Регулярна інформація за 2013 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ.

Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Вiдкрите акцiонерне товариство Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго».
Статут ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрований Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14.04.2011 за № 15221050060001203. Отримано Свiдоцтво про державну реєстрацiю ПАТ «Миколаївобленерго» серiї А01 № 490720 вiд 14.04.2011. Змiни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 12.04.2012 за № 15221050071001203.
Мiсцезнаходження Товариства: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Предметом дiяльностi Товариства вiдповiдно до Статуту є:
- Виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi;
- Придбання (шляхом будiвництва, викупу, лiзингу та iншим чином), використання, утримання, розпорядження i вiдчуження електростанцiй, дамб, пiдстанