегмента, за вирахуванням податку на додану вартiсть, iнших зборiв i вирахувань з доходу (збори, знижки, повернення товарiв тощо).
Витратами звiтного сегмента визнається частина витрат пiдприємства, що пов'язанi з звичайною дiяльнiстю та безпосередньо можуть бути вiднесенi (або визначенi шляхом розподiлу на обґрунтованiй та послiдовнiй основi) до звiтного сегмента.
Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати наводяться в сумi, яка безпосередньо стосується звiтного сегмента
МСБО 9 «Фiнансовi iнструменти»
Вiдображення фiнансових iнструментiв
Фiнансовi iнструменти вiдображається в балансi за справедливою вартiстю (з вiдображенням у складi прибуткiв або збиткiв).
Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу.
Методи визначення величини резерву сумнiвних боргiв
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної величини заборгованостi (прямий метод).
Спосiб розрахунку резерву сумнiвних боргiв
Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Для визначення величини резерву аналiзується заборгованiсть споживачiв з термiном непогашення понад 12 мiсяцiв
МСБО 11 «Будiвельнi контракти»
Методи визначення ступеня завершеностi робiт за будiвельним контрактом
Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи.
База розподiлу загально-виробничих витрат при нормальнiй потужностi
Загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об’єкт витрат пропорцiйно заробiтної плати виробничих робiтникiв.
МСБО 12 «Податки на прибуток»
Облiк вiдстрочених активiв та зобов’язань
Вiдстроченi податковi зобов’язання, обчисленi по дооцiнцi основних засобiв, вiдображаються у звiтностi одночасно iз переоцiнкою основних засобiв.
Вiдстроченi податковi зобов’язання, нарахованi при переоцiнцi основних засобiв, облiковуються разом iз iншими даними по переоцiненим основним засобам i списуються з балансу одночасно iз списанням з балансу основних засобiв.
Змiни iнших вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань вiдображаються у фiнансовiй звiтностi один раз на рiк, на дату складання рiчної фiнансової звiтностi
МСБО 16 «Основнi засоби»
Величина вартiсного критерiю належностi матерiального активу до основних засобiв
Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 2500 грн. вiдносяться до основних засобiв.
Строки корисного використання об'єктiв основних засобiв
В Товариствi затверджуються рекомендованi строки корисного використання основних засобiв. Можливе застосування iндивiдуальних строкiв корисного використання для окремих основних засобiв.
Строки використання основних засобiв переглядаються у випадках:
- змiни економiчних вигод вiд використання груп (видiв) основних засобiв - централiзовано, експертною технiчною комiсiєю Товариства,
- при капiталiзацiї витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобiв – робочою комiсiєю при введеннi в експлуатацiю (частковому списаннi)
Класи основних засобiв
Вести облiк основних засобiв за такими класами:
Будiвлi:
Будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення
Будiвлi виробничого призначення
Будiвлi iншi
Споруди:
Споруди
Передавальнi пристрої:
ПЛ напругою 35 кВ i вище
ПЛ-6 (10) кВ
ПЛ-0,4 кВ
КЛ напругою 35 кВ
КЛ-6 (10) кВ
КЛ-0,4 кВ
Iншi передавальнi пристрої
Силовi машини i обладнання:
ПС 35 кВ i вище
ТП 10(6)/0,4 кВ
Трансформатори силовi
Iншi силовi машини i обладнання
Робочi машини:
Трактори;
Iншi робочi машини;
Транспортнi засоби;
Верстати;
Обчислювальна технiка;
Оргтехнiка та офiсна технiка;
Засоби зв’язку;
Прилади;
Меблi;
Iншi основнi засоби;
Порядок визначення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визначається при введеннi в експлуатацiю активiв комiсiями по руху необоротних активiв.
Методи амортизацiї основних засобiв
Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання.
Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням таких методiв:
• по будiвлям, спорудам, передавальним пристроям, силовим машинам та обладнанню – кумулятивним методом;
• по iншим основним засобам – прямолiнiйним методом.
Переоцiнка необоротних активiв
Дооцiнку об’єкта основних засобiв здiйснювати до справедливої вартостi у разi, якщо iнфляцiя призводить до суттєвого зростання справедливої вартостi основних засобiв.
Накопичена амортизацiя при дооцiнцi виключається з первiсної вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу.
Перiодичнiсть зарахування сум дооцiнки необоротних активiв до нерозподiленого прибутку
Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу при вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi.
МСБО 17 «Оренда»
Методи оцiнки об’єктiв фiнансової оренди
При отриманнi в оренду – за справедливою вартiстю орендованого майна або в сумi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, якщо вона менше, нiж справедлива вартiсть майна.
