Регулярна інформація за 2013 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 04.04.2013
Кворум зборів** 98.94743
Опис Загальними зборами акцiонерiв розглядався наступний перелiк питань (порядок денний): 1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови i Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Розгляд звiту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 4. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рiк. 5. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рiк. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рiк. 7. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 роцi. 8. Про затвердження розмiру, порядку та строку виплати рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 роцi. 9. Затвердження Додаткової угоди до договору реструктуризацiї заборгованостi вiд 23.03.2011р. № 6840/02 мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок». Результати розгляду питань порядку денного. Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк, звiт Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рiк, звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рiк, рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рiк - затверджено. Вирiшено спрямувати чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 роцi: 30% - на виплату дивiдендiв; 5% - до резервного фонду; 65% - до фонду розвитку виробництва. Визначено порядок нарахування та виплати дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ "Миколаївобленерго" у 2012 роцi. Затверджено Додаткову угоду вiд 25.02.2013р. № 1Р/02 до договору про реструктуризацiю заборгованостi вiд 23.03.2011 № 6840/02 мiж ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» на загальну суму 366 146 992,08 грн. (триста шiстдесят шiсть мiльйонiв сто сорок шiсть тисяч дев’ятсот дев’яносто двi грн. 08 коп.).
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"