Регулярна інформація за 2013 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
В.о. Генерального директора - член Дирекцiї Булатов Микола Миколайович 164 0.00010000000 164 0 0 0
Директор з iнвестицiйної полiтики Щербаков Сергiй Павлович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Директор комерцiйний Гончарук Микола Павлович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Директор з соцiальних питань та технiчного забезпечення пiдготовки виробництва Ганусовський Василь Володимирович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Директор технiчний Старих Артур Iванович 3000 0.00190000000 3000 0 0 0
Директор з економiчної безпеки та правової полiтики Струлецький Юрiй Анатолiйович 1 0.00000000000 1 0 0 0
Начальник вiддiлу добору та пiдготовки кадрiв Карпенко Тетяна Володимирiвна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Соловйов Олександр Олександрович 1 0.00000000000 1 0 0 0
Член Наглядової ради Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" 32984271 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради Катренко Григорiй Миколайович 1 0.00000000000 1 0 0 0
Член Наглядової ради Яценко Сергiй Iванович 1 0.00000000000 1 0 0 0
Член Наглядової ради Никонець Наталiя Миколаївна 1 0.00000000000 1 0 0 0
Член Наглядової ради Звязкiна Галина Матвiївна 30 0.00000000000 30 0 0 0
Член Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 33947089 1726100 1.08810000000 1726100 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Горбань Олена Анатолiївна 1 0.00000000000 1 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Нiколайчук Олена Григорiвна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Скорейко Наталiя Iванiвна 1 0.00000000000 1 0 0 0
Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї Жуковська Свiтлана Станiславiвна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 1729301 1.0901 1729301 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"