Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Текст аудиторського висновку
ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
Звiт незалежних аудиторiв
Фiнансова звiтнiсть
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року

ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
ЗМIСТ
Стор.
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЯКИЙ ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ 3
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 2
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 2
ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 5
Вартiсть чистих активiв Товариства 5
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю 5
Виконання значних правочинiв 5
Стан корпоративного управлiння 5
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 6
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 6
ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ: 7
БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ 7
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ 9
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ 11
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ 13
ПОЯСНЮВАЛЬНI ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ 15
1. Загальна iнформацiя 15
2. Основа для пiдготовки фiнансової звiтностi 15
3. Застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi 16
4. Основнi положення облiкової полiтики 17
5. Пояснення щодо переходу на МСФЗ 24
6. Коригування фiнансової звiтностi у результатi помилок попереднiх перiодiв 28
7. Нематерiальнi активи 31
8. Основнi засоби 32
9. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 33
10. Виробничi запаси 34
11. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 35
12. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 35
13. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 35
14. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 36
15. Грошовi кошти та їх еквiваленти 36
16. Iншi оборотнi активи 36
17. Капiтал 36
18. Забезпечення наступних виплат i платежiв 38
19. Податок на прибуток 39
20. Iншi довгостроковi зобов'язання 40
21. Iншi поточнi зобов’язання 41
22. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 41
23. Iншi операцiйнi доходи 42
24. Адмiнiстративнi витрати 42
25. Витрати на збут 43
26. Iншi операцiйнi витрати 43
27. Операцiї з пов’язаними сторонами 43
28. Умовнi та контрактнi зобов’язання 44
29. Полiтика управлiння ризиками 44
30. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 46
31. Затвердження фiнансової звiтностi 47

ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЯКИЙ ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО” (Товариство) станом на 31 грудня 2012 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився цiєю датою, у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
• правдиве подання впливу операцiй, iнших подiй та умов вiдповiдно до визначень та критерiїв визнання для активiв, зобов’язань, доходу та витрат;
• правильне обрання та застосування облiкових полiтик;
• представлення iнформацiї, в т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує доречнiсть, достовiрнiсть, зiставнiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
• розкриття додаткової iнформацiї в тих випадках, коли вiдповiднiсть конкретним вимогам МСФЗ є недостатньою для забезпечення спроможностi користувачiв зрозумiти вплив певних операцiй, iнших подiй та умов на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi Товариства;
• оцiнку здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть щонайменше протягом 12-ти мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
• розробку, органiзацiю та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю в усiх пiдроздiлах Товариства;
• ведення облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю достатньої точностi про фiнансовий стан Товариства та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
• ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства та МСФЗ;
• застосування усiх можливих заходiв щодо збереження активiв Товариства;
• виявлення та запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року, була затверджена вiд iменi керiвництва Товариства 08 лютого 2013 року:
Антощенко Юрiй Михайлович Жуковська Свiтлана Станiславiвна
Генеральний директор Головний бухгалтер
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року
Акцiонерам та Дирекцiї
АТ «Миколаївобленерго»
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» (код ЄДРПОУ 23399393; мiсцезнаходження: юридична адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, фактична адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, дата державної реєстрацiї 30 квiтня 1999 року), що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики та iнших примiток до цiєї фiнансової звiтностi (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтках 2 та 5 до фiнансової звiтностi концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Ця Фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтках 2 та 5 до фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрностi подання суб’єктом господарювання фiнансового звiту з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансового звiту.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висновок
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» станом на 31 грудня 2012 року та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi 5, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтки 2 та 5 до фiнансової звiтностi, якi пояснюють ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго», результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання.
Фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» станом на 31.12.2012 року було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Iншi питання
Вхiдний баланс станом на 31 грудня 2011 року, складений вiдповiдно до МСФЗ, перевiрявся нами. Ми висловили щодо нього не модифiковану думку 23.03.2012 року.
ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №1360.
Вартiсть чистих активiв Товариства
Станом на 31 грудня 2012 року вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою, нiж розмiр статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв Товариства була розрахована у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв то фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, i має позитивне значення в сумi 335 073 тисяч гривень. Ця сума, вiдповiдно, є бiльшою, нiж сума статутного капiталу.
На нашу думку, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що пiдлягала аудиту, та iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, не мiстять суттєвих невiдповiдностей.
Виконання значних правочинiв
На нашу думку, протягом перiоду аудиту Товариство не виконувало значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними фiнансової звiтностi, що пiдлягала аудиту) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Стан корпоративного управлiння
На нашу думку, стан корпоративного управлiння Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Миколаївобленерго» станом на 31 грудня 2012 року, проведено Аудиторською фiрмою «Украудит XXI – Миколаїв», (код за ЄДРПОУ 24790159), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України, виданого Аудиторською палатою України 26 сiчня 2001 року №1843, термiн дiї Свiдоцтва до 23 грудня 2015 року.
Мiсце знаходження аудиторської фiрми:
Юридична адреса: Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкiнська, 42, оф. 15.
тел./факс: (0512) 37-65-36, e-mail: ukraudit@meta.ua
Аудит проведено на пiдставi Договору №11 вiд 05.12.2012 року.
Аудит розпочато 10 сiчня 2013 року i закiнчено 15 березня 2013 року. Аудит проводився в межах адмiнiстрацiї ПАТ «Миколаївобленерго» за адресою: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.
Додатки. Фiнансовий звiт ПАТ «Миколаївобленерго»
м. Миколаїв
15 березня 2013 року
Директор
ТОВ «Украудит ХХI – Миколаїв» Л.Д.Оглобяк
Сертифiкат аудитора серiї А № 004075
Аудиторської палати України, виданий 24 грудня 1999 року згiдно рiшення Аудиторської палати України № 85
Аудитор С. В.Кшебiт
Сертифiкат аудитора № 007010
Аудиторської палати України, виданий 31 сiчня 2013 року згiдно рiшення Аудиторської палати України № 264
ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ:
БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
Актив Код
рядка На початок звiтного перiоду (скориговано) На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть 010 440 592
первiсна вартiсть 011 744 1095
накопичена амортизацiя 012 304 503
Незавершене будiвництво 020
Основнi засоби:
залишкова вартiсть 030 771 045 857 470
первiсна вартiсть 031 1 564 399 1 678 760
накопичена амортизацiя 032 793 354 821 290
Довгостроковi бiологiчнi активи:
справедлива (залишкова) вартiсть 035
первiсна вартiсть 036
накопичена амортизацiя 037
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 040
iншi фiнансовi iнвестицiї 045
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 050 39 8 532
Вiдстроченi податковi активи 060 1 040
Iншi необоротнi активи 070
Усього за роздiлом 080 772 564 866 594
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси 100 23 292 22 887
Поточнi бiологiчнi активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукцiя 130
Товари 140
Векселi одержанi 150
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть 160 41 504 35 752
первiсна вартiсть 161 70 600 63 735
резерв сумнiвних боргiв 162 29 096 27 983
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом 170 126 3 077
за виданими авансами 180 2 888 5 327
з нарахованих доходiв 190
iз внутрiшнiх розрахункiв 200
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 652 639
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
в нацiональнiй валютi 230 3 918 2 019
в iноземнiй валютi 240
Iншi оборотнi активи 250 31 698 31 653
Усього за роздiлом II 260 104 078 101 354
III. Витрати майбутнiх перiодiв 270
БАЛАНС 280 876 642 967 948

ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(в тисячах українських гривень)
Пасив Код
рядка На початок звiтного перiоду (скориговано) На кiнець звiтного перiоду
1 2 3 4
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 300 39 660 39 660
Пайовий капiтал 310
Додатковий вкладений капiтал 320
Iнший додатковий капiтал 330 597 347 634 378
Резервний капiтал 340 1 787 4 237
Нерозподiлений прибуток 350 (346 653) (343 202)
Неоплачений капiтал 360
Вилучений капiтал 370
Усього за роздiлом I 380 292 141 335 073
II. Забезпечення наступних витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу 400 14 651 20 558
Iншi забезпечення 410 635 767
Цiльове фiнансування 420
Усього за роздiлом II 430 15 286 21 325
III. Довгостроковi зобов’язання
Довгостроковi кредити банкiв 440
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання 450
Вiдстроченi податковi зобов’язання 460 14 838
Iншi довгостроковi зобов’язання 470 421 650 362 921
Усього за роздiлом III 480 421 650 377 759
IV. Поточнi зобов’язання
Короткостроковi кредити банкiв 500 10 700 24 015
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 510 27 199 63 483
Векселi виданi 520
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 5 816 4 719
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансiв 540 77 725 87 820
з бюджетом 550 7 240 8 480
з позабюджетних платежiв 560
зi страхування 570 3 907 5 383
з оплати працi 580 9 343 12 593
з учасниками 590 16 93
iз внутрiшнiх розрахункiв 600
Iншi поточнi зобов’язання 610 511 22 429
Усього за роздiлом IV 620 142 457 229 015
V. Доходи майбутнiх перiодiв 630 5 108 4 776
БАЛАНС 640 876 642 967 948
Антощенко Юрiй Михайлович Жуковська Свiтлана Станiславiвна
Генеральний директор Головний бухгалтер

ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звiтний перiод За попереднiй перiод
1 2 3 4
Доход (виручка) вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 1 590 931
Податок на додану вартiсть 015 265 155
Акцизний збiр 020
Iншi вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 035 1 325 776
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 040 1 166 373
Валовий:
Прибуток 050 159 403
Збиток 055
Iншi операцiйнi доходи 060 30 143
Адмiнiстративнi витрати 070 42 838
Витрати на збут 080 9 041
Iншi операцiйнi витрати 090 35 222
Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 091
Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi:
Прибуток 100 102 445
Збиток 105
Доход вiд участi в капiталi 110
Iншi фiнансовi доходи 120
Iншi доходи 130 5 624
Фiнансовi витрати 140 41537
Втрати вiд участi в капiталi 150
Iншi витрати 160 2 962
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування:
Прибуток 170 63 570
Збиток 175
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 180 31 281
185
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi:
Прибуток 190 32 289
Збиток 195
Надзвичайнi:
Доходи 200
Витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
Прибуток 220 32 289
Збиток 225

ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(в тисячах українських гривень)
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звiтний перiод За попереднiй перiод
1 2 3 4
Матерiальнi затрати 230 52 461
Витрати на оплату працi 240 180 283
Вiдрахування на соцiальнi заходи 250 65 995
Амортизацiя 260 35 302
Iншi операцiйнi витрати 270 46 822
Разом 280 380 863
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ
Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За попереднiй перiод
1 2 3 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 300 158640000
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцiю 320 0,000204
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну
просту акцiю 330
Дивiденди на одну просту акцiю 340 0,000093
Антощенко Юрiй Михайлович Жуковська Свiтлана Станiславiвна
Генеральний директор Головний бухгалтер

ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
Стаття Код За звiтний перiод За попереднiй перiод
1 2 3 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 010 1 521 969
Погашення векселiв одержаних 015
Покупцiв i замовникiв авансiв 020 87 820
Повернення авансiв 030 80
Установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками 035 30
Бюджету податку на додану вартiсть 040
Повернення iнших податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв) 045
Отримання субсидiй, дотацiй 050
Цiльового фiнансування 060 53
Боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 070 5 742
Iншi надходження 080 6 550
Витрачання на оплату:
Товарiв (робiт, послуг) 090 (1 168 105)
Авансiв 095 (5 405)
Повернення авансiв 100 (114)
Працiвникам 105 (143 910)
Витрат на вiдрядження 110 (1 827)
Зобов’язань з податку на додану вартiсть 115 (64 467)
Зобов’язань з податку на прибуток 120 (22 457)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 125 (69 133)
Зобов’язань з iнших податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв) 130 (29 693)
Цiльових внескiв 140
Iншi витрачання 145 (15 061)
Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй 150 102 072
Рух коштiв вiд надзвичайних подiй 160
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 170 102 072
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Реалiзацiя:
фiнансових iнвестицiй 180
необоротних активiв 190 59
майнових комплексiв 200
Отриманi:
вiдсотки 210
дивiденди 220
Iншi надходження 230
Придбання:
фiнансових iнвестицiй 240
необоротних активiв 250 (102 720)
майнових комплексiв 260
Iншi платежi 270
Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй 280 -102 661
Рух коштiв вiд надзвичайних подiй 290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 300 -102 661

ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(в тисячах українських гривень)
Стаття Код За звiтний перiод За попереднiй перiод
1 2 3 4
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Надходження власного капiталу 310
Отриманi позики 320 220 327
Iншi надходження 330
Погашення позик 340 (207 012)
Сплаченi дивiденди 350 (14 625)
Iншi платежi 360
Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй 370 -1 310
Рух коштiв вiд надзвичайних подiй 380
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 390 -1 310
Чистий рух коштiв за звiтний перiод 400 -1 899
Залишок коштiв на початок року 410 3 918
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 420
Залишок коштiв на кiнець року 430 2 019
Рядки 080 «Iншi надходження» та 145 «Iншi витрачання» секцiї «Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi» звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, складалися з:
Iншi надходження:
Компенсацiйнi виплати фондiв соцiального страхування 3 018
Надходження вiд послуг соцiальної сфери 1 924
Реалiзацiя оборотних активiв 869
Оренднi платежi 425
Вiдшкодування витрат за рiшеннями суду 314
Всього iнших надходжень 6 550
Iншi витрачання:
Банкiвськi послуги 4 896
Перерахування профспiлкам 4 009
Сплата вiдсоткiв за отриманими кредитами 3 214
Витрати на утримання соцiальної сфери 925
Погашення штрафiв, пенi 521
Оренднi платежi 300
Комiсiйна винагорода банкам за кредитними угодами 175
Iншi витрачання 1 021
Всього iнших витрачань (15 061)
Антощенко Юрiй Михайлович Жуковська Свiтлана Станiславiвна
Генеральний директор Головний бухгалтер

ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
Стаття Код Статутний капiтал Пайовий капiтал Додатковий вкладений капiтал Iнший додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподi-лений прибуток Неоплачений капiтал Вилучений капiтал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 39 660 622 737 1 787 (357 940) 306 244
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 020 Виправлення помилок 030 -7 293 1 788 -5 505
Iншi змiни 040 -18 097 9 499 -8 598
Скоригований залишок на початок року 050 39 660 597 347 1 787 (346 653) 292 141
Переоцiнка активiв:
Дооцiнка основних засобiв 060 29 468 29 468
Уцiнка основних засобiв 070
Дооцiнка незавершеного будiвництва 080
Уцiнка незавершеного будiвництва 090
Дооцiнка нематерiальних активiв 100
Уцiнка нематерiальних активiв 110
Iншi 120 2 005 2 005
Чистий прибуток (збиток) за звiтний
перiод 130 32 289 32 289
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 140 -14 702 -14 702
Спрямування прибутку до статутного
капiталу
150
Вiдрахування до резервного капiталу 160 2 450 -2 450
Фонд розвитку виробництва 170 31 853 -31 853
Внески учасникiв:
Внески до капiталу 180
Погашення заборгованостi з капiталу 190
200
ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
(в тисячах українських гривень)
Стаття Код Статутний капiтал Пайовий капiтал Додатковий вкладений капiтал Iнший додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподi-лений прибуток Неоплачений капiтал Вилучений капiтал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток) 210
Перепродаж викуплених акцiй (часток) 220
Анулювання викуплених акцiй (часток) 230
Вилучення частки в капiталi 240
Зменшення номiнальної вартостi акцiй 250
Iншi змiни в капiталi:
Списання невiдшкодованих збиткiв 260
Безкоштовно отриманi активи 270
Списання допкапiталу 280 -26 295 20 167 -6 128
Разом змiн в капiталi 290 37 031 2 450 3 451 42 932
Залишок на кiнець року 300 39 660 634 378 4 237 (343 202) 335 073
Антощенко Юрiй Михайлович Жуковська Свiтлана Станiславiвна
Генеральний директор Головний бухгалтер
ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
ПОЯСНЮВАЛЬНI ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах українських гривень, якщо не зазначено iнше)
1. Загальна iнформацiя
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (Товариство) здiйснює лiцензовану дiяльнiсть з передачi та постачання електроенергiї на територiї Миколаївської областi, площа якої складає 24,6 тис. кв. км, населення – 1,240 млн. осiб. Споживачами електроенергiї Товариства є бiля 16 тисяч юридичних осiб та понад 476 тисячi побутових абонентiв. Енергетичне господарство Товариства об’єднує три гiдроелектростанцiї та 20 фiлiй. В експлуатацiї Товариства знаходиться понад 25 тис. км повiтряних лiнiй електропередач, 1, 463 тис. км кабельних лiнiй та майже 6 тис. трансформаторних пiдстанцiй. Товариство реалiзує бiльше 2 301 744 тис.кВт.г на рiк.
Товариство засновано в 1995 роцi на базi Державного пiдприємства «Миколаївобленерго». Товариство є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Вiдкрите акцiонерне товариство Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» перейменоване в Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго».
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв кiлькiсть штатних працiвникiв Товариства становила вiдповiдно 3 533 та 3 429 чоловiк.
Юридична адреса Товариства: Україна 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.
2. Основа для пiдготовки фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена iз використанням концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
До 31.12.2011 року Товариство вело бухгалтерський облiк i подавало фiнансову звiтнiсть згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України, та по iншим правилам i нормам, встановленим українським законодавством. В зв'язку з тим, що в Українi законодавчо передбачена обов'язковiсть подання публiчними акцiонерними товариствами фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), Товариство з 01 сiчня 2012 року вперше переходить на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є МСФЗ. У звiтностi за 2012 рiк Товариство керується МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» з урахуванням перехiдних положень, викладених в спiльному листi Нацiонального банку України, Мiнiстерства Фiнансiв України та Державної служби статистики України вiд 07.12.2011 вiдповiдно №№ 12-208/1757-14830, 31-08410-06-5/30523, 04/4-07/702. В бiльш раннiх звiтних перiодах Товариство не заявляло про вiдповiднiсть своєї фiнансової звiтностi МСФЗ.
Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012 р. керiвництвом Товариства використанi допущення щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р.
Наведена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена станом на 31 грудня 2012 року й охоплює перiод з 1 сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена в нацiональнiй валютi України – українськiй гривнi (грн.). Якщо не зазначено iнше, суми представленi в тисячах українських гривень.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» вимагає вiд керiвництва Товариства надання оцiнок i припущень, що впливають на наведенi в звiтностi суми активiв i зобов’язань Товариства, розкриття умовних активiв та зобов’язань станом на звiтну дату i на наведенi в звiтностi суми доходiв i витрат за звiтний перiод. Фактичнi результати можуть несуттєво вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
3. Застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
Товариство має накопиченi збитки станом на 31 грудня 2012 року 343 202 тисячi гривень. Разом з тим, протягом рокiв, якi закiнчилися 31 грудня 2012 та 2011 рокiв, Товариство отримало чистий прибуток у сумi 32 289 тисяч гривень та 49 005 тисяч гривень, вiдповiдно. Основними чинниками, якi сприяли отриманню прибутку були реалiзацiя електроенергiї.
На думку керiвництва Товариства, пiдготовка цiєї фiнансової звiтностi на основi припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватною, виходячи з таких причин:
• Поточнi активи Товариства на 31 грудня 2012 року перевищують його поточнi зобов’язання на 335 073 тисячi гривень.
• Поточнi активи Товариства станом на 01 сiчня 2012 року перевищують його поточнi зобов’язання на 292 141 тисячi гривень.
4. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi засоби – Основнi засоби в цiлому вiдображенi за переоцiненою вартiстю за винятком тих основних засобiв, якi вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення корисностi. Житловий фонд вiдображений за переоцiненою з використанням встановленого державою коефiцiєнту iндексацiї балансової вартостi об’єктiв житлового фонду вартiстю.
Активи, якi придбанi у перiодах пiсля 2004 року, вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення корисностi. До таких активiв вiдносяться: земельнi дiлянки, споруди i передавальнi пристрої, транспортнi засоби, iншi основнi засоби.
Первiсна вартiсть основних засобiв включає цiну придбання, непрямi податки, якi пов’язанi з придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання iз запланованою метою.
Амортизацiя основних засобiв починає нараховуватися з мiсяця наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання.
Амортизацiя будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машинам та обладнання нараховується з використанням кумулятивного методу, iнших основних засобiв - з використанням прямолiнiйного методу за наступними термiнами корисного використання:
Будiвлi 30 -70 рокiв
Споруди та передавальнi пристрої 10 - 60 рокiв
Машини та обладнання 2 - 40 рокiв
Транспортнi засоби 5 - 8 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 2 -10 рокiв
Iншi основнi засоби 3 роки
При введеннi в експлуатацiю встановлюються iндивiдуальнi термiни корисного використання для окремих основних засобiв виходячи iз дiйсного стану таких об’єктiв.
Строки використання основних засобiв переглядаються у випадках:
• змiни економiчних вигод вiд використання груп (видiв) основних засобiв - централiзовано, експертною технiчною комiсiєю;
• при капiталiзацiї витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобiв – робочою комiсiєю при введеннi в експлуатацiю (частковому списаннi).
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об’єкта. Вартiсть полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з використанням прямолiнiйного методу за тими ж рiчними ставками, що й вiдповiднi основнi засоби.
Дооцiнка об’єктiв основних засобiв до справедливої вартостi здiйснюється у разi, якщо iнфляцiя призводить до суттєвого зростання справедливої вартостi основних засобiв. Сума дооцiнки вiдображається у складi додаткового капiталу. Накопичена амортизацiя при дооцiнцi виключається з первiсної вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу. Пiд час вибуття основного засобу одночасно зi списанням балансової вартостi активу зменшується додатковий капiтал на недоамортизовану суму дооцiнки.
Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об’єкта в робочому станi, включаються в звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого вони вiдносяться.
Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд реалiзацiї та балансової вартостi i включаються в iншi доходи або витрати вiд звичайної дiяльностi.
Витрати на вiдновлення будiвель Товариства капiталiзуються в мiру їх виникнення i вважаються незавершеним будiвництвом до моменту завершення будiвництва. Амортизацiя на цi суми не нараховується.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв – На кожну дату балансу Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою визначення, чи iснують ознаки можливого зменшення їхньої корисностi. Якщо такi ознаки iснують, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Якщо неможливо визначити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування групи активiв, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив.
Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж та вартостi використання. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi майбутнi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризикiв, характерних для даного активу.
Якщо, за оцiнками, сума вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менше його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення одразу визнаються у складi звiту про фiнансовi результати.
У випадках коли збиток вiд знецiнення у подальшому списується, балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд знецiнення. Списання збитку вiд знецiнення визнається негайно у складi звiту про фiнансовi результати.
Втрати вiд зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв включаються до складу iнших витрат звiтного перiоду iз зменшенням у балансi суми первiсної вартостi та зносу основних засобiв, якi наводяться у примiтцi до фiнансової звiтностi у графi «Iншi змiни за рiк».
Нематерiальнi активи вiдображаються в балансi за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу. Строки корисного використання визначаються iндивiдуально при введеннi в експлуатацiю окремих об’єктiв нематерiальних активiв.
Вiдстроченi податковi активи – активи з вiдстроченого оподаткування визнаються лише настiльки, наскiльки є вiрогiдною реалiзацiя цих активiв за рахунок майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На дату складання рiчного бухгалтерського балансу Товариство переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи та балансову вартiсть визнаних вiдстрочених податкових активiв. Товариство визнає ранiше невизнаний актив лише в тiй сумi, яка є вiрогiдною до реалiзацiї у майбутнiх прибутках, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдповiдно, Товариство зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу лише у випадку, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї такого активу у майбутнiх прибутках.
Вiдстроченi податковi зобов’язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi зобов’язання по дооцiнцi основних засобiв визнаються та вiдображаються у звiтностi одночасно iз переоцiнкою основних засобiв не залежно вiд того, що переоцiнка чи перерахування вартостi активiв не впливає на оподаткований прибуток перiоду переоцiнки або перерахування, а отже, податкова база активiв не коригується, оскiльки майбутнє вiдшкодування балансової вартостi приведе до отримання економiчних вигiд, якi пiдлягають оподаткуванню, а сума, яка вираховується для цiлей оподаткування, вiдрiзнятиметься вiд суми цих економiчних вигiд.
Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток базуються на сумi доходу за рiк, приймаючи до уваги вiдстрочене оподаткування. Сума вiдстрочених податкових зобов’язань вiдображає чистий податковий ефект тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, визначеною згiдно з податковим облiком. Вартiсть активiв та зобов’язань з вiдстроченого оподаткування розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка має бути застосована до прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, в тих роках, коли сума тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. Оцiнка активiв та зобов’язань з вiдстроченого оподаткування вiдображає можливi податковi наслiдки, що виходитимуть з того, як Товариство очiкує, на дату складання бухгалтерського балансу, вiдшкодувати та реалiзувати вартiсть таких активiв та зобов’язань.
Виробничi запаси – Виробничi запаси включають наступне:
• Сировина та матерiали;
• Покупнi матерiали та комплектуючi вироби;
• Паливо;
• Будiвельнi матерiали;
• Матерiали переданi в переробку (пiдрядникам);
• Запаснi частини;
• Iншi матерiали;
• Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП).
До складу МШП зараховуються запаси, якi не вiдносяться до необоротних активiв.
До складу запасiв включаються лiчильники електроенергiї незалежно вiд їх вартостi iз списанням на витрати виробництва в момент передачi в експлуатацiю.
Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат. Оцiнка кожної операцiї з вибуття запасiв здiйснюється за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO).
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Уцiнка запасiв здiйснюється за рахунок резерву на знецiнення запасiв. Резерв на знецiнення запасiв розраховується з вартостi запасiв, якi на дату звiтностi не використовувались понад 12 мiсяцiв, за винятком аварiйного запасу. На аварiйний запас резерв не нараховується. Витрати на створення резерву на знецiнення запасiв вiдносяться до складу iнших операцiйних витрат.