При передачi в оренду - дебiторська заборгованiсть в сумi чистих iнвестицiй в оренду
МСБО 18 «Дохiд»
Метод оцiнки ступеня завершеностi операцiї з надання послуг § 24
Метод включає огляд виконаної роботи
МСБО 19 «Виплати працiвникам»
Програми виплат працiвникам
Перелiк виплат визначається Товариством вiдповiдно до колективного договору та до чинного законодавства.
Виплати працiвникам включають:
• поточнi виплати;
• виплати при звiльненнi;
• виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
• виплати iнструментами власного капiталу пiдприємства;
• iншi довгостроковi виплати.
МСБО 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу»
Вiдображення державних грантiв у звiтi про фiнансовий стан § 24, § 26
Державнi гранти, пов’язанi з активами, включаючи немонетарнi статтi, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан шляхом визначення гранта, як вiдстроченого доходу, Вiдстрочений грант визнається як вiдстрочений дохiд на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї активу
МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»
Застосування чи незастосування для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв середньозваженого валютного курсу вiдповiдного мiсяця
Для перерахунку доходiв, витрат та руху грошових коштiв застосовувати валютний курс .
МСБО 23 «Витрати на позики»
Облiк витрат на позики
Витрати на позики вiдображаються як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi (базовий пiдхiд).
МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн»
Перелiк пов'язаних сторiн
Пов’язаними сторонами є – пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи
Методи оцiнки активiв чи зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн
Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн здiйснюється за методом балансової вартостi.
МСБО 26 «Облiк та звiтнiсть щодо програм пенсiйного забезпечення»
Використання рiвня заробiтної плати при обчисленнi теперiшньої вартостi виплат
Теперiшня вартiсть виплат, очiкувана згiдно з програмою пенсiйного забезпечення, обчислюється з використанням поточних рiвнiв заробiтної плати за час до виходу на пенсiю учасникiв програми.
Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу.
МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»
Методи створення забезпечення майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства Забезпечення створюється альтернативним методом.
Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам переглядається на 31 грудня на пiдставi здiйсненої iнвентаризацiї та коригується шляхом збiльшення або зменшення.
МСБО 38 «Нематерiальнi активи»
Оцiнка нематерiального активу
Нематерiальний актив вiдображається в балансi за його собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Лiквiдацiйна вартiсть
Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю, якщо немає обґрунтованого намiру реалiзувати цей актив наприкiнцi термiну корисного використання.
Строки корисного використання нематерiальних активiв
Строки корисного використання визначаються постiйно дiючою експертною технiчною комiсiєю iндивiдуально при введеннi в експлуатацiю окремих об’єктiв нематерiальних активiв.
Методи амортизацiї нематерiальних активiв
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Методи оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi
Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю.
3. ОСНОВА ДЛЯ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
а) Вiдповiднiсть МСФЗ.
До 31.12.2011 року Товариство вело бухгалтерський облiк i подавало фiнансову звiтнiсть по правилам i нормам встановленим у вiдповiдностi з українським законодавством. В зв'язку з тим, що в Українi передбачена обов'язковiсть подання публiчними акцiонерними товариствами фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ) з 01.01.2012 року Товариство вперше переходить на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. У звiтностi за 2012 рiк товариство керується МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» з припущеннями, викладеними в листах вiд 07.12.2011 Нацiонального банку України, Мiнiстерства Фiнансiв України та Державної служби статистики України вiдповiдно №№ 12-208/1757-14830, 31-08410-06-5/30523, 04/4-07/702. В бiльш раннiх звiтних перiодах Товариство не заявляло в органи статистики, та комiсiю по цiнним паперам про вiдповiднiсть своєї фiнансової звiтностi МСФЗ.
б) Функцiональна валюта та валюта звiтностi.
Функцiональною валютою Товариства є українська гривня (UAH) – нацiональна валюта України.
в) Дiяльнiсть Товариства.
Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. За 2012 рiк Товариство отримало прибуток в сумi 32289 тис. грн. Керiвництво впевнене, що Товариство можливо визнати безперервно дiючим. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту.
г) Використання оцiнок.
Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ.
4. ТРАНСФОРМАЦIЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI З НАЦIОНАЛЬНИХ П(С)БО НА МСФЗ.
Для переходу на Мiжнароднi стандарти Товариство здiйснило трансформацiю звiтностi, складеної згiдно з нацiональними П(С)БО станом на 31.12.2011року у звiтнiсть, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ.
