Регулярна інформація за 2013 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       О.П. Сивак (обраний рiшенням засiдання Наглядової ради вiд 12.02.2015, протокол № 84)
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.03.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23399393
4. Місцезнаходження
54017Миколаївська -м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
5. Міжміський код, телефон та факс
(0512) 53-94-80(0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса
platonova_o@energy.mk.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.03.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"79   29.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет 20.03.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"