Дебiторська заборгованiсть – Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв – Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Цей резерв утворюється в тих випадках, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати всi суми, якi належать їй у вiдповiдностi з початковими умовами рахунку. Для визначення величини резерву аналiзується заборгованiсть споживачiв з термiном непогашення понад 12 мiсяцiв. Товариство також створює резерв на покриття сумнiвної та безнадiйної заборгованостi по авансових платежах, повернення яких або виконання робiт по яким є сумнiвним.
Грошовi кошти – Грошовi кошти включають готiвку, кошти на рахунках у банках.
Пенсiйний план з визначеними внесками – Працiвники Товариства отримують пенсiї вiд держави у вiдповiдностi до пенсiйного законодавства України. Товариство сплачує до Державного пенсiйного фонду України суму, на основi заробiтної плати кожного працiвника. Внески до Державного пенсiйного фонду вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати на основi методу нарахування. Витрати Товариства за цими внесками вiдображаються у статтях Звiту про фiнансовi результати за характером витрат (собiвартiсть реалiзованої продукцiї, адмiнiстративнi, iншi операцiйнi) в залежностi вiд категорiї персоналу, по якому здiйсненi нарахування, а також у статтi «Вiдрахування на соцiальнi заходи» за елементами витрат. Ця сума включається до складу витрат у тому перiодi, в якому вона понесена.
Забезпечення виплат персоналу – Товариство створює забезпечення майбутнiх виплат Державному пенсiйному фонду та майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам.
Забезпечення майбутнiх виплат Державному пенсiйному фонду – Товариство зобов’язано компенсувати Державному пенсiйному фонду України суму пенсiй, якi виплачуються державою працiвникам Товариства, якi працювали у шкiдливих для здоров’я умовах (перелiк професiй: “Список II”) i, вiдповiдно, отримали право виходу на пенсiю та одержання пенсiї ранiше визначеного пенсiйним законодавством вiку.
Цей пенсiйний план з визначеними виплатами (“План”) не має фiнансового фонду, i, вiдповiдно, активiв на його здiйснення.
Чисте зобов’язання Товариства вiдносно даного Плану розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, якi належать працiвникам за вiдпрацьований ними час у поточному та попереднiх перiодах. Сума виплати дисконтується для визначення поточної вартостi зобов’язання, яке вiдображається у балансi. Ставка дисконтування оцiнюється на рiвнi облiкової ставки Нацiонального банку України на дату балансу.
Чисте зобов’язання Товариства вiдносно даного Плану вiдображається у складi забезпечень майбутнiх витрат. Збiльшення балансової вартостi забезпечення для вiдшкодування майбутнiх витрат, яке вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати. Вiдповiдне зменшення забезпечення визнається iншим фiнансовим доходом.
Всi iншi змiни балансової вартостi цього забезпечення визнаються у складi iнших операцiйних витрат.
Забезпечення майбутнiх операцiйних витрат на оплату вiдпусток працiвникам створюється альтернативним методом. Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам переглядається на дату звiтностi на пiдставi результатiв здiйсненої iнвентаризацiї та коригується шляхом збiльшення або зменшення. Змiни балансової вартостi цього забезпечення вiдображаються у статтях Звiту про фiнансовi результати за характером витрат (собiвартiсть реалiзованої продукцiї, адмiнiстративнi, iншi операцiйнi) в залежностi вiд категорiї персоналу, по якому здiйсненi нарахування.
Фiнансовi iнструменти – Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюють та вiдображають за їх фактичною собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi активiв, зобов’язань або iнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента (комiсiйнi, обов’язковi збори та платежi при передачi фiнансових iнструментiв тощо). На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання оцiнюються за їх справедливою вартiстю. В якостi коефiцiєнта дисконтування вартостi фiнансових активiв використовується облiкова ставка НБУ на дату балансу.
Банкiвськi та iншi позики – Банкiвськi та iншi позики класифiкуються як довгостроковi, якщо вони пiдлягають погашенню протягом перiоду бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати. Банкiвськi та iншi позики, якi очiкується погасити протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкуються як поточнi зобов’язання.
Визнання доходiв – Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визнається в разi наявностi всiх наведених нижче умов:
• сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;
• є ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;
• можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду;
• можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.
Для оцiнки ступеню завершеностi операцiї використовується метод огляду виконаної роботи.
Визнання витрат – Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi.
Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Операцiйна оренда – Оренда вважається операцiйною, якщо договором оренди не передбачена передача Товариству всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з правом користування та володiння активами. Витрати за операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну оренди.
Фiнансовi доходи та витрати – Витрати за позиками визнаються у складi звiту про фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Фiнансовi доходи включають вiдсотковi доходи за коштами на рахунках у банках. Фiнансовi доходи визнаються у тому перiодi, в якому вони нараховуються.
Умовнi зобов’язання i активи – Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигод.
5. Пояснення щодо переходу на МСФЗ
Для переходу на Мiжнароднi стандарти Товариство здiйснило трансформацiю звiтностi, складеної згiдно з нацiональними П(С)БО станом на 31.12.2011 року у звiтнiсть, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Пiд час трансформацiї звiтностi Товариство:
• визнало всi активи та зобов’язання, визнання яких вимагають МСФЗ;
• не визнало статтi активiв або зобов’язань, якщо МСФЗ не дозволяють такого визнання;
• перекласифiкувало статтi, якi Товариство визнало згiдно з П(С)БО як один вид активу, зобов’язання або компонента капiталу, але якi згiдно з МСФЗ є iншим видом активу, зобов’язання чи компонента капiталу;
• застосувало МСФЗ пiд час оцiнювання всiх визнаних активiв та зобов’язань.
• застосувало облiковi полiтики за МСФЗ, якi вiдрiзняються вiд тих полiтик, якi Товариство використовувало на цю саму дату, застосовуючи попереднi П(С)БО;
Як наслiдок, це потребувало коригування звiтностi унаслiдок подiй та операцiй, що вiдбувались до дати переходу на МСФЗ. Товариство визнало цi коригування безпосередньо в нерозподiленому прибутку (або, якщо це було доречно, в iншому додатковому капiталу) на 01 сiчня 2012 року.
Коригування, якi були внесенi у фiнансову звiтнiсть полягали в наступному.
(5.1) Основнi засоби
Товариство у складi основних засобiв вiдображало необоротнi активи, первiсна вартiсть яких є нижчою вартiсної межi визнання. Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства для таких необоротних активiв встановлено нарахування амортизацiї в розмiрi 100% первiсної вартостi в перiодi передачi їх в експлуатацiю. Первiсна вартiсть таких активiв становить 18 519 тисяч гривень, залишкова вартiсть 5 433 тисяч гривень. Пiд час трансформацiї фiнансової звiтностi Товариство нарахувало амортизацiю до повної вартостi таких активiв i зменшило нерозподiлений прибуток на 5 433 тисячi гривень.
(5.2) Незавершене будiвництво
В ходi трансформацiї звiтностi Товариство виявило, що в незавершеному будiвництвi вiдображенi активи:
• для яких iснує сумнiв щодо отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд їх реалiзацiї, в зв’язку з чим нарахований резерв на знецiнення активiв в сумi
261 тисяча гривень;
• малоцiннi необоротнi активи, якi не вiдповiдають визначенню основних засобiв загальною вартiстю 799 тисяч гривень. Оскiльки такi активи не переданi в експлуатацiю i знаходяться на складi, вони були перенесенi до запасiв
Пiд час трансформацiї звiтностi Товариство виконало вiдповiднi виправнi записи i змiнило показники в фiнансовiй звiтностi. Нерозподiлений прибуток зменшений на
261 тисячу гривень, резерв знецiнення капiтальних iнвестицiй збiльшений на 261 тисячу гривень
Капiтальнi iнвестицiї, якi вiдповiдають критерiям визнання за МСФЗ 16 перекласифiкованi у звiтностi як основнi засоби у сумi 6 760 тисяч гривень.
(5.3) Вiдстроченi податковi активи
Пiд час трансформацiї звiтностi Товариство здiйснило розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань балансовим методом згiдно з МСБО 12 за даними трансформованого балансу та декларацiї з податку на прибуток. За результатами розрахунку збiльшено вiдстроченi податковi активи на 764 тисячi гривень, зменшенi вiдстроченi податковi зобов’язання на 1 141 тисячу гривень та зменшено витрати з податку на прибуток на 1 905 тисяч гривень. Товариство здiйснило коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2011 року на суму 1 905 тисяч гривень.
(5.4) Виробничi запаси
Вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси» собiвартiсть запасiв не може бути вiдшкодована, якщо цi запаси пошкодженi, якщо вони повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася. У складi запасiв Товариства враховувалися матерiальнi активи, аналiз яких виявив, що вони не використовувалися протягом звiтного року. Це є ознакою часткового за старiння та, вiдповiдно, знецiнення запасiв, зв’язку з чим нарахований резерв знецiнення запасiв на 3005 тисяч гривень та скориговане сальдо нерозподiленого прибутку на ту ж суму. В балансi запаси вiдображенi за чистою вартiстю з вирахуванням резерву на знецiнення запасiв.
(5.5) Дебiторська заборгованiсть
Вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi активи: визнання та оцiнка» наприкiнцi кожного звiтного перiоду суб’єктовi господарювання слiд оцiнювати, чи є об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, зменшується. Якщо таке свiдчення є, суб’єктовi господарювання слiд визначити суму будь-якого збитку вiд зменшення корисностi. Суму збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто ефективною ставкою вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi). Балансову вартiсть активу слiд зменшити прямо або застосовуючи рахунок резервiв. Суму збитку слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Товариство не нараховувало резерв та, вiдповiдно, вiдображало за первiсною вартiстю дебiторську заборгованiсть за iншими розрахунками, що призвело до заниження резерву сумнiвних боргiв по заборгованостi за авансами виданими на 409 тисяч гривень, iншої дебiторської заборгованостi на 455 тисяч гривень та заниженню витрат на сумнiвнi та безнадiйнi борги на суму 864 тисяч гривень. Товариство внесло коригування для вiдповiдностi МСФЗ, що стосувались фiнансового результату за 2011 рiк шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2011 року на суму 864 тисячi гривень.
Товариство пере класифiкувало витрати майбутнiх перiодiв у аванси виданi в сумi
108 тисяч гривень.
(5.6) Капiтал
Товариство у складi додаткового капiталу на рахунку облiку безоплатно отриманих нематерiальних активiв облiковувало вартiсть безоплатно одержаних необоротних активiв, якi слiд облiковувати вiдповiдно до МСБО 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу». Внесенi коригування для вiдповiдностi МСФЗ призвели до зменшення додаткового капiталу на 15 294 тисяч гривень та збiльшення нерозподiленого прибутку на цю ж суму.
На рахунку 423 «Дооцiнка активiв» Товариство облiковувало суми iндексацiй, якi були здiйсненнi в попереднiх роках. Згiдно з МСФЗ, iндексацiя необоротних активiв не вважається резервом дооцiнки i була перенесена на нерозподiлений прибуток у сумi 2 803 тисячi гривень.
(5.7) Пенсiйний план з визначеними виплатами
Вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи» забезпечення слiд визнавати, якщо:
a) суб’єкт господарювання має iснуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;
б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для i виконання зобов’язання;
в) можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
Товариство не нараховувало у фiнансовiй звiтностi за П(С)БО забезпечення на пiльговi пенсiї, якi воно зобов’язано компенсувати Державному пенсiйному фонду України згiдно пенсiйного законодавства, тому пiд час трансформацiї для вiдповiдностi МСФЗ Товариство здiйснило розрахунок додаткового пенсiйного забезпечення на суму
509 тисяч гривень i скоригувало сальдо нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2011 року.
(5.8) Iншi забезпечення
Товариство має витрати з аудиту рiчної звiтностi за 2011 рiк, фактично понесенi в 2012 роцi. Вiдповiдно до МСФЗ такi витрати повиннi бути вiднесенi до витрат 2011 року i тому Товариство станом на 31 грудня 2011 року створило забезпечення на рiчний аудит на 126 тисяч гривень шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на цю ж суму.
(5.9) Iншi коригування
У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року i за рiк, який закiнчився цiєю датою, Товариство нарахувала дисконт з вартостi довгострокової дебiторської заборгованостi, що призвело до зменшення довгострокової дебiторської заборгованостi на 3 тисячi гривень та збiльшення фiнансових витрат на цю ж суму. Товариство вiдкоригувало сальдо нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2011 року на суму 3 тисячi гривень.
Товариство визнало дохiд за наданi послуги в минулих перiодах, що призвело до збiльшення дебiторської заборгованостi на 64 тисячi гривень, податкових зобов’язань по доходам минулих перiодiв на 11 тисяч гривень та збiльшенню нерозподiленого прибутку на 53 тисячi гривень. Товариство вiдкоригувало сальдо нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2011 року на суму 53 тисячi гривень.
Товариство донарахувало податки за фактом перевiрки контролюючими органами, що призвело до зменшення дебiторської заборгованостi по розрахункам з бюджетом на суму 59 тисяч гривень та збiльшення кредиторської заборгованостi на суму 122 тисячi гривень i зменшення нерозподiленого прибутку на суму 181 тисячу гривень, вiдповiдно. Товариство вiдкоригувало сальдо нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2011 року на суму 181 тисяч гривень.
Товариство нарахувало заборгованiсть за рiшенням суду, що призвело до збiльшення iншої дебiторської заборгованостi на 24 тисячi гривень та доходiв вiд одержаних штрафiв (пенi, неустойок) на цю суму. Товариство вiдкоригувало сальдо нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2011 року на суму 24 тисячi гривень.
Товариством в бухгалтерському облiку не своєчасно проведенi первинi документи по отриманим послугам, що призвело до завищення кредиторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) на 199 тисяч гривень та заниженню адмiнiстративних витрат на цю ж суму. Товариство вiдкоригувало сальдо нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2011 року на суму 199 тисяч гривень.
6. Коригування фiнансової звiтностi у результатi помилок попереднiх перiодiв
Протягом 2012 року Товариство виявило певнi помилки у ранiше випущенiй фiнансовiй звiтностi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2011 року, яка була затверджена керiвництвом 09 лютого 2012 року. Виявленi помилки представленi таким чином:
(1) У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року i за рiк, який закiнчився цiєю датою, Товариство нарахувало амортизацiю на вiдсутнi в облiку нематерiальнi активи, що призвело до завищення суми накопиченої амортизацiї на суму 62 тисячi гривень та завищення адмiнiстративних витрат на цю ж суму. Товариство виправила помилки, що стосувались фiнансового результату за 2011 рiк шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 01 сiчня 2012 року на суму 62 тисячi гривень.
(2) У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року i за рiк, який закiнчився цiєю датою, Товариство використало помилковi данi щодо днiв невикористаних вiдпусток пiд час розрахунку забезпечення наступних витрат на оплату вiдпусток працiвникам, що призвело до заниження забезпечення виплат персоналу на 6 031 тисячу гривень, собiвартостi реалiзованих товарiв (робiт, послуг)на 5 252 тисячi гривень, адмiнiстративних витрат на 743 тисячi гривень та iнших операцiйних витрат на 36 тисяч гривень, завищення вiдстрочених податкових зобов'язань на 1 267 тисяч гривень i витрат з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi на суму 1 267 тисяч гривень. Товариство виправило помилки, що стосувались фiнансового результату за 2011 рiк шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 01 сiчня 2012 року на суму 4 764 тисячi гривень.
(3) У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року i за рiк, який закiнчився цiєю датою, Товариство вiдобразило в складi активiв суму податкового кредиту, на яку втрачено право на вiдшкодування за минулi перiоди, що призвело до завищення iнших оборотних активiв на 416 тисяч гривень та нерозподiленого прибутку на цю ж суму. Товариство виправило помилки за 2011 рiк шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 01 сiчня 2012 року на суму 416 тисяч гривень.
(4) Товариство при трансформацiї фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року при списаннi основних засобiв нижче вартiсної межi їх визнання не вiдкоригувало суму дооцiнки цих основних засобiв, що призвело до завищення додаткового капiталу та заниженню нерозподiленого прибутку на 7 335 тисяч гривень вiдповiдно. Товариство виправило помилки за 2011 рiк шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 01 сiчня 2012 року на суму 7 335 тисяч гривень.
(5) У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року i за рiк, який закiнчився цiєю датою, Товариство не нараховувало податковi зобов’язання з податку на додану вартiсть за минулий перiод, що призвело до завищення iнших оборотних активiв та завищення нерозподiленого прибутку на 29 тисяч гривень. Товариство виправило помилки за 2011 рiк шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2011 року на суму 29 тисяч гривень.
(6) У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року i за рiк, який закiнчився цiєю датою, Товариством в бухгалтерському облiку не своєчасно проведенi первинi документи по отриманим послугам, що призвело до заниження кредиторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) на 450 тисяч гривень та заниження адмiнiстративних витрат на цю ж суму. Товариство виправило помилки, що стосувались фiнансового результату за 2011 рiк шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 01 сiчня 2011 року на суму 450 тисяч гривень.
(7) У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року i за рiк, який закiнчився цiєю датою, Товариство не визнало дохiд за наданi послуги в минулих перiодах, що призвело до заниження дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) та доходу вiд наданих послуг на 54 тисячi гривень. Товариство виправило помилки, що стосувались фiнансового результату за 2011 рiк шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 2012 року на суму 54 тисячi гривень.
(8) У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року i за рiк, який закiнчився цiєю датою, Товариство не списало вартiсть запасiв, якi були використанi в господарськiй дiяльностi, що призвело до збiльшення вартостi запасiв та нерозподiленого прибутку на 4 тисячi гривень вiдповiдно. Товариство виправило помилки шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 01 сiчня 2011 року на суму 4 тисячi гривень.
(9) Товариство зменшило вiдстроченi податковi зобов’язання на суму дооцiнки основних засобiв, що вибули. Сума коригування 42 тисячi гривень вiдображена у збiльшення додаткового капiталу.
Сукупний вплив ретроспективних коригувань у порiвняльнiй iнформацiї станом на 01 сiчня 2012 року представлений наступним чином:
31.12.2011 Коригува-ння помилок Коригува-ння за МСФЗ 01.01.2012
до коригування пiсля коригування
Актив
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть 378 62 440
накопичена амортизацiя (366) -62 (304)
Незавершене будiвництво 7 820 -7 820 -
Основнi засоби:
залишкова вартiсть 769 720 1 325 771 045
первiсна вартiсть 1 576 157 -11 758 1 564 399
накопичена амортизацiя (806 437) 13 083 (793 354)
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 42 -3 39
Вiдстроченi податковi активи 1 040 1 040
Усього за роздiлом 777 960 62 -5 458 772 564
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси 25 501 -4 800 26 297
Резерв знецiнення запасiв (3 005) (3 005)
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть 41 386 54 64 41 504
первiсна вартiсть 70 482 54 64 70 600
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом 185 -59 126
за виданими авансами 3189 -301 2 888
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1083 -431 652
Iншi оборотнi активи 32 154 -445 -11 31 698
Усього за роздiлом II 107 416 -395 -2 943 104 078
III. Витрати майбутнiх перiодiв 108 -108 -
БАЛАНС 885 484 -333 -8 509 876 642

Пасив
Iнший додатковий капiтал 622 737 -7 293 -18 097 597 347
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (357 940) 1 788 9 499 (346 653)
Усього за роздiлом I 306 244 -5 505 -8 598 292 141
II. Забезпечення наступних витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу 8 620 6 031 14 651
Iншi забезпечення - 635 635
Усього за роздiлом II 8 620 6 031 635 15 286
III. Довгостроковi забов'язання
Вiдстроченi податковi зобов’язання 2 176 -1 309 -867 -
Усього за роздiлом III 423 826 -1 309 -867 421 650
IV. Поточнi зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5 167 450 199 5 816
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом 7 118 122 7 240
Усього за роздiлом IV 141 686 450 321 142 457
БАЛАНС 885 484 -333 -8 509 876 642
7. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи складаються з бухгалтерської програми «1С Пiдприємство 8», програми облiку «Розрахунок оплати за перетоки реактивної електроенергiї», програмних комплексiв «САПР», «АВК», програмного забезпечення для кодування фiдерiв, iншого програмного забезпечення.
Нематерiальнi активи Товариства на 31 грудня 2012 року:
Iншi нематерiальнi активи (комп’ютернi програми)
Первiсна вартiсть
На 01.01.2012 744
Придбання за рiк 351
На 31.12.2012 1095
Накопичена амортизацiя
На 01.01.2012 304
Нараховано за рiк 199
На 31.12.2012 503
Залишкова вартiсть
На 01.01.2012 440
На 31.12.2012 592
8. Основнi засоби
Земельнi дiлянки Будiвлi i споруди Машини i обладна-ння Транс-портнi засоби Iншi основнi засоби МНМА Аванси та незавер-шенi капiтальнi iнвестицiї Разом
Первiсна вартiсть На 31.12.2011 1 046 222 468 477 40 505 8 566 12 387 1 576 157
Трансформацiя -18 519 6 761 -11 758
На 31.12.2011 трансформований 0 1 027 703 468 477 40 505 8 566 12 387 6 761 1 564 399
Придбання 29 36 146 47 150 9 374 2 016 714 95 429
Вибуття 2 152 3 140 993 173 1 566 1 951 9 975
Дооцiнка 26 469 5 461 14 31 944
Iншi змiни -2 370 -669 -1 3 -3 037
На 31.12.2012 29 1 085 796 517 279 48 885 10 423 11 538 4 810 1 678 760
Накопичена амортизацiя
На 31.12.2011 550 590 205 420 33 060 4 980 12 387 806 437
Трансформацiя -13 083 -13 083
На 31.12.2011 трансформований 0 537 507 205 420 33 060 4 980 12 387 0 793 354
Нараховано 19 696 11 853 1 866 974 714 35 103
Списано 926 2 481 980 159 1 566 6 112
Дооцiнка 2 476 2 476
Iншi змiни -2 699 -836 3 -2 3 -3 531
На 31.12.2012 0 556 054 213 956 33 949 5 793 11 538 0 821 290
Залишкова вартiсть На 31.12.2011 0 490 196 263 057 7 445 3 586 0 0 771 045
На 31.12.2012 29 529 742 303 323 14 936 4 630 0 -1 951 857 470
Введення в експлуатацiю основних засобiв в 2012 роцi здiйснювалось за рахунок:
- капiтальних iнвестицiй – 90 373 тис. грн.,
- безоплатної передачi – 4 798 тис. грн.,
- виявлення пiд час iнвентаризацiї – 258 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 року непогашенi зобов’язання за придбанi основнi засоби складають 105 тисяч гривень, аванси, сплаченi постачальникам на придбання основних засобiв, становлять 2 239 тисяч гривень, вартiсть основних засобiв, якi не використовуються (законсервованi) i в подальшому планується їх списання з балансу:
Первiсна вартiсть 598
Накопичена амортизацiя 236
Залишкова вартiсть 332
Протягом 2012 року Товариство для переоцiнки активiв, якi входять до складу Первомайської гiдроелектростанцiї, залучало незалежного оцiнювача, яким складено звiт про дооцiнку № 120-0011 станом на 31.12.2011 року. Дооцiнку первiсної вартостi активiв в сумi 29 180 тисяч гривень вiдображено у бухгалтерському облiку.
Товариство здiйснило iндексацiю об’єктiв житлово-комунального господарства iз застосуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України № 186 вiд 03.05.2012 року. Коефiцiєнт iндексацiї у 2012 роцi склав 1,13, який застосовується до первiсної вартостi i до зносу об’єктiв ЖКГ. Iндексацiя первiсної вартостi склала 2 764 тисяч гривень, накопиченої амортизацiї 2 476 тисяч гривень.
За наслiдками переоцiнки залишкова вартiсть основних засобiв збiльшилась на суму 29 180 тисяч гривень, житлового фонду на 288 тисяч гривень.
На балансi Товариства облiковуються основнi засоби, щодо яких iснує обмеження в їх використаннi та розпорядженнi. Це майно, яке на момент корпоратизацiї у 1995 роцi залишилось у державнiй власностi.
Основнi засоби в 2012 роцi вибували шляхом списання з балансу через невiдповiднiсть критерiям визнання активами. Залишкова вартiсть списаних основних засобiв склала 1360 тис. грн. За рахунок продажу вибули основнi засоби залишковою вартiстю 1 тис. грн.
У 2012 роцi забезпечення iнших витрат i платежiв збiльшене на суму резерву на знецiнення основних засобiв у розмiрi 739 тис. грн. Резерв на знецiнення основних засобiв був нарахований на залишкову вартiсть основних засобiв, на якi вплинули негативнi клiматичнi умови. Станом на 31.12.2012 року залишок невикористаного забезпечення iнших витрат i платежiв склав 995 тис. грн.
9. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає дебiторську заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть. Ця заборгованiсть перенесена до складу необоротних активiв в зв'язку з пiдписаними договорами реструктуризацiї боргiв iз термiном погашення понад 12 мiсяцiв з дати балансу.
Протягом 2012 року довгострокова дебiторська заборгованiсть змiнювалася наступним чином:
Заборгованiсть покупцiв за електроенергiю
Первiсна вартiсть
На 01.01.2012 42
Надiйшло за рiк 11 847
Вибуло за рiк 42
На 31.12.2012 11 847
Дисконт
На 01.01.2012 3
Надiйшло за рiк 3 315
Вибуло за рiк 3
На 31.12.2012 3 315
Справедлива вартiсть
На 01.01.2012 39
На 31.12.2012 8 532
10. Виробничi запаси
Станом на 31.12.2012 року до складу запасiв вiднесенi:
Найменування показника На 01.01.2012
(чиста вартiсть реалiзацiї) Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть На 31.12.2012
(чиста вартiсть реалiзацiї)
Запаснi частини 12 008 17 462 17 166 12 304
Сировина та матерiали 7 677 10 089 11 180 6 586
Будiвельнi матерiали 3 922 12 011 12 611 3 322
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1618 3222 2 621 2 219
Паливо-мастильнi матерiали 974 14 624 13 941 1 657
Тара i тарнi матерiали 57 11 19 49
Купiвельнi напiвфабрикати
та комплектуючi вироби 41 91 85 47
Товари 0 654 654 0
Резерв на знецiнення запасiв (3 005) (373) (3 378)
Аванси, виданi на придбання запасiв 0 81 0 81
Разом 23 292 57 872 58 277 22 887
11. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги є заборгованiстю покупцiв за вiдвантаженi товари, наданi послуги. Станом на 31 грудня 2012 року дебiторська заборгованiсть складає:
На 01.01.2012 Змiни за рiк На 31.12.2012
Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi 70600 -6 865 63 735
Резерв сумнiвних боргiв (29 096) 1113 (27 983)
Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi 41 504 -5 752 35 752
12. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Дебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2012 року становить 3 077 тисяч гривень i складається з переплати до бюджету за наступними податками та платежами:
Податок на прибуток 2 994
Податок на землю, оренда землi 81
Податок з транспортних засобiв, збiр за першу реєстрацiю транспортних засобiв 2
Всього 3 077
13. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
Дебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами складається з попередньої оплати постачальникам за товари, що використовуватимуться у поточнiй операцiйнiй дiяльностi. Станом на 31 грудня 2012 року становить 5 327 тисячi гривень i вiдображається з урахуванням резерву сумнiвних боргiв.
На 01.01.2012 Змiни за рiк На 31.12.2012
Первiсна вартiсть дебiторської за авансами 3 297 2 244 5 541
Резерв сумнiвних боргiв (409) 195 (214)
Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi 2 888 2 439 5 327
14. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31 грудня 2012 року становить 639 тисяч гривень та складається iз заборгованостi працiвникiв за виданими авансами (вiдпустки), позиками, розрахункiв за вiдшкодуванням завданих збиткiв та iншої заборгованостi.
15. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти Товариства включають кошти в нацiональнiй валютi на поточних банкiвських рахунках, кошти в дорозi та в касi пiдприємства. Станом на 31 грудня 2012 року сума грошових коштiв складає 2019 тисяч гривень, в т.ч.:
в касi Товариства 5
на поточних банкiвських рахунках 1 010
кошти в дорозi 1 004
16. Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31 грудня 2012 року становлять 31 653 тисячi гривень i складаються з наступного:
Розрахунки з податкового кредиту, якi будуть вiднесенi на розрахунки з бюджетом в перiодi погашення реструктуризованої заборгованостi за електроенергiю 18 503
Розрахунки за податковими зобов’язаннями в авансах отриманих, якi в перiодi вiдвантаження товарiв, надання послуг будуть вирахуванi з суми доходiв 13 150
Разом 31 653
17. Капiтал
Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2012 року складав 158640000 акцiй з номiнальною вартiстю 0,25 гривнi, що становить 39 660 тисяч гривень. Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл невикористаного прибутку. Акцiонери Товариства станом на 01 сiчня та 31 грудня 2012 року представленi наступним чином:
Акцiонер 01.01.2012, % 31.12.2012, %
НАК «Енергетична компанiя України» 70,0 25,0
Фонд державного майна України 45,0
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 13,1694 13,1694
ПАТ «ПГК» 6,44
ТОВ «Венчурнi iнвестицiйнi проекти»
для ПЗНВIФ «МВФ» 5,8344
ПАТ «Житомиробленерго» 1,19 5,2074
ТОВ «ГК «Русь» 3,41
Folkdale Tradinq Limited, Кiпр 2,2961
ПАТ «УIФК» 1,56
ТОВ «ВС Енерджi Iнтернешнл Україна» 1,0880 1,0880
Юридичнi особи, якi мають долю менше 1% 2,2327 1,4982
Фiзичнi особи, якi мають долю менше 1% 0,9099 0,9065
Всього 100,00% 100,00%
Статутний капiтал Товариства повнiстю сплачений акцiонерами.
Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05 квiтня 2012 року (протокол №21) здiйснений розподiл чистого прибутку Товариства за 2011 рiк в сумi 49005 тис. грн.
Вiдповiдно до розподiлу було направлено:
на виплату дивiдендiв 14 702
на збiльшення резервного капiталу 2 450
до фонду розвитку виробництва 31 853
Iншiй додатковий капiтал Товариства складається iз вартостi дооцiнок основних засобiв та фонду розвитку виробництва.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
Найменування показника На 01.01.2012 Збiльшення за рiк Зменшення за рiк На 31.12.2012
Статутний капiтал 39 660 39 660
Iнший додатковий капiтал 597 347 63 326 26 295 634 378
Резервний капiтал 1 787 2 450 4 237
Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток) (346 653) 52 456 49 005 (343 202)
Разом власний капiтал 292 141 118 232 75 300 335 073
В нерозподiленому прибутку вiдбулись такi змiни за 2012 рiк:
Виправлення помилок 1 788*)
Списання дооцiнки необоротних активiв, якi ранiше були переоцiненi, у разi їх вибуття 1 400
Списання дооцiнки необоротних активiв, якi ранiше були переоцiненi, пропорцiйно нарахуванню амортизацiї 18 479
Списання суми iндексацiї ЖКГ, проведеної у 2012 р. 288
Прибуток 32 289
Разом 54 244
*) виправлення помилок включає, зокрема, донарахування резерву на забезпечення вiдпусток персоналу, списання додаткового капiталу по знецiненим основним засобам, визнання витрат минулих перiодiв, коригування вiдстрочених податкiв у зв’язку iз виправленням помилок, як це описано в Примiтцi 6.
18. Забезпечення наступних виплат i платежiв
Станом на 01 сiчня i 31 грудня 2012 року забезпечення наступних виплат i платежiв були представленi наступним чином:
Найменування показника На 01.01.2012 Надiйшло (створено) за рiк Вибуло (використано) за рiк На 31.12.2012
Забезпечення виплат персоналу 14 651 22 945 17 038 20 558
Iншi забезпечення 635 258 126 767
Разом 15 286 23 203 17 164 21 325
Забезпечення виплат персоналу є поточним зобов'язанням на виплату щорiчних вiдпусток працiвникам Товариства. Iншi забезпечення складаються iз додаткового пенсiйного забезпечення та забезпечення iнших майбутнiх витрат.
Iнформацiя про рух забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення за роки, що закiнчилися 31 грудня 2012 та 2011 рокiв, була представлена наступним чином:
Залишок на 01.01.2012 509
Збiльшення мiнiмальної заробiтної плати 27
Зменшення кiлькостi рокiв дисконтування для непрацюючих осiб (11)
Залишок на 31.12.2012 525
Основне припущення для цiлей оцiнки забезпечень було представлено наступним чином:
31.12.2012
Ставка дисконтування 7,75%
Мiнiмальна заробiтна плата, грн. 1 147
Перiод компенсацiї пенсiйних виплат непрацюючим
особам, рокiв 5
19. Податок на прибуток
За 2012 рiк витрати з податку на прибуток складалися з:
Податок на прибуток поточного перiоду (19 526)
Доходи по вiдстроченому податку, що є результатом виникнення та сторнування тимчасових рiзниць 1 281
Витрати по вiдстроченому податку, що є результатом виникнення та сторнування тимчасових рiзниць (13 036)
Всього витрати з податку на прибуток за рiк (31 281)
На 01 сiчня i 31 грудня 2012 року вiдстроченi податковi активи та зобов’язання складали:
Складовi частини вiдстроченого податкового активу: 01.01.2012 31.12.12
Дебiторська заборгованiсть 6 110 5 417
Рiзниця по нарахованому забезпеченню на невикористанi вiдпуски 3 220 3 906
Рiзниця по нарахованому резерву на знецiнення запасiв 631 642
Аванси отриманi до 01.04.2011 552 262
Рiзниця по нарахованому резерву на додаткове пенсiйне забезпечення 107 100
Рiзниця по iншим нарахованим забезпеченням 26 46
Всього вiдстрочений податковий актив 10 646 10 373
Складовi частини вiдстроченого податкового зобов’язання:
Рiзниця мiж балансовою вартiстю основних засобiв та нематерiальних активiв в фiнансовому та податковому облiку (485) (12 531)
Дооцiнка основних засобiв (6 960) (11 041)
Дебiторська заборгованiсть, датою вiдображення податкових доходiв за якою є отримання оплати (касовий метод) (2 029) (1 626)
Аванси, виданi до 01.04.2011 (32) (13)
Всього вiдстрочене податкове зобов’язання (9 506) (25 211)
Чистий вiдстрочений податковий актив 1 140 (14 838)
Станом на 31 грудня 2012 року вiдстрочений податковий актив розраховано за ставкою податку на прибуток 19%.
20. Iншi довгостроковi зобов'язання
Станом на 01 сiчня та 31 грудня 2012 iншi довгостроковi зобов’язання включають зобов’язання за отриману у минулих перiодах електроенергiю. Для погашення заборгованостi укладено договiр реструктуризацiї заборгованостi iз визначенням термiну погашення зобов’язання бiльше нiж 12 мiсяцiв, внаслiдок чого суму заборгованостi було приведено до справедливої вартостi. Справедлива вартiсть довгострокового зобов’язання на 31.12.2012 р. складає 362 921 тисяча гривень.
Iншi довгостроковi зобов’язання представленi наступним чином:
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок»
Первiсна вартiсть
На 01.01.2012 526 965
Надiйшло за рiк 0
Вибуло (переведено у поточну заборгованiсть) за рiк 93 435
На 31.12.2012 433 530
Дисконт
На 01.01.2012 105 315
Надiйшло за рiк 0
Вибуло за рiк (визнано фiнансовими витратами) 34 706
На 31.12.2012 70 609
Справедлива вартiсть
На 01.01.2012 421 650
На 31.12.2012 362 921
21. Iншi поточнi зобов’язання
Станом на 01 сiчня i 31 грудня 2012 року iншi поточнi зобов’язання були представленi наступним чином:
01.01.2012 31.12.2012
За штрафними санкцiями на поточнi зобов’язання за куповану електроенергiю 70 21 548
За платежами профспiлковiй органiзацiї 249 607
За виконавчими листами 176 170
Вiдсотки банку за кредитом 88
Iншi зобов’язання 16 16
Разом 511 22 429
22. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2012
Вартiсть покупної електроенергiї 872 611
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 194 994
Витрати сировини та матерiалiв 49219
Амортизацiя 34126
Ремонти та технiчне обслуговування технiки 7 340
Податки 1 556
Витрати на вiдрядження 1 083
Послуги стороннiх органiзацiй 964
Витрати на пiдготовку кадрiв 666
ТО, дiагностика основних засобiв 580
Витрати на зв’язок 365
Витрати дозвiльної системи 360
Витрати на оренду майна 306
Спецхарчування 181
Страхування майна i працiвникiв 157
Транспортнi витрати 44
Iншi 1 821
Разом 1 166 373
23. Iншi операцiйнi доходи
2012
Дохiд вiд надання iнших послуг 17 507
Штрафи, пенi отриманi 5 745
Ефект зменшення резерву сумнiвних боргiв 2 000
Дохiд вiд послуг соцiальної сфери 1 620
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 847
Вiдшкодування ранiше списаних активiв 691
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 383
Дохiд вiд надання власного майна в оренду 351
Ефект зменшення резерву iнших забезпечень 55
Реалiзацiя необоротних активiв 50
% банкiв на залишки коштiв на поточних рахунках 30
Безоплатно отриманi доходи 26
Надлишки, виявленi пiд час iнвентаризацiй 11
Iншi доходи 827
Разом 30 143
24. Адмiнiстративнi витрати
2012
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 29075
Банкiвськi послуги 4807
Матерiальнi витрати 1 682
Витрати на зв’язок 1 068
Амортизацiя 950
Податки, збори, платежi до бюджету 915
Технiчне обслуговування та ремонти 913
Витрати на професiйнi послуги 819
Комп’ютеризацiя облiкових робiт 601
Витрати на утримання будiвель, споруд 422
Витрати на вiдрядження 203
Витрати на перiодичнi видання 149
Витрати на оплату семiнарiв 90
Пiдготовка кадрiв 76
Оренда майна 75
Iншi 993
Разом 42 838
25. Витрати на збут
2012
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 9 041
26. Iншi операцiйнi витрати
2012
Витрати вiд надання iнших послуг 16 066
Вiдрахування профспiлкам 4 374
Витрати на соцiальну сферу 2 911
Витрати згiдно колдоговору 1 637
Iнвентаризацiя землi 1 260
Винагорода членам Наглядової ради 1 011
Вiдрахування на утримання НАК «ЕКУ» 753
Списання матерiалiв 508
Штрафи, пенi 471
Витрати вiд надання власного майна в оренду 353
Благодiйнiсть 88
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 35
Реалiзацiя iнших необоротних активiв 1
Iншi операцiйнi витрати 5 754
Всього 35222
27. Операцiї з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов’язаними, якщо перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб, також пов’язаними сторонами вважаються пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
Наведенi нижче пiдприємства представляють собою пов’язанi сторони Товариства:
Пов’язана сторона Характер взаємовiдносин
НАК «Енергетична компанiя України» Акцiонер з пакетом бiльше 20%
Фонд державного майна України Акцiонер з пакетом бiльше 40%
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами Товариства вiдсутнi.
За роки, що закiнчились 31 грудня 2012 та 2011 рокiв Товариство мала такi операцiї iз пов’язаними сторонами:
Пов’язана сторона Вид розрахункiв 2012 2011
НАК «Енергетична компанiя України» Безповоротна фiнансова допомога згiдно розпорядження КМУ вiд 16.07.04р. № 494-р 753 1 506
НАК «Енергетична компанiя України» Виплата дивiдендiв 3 675 581
Загальна сума виплат та компенсацiй ключовому управлiнському персоналу Товариства була вiдображена у складi адмiнiстративних витрат та становила 2 699 тисяч гривень за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року.
28. Умовнi та контрактнi зобов’язання
Оподаткування – У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим мiсцеве та загальнодержавне податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його непослiдовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання українського законодавства та нормативних вимог може призвести до серйозних штрафiв та нарахування значної пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi не вiдповiдатимуть податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня, розмiри яких можуть бути суттєвими.
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв Товариство не мало зобов’язань за вiдкритими судовими справами з податковими органами.
Керiвництво Товариства оцiнює ризик виникнення не очiкуваних зобов’язань як не суттєвий i вiдображає умовнi контрактнi зобов’язання у фiнансовiй звiтностi.
29. Полiтика управлiння ризиками
Управлiння ризиком капiталу – Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi.
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв – Основними фiнансовими зобов’язаннями Товариства є короткостроковi кредити банкiв, торгова кредиторська заборгованiсть, iншi довгостроковi зобов’язання та поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями. Основною метою цих фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi фiнансовi активи, такi як грошовi кошти та їхнi еквiваленти, торгову дебiторську заборгованiсть.
Основними ризиками, якi виникають при використаннi фiнансових iнструментiв Товариства, є кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що споживач може не виконати свої зобов’язання перед Компанiєю у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства.
Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебiторською заборгованiстю. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї.
Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариства контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.
Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 01 сiчня та 31 грудня 2012 представлена таким чином:
вiд 1 до 6 мiсяцiв вiд 6 до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв Бiльше 18 мiсяцiв Всього
01 сiчня 2012 року
Заборгованiсть
перед ДП «Енергоринок» 421 650 421 650
Короткостроковий
кредит банка 10 700 10 700
Поточна заборгованiсть
за довгостроковими
зобов’язаннями ДП «Енергоринок» 27 199 27 199
Торгова кредиторська заборгованiсть 5 816 5 816
Поточнi зобов’язання
за розрахунками з одержаних авансiв 57 782 6 807 12 405 731 77 725
Поточнi зобов’язання за iншими розрахунками 21 017 21 017
Разом 122 514 6 807 12 405 422 381 564 107
31 грудня 2012 року
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 362 921 362 921
Короткостроковий кредит банка 24 015 24 015
Поточна заборгованiсть
за довгостроковими зобов’язаннями
ДП «Енергоринок» 63483 63 483
Торгова кредиторська заборгованiсть 4719 4 719
Поточнi зобов’язання за розрахунками
з одержаних авансiв 49 977 35 314 1 076 1 453 87 820
Поточнi зобов’язання за iншими розрахунками 48 978 48 978
Разом 191172 35 314 1 076 364 374 591 936
30. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог П(с)БО 13 “Фiнансовi iнструменти”. Справедлива вартiсть визначається як сума, за якою можна обмiняти iнструмент при операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, окрiм операцiй примусового або лiквiдацiйного продажу. Оскiльки для бiльшостi фiнансових iнструментiв Товариства не iснує готового доступного ринку, при визначеннi їхньої справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження на основi поточної економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих для даного iнструменту. Оцiнки, представленi у цiй фiнансовiй звiтностi, не обов’язково вiдображають суми, за якi Товариство могла б реалiзувати на ринку повний пакет того або iншого iнструменту.
Для всiх активiв та зобов’язань справедлива вартiсть, за оцiнками Товариства, приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi станом на 31 грудня 2012 року.
31. Затвердження фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Антощенко Ю.М., генеральним директором Товариства, та Жуковською С. С., головним бухгалтером Товариства, 08 лютого 2013 року.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"