ОСНОВНI ЗАСОБИ
Товариство вiдображало в фiнансовiй звiтностi за П(С)БО основнi засоби за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та витрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть основних засобiв включає цiну придбання, непрямi податки, якi пов’язанi з придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання iз запланованою метою.
Амортизацiя всiх груп основних засобiв у звiтному перiодi нараховується з використанням прямолiнiйного та кумулятивного методу.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об’єкта. Вартiсть полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з використанням вартостi за тими ж рiчними ставками, що й вiдповiднi основнi засоби.
Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об’єкта в робочому станi, включаються в звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого вони вiдносяться.
Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд реалiзацiї та балансової вартостi i включаються в iншi доходи або витрати вiд звичайної дiяльностi.
В зв’язку iз викладеним, пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi за МСФЗ, оцiнка основних засобiв не потребувала перегляду та коригування.
Разом з тим, Товариство у складi основних засобiв вiдображало необоротнi активи, первiсна вартiсть яких є нижчою вартiсної межi визнання. Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства для таких необоротних активiв встановлено нарахування амортизацiї в розмiрi 100% первiсної вартостi в перiодi передачi їх в експлуатацiю. Первiсна вартiсть таких активiв становить 18 519 тисяч гривень, залишкова вартiсть 5 278 тисяч гривень. Пiд час трансформацiї звiтностi Товариство нарахувало амортизацiю до повної вартостi таких активiв (додатки №1 та №2 до цього звiту, виправнi записи №1 та №2).
НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО
У складi незавершеного будiвництва Товариство облiковує витрати на придбання, спорудження або вiдновлення будiвель, споруд, лiнiй електропередачi. Витрати на придбання, спорудження або вiдновлення будiвель та споруд Товариства капiталiзуються в мiру їх виникнення i вважаються незавершеним будiвництвом до моменту завершення будiвництва. Амортизацiя на цi суми не нараховується.
В ходi трансформацiї звiтностi Товариство виявило, що в незавершеному будiвництвi вiдображенi активи:
• якi не вiдповiдають критерiям визнання активами та пiдлягають списанню;
• для яких iснує сумнiв щодо отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд їх реалiзацiї, в зв’язку з чим необхiдно нарахувати резерв на знецiнення активiв,
• на рахунку 1531 "Капiтальнi iнвестицiї на придбання iнших необоротних активiв" облiковуються малоцiннi необоротнi активи, якi не вiдповiдають визначенню основних засобiв. Оскiльки такi активи не переданi в експлуатацiю i знаходяться на складi, вони пiдлягають вiдображенню у складi запасiв.
Пiд час трансформацiї звiтностi Товариство виконало вiдповiднi виправнi записи i змiнило показники в фiнансовiй звiтностi (додатки №1 та №2, виправнi записи №3, №4 та №14).
Капiтальнi iнвестицiї, якi вiдповiдають критерiям визнання за МСФЗ 16 вiдображаються у звiтностi як основнi засоби (додатки №1 та №2, виправний запис №26).
НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Товариство вiдображало в фiнансовiй звiтностi за П(С)БО нематерiальнi активи за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та витрат вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi ак¬тиви, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, аморти¬зуються протягом термiну чинностi цих прав.
В ходi аналiзу статей балансу було виявлено залишок накопиченої амортизацiї за об'єктами нематерiальних активiв, вiдсутнiх в бухгалтерському облiку. Товариство провело вiдповiднi коригування (додатки №1 та №2, виправний запис №6).
ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Активи з вiдстроченого оподаткування визнаються Товариством лише настiльки, наскiльки є ймовiрною реалiзацiя цих активiв за рахунок майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На дату складання рiчної фiнансової звiтностi Товариство переоцiнює балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв. Товариство визнає податковий актив лише в тiй сумi, яка є вiрогiдною до реалiзацiї у майбутнiх прибутках, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються якщо iснує ймовiрнiсть того, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi активiв (зобов’язань), якi визнанi в балансi збiльшить суму майбутнiх податкових платежiв порiвняно з тим, якими вони були б у разi вiдсутностi податкових наслiдкiв вiдшкодування або компенсацiї цих активiв.
Сума вiдстрочених податкових зобов’язань Товариства вiдображає чистий податковий ефект тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, визначеною згiдно з податковим облiком. Вартiсть активiв та зобов’язань з вiдстроченого оподаткування розраховується Товариством на основi очiкуваної ставки податку, яка має бути застосована до прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, в тих роках, коли сума тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована (2012р. - 21%, 2013 - 19%, з 2014 р. - 16%, згiдно Податкового кодексу України). Оцiнка активiв та зобов’язань з вiдстроченого оподаткування вiдображає можливi податковi наслiдки, що виходитимуть з того, якi Товариство очiкує на дату складання фiнансової звiтностi вiдшкодувати та реалiзувати вартiсть таких активiв та зобов’язань. Товариство згортає у звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання, це не суперечить МСБО 12.
Пiд час трансформацiї звiтностi Товариство здiйснило розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань балансовим методом згiдно з МСБО 12 (додаток №3до цього звiту) за даними трансформованого балансу (додаток №4 до цього звiту) та декларацiї з податку на прибуток. Балансова вартiсть активiв та зобов'язань за МСФЗ визначена за скоригованими даними трансформацiйної таблицi (додаток №3 до цього звiту). За результатами розрахунку вiдстрочених податкiв здiйснено виправнi записи за рахунок поточного прибутку, а за операцiями, якi вiдносяться безпосередньо на капiтал (переоцiнка основних засобiв), - за рахунок капiталу (додатки №1 та №2 до цього звiту, виправний запис №15).
ВИРОБНИЧI ЗАПАСИ
Виробничi запаси включають:
• запаснi частини;
• сировину й матерiали;
• будiвельнi матерiали;
• напiвфабрикати та комплектуючi;
• тара i тарнi матерiали;
• паливо.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO). В зв’язку з викладеним пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi за МСФЗ оцiнка запасiв не потребувала перегляду та коригування.
Разом з тим у складi запасiв враховувалися матерiальнi активи, аналiз яких виявив, що вони не використовувалися протягом звiтного року. Це є ознакою знецiнення запасiв. В зв’язку з чим Товариство нарахувало резерв на знецiнення. В балансi запаси вiдображенi за чистою вартiстю з вирахуванням резерву на знецiнення запасiв.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображалась в фiнансовiй звiтностi за чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Товариство визначає резерв сумнiвних боргiв виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв для юридичних осiб) i оцiнюючи групи дебiторiв за строками непогашення (для фiзичних осiб). Цей резерв утворюється в тих випадках, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всi суми, якi належать їй у вiдповiдностi з початковими умовами рахунку. Товариство нараховує резерв на покриття заборгованостi клiєнтiв в залежностi вiд строку затримки її погашення. Якщо термiн виникнення заборгованостi бiльш нiж 360 днiв Товариство нараховує резерв в 100%.
Пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi за МСФЗ оцiнка торгової дебiторської заборгованостi не потребувала перегляду та коригування.
Разом з цим, Товариство не нараховувало резерв та, вiдповiдно, вiдображало за первiсною вартiстю дебiторську заборгованiсть за iншими розрахунками. Згiдно з МСФЗ вся дебiторська заборгованiсть повинна вiдображатися за амортизованою собiвартiстю з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Збитки вiд зменшення корисностi (резерв сумнiвних боргiв) iншої дебiторської заборгованостi на 31.12.2011 за оцiнками Товариства згiдно з МСФЗ дорiвнюють 455 тис. грн., та 409 тис. грн. Товариство виконало вiдповiднi трансформацiйнi записи (додатки №1 та №2 до цього звiту, виправнi записи №12 та №13).
КАПIТАЛ
Товариство у складi додаткового капiталу на рахунку 424 «Безоплатно отриманi НА» облiковувало вартiсть безоплатно одержаних необоротних активiв, якi слiд облiковувати вiдповiдно до МСБО 20 «облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу»
На рахунку 423 «Дооцiнка активiв» Товариство облiковувало суми iндексацiй, якi були здiйсненнi в попереднiх роках. Згiдно з МСФЗ, iндексацiя необоротних активiв не вважається резервом дооцiнки i була перенесена на нерозподiлений прибуток.
Вiдповiднi коригування наведенi у додатках №1 та № 2 до цього звiту, виправнi записи № 5 та 15.
ПЕНСIЙНИЙ ПЛАН З ВИЗНАЧЕНИМИ ВНЕСКАМИ
Працiвники Товариства отримують пенсiї вiд держави у вiдповiдностi до пенсiйного законодавства України. Внески до Державного пенсiйного фонду вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати на основi методу нарахування. Товариство сплачує до Державного пенсiйного фонду України суму на основi заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за цими внесками вiдображаються у статтi “Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування”. Ця сума включається до складу витрат у тому перiодi, в якому вона понесена.
Окрiм того, Товариство зобов’язане компенсувати Державному пенсiйному фонду України суму пенсiй, якi виплачуються державою працiвникам Товариства що працювали у шкiдливих для здоров’я умовах (перелiк професiй: “Список 2”) i, вiдповiдно, отримали право виходу на пенсiю та одержання пенсiї ранiше визначеного пенсiйним законодавством вiку. Цей пенсiйний план з визначеними виплатами (“План”) не має фiнансового фонду, i, вiдповiдно, активiв на його здiйснення.
Товариство не нараховувало забезпечення на пiльговi пенсiї у фiнансовiй звiтностi за П(С)БО, тому пiд час трансформацiї Товариство здiйснило розрахунок i виправний запис (додатки №1 та №2 до цього звiту, виправний запис №8). Чисте зобов’язання Товариства вiдносно даного Плану розраховано шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, якi належать працiвникам за вiдпрацьований перiод у поточному та попередньому перiодах. Пiсля цього сума виплати дисконтована для визначення поточної вартостi зобов’язання, яке вiдображається у балансi. В якостi ставки дисконтування використано офiцiйну ставку НБУ.
IНШI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Товариство має витрати з аудиту рiчної звiтностi за 2011 рiк, фактично понесенi в 2012 роцi. Вiдповiдно до МСФЗ такi витрати повиннi бути вiднесенi до витрат 2011 року i тому Товариство станом на 31 грудня 2011 року створило забезпечення на рiчний аудит (виправний запис №9).
ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Товариство вiдображало довгостроковi зобов’язання з розстрочкою платежу за дисконтованою вартiстю з вiдповiдним вiдображенням амортизацiї дисконту. В зв’язку з чим пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi за МСФЗ оцiнка iнших довгострокових зобов’язань не потребувала перегляду та коригування.
IНШI КОРИГУВАННЯ
Товариство здiйснило декiлька виправних записiв (№16 - №24), пов’язаних з виправленням помилок та нарахуванням податкiв за наслiдками податкової перевiрки. Всi зазначенi коригування не суперечать МСФЗ.
5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2012 РIК.
НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Товариством облiковуються як нематерiальнi активи комп’ютернi програми, якi отриманi на оплатнiй основi. Зокрема, це програми, призначенi для автоматизацiї облiкових робiт, для обчислення вартостi робiт, розрахунку технологiчних втрат у мережах i т. iн.
Рух нематерiальних активiв Товариства за 2012 рiк (тис. грн.).:
Групи нематерiальних активiв Вартiсть на початок перiоду Надiйшло за рiк Нараховано амортизацiї Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Знос Первiсна Знос
1 2 3 5 6 7 8
Iншi нематерiальнi активи (комп’ютернi програми) 744 304 351 199 1095 503
ОСНОВНI ЗАСОБИ
Рух основних засобiв Товариства за 2012 рiк (тис. грн.):
Групи основних засобiв Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Знос Первiсна Знос
1 2 3 12 13
Земельнi дiлянки 29
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1 027 702 535 803 1 085 795 554 355
Машини та обладнання 468 475 206 883 517 279 215 418
Транспортнi засоби 40 504 33 063 48 885 33 949
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 8 567 5 215 10 423 6 030
Iншi основнi засоби 12 390 12 390 11 538 11 538
Резерв на знецiнення основних засобiв (261) (995)
Разом 1557377 793354 1672954 821290
Введення в експлуатацiю основних засобiв в 2012 роцi здiйснювалось за рахунок:
- капiтальних iнвестицiй – 90375 тис. грн.,
- безоплатної передачi – 4798 тис. грн.,
- виявлення пiд час iнвентаризацiї – 258 тис. грн.
У 2012 роцi було здiйснено переоцiнку основних засобiв на суму 29180 тис. грн.
Також було здiйснено iндексацiю об’єктiв житлового фонду на суму 288 тис. грн.
Основнi засоби в 2012 роцi вибували шляхом списання з балансу через невiдповiднiсть критерiям визнання активами. Залишкова вартiсть списаних основних засобiв склала 1360 тис. грн.
За рахунок продажу вибули основнi засоби залишковою вартiстю 1 тис. грн.
У 2012 роцi забезпечення iнших витрат i платежiв збiльшене на суму резерву на знецiнення основних засобiв у розмiрi 739 тис. грн. Резерв на знецiнення основних засобiв був нарахований на залишкову вартiсть основних засобiв, на якi вплинули негативнi клiматичнi умови. Станом на 31.12.2012 року залишок невикористаного забезпечення iнших витрат i платежiв склав 995 тис. грн.
ОСНОВНI ЗАСОБИ (КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ)
Найменування показника Залишок на початок перiоду Надiйшло за рiк Вибуло за рiк (Введено в експлуатацiю) Вартiсть на кiнець перiоду
1 2 3 4 5
Капiтальне будiвництво 2218 36288 36888 1618
Придбання (виготовлення) основних засобiв 2401 52880 53483 1798
Придбання (створення) нематерiальних активiв 0 351 351 0
Iншi 6 1872 1727 151
Аванси пiд капiтальнi iнвестицiї 2395 102628 102784 2239
Разом 7020 194019 195233 5806
ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.
В зазначену статтю вiднесена дебiторська заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть. Ця заборгованiсть перенесена до складу необоротних активiв в зв'язку з пiдписаними договорами реструктуризацiї боргiв iз термiном погашення понад 12 мiсяцiв з дати балансу.
У 2012 роцi вiдбулись наступнi змiни у складi довгострокової дебiторської заборгованостi, тис. грн.:
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Дисконт Справедлива Первiсна Дисконт Справедлива
Заборгованiсть покупцiв за електроенергiю 42 3 39 11847 42 11847 3315 8532
ЗАПАСИ.
Станом на 31.12.2012 року до складу запасiв вiднесенi (тис. грн.):
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду
Сировина та матерiали 7677 10089 11180 6586
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 41 91 85 47
Паливо-мастильнi матерiали 974 14624 13941 1657
Тара i тарнi матерiали 57 11 19 49
Будiвельнi матерiали 3922 12011 12611 3322
Запаснi частики 12008 17462 17166 12304
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1618 3222 2621 2219
Товари 654 654
Резерв на знецiнення запасiв (3005) (373) (3378)
Аванси, виданi на придбання запасiв 81 81
Разом 23292 57867 58277 22887
ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть складається з (тис. грн.):
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Резерв Чиста Первiсна Резерв Чиста
Заборгованiсть покупцiв продукцiї, товарiв, робiт, послуг 70600 29096 41504 63735 27983 35752
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом 126 126 3077 3077
Iнша дебiторська заборгованiсть 4404 864 3540 6494 528 5966
Разом 75130 29960 45170 73306 28511 44795
ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ.
Зазначена стаття включає грошовi кошти на поточних рахунках, кошти в дорозi та в касi пiдприємства. Станом на 31.12.2012 р. сума коштiв складає 2019 тис. грн., в т.ч.
- у касi – 5 тис. грн.;
- на розрахункових рахунках – 1010 тис. грн.;
- кошти в дорозi – 1004 тис. грн.
IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ.
До складу iнших оборотних активiв включено право пiдприємства на податковий кредит та iншi оборотнi активи.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло Вибуло Вартiсть на кiнець перiоду
Розрахунки з податкового кредиту 31695 271426 271468 31653
Iншi оборотнi активи 3 8 11 0
Разом 31698 271434 271479 31653
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ.
Статутний капiтал Товариства на початок року та звiтну дату складає 39660 тисяч гривень, який подiлений на 158640000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% статутного капiталу Товариства, є Фонд державного майна України (володiє пакетом акцiй у розмiрi 45% статутного капiталу) та НАК «Енергетична компанiя України» (володiє пакетом акцiй у розмiрi 25%+1 акцiя статутного капiталу). Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичним особами.
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2012 року (протокол №21) здiйснений розподiл чистого прибутку Товариства за 2011 рiк в сумi 49005 тис. грн.
Вiдповiдно до розподiлу було направлено:
на виплату дивiдендiв – 14702 тис. грн.,
на збiльшення резервного капiталу – 2450 тис. грн.,
до фонду розвитку виробництва – 31853 тис. грн.
Додатковий капiтал Товариства складається iз вартостi дооцiнок основних засобiв та фонду розвитку виробництва.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Збiльшення Зменшення Вартiсть на кiнець перiоду
Статутний капiтал 39660 39660
Iнший додатковий капiтал 597347 63326 26295 634378
Резервний капiтал 1787 2450 4237
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (346653) 54182 50731 (343202)
Разом власний капiтал 292141 119958 77026 335073
В нерозподiленому прибутку вiдбулись такi змiни, (тис. грн.):
Назва показника За 2011 рiк За 2012 рiк
Виправлення помилок (3565) 1726*)
Списання дооцiнки необоротних активiв, якi ранiше були переоцiненi, у разi їх вибуття 12079 1400
Списання дооцiнки необоротних активiв, якi ранiше були переоцiненi, пропорцiйно нарахуванню амортизацiї 7792 18479
Списання суми iндексацiї ЖКГ, проведеної у 2012 р. 288
Прибуток 49005 32289
Разом 65311 54182
*) виправлення помилок включає, зокрема, донарахування резерву на забезпечення вiдпусток персоналу, списання додаткового капiталу по знецiненим основним засобам, визнання витрат минулих перiодiв, коригування вiдстрочених податкiв у зв’язку iз виправленням помилок
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Створене забезпечення виплат персоналу є поточним зобов'язанням на виплату щорiчних вiдпусток працiвникам Товариства. Iншi забезпечення складаються iз додаткового пенсiйного забезпечення та забезпечення майбутнiх витрат
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду
Забезпечення виплат персоналу 14651 22945 17038 20558
Iншi забезпечення 635 258 126 767
Разом 15286 23203 17164 21325
ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.
