Регулярна інформація за 2013 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ АФ "Украудит ХХI-Миколаїв"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24790159
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкiнська, 42, оф. 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1843 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЯКИЙ ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО” (Товариство) станом на 31 грудня 2013 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився цiєю датою, у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: • правдиве подання впливу операцiй, iнших подiй та умов вiдповiдно до визначень та критерiїв визнання для активiв, зобов’язань, доходу та витрат; • правильне обрання та застосування облiкових полiтик; • представлення iнформацiї, в т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує доречнiсть, достовiрнiсть, зiставнiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї; • розкриття додаткової iнформацiї в тих випадках, коли вiдповiднiсть конкретним вимогам МСФЗ є недостатньою для забезпечення спроможностi користувачiв зрозумiти вплив певних операцiй, iнших подiй та умов на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi Товариства; • оцiнку здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть щонайменше протягом 12-ти мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за: • розробку, органiзацiю та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю в усiх пiдроздiлах Товариства; • ведення облiку у формi, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю достатньої точностi про фiнансовий стан Товариства та забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; • ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства та МСФЗ; • застосування усiх можливих заходiв щодо збереження активiв Товариства; • виявлення та запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень. Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року, була затверджена вiд iменi керiвництва Товариства 13 лютого 2014 року: _________________________________ Антощенко Юрiй Михайлович Генеральний директор _________________________________ Жуковська Свiтлана Станiславiвна Головний бухгалтер
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року Акцiонерам та Дирекцiї ПАТ «Миколаївобленерго» ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» (код ЄДРПОУ 23399393; мiсцезнаходження: юридична адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, фактична адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, дата державної реєстрацiї 30 квiтня 1999 року), що додається, яка складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати (звiтiв про сукупний дохiд), рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з короткого викладу основних принципiв облiкової полiтики та iнших примiток до цiєї фiнансової звiтностi (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрностi подання суб’єктом господарювання фiнансового звiту з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансового звiту. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висновок На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, про яку складено цей висновок, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Миколаївобленерго» станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Ми звертаємо увагу на Примiтку 19 «Поточнi забезпечення» до фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про вiдображення витрат на створення забезпечення за штрафними санкцiями, пред’явленими Державним агентством з енергоефективностi та енергозбереження в сумi 75 687 тисяч гривень. Штрафнi санкцiї нарахованi згiдно рiшень судiв України, за якими Товариству було вiдмовлено у визнаннi не чинними Постанов Державної iнспекцiї з енергозбереження № 18-14/03.100.23-119 П/1 та № 18-14/03.100.23-119 П/2 вiд 31.05.2007р. Товариства нарахувало зазначенi поточнi забезпечення в 2013 роцi вперше i вiдобразило витрати, пов’язанi з цими забезпеченнями, у звiтi про фiнансовi результати за 2013 рiк. Зазначене питання не вплинуло на нашу думку. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №1360. Вартiсть чистих активiв Товариства Станом на 31 грудня 2013 року вартiсть чистих активiв Товариства є бiльшою, нiж розмiр статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв Товариства була розрахована у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв то фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року №485, i має позитивне значення в сумi 345 131 тисяч гривень. Ця сума, вiдповiдно, є бiльшою, нiж сума статутного капiталу. На нашу думку, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що пiдлягала аудиту, та iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, не мiстять суттєвих невiдповiдностей. Виконання значних правочинiв На нашу думку, протягом перiоду аудиту Товариство не виконувало значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними фiнансової звiтностi, що пiдлягала аудиту) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Стан корпоративного управлiння На нашу думку, стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства На нашу думку, фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Миколаївобленерго» станом на 31 грудня 2013 року, проведено Аудиторською фiрмою «Украудит XXI – Миколаїв», (код за ЄДРПОУ 24790159), яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi України, виданого Аудиторською палатою України 26 сiчня 2001 року №1843, термiн дiї Свiдоцтва до 23 грудня 2015 року. Мiсце знаходження аудиторської фiрми: Юридична адреса: Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкiнська, 42, оф. 15. тел./факс: (0512) 37-65-36, e-mail: ukraudit@meta.ua Аудит проведено на пiдставi Договору №08 вiд 14.10.2013 року. Аудит розпочато 08 сiчня 2014 року i закiнчено 14 березня 2014 року. Аудит проводився в межах адмiнiстрацiї ПАТ «Миколаївобленерго» за адресою: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40. Додатки. Фiнансовий звiт ПАТ «Миколаївобленерго» м. Миколаїв 14 березня 2014 року Директор ТОВ «Украудит ХХI – Миколаїв» Л.Д.Оглобяк Сертифiкат аудитора серiї А № 004075 Аудиторської палати України, виданий 24 грудня 1999 року згiдно рiшення Аудиторської палати України № 85 Аудитор С. В.Кшебiт Сертифiкат аудитора № 007010 Аудиторської палати України, виданий 31 сiчня 2013 року згiдно рiшення Аудиторської палати України № 264
ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ: БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН) НА 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (в тисячах українських гривень) Актив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 1 2 3 4 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи: 1000 592 884 первiсна вартiсть 1001 1 095 1 762 накопичена амортизацiя 1002 503 878 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 Основнi засоби: 1010 857 470 860 820 первiсна вартiсть 1011 1 678 760 1 746 103 знос 1012 821 290 885 283 Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 Довгостроковi бiологiчнi активи: 1020 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 8 532 9 171 Вiдстроченi податковi активи 1045 Iншi необоротнi активи 1090 Усього за роздiлом I 1092 866 594 870 875 II. Оборотнi активи Запаси 1100 22 887 28 223 Поточнi бiологiчнi активи 1110 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 35 846 44 883 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 1130 за виданими авансами 5 327 1 469 з бюджетом 1135 3 077 10 336 у тому числi з податку на прибуток 1136 2 994 10 293 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 639 592 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 Грошi та їх еквiваленти 1165 2 019 5 345 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 Iншi оборотнi активи 1190 31 634 36 488 Усього за роздiлом II 1195 101 429 127 336 III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 БАЛАНС 1300 968 023 998 211 ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" БАЛАНС (ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН) НА 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (в тисячах українських гривень) Пасив Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 1 2 3 4 I. Власний капiтал Зареєстрований капiтал 1400 39 660 39 660 Капiтал у дооцiнках 1405 585 962 473 865 Додатковий капiтал 1410 48 416 69 404 Резервний капiтал 1415 4 237 5 851 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (343 238) (243 649) Неоплачений капiтал 1425 Вилучений капiтал 1430 Усього за роздiлом I 1495 335 037 345 131 II. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 1500 Вiдстроченi податковi зобов’язання 14 838 7 614 Довгостроковi кредити банкiв 1510 Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 362 921 329 938 Довгостроковi забезпечення 1520 525 588 Цiльове фiнансування 1525 Усього за роздiлом II 1595 378 284 338 140 III. Поточнi зобов’язання i забезпечення 1600 Короткостроковi кредити банкiв 24 015 6 000 Поточна кредиторська заборгованiсть за: 1610 довгостроковими зобов’язаннями 63 483 22 809 товари, роботи, послуги 1615 4 830 42 006 розрахунками з бюджетом: 1620 8 480 11 038 у тому числi з податку на прибуток 1621 розрахунками зi страхування 1625 5 383 5 625 розрахунками з оплати працi 1630 12 593 13 214 авансами одержаними 1635 87 820 110 343 за розрахунками з учасниками 1640 93 121 Поточнi забезпечення 1660 20 800 95 266 Доходи майбутнiх перiодiв 1665 4 776 4 657 Iншi поточнi зобов’язання 1690 22 429 3 861 Усього за роздiлом III 1695 254 702 314 940 IV. Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 БАЛАНС 1900 968 023 998 211 _________________________________ Антощенко Юрiй Михайлович Генеральний директор _________________________________ Жуковська Свiтлана Станiславiвна Головний бухгалтер ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД) ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (в тисячах українських гривень) I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 1 378 616 1 325 776 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (1 274 005) (1 166 373) Валовий: прибуток 2090 104 611 159 403 збиток 2095 Iншi операцiйнi доходи 2120 33 168 30 143 Адмiнiстративнi витрати 2130 (44 503) (42 838) Витрати на збут 2150 (8 263) (9 041) Iншi операцiйнi витрати 2180 (111 705) (35 222) Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток 2190 102 445 збиток 2195 (26 692) Дохiд вiд участi в капiталi 2200 Iншi фiнансовi доходи 2220 151 456 Iншi доходи 2240 2 090 5 624 Фiнансовi витрати 2250 (98 023) (41 537) Втрати вiд участi в капiталi 2255 Iншi витрати 2270 (2 258) (2 962) Фiнансовi результати до оподаткування: прибуток 2290 26 573 63 570 збиток 2295 Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (9 156) (31 281) Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 Чистий фiнансовий результат: прибуток 2350 17 417 32 289 збиток 2355 ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД) ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ) (в тисячах українських гривень) II. СУКУПНИЙ ДОХIД Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 63 29 468 Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 Накопиченi курсовi рiзницi 2410 Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 Iнший сукупний дохiд 2445 Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 63 29 468 Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 63 29 468 Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 17 480 61 757 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 Матерiальнi затрати 2500 56 614 52 461 Витрати на оплату працi 2505 201 341 180 283 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 73 426 65 995 Амортизацiя 2515 75 472 35 302 Iншi операцiйнi витрати 2520 117 307 46 822 Разом 2550 524 160 380 863 ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД) ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ) (в тисячах українських гривень) IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ Назва статтi Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцiю 2610 Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцiю 2615 Дивiденди на одну просту акцiю 2650 _________________________________ Антощенко Юрiй Михайлович Генеральний директор _________________________________ Жуковська Свiтлана Станiславiвна Головний бухгалтер ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (в тисячах українських гривень) Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Надходження вiд: Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 1 572 851 1 521 969 Повернення податкiв i зборiв 3005 у тому числi податку на додану вартiсть 3006 Цiльове фiнансування 3010 55 53 Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 110 343 87 820 Надходження вiд повернення авансiв 3020 80 Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025 33 30 Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3030 6145 5742 Iншi надходження 3040 4 915 6 550 Витрачання на оплату: Товарiв (робiт, послуг) 3100 (1 199 096) (1 168 105) Працi 3105 (167 474) (143 910) Вiдрахування на соцiальнi заходи 3110 (80 446) (69 133) Зобов’язань з податкiв i зборiв 3115 (124 842) (116 617) Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (21 378) (22 457) Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартiсть 3117 (70 522) (64 467) Витрачання на оплату зобов’язань з iнших податкiв i зборiв 3118 (32 942) (29 693) Витрачання на оплату авансiв 3135 (1 586) (5 405) Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (114) Iншi витрачання 3190 (19 638) (16 888) Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 101 260 102 072 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi Надходження вiд реалiзацiї: фiнансових iнвестицiй 3200 необоротних активiв 3205 454 59 Надходження вiд отриманих: вiдсоткiв 3215 дивiдендiв 3220 Надходження вiд деривативiв 3225 Iншi надходження 3250 Витрачання на придбання: фiнансових iнвестицiй 3255 необоротних активiв 3260 (70 714) (102 720) Виплати за деривативами 3270 Iншi платежi 3290 Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (70 260) (102 661) ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ) (в тисячах українських гривень) Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi Надходження вiд: Власного капiталу 3300 Отримання позик 3305 246 085 220 327 Iншi надходження 3340 Витрачання на: Викуп власних акцiй 3345 Погашення позик 3350 (264 100) (207 012) Сплату дивiдендiв 3355 (9 659) (14 625) Iншi