Регулярна інформація за 2013 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013

Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 9686700 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0.06 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 9658193.81 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 05.04.2013
Дата виплати дивідендів 13.05.2013
Опис В звiтному 2013 роцi Товариство вiдпрацювало з чистим прибутком 17 417 тис. грн. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства у 2014 роцi ще не проводились, у зв'язку з чим рiшення про виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi не приймалось.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"