Товариство має зобов’язання за поставлену у минулих перiодах електроенергiю. Для погашення заборгованостi пiдписаний договiр реструктуризацiї заборгованостi iз визначенням термiну погашення зобов’язання, який складає бiльше нiж 12 мiсяцiв, тому суму заборгованостi було приведено до справедливої вартостi. Справедлива вартiсть довгострокового зобов’язання на 30.12.2012 р. складає 362921 тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (визнано борг у сумi дисконту), первiсна вартiсть Вибуло (переведено в поточну заборгованiсть, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Дисконт Справедлива Первiсна Дисконт Справедлива
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 526965 105315 421650 34706 93435 433529 70608 362921
ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, ЩО ПIДЛЯГАЮТЬ ОПЛАТI.
Торгiвельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть складається з (тис. грн.):
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Короткостроковi кредити банкiв 10700 24015
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 27199 63483
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5816 4719
Аванси отриманi 77725 87820
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом 7240 8480
Зобов’язання по розрахункам iз соцiального страхування 3907 5383
Зобов’язання по розрахункам з оплати працi 9343 12593
Зобов’язання по розрахункам з учасниками 16 93
Iнша кредиторська заборгованiсть 511 22429
Разом 142457 229015
ДОХIД.
Дохiд Товариства склав, (тис. грн., без ПДВ):
Назва показника За 2011 рiк За 2012 рiк
Чистий дохiд вiд продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1151663 1325776
Iншi операцiйнi доходи, в т.ч. 64123 30143
Операцiйна оренда активiв 182 351
Реалiзацiя оборотних активiв 1073 847
Реалiзацiя необоротних активiв 555 50
Штрафи, пенi, неустойки 6661 5745
Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 883 1620
Iнша операцiйна дiяльнiсть, з якої 54769 21530
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 40206 383
Iншi фiнансовi доходи 1 0
Iншi доходи 3199 5624
Всього доходiв 1218986 1364543
СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає (тис. грн.)
Назва показника За 2011 рiк За 2012 рiк
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 1017855 1166373
АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ.
Адмiнiстративнi витрати Товариства становлять (тис. грн.):
Складовi адмiнiстративних витрат Обсяги, тис. грн.
за попереднiй перiод (2011 рiк) за звiтний перiод (2012 рiк)
Матерiальнi витрати 1 683 1 682
Витрати на оплату працi 17 584 21 363
Витрати на соцстрахування 6 389 7 712
Витрати на вiдрядження 266 203
Податки, збори (обов'язковi платежi) 366 915
Витрати на розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв 4 811 4 807
Пiдготовка кадрiв 36 76
Витрати на оплату семiнарiв 61 90
Перiодичнi видання 48 149
Витрати на зв'язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, факс тощо) 816 1 068
Аудиторськi послуги 19 95
Витрати на врегулювання спорiв 151 169
Консультацiйнi послуги 197 105
Послуги з оцiнки майна 83 139
Витрати на проведення рiчних зборiв 16
Послуги реєстратора 43 33
Iншi загально корпоративнi витрати 116 262
Амортизацiя необоротних активiв 777 950
Ремонт 931 913
Оренда 8 75
Страхування майна 1
Iншi витрати на утримання необоротних активiв (опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення тощо) 239 380
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 8 42
Витрати на комп'ютеризацiю облiкових робiт 694 601
Iншi витрати 650 993
Разом адмiнiстративних витрат 35 977 42 838
ВИТРАТИ НА ЗБУТ
За звiтний перiод з початку року, який закiнчився 31 грудня 2012 року витрати на збут Товариства складають (тис. грн.):
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв – 8730;
витрати вiд списання дебiторської заборгованостi без утворення резерву сумнiвних боргiв – 311;
разом – 9041.
IНШI ВИТРАТИ.
Назва показника За 2011 рiк За 2012 рiк
Iншi операцiйнi витрати, в т.ч. 40474 35222
Операцiйна оренда активiв 209 353
Реалiзацiя оборотних активiв 87 35
Реалiзацiя необоротних активiв 354 1
Штрафи, пенi, неустойки 615 471
Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 2493 2911
Iнша операцiйна дiяльнiсть, з якої 36716 31451
Вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 18498 Х
Iншi фiнансовi витрати, з яких 43659 41537
Дисконтування довгострокових боргiв 42181 38019
Iншi витрати 5894 2962
Разом iнших витрат 90027 79721
ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК.
Витрати по податку на прибуток за 2012 рiк склали 31281 тис. грн., в т.ч.:
Податок на прибуток – 19526 тис. грн.;
Поточнi витрати по податку з прибутку – 11755 тис. грн.;
Встановлена ставка податку на прибуток в поточному перiодi -21%
Детальна iнформацiя по вiдстроченим податковим активам та зобов’язанням наведена у додатку № 5.
Товариство проводить операцiї в Українi, а тому, знаходиться пiд контролем українських податкових служб. Податкова система України характеризується великою кiлькiстю податкiв та законодавством, що часто змiнюється, яке вiдкрите для широкого тлумачення та в деяких випадках конфлiктне. Цi факти роблять податковi ризики значно суттєвими. В даному фiнансовому звiтi не закладено нiяких резервiв на потенцiйну виплату податкiв. На дiяльнiсть Товариства її фiнансовий стан i в подальшому буде впливати полiтичний розвиток ситуацiї в країнi, а також змiни законодавства i нормативних актiв в сферi оподаткування. Керiвництво вважає, що такi непередбачуванi обставини можуть мати значний вплив на роботу Товариства.
ОПЕРАЦIЇ IЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ.
В данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними сторонами визнаються сторони одна iз яких має можливiсть контролювати чи мати значний вплив на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони або якi находяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони». Пов'язанi сторони можуть заключати угоди, якi не проводились би помiж не пов'язаних сторiн, цiни i умови таких угод вiдрiзняються вiд угод з не пов'язаними сторонами.
Пов'язанi сторони включають: а) фiзична особа або суб'єкт господарювання, зв'язанi з суб'єктом господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть; б) Ключовий управлiнський персонал та близьких членiв їх сiмей.
Вiдношення управлiння. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% статутного капiталу Товариства, є Фонд державного майна України (якому у вiдповiдностi до розподiлу, здiйсненого вiдповiдно до Постанови КМУ № 784 20.07.2011р. вiд НАК «Енергетична компанiя України» було передано пакет акцiй у розмiрi 45% статутного капiталу) та НАК «Енергетична компанiя України» (у розпорядженнi якої зосереджений пакет у розмiрi 25%+1 акцiя статутного капiталу). Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичним особами.
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2012 року (протокол №21) здiйснений розподiл чистого прибутку Товариства за 2011 рiк, вiдповiдно до якого на виплату дивiдендiв направлено 14702 тис. грн. Станом на 31.12.2012 року дивiденди нарахованi у повному обсязi, виплаченi на суму 14624 тис. грн., в т.ч. виплаченi дивiденди на належну державi частку в Статутному капiталi 10291 тис. грн. Залишок не сплачених дивiдендiв становить 93 тис. грн. Причиною невиплати дивiдендiв є вiдсутнiсть звернення акцiонерiв щодо здiйснення такої виплати.
Операцiї з ключовим управлiнським персоналом.
Винагорода ключового управлiнського персоналу за перiод, який завершився 31 грудня 2012 року, представлена в формi короткострокових винагород. Ключовий управлiнський персонал представлений Генеральним директором, який надiлений повноваженнями керiвництва та контролю над дiяльнiстю Товариства, що здiйснюється безпосередньо.
УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторська i кредиторська заборгованiсть, якi виникають в результатi поточної дiяльностi. Основнi ризики, що виникають в зв'язку з фiнансовими iнструментами - це ризик лiквiдностi i кредитний ризик. Керiвництво Товариства проводить огляд i узгодження полiтики по управлiнню даними ризиками.
РИЗИК ЛIКВIДНОСТI.
Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку недостатньої лiквiдностi Товариство приймає мiри по залученню позичкових ресурсiв.
УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ КАПIТАЛУ.
Товариство розглядає запозиченi кошти та власний капiтал як основне джерело формування капiталу. Задача Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi Товариства продовжувати функцiонування як постiйно дiючої з метою забезпечення отримання прибутку акцiонерами та вигоди для iнших зацiкавлених осiб Товариства, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб капiталовкладень та стратегiї розвитку Товариства.
Керiвник Ю.М. Антощенко
Головний бухгалтер С.С. Жуковськаповернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"