платежi 3390 Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 390 (27 674) (1 310) Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 3 326 1 899 Залишок коштiв на початок року 3405 2 019 3 918 Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 420 Залишок коштiв на кiнець року 3415 5 345 2 019 Рядки 3040 «Iншi надходження» та 3190 «Iншi витрачання» секцiї «Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi» звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, складалися з: Iншi надходження: Компенсацiйнi виплати фондiв соцiального страхування з ТВП 2 893 Компенсацiйнi виплати фондiв соцiального страхування вiд НВВ 75 Реалiзацiя оборотних активiв 1 025 Оренднi платежi 428 Вiдшкодування витрат за рiшеннями суду 482 Iншi 12 Всього iнших надходжень 4 915 Iншi витрачання: Банкiвськi послуги 5 249 Перерахування профспiлкам 3 777 Сплата вiдсоткiв за отриманими кредитами 3 743 Витрати на вiдрядження 1 599 Погашення штрафiв, пенi 3 446 Оренднi платежi 408 Iншi витрачання 1 416 Всього iнших витрачань (19 638) _________________________________ Антощенко Юрiй Михайлович Генеральний директор _________________________________ Жуковська Свiтлана Станiславiвна Головний бухгалтер ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (в тисячах українських гривень) Стаття Код Зареєстрований капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капiтал Вилучений капiтал Разом 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 Залишок на початок року 4000 39 660 585 962 48416 4237 (343 202) 335073 Коригування: Змiна облiкової полiтики 4005 Виправлення помилок 4010 (36) (36) Iншi змiни 4090 Скоригований залишок на початок року 4095 39 660 585962 48416 4237 (343238) 335037 Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 17417 17417 Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 63 63 Розподiл прибутку: Виплати власникам (дивiденди) 4200 (9687) (9687) Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 Вiдрахування до резервного капiталу 4210 1614 (1614) Сума чистого прибутку на створення спецiальних 4220 20988 (20988) Внески учасникiв: Внески до капiталу 4240 Погашення заборгованостi з капiталу 4245 Вилучення капiталу: Викуп акцiй (часток) 4260 Перепродаж викуплених акцiй (акцiй) 4270 Вилучення частки в капiталi 4275 Iншi змiнив капiталi 4290 (12160) 114461 2301 Разом змiн у капiталi 4295 (112097) 20988 1614 99589 10094 Залишок на кiнець року 4300 39660 473865 69404 5851 (243649) 345131 ________________________________ Антощенко Юрiй Михайлович Генеральний директор _________________________________ Жуковська Свiтлана Станiславiвна Головний бухгалтер
ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" ПОЯСНЮВАЛЬНI ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ (в тисячах українських гривень, якщо не зазначено iнше) 1. Загальна iнформацiя Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (Товариство) здiйснює лiцензовану дiяльнiсть з передачi та постачання електроенергiї на територiї Миколаївської областi, площа якої складає 24,6 тис. кв. км, населення – 1,240 млн. осiб. Споживачами електроенергiї Товариства є бiля 16 тисяч юридичних осiб та понад 476 тисяч побутових абонентiв. Енергетичне господарство Товариства об’єднує три гiдроелектростанцiї та 20 фiлiй. В експлуатацiї Товариства знаходиться понад 23,9 тис. км повiтряних лiнiй електропередач, 1,500 тис. км кабельних лiнiй та майже 6,6 тис. трансформаторних пiдстанцiй. Товариством вiдпущено електроенергiю споживачам 2 286 827 тис.кВт.г на рiк. Товариство засновано в 1995 роцi на базi Державного пiдприємства «Миколаївобленерго». Товариство є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна Компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Вiдкрите акцiонерне товариство Енергопостачальна Компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» перейменоване в Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго». Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв кiлькiсть штатних працiвникiв Товариства становила вiдповiдно 3678 та 3628 чоловiк. Юридична адреса Товариства: Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40. 2. Основа для пiдготовки фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена iз використанням концептуальної основи, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ. Наведена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена станом на 31.12.2013 р. й охоплює перiод з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена в нацiональнiй валютi України – українськiй гривнi (грн.). Якщо не зазначено iнше, суми представленi в тисячах українських гривень. 3. Застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi Товариство має накопиченi збитки станом на 31 грудня 2013 року 243 649 тисячi гривень. Разом з тим, протягом рокiв, якi закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рокiв, Товариство отримало чистий прибуток у сумi 17 417 тисяч гривень та 32 289 тисяч гривень, вiдповiдно. Основними чинниками, якi сприяли отриманню прибутку були реалiзацiя електроенергiї. На думку керiвництва Товариства, пiдготовка цiєї фiнансової звiтностi на основi припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватною, виходячи з таких причин: • Поточнi активи Товариства на 31 грудня 2013 року перевищують його поточнi зобов’язання на 345 131 тисяч гривень. • Поточнi активи Товариства станом на 01 сiчня 2013 року перевищують його поточнi зобов’язання на 335 037 тисяч гривень. 4. Основнi положення облiкової полiтики Основнi засоби – Основнi засоби в цiлому вiдображенi за переоцiненою вартiстю за винятком тих основних засобiв, якi вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення корисностi. Житловий фонд вiдображений за переоцiненою з використанням встановленого державою коефiцiєнту iндексацiї балансової вартостi об’єктiв житлового фонду вартiстю. Активи, якi придбанi у перiодах пiсля 2004 року, вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення корисностi. До таких активiв вiдносяться: земельнi дiлянки, споруди i передавальнi пристрої, транспортнi засоби, iншi основнi засоби. Первiсна вартiсть основних засобiв включає цiну придбання, непрямi податки, якi пов’язанi з придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання iз запланованою метою. Амортизацiя основних засобiв починає нараховуватися з мiсяця наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання. Амортизацiя будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання нараховується з використанням прямолiнiйного методу за наступними термiнами корисного використання: Будiвлi 30 -70 рокiв Споруди та передавальнi пристрої 10 - 60 рокiв Машини та обладнання 2 - 40 рокiв Транспортнi засоби 5 - 8 рокiв Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 2 -10 рокiв Iншi основнi засоби 3 роки При введеннi в експлуатацiю встановлюються iндивiдуальнi термiни корисного використання для окремих основних засобiв виходячи iз дiйсного стану таких об’єктiв. Строки використання основних засобiв переглядаються у випадках: • змiни економiчних вигод вiд використання груп (видiв) основних засобiв - централiзовано, експертною технiчною комiсiєю; • при капiталiзацiї витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобiв – робочою комiсiєю при введеннi в експлуатацiю (частковому списаннi). Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об’єкта. Вартiсть полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з використанням прямолiнiйного методу за тими ж рiчними ставками, що й вiдповiднi основнi засоби. Дооцiнка об’єктiв основних засобiв до справедливої вартостi здiйснюється у разi, якщо iнфляцiя призводить до суттєвого зростання справедливої вартостi основних засобiв. Сума дооцiнки вiдображається у капiтал дооцiнок. Накопичена амортизацiя при дооцiнцi виключається з первiсної вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу. Пiд час вибуття основного засобу одночасно зi списанням балансової вартостi активу зменшується капiтал у дооцiнках на недоамортизовану суму дооцiнки. Витрати на ремонт та обслуговування, а також для пiдтримання об’єкта в робочому станi, включаються в звiт про фiнансовi результати за перiод, до якого вони вiдносяться. Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд реалiзацiї та балансової вартостi i включаються в iншi доходи або витрати вiд звичайної дiяльностi. Витрати на вiдновлення будiвель Товариства капiталiзуються в мiру їх виникнення i вважаються незавершеним будiвництвом до моменту завершення будiвництва. Амортизацiя на цi суми не нараховується. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв – На кожну дату балансу Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою визначення, чи iснують ознаки можливого зменшення їхньої корисностi. Якщо такi ознаки iснують, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Якщо неможливо визначити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування групи активiв, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж та вартостi використання. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi майбутнi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризикiв, характерних для даного активу. Якщо, за оцiнками, сума вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менше його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення одразу визнаються у складi звiту про фiнансовi результати. У випадках коли збиток вiд знецiнення у подальшому списується, балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд знецiнення. Списання збитку вiд знецiнення визнається негайно у складi звiту про фiнансовi результати. Втрати вiд зменшення корисностi об’єктiв основних засобiв включаються до складу iнших витрат звiтного перiоду iз зменшенням у балансi суми первiсної вартостi та зносу основних засобiв, якi наводяться у примiтцi до фiнансової звiтностi у графi «Iншi змiни за рiк». Нематерiальнi активи вiдображаються в балансi за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу. Строки корисного використання визначаються iндивiдуально при введеннi в експлуатацiю окремих об’єктiв нематерiальних активiв. Вiдстроченi податковi активи – активи з вiдстроченого оподаткування визнаються лише настiльки, наскiльки є вiрогiдною реалiзацiя цих активiв за рахунок майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На дату складання рiчного бухгалтерського балансу Товариство переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи та балансову вартiсть визнаних вiдстрочених податкових активiв. Товариство визнає ранiше невизнаний актив лише в тiй сумi, яка є вiрогiдною до реалiзацiї у майбутнiх прибутках, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдповiдно, Товариство зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу лише у випадку, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї такого активу у майбутнiх прибутках. Вiдстроченi податковi зобов’язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi зобов’язання по дооцiнцi основних засобiв визнаються та вiдображаються у звiтностi одночасно iз переоцiнкою основних засобiв не залежно вiд того, що переоцiнка чи перерахування вартостi активiв не впливає на оподаткований прибуток перiоду переоцiнки або перерахування, а отже, податкова база активiв не коригується, оскiльки майбутнє вiдшкодування балансової вартостi приведе до отримання економiчних вигiд, якi пiдлягають оподаткуванню, а сума, яка вираховується для цiлей оподаткування, вiдрiзнятиметься вiд суми цих економiчних вигiд. Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток базуються на сумi доходу за рiк, приймаючи до уваги вiдстрочене оподаткування. Сума вiдстрочених податкових зобов’язань вiдображає чистий податковий ефект тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, визначеною згiдно з податковим облiком. Вартiсть активiв та зобов’язань з вiдстроченого оподаткування розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка має бути застосована до прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, в тих роках, коли сума тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. Оцiнка активiв та зобов’язань з вiдстроченого оподаткування вiдображає можливi податковi наслiдки, що виходитимуть з того, як Товариство очiкує, на дату складання бухгалтерського балансу, вiдшкодувати та реалiзувати вартiсть таких активiв та зобов’язань. Виробничi запаси – Виробничi запаси включають наступне: • Сировина та матерiали; • Покупнi матерiали та комплектуючi вироби; • Паливо; • Будiвельнi матерiали; • Матерiали переданi в переробку (пiдрядникам); • Запаснi частини; • Iншi матерiали; • Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП). До складу МШП зараховуються запаси, якi не вiдносяться до необоротних активiв. До складу запасiв включаються лiчильники електроенергiї незалежно вiд їх вартостi iз списанням на витрати виробництва в момент передачi в експлуатацiю. Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат. Оцiнка кожної операцiї з вибуття запасiв здiйснюється за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO). Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Уцiнка запасiв здiйснюється за рахунок резерву на знецiнення запасiв. Резерв на знецiнення запасiв розраховується з вартостi запасiв, якi на дату звiтностi не використовувались понад 12 мiсяцiв, за винятком аварiйного запасу. На аварiйний запас резерв не нараховується. Витрати на створення резерву на знецiнення запасiв вiдносяться до складу iнших операцiйних витрат. Дебiторська заборгованiсть – Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв – Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Цей резерв утворюється в тих випадках, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати всi суми, якi належать їй у вiдповiдностi з початковими умовами рахунку. Для визначення величини резерву аналiзується заборгованiсть споживачiв з термiном непогашення понад 12 мiсяцiв. Товариство також створює резерв на покриття сумнiвної та безнадiйної заборгованостi по авансових платежах, повернення яких або виконання робiт по яким є сумнiвним. Грошовi кошти – Грошовi кошти включають готiвку, кошти на рахунках у банках. Пенсiйний план з визначеними внесками – Працiвники Товариства отримують пенсiї вiд держави у вiдповiдностi до пенсiйного законодавства України. Товариство сплачує до Державного пенсiйного фонду України суму, на основi заробiтної плати кожного працiвника. Внески до Державного пенсiйного фонду вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати на основi методу нарахування. Витрати Товариства за цими внесками вiдображаються у статтях Звiту про фiнансовi результати за характером витрат (собiвартiсть реалiзованої продукцiї, адмiнiстративнi, iншi операцiйнi) в залежностi вiд категорiї персоналу, по якому здiйсненi нарахування, а також у статтi «Вiдрахування на соцiальнi заходи» за елементами витрат. Ця сума включається до складу витрат у тому перiодi, в якому вона понесена. Забезпечення виплат персоналу – Товариство створює забезпечення майбутнiх виплат Державному пенсiйному фонду та майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Забезпечення майбутнiх виплат Державному пенсiйному фонду – Товариство зобов’язано компенсувати Державному пенсiйному фонду України суму пенсiй, якi виплачуються державою працiвникам Товариства, якi працювали у шкiдливих для здоров’я умовах (перелiк професiй: “Список II”) i, вiдповiдно, отримали право виходу на пенсiю та одержання пенсiї ранiше визначеного пенсiйним законодавством вiку. Цей пенсiйний план з визначеними виплатами (“План”) не має фiнансового фонду, i, вiдповiдно, активiв на його здiйснення. Чисте зобов’язання Товариства вiдносно даного Плану розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, якi належать працiвникам за вiдпрацьований ними час у поточному та попереднiх перiодах. Сума виплати дисконтується для визначення поточної вартостi зобов’язання, яке вiдображається у балансi. Ставка дисконтування оцiнюється на рiвнi облiкової ставки Нацiонального банку України. Чисте зобов’язання Товариства вiдносно даного Плану вiдображається у складi забезпечень майбутнiх витрат. Збiльшення балансової вартостi забезпечення для вiдшкодування майбутнiх витрат, яке вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати. Вiдповiдне зменшення забезпечення визнається iншим фiнансовим доходом. Всi iншi змiни балансової вартостi цього забезпечення визнаються у складi iнших операцiйних витрат. Забезпечення майбутнiх операцiйних витрат на оплату вiдпусток працiвникам створюється альтернативним методом. Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам переглядається на дату звiтностi на пiдставi результатiв здiйсненої iнвентаризацiї та коригується шляхом збiльшення або зменшення. Змiни балансової вартостi цього забезпечення вiдображаються у статтях Звiту про фiнансовi результати за характером витрат (собiвартiсть реалiзованої продукцiї, адмiнiстративнi, iншi операцiйнi) в залежностi вiд категорiї персоналу, по якому здiйсненi нарахування. Фiнансовi iнструменти – Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюють та вiдображають за їх фактичною собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi активiв, зобов’язань або iнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента (комiсiйнi, обов’язковi збори та платежi при передачi фiнансових iнструментiв тощо). На кожну наступну пiсля визнання дату балансу фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання оцiнюються за їх справедливою вартiстю. В якостi коефiцiєнта дисконтування вартостi фiнансових активiв використовується облiкова ставка НБУ. Банкiвськi та iншi позики – Банкiвськi та iншi позики класифiкуються як довгостроковi, якщо вони пiдлягають погашенню протягом перiоду бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати. Банкiвськi та iншi позики, якi очiкується погасити протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкуються як поточнi зобов’язання. Визнання доходiв – Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визнається в разi наявностi всiх наведених нижче умов: • сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; • є ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю; • можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; • можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення. Для оцiнки ступеню завершеностi операцiї використовується метод огляду виконаної роботи. Визнання витрат – Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Операцiйна оренда – Оренда вважається операцiйною, якщо договором оренди не передбачена передача Товариству всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з правом користування та володiння активами. Витрати за операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом вiдповiдного термiну оренди. Фiнансовi доходи та витрати – Витрати за позиками визнаються у складi звiту про фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Фiнансовi доходи та витрати визнаються при дисконтуваннi первiсної вартостi довгострокової заборгованостi у тому перiодi, в якому вони нараховуються. Умовнi зобов’язання i активи – Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигод. 5. Коригування фiнансової звiтностi у результатi помилок попереднiх перiодiв Протягом 2013 року Товариство виявило певнi помилки у ранiше випущенiй фiнансовiй звiтностi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року, яка була затверджена керiвництвом 09 лютого 2012 року. Виявленi помилки представленi таким чином: (1) У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2012 року i за рiк, який закiнчився цiєю датою, Товариство не нараховувало податковi зобов’язання з податку на додану вартiсть за минулий перiод, що призвело до завищення iнших оборотних активiв та завищення нерозподiленого прибутку на 19 тисяч гривень. Товариство виправило помилки за 2012 рiк шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 01 сiчня 2013 року на суму 19 тисяч гривень. (2) У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2012 року i за рiк, який закiнчився цiєю датою, Товариством в бухгалтерському облiку не своєчасно проведенi первинi документи по отриманим послугам, що призвело до заниження кредиторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) на 111 тисяч гривень та заниження адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат на цю ж суму. Товариство виправило помилки, що стосувались фiнансового результату за 2012 рiк шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 01 сiчня 2013 року на суму 111 тисяч гривень. (3) У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2012 року i за рiк, який закiнчився цiєю датою, Товариство не визнало дохiд за наданi послуги в минулих перiодах, що призвело до заниження дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) та доходу вiд наданих послуг на 94 тисячi гривень. Товариство виправило помилки, що стосувались фiнансового результату за 2012 рiк шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку станом на 01 сiчня 2013 року на суму 94 тисячi гривень. 6. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи складаються з бухгалтерської програми «1С Пiдприємство 8», програми облiку «Розрахунок оплати за перетоки реактивної електроенергiї», програмних комплексiв «САПР», «АВК», програмного забезпечення для кодування фiдерiв, реєстрацiя телефонiв дзвiнкiв, iншого програмного забезпечення. Нематерiальнi активи Товариства на 31 грудня 2013 року: Iншi нематерiальнi активи (комп’ютернi програми) Первiсна вартiсть На 01.01.2013 1 095 Придбання за рiк 668 Вибуття 1 На 31.12.2013 1 762 Накопичена амортизацiя На 01.01.2013 503 Нараховано за рiк 376 Списано 1 На 31.12.2013 878 Залишкова вартiсть На 01.01.2013 592 На 31.12.2013 884 7. Основнi засоби Земельнi дiлянки Будiвлi i споруди Машини i обладна-ння Транс-портнi засоби Iншi основнi засоби МНМА Аванси та незавер-шенi капiтальнi iнвестицiї Разом Первiсна вартiсть На 01.01.2013 29 1 085 796 517 279 48 885 10 423 11538 4 810 1 678 760 Придбання - 30701 25 600 10 1 209 115 97 024 154 659 Вибуття - 3 860 2 988 3 646 215 1 668 74 716 87 093 Дооцiнка (уцiнка) - (223) - - - - - (223) Iншi змiни - (108) 116 - (8) - - - На 31.12.2013 29 1 112 306 540 007 45 249 11409 9 985 27 118 1 746 103 Накопичена амортизацiя На 01.01.2013 - 554 355 215 418 33 949 6 030 11 538 - 821 290 Нараховано - 34 533 36 596 2 515 1 337 115 - 75 096 Списано - 2 998 2 537 3 529 186 1 668 - 10 918 Дооцiнка (уцiнка) - (185) - - - - - (185) Iншi змiни - (4) 12 - (8) - - - На 31.12.2013 - 585 701 249 489 32 935 7 173 9 985 885 283 Залишкова вартiсть На 01.01.2013 29 531 441 301 861 14 936 4 393 - 4 810 857 470 На 31.12.2013 29 526 605 290 518 12 314 4 236 - 27 118 860 820 Введення в експлуатацiю основних засобiв в 2013 роцi здiйснювалось за рахунок: - капiтальних iнвестицiй – 56 155 тисяч гривень, - безоплатної передачi – 1 420 тисяч гривень, - виявлення пiд час iнвентаризацiї (надлишки) – 60 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2013 року непогашенi зобов’язання за придбанi основнi засоби складають 16 612 тисяч гривень, аванси, сплаченi постачальникам на придбання основних засобiв, становлять 16 тисяч гривень, вартiсть основних засобiв, якi не використовуються (законсервованi) i в подальшому планується їх списання з балансу: Первiсна вартiсть 462 Накопичена амортизацiя 199 Залишкова вартiсть 263 Протягом 2013 року Товариство для переоцiнки активiв, якi входять до складу житлового фонду, залучало незалежного оцiнювача, яким складено звiти про дооцiнку та уцiнку станом на 06.02.2013 року. Дооцiнку та уцiнку первiсної вартостi активiв в сумi 37 тисяч гривень та 260 тисяч гривень вiдповiдно, знос активiв у сумi 185 тисяч гривень вiдображено у бухгалтерському облiку. За наслiдками переоцiнки залишкова вартiсть житлового фонду зменшилась на суму 38 тисяч гривень. На балансi Товариства облiковуються основнi засоби, щодо яких iснує обмеження в їх використаннi та розпорядженнi. Це майно, яке на момент корпоратизацiї у 1995 роцi залишилось у державнiй власностi. Основнi засоби в 2013 роцi вибували шляхом списання з балансу через невiдповiднiсть критерiям визнання активами. Залишкова вартiсть списаних (лiквiдованих) основних засобiв склала 1336 тисяч гривень. За рахунок продажу вибули основнi засоби залишковою вартiстю 123 тисячi гривень. У 2013 роцi забезпечення iнших витрат i платежiв на знецiнення основних засобiв не нараховувалися. Станом на 31 грудня 2013 року залишок невикористаного забезпечення iнших витрат i платежiв склав 995 тисяч гривень. 8. Довгострокова дебiторська заборгованiсть Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає дебiторську заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть. Ця заборгованiсть перенесена до складу необоротних активiв в зв'язку з пiдписаними договорами реструктуризацiї боргiв iз термiном погашення понад 12 мiсяцiв з дати балансу. Протягом 2013 року довгострокова дебiторська заборгованiсть змiнювалася наступним чином: Заборгованiсть покупцiв за електроенергiю Первiсна вартiсть На 01.01.2013 11 847 Надiйшло за рiк 15 Вибуло за рiк 38 На 31.12.2013 11 824 Дисконт На 01.01.2013 3 315 Надiйшло за рiк 0 Вибуло за рiк 662 На 31.12.2013 2 653 Справедлива вартiсть На 01.01.2013 8 532 На 31.12.2013 9 171 При перерахунку справедливої вартостi довгострокової заборгованостi визнано фiнансовi доходи, вартiсть яких склала 662 тисячi гривень. 9. Запаси Станом на 31 грудня 2013 року до складу запасiв вiднесенi: Найменування показника На 01.01.2013 (чиста вартiсть реалiзацiї) Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть На 31.12.2013 (чиста вартiсть реалiзацiї) Запаснi частини 12 304 24 159 20 236 16 227 Сировина та матерiали 6 586 13 202 11 951 7 837 Будiвельнi матерiали 3 322 9 925 9 736 3 511 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 2 219 3 595 3 451 2 363 Паливо-мастильнi матерiали 1 657 15 477 15 177 1 957 Тара i тарнi матерiали 49 14 12 51 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 47 201 237 11 Товари 0 123 123 0 Резерв на знецiнення запасiв (3 378) (640) (153) (3 865) Аванси, виданi на придбання запасiв 81 131 81 131 Разом 22 887 66 187 60 851 28 223 10. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги Дебiторська заборгованiсть Товариства за продукцiю, товари, роботи, послуги є заборгованiстю покупцiв за вiдвантаженi товари, наданi послуги. Станом на 31 грудня 2013 року дебiторська заборгованiсть складає: На 01.01.2013 Змiни за рiк На 31.12.2013 Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi 63 829 12 285 76 114 Резерв сумнiвних боргiв (27 983) (3 248) (31 231) Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi 35 846 9 037 44 883 11. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами Дебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами складається з попередньої оплати постачальникам за товари, що використовуватимуться у поточнiй операцiйнiй дiяльностi. Станом на 31 грудня 2013 року становить 1 469 тисяч гривень i вiдображається з урахуванням резерву сумнiвних боргiв. На 01.01.2013 Змiни за рiк На 31.12.2013 Первiсна вартiсть дебiторської за авансами 5 541 (3 910) 1 631 Резерв сумнiвних боргiв (214) 52 (162) Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi 5 327 (3 858) 1 469 12. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом Дебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2013 року становить 10 336 тисяч гривень i складається з переплати до бюджету за наступними податками та платежами: Податок на прибуток 10 293 Податок на землю, оренда землi 42 Збiр за першу реєстрацiю транспортного засобу, екологiчний податок 1 Всього 10 336 13. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31 грудня 2013 року становить 592 тисяч гривень та складається iз заборгованостi за претензiями, за виданими позиками працiвникам, розрахункiв за вiдшкодуванням завданих збиткiв та iншої заборгованостi. 14. Грошi та їх еквiваленти Грошовi кошти Товариства включають кошти в нацiональнiй валютi на поточних банкiвських рахунках, кошти в дорозi та в касi пiдприємства. Станом на 31 грудня 2013 року сума грошових коштiв складає 5 345 тисяч гривень, в тому числi: в касi Товариства 4 на поточних банкiвських рахунках 4 328 кошти в дорозi 1 013 15. Iншi оборотнi активи Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року становлять 36 488 тисяч гривень i складаються з наступного: Розрахунки з податкового кредиту, якi будуть вiднесенi на розрахунки з бюджетом в перiодi погашення реструктуризованої заборгованостi за електроенергiю 18 964 Розрахунки за податковими зобов’язаннями в авансах отриманих, якi в перiодi вiдвантаження товарiв, надання послуг будуть вирахуванi з суми доходiв 17 524 Разом 36 488 16. Капiтал Зареєстрований капiтал Товариства станом на 31 грудня 2013 року складав 158640000 акцiй з номiнальною вартiстю 0,25 гривнi, що становить 39 660 тисяч гривень. Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл невикористаного прибутку. Акцiонери Товариства станом на 01 сiчня та 31 грудня 2013 року представленi наступним чином: Акцiонер 01.01.2013, % 31.12.2013, % НАК «Енергетична компанiя України» 25,0 - Фонд державного майна України 45,0 70,0 ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 13,1694 13,1694 ТОВ «Венчурнi iнвестицiйнi проекти» для ПЗНВIФ «МВФ» 5,8344 5,8344 ПАТ «Житомиробленерго» 5,2074 5,2074 Folkdale Tradinq Limited, Кiпр 2,2961 2,2961 ТОВ «ВС Енерджi Iнтернешнл Україна» 1,0880 1,0880 Юридичнi особи, якi мають долю менше 1% 1,4982 1,4919 Фiзичнi особи, якi мають долю менше 1% 0,9065 0,9128 Всього 100,00% 100,00% Зареєстрований капiтал Товариства повнiстю сплачений акцiонерами. Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 04 квiтня 2013 року (протокол №22) здiйснений розподiл чистого прибутку Товариства за 2012 рiк в сумi 32289 тисяч гривень. Вiдповiдно до розподiлу було направлено: на виплату дивiдендiв 9 687 на збiльшення резервного капiталу 1 614 до фонду розвитку виробництва 20 988 Капiтал у дооцiнках Товариства складається iз вартостi дооцiнок основних засобiв. Додатковий капiтал Товариства складається iз фонду розвитку виробництва. Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо. Найменування показника На 01.01.2013 Збiльшення за рiк Зменшення за рiк На 31.12.2013 Зареєстрований капiтал 39 660 39 660 Капiтал у дооцiнках 585 962 2 364 114 461 473 865 Додатковий капiтал 48 416 20 988 69 404 Резервний капiтал 4 237 1 614 5 851 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (343 238) 131 878 32 289 (243 649) Разом власний капiтал 335 037 156 844 146 750 345 131 В нерозподiленому прибутку вiдбулись такi змiни за 2013 рiк: Виправлення помилок 36 Списання дооцiнки необоротних активiв, якi ранiше були переоцiненi, у разi їх вибуття 1 270 Списання дооцiнки необоротних активiв, якi ранiше були переоцiненi, пропорцiйно нарахуванню амортизацiї 113 191 Прибуток 17 417 Разом 131 914 17. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення Станом на 01 сiчня i 31 грудня 2013 року довгостроковi зобов’язання i забезпечення були представленi наступним чином: Найменування показника На 01.01.2013 Надiйшло (створено) за рiк Вибуло (використано) за рiк На 31.12.2013 Вiдстроченi податковi зобов'язання 14 838 7 224 7 614 Iншi довгостроковi зобов'язання 362 921 154 311 187 294 329 938 Довгостроковi забезпечення 525 63 588 Разом 378 284 154 374 194 518 338 140 Вiдстроченi податковi зобов'язання розрахованi наступним чином: Податок на прибуток поточного перiоду (14 079) Доходи по вiдстроченому податку, що є результатом виникнення та сторнування тимчасових рiзниць 5 521 Витрати по вiдстроченому податку, що є результатом виникнення та сторнування тимчасових рiзниць (598) Всього витрати з податку на прибуток за рiк (9 156) На 01 сiчня i 31 грудня 2013 року вiдстроченi податковi активи та зобов’язання складали: Складовi частини вiдстроченого податкового активу: 01.01.2013 31.12.2013 Дебiторська заборгованiсть 5 417 6 272 Рiзниця по нарахованому забезпеченню на невикористанi вiдпуски 3 906 3 389 Рiзниця по нарахованому резерву на знецiнення запасiв 642 696 Аванси отриманi до 01.04.2011 262 202 Рiзниця по нарахованому резерву на додаткове пенсiйне забезпечення 100 106 Рiзниця по iншим нарахованим забезпеченням 46 33 Всього вiдстрочений податковий актив 10 373 10 698 Складовi частини вiдстроченого податкового зобов’язання: Рiзниця мiж балансовою вартiстю основних засобiв та нематерiальних активiв в фiнансовому та податковому облiку (12 531) (8 030) Дооцiнка основних засобiв (11 041) (8 740) Дебiторська заборгованiсть, датою вiдображення податкових доходiв за якою є отримання оплати (касовий метод) (1 626) (1 533) Аванси, виданi до 01.04.2011 (13) (9) Всього вiдстрочене податкове зобов’язання (25 211) (18 312) Чистий вiдстрочений податковий актив (14 838) (7 614) Станом на 31 грудня 2013 року вiдстрочений податковий актив розраховано за ставкою податку на прибуток 18%. Iншi довгостроковi зобов'язання включають зобов’язання за отриману у минулих перiодах електроенергiю та штрафнi санкцiї за порушення умов договорiв. Для погашення заборгованостi укладено договiр реструктуризацiї заборгованостi iз визначенням термiну погашення зобов’язання бiльше нiж 12 мiсяцiв, внаслiдок чого суму заборгованостi було приведено до справедливої вартостi. Справедлива вартiсть довгострокового зобов’язання станом на 31 грудня 2013 року складає 329 938 тисяч гривень. Iншi довгостроковi зобов'язання представленi наступним чином: Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» Первiсна вартiсть На 01.01.2013 433 530 Надiйшло за рiк (переведено iз поточної заборгованостi) 59 943 Вибуло (переведено у поточну заборгованiсть) за рiк 36 500 На 31.12.2013 456 973 Дисконт На 01.01.2013 70 609 Надiйшло за рiк 150 794 Вибуло за рiк (визнано фiнансовими витратами) 94 368 На 31.12.2013 127 035 Справедлива вартiсть На 01.01.2013 362 921 На 31.12.2013 329 938 При перерахунку справедливої вартостi довгострокових зобов’язань визнанi фiнансовi витрати, вартiсть яких склала 94 368 тисяч гривень. Довгостроковi забезпечення складаються iз додаткового пенсiйного забезпечення. Iнформацiя про рух забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення за роки, що закiнчилися 31 грудня 2013 та 2012 рокiв, була представлена наступним чином: Залишок на 01.01.2013 525 Збiльшення мiнiмальної заробiтної плати 71 Зменшення кiлькостi рокiв дисконтування для непрацюючих осiб (8) Залишок на 31.12.2013 588 18. Поточнi забезпечення Поточнi забезпечення включають зобов’язання на виплату щорiчних вiдпусток працiвникам Товариства, витрат з податку на прибуток, за штрафними санкцiями та забезпечення iнших майбутнiх витрат. Iнформацiя руху поточних забезпечень представлена наступним чином: Найменування показника На 01.01.2013 Надiйшло (створено) за рiк Вибуло (використано) за рiк На 31.12.2013 Забезпечення виплат персоналу 20 558 23 431 25 159 18 830 Забезпечення витрат з податку на прибуток - 12 887 12 887 - Забезпечення витрат за штрафними санкцiями - 76 599 300 76 299 Iншi забезпечення 242 136 241 137 Разом 20 800 113 053 38 587 95 266 Станом на 31 грудня 2013 року забезпечення витрат за штрафними санкцiями, пред’явленими Державним агентством з енергоефективностi та енергозбереження становлять 75 687 тисяч гривень та Антимонопольним комiтетом України у сумi 612 тисяч гривень. 19. Iншi поточнi зобов’язання Станом на 01 сiчня i 31 грудня 2013 року iншi поточнi зобов’язання були представленi наступним чином: 01.01.2013 31.12.2013 За штрафними санкцiями на поточнi зобов’язання за куповану електроенергiю 21 548 2 451 За платежами профспiлковiй органiзацiї 607 916 За виконавчими листами 170 244 Вiдсотки банку за кредитом 88 - Iншi зобов’язання 16 250 Разом 22 429 3 861 20. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2013 Вартiсть покупної електроенергiї 914316 Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 228683 Витрати сировини та матерiалiв 46074 Амортизацiя 74051 Ремонти та технiчне обслуговування технiки 3207 Податки 1 620 Витрати на вiдрядження 1 080 Послуги стороннiх органiзацiй 904 Витрати на пiдготовку кадрiв 563 ТО, дiагностика основних засобiв 636 Витрати на зв’язок 325 Витрати дозвiльної системи 256 Витрати на оренду майна 387 Спецхарчування 86 Страхування майна i працiвникiв 183 Транспортнi витрати 15 Iншi 1619 Разом 1 274 005 21. Iншi операцiйнi доходи 2013 Дохiд вiд надання iнших послуг 16526 Штрафи, пенi отриманi 6145 Ефект зменшення резерву сумнiвних боргiв 3516 Дохiд вiд послуг соцiальної сфери 20 Реалiзацiя iнших оборотних активiв 1013 Вiдшкодування ранiше списаних активiв 775 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 105 Дохiд вiд надання власного майна в оренду 370 Ефект зменшення резерву iнших забезпечень 3241 Реалiзацiя необоротних активiв 378 % банкiв на залишки коштiв на поточних рахунках 33 Безоплатно отриманi доходи 21 Надлишки, виявленi пiд час iнвентаризацiй 33 Iншi доходи 992 Разом 33 168 22. Адмiнiстративнi витрати 2013 Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 30438 Банкiвськi послуги 5484 Матерiальнi витрати 1986 Витрати на зв’язок 1057 Амортизацiя 1077 Податки, збори, платежi до бюджету 964 Технiчне обслуговування та ремонти 897 Витрати на професiйнi послуги 303 Комп’ютеризацiя облiкових робiт 649 Витрати на утримання будiвель, споруд 386 Витрати на вiдрядження 193 Витрати на перiодичнi видання 106 Витрати на оплату семiнарiв 46 Пiдготовка кадрiв 36 Оренда майна 47 Iншi 834 Разом 44503 23. Витрати на збут 2013 Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 8261 Iншi витрати 2 Разом 8263 24. Iншi операцiйнi витрати 2013 Витрати вiд надання iнших послуг 13506 Вiдрахування профспiлкам 4055 Витрати на соцiальну сферу 2253 Витрати згiдно колдоговору 2077 Iнвентаризацiя землi 532 Винагорода членам Наглядової ради 1062 Вiдрахування на утримання НАК «ЕКУ» 251 Списання матерiалiв 306 Штрафи, пенi 77766 Витрати вiд надання власного майна в оренду 303 Благодiйнiсть 33 Реалiзацiя iнших оборотних активiв 27 Реалiзацiя iнших необоротних активiв 123 Iншi операцiйнi витрати 9411 Всього 111705 25. Операцiї з пов’язаними сторонами Сторони вважаються пов’язаними, якщо перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб, також пов’язаними сторонами вважаються пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи. Наведенi нижче пiдприємства представляють собою пов’язанi сторони Товариства: Пов’язана сторона Характер взаємовiдносин на 01.01.2013р. на 31.12.2013р. НАК «Енергетична компанiя України» Акцiонер з пакетом бiльше 20% - Фонд державного майна України Акцiонер з пакетом бiльше 40% Акцiонер з пакетом 70% Станом на 31 грудня 2013 року залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами Товариства вiдсутнi. За роки, що закiнчились 31 грудня 2013 та 2012 рокiв Товариство мало такi операцiї iз пов’язаними сторонами: Пов’язана сторона Вид розрахункiв 2013 2012 НАК «Енергетична компанiя України» Безповоротна фiнансова допомога згiдно розпорядження КМУ вiд 16.07.04р. № 494-р 251 753 НАК «Енергетична компанiя України» Виплата дивiдендiв 2 422 3 675 Загальна сума виплат та компенсацiй ключовому управлiнському персоналу Товариства була вiдображена у складi адмiнiстративних витрат та становила 3 666 тисяч гривень за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року. 26. Умовнi та контрактнi зобов’язання Оподаткування – У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим мiсцеве та загальнодержавне податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його непослiдовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання українського законодавства та нормативних вимог може призвести до серйозних штрафiв та нарахування значної пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi не вiдповiдатимуть податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня, розмiри яких можуть бути суттєвими. Станом на 31 грудня 2013 Товариство має зобов’язання за вiдкритими судовими справами з податковими органами. Керiвництво Товариства оцiнює ризик виникнення не очiкуваних зобов’язань як не суттєвий i вiдображає умовнi контрактнi зобов’язання у фiнансовiй звiтностi. 27. Полiтика управлiння ризиками Управлiння ризиком капiталу – Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi. Основнi категорiї фiнансових iнструментiв – Основними фiнансовими зобов’язаннями Товариства є короткостроковi кредити банкiв, торгова кредиторська заборгованiсть, iншi довгостроковi зобов’язання та поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями. Основною метою цих фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi фiнансовi активи, такi як грошовi кошти та їхнi еквiваленти, торгову дебiторську заборгованiсть. Основними ризиками, якi виникають при використаннi фiнансових iнструментiв Товариства, є кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що споживач може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства. Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебiторською заборгованiстю. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї. Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариства контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань. Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 01 сiчня та 31 грудня 2013 представлена таким чином: вiд 1 до 6 мiсяцiв вiд 6 до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв Бiльше 18 мiсяцiв Всього 01 сiчня 2013 року Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 362 921 362 921 Короткостроковий кредит банка 24 015 24 015 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями ДП «Енергоринок» 63 483 63 483 Торгова кредиторська заборгованiсть 4 830 4 830 Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 49 977 35 314 1 076 1 453 87 820 Поточнi зобов’язання за iншими розрахунками 48 978 48 978 Разом 191 283 35 314 1 076 364 374 592 047 31 грудня 2013 року Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 329 938 329 938 Короткостроковий кредит банка 6 000 6 000 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями ДП «Енергоринок» 22 809 22 809 Торгова кредиторська заборгованiсть 42 006 42 006 Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 68 508 36 292 3492 2051 110 343 Поточнi зобов’язання за iншими розрахунками 33 859 33 859 Разом 173182 36292 3492 331989 544955 28. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог П(с)БО 13 “Фiнансовi iнструменти”. Справедлива вартiсть визначається як сума, за якою можна обмiняти iнструмент при операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, окрiм операцiй примусового або лiквiдацiйного продажу. Оскiльки для бiльшостi фiнансових iнструментiв Товариства не iснує готового доступного ринку, при визначеннi їхньої справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження на основi поточної економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих для даного iнструменту. Оцiнки, представленi у цiй фiнансовiй звiтностi, не обов’язково вiдображають суми, за якi Товариство могло б реалiзувати на ринку повний пакет того або iншого iнструменту. Для всiх активiв та зобов’язань справедлива вартiсть, за оцiнками Товариства, приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi станом на 31 грудня 2013 року. 29. Затвердження фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Антощенко Ю.М., генеральним директором Товариства, та Жуковською С. С., головним бухгалтером Товариства, 13 лютого 2014 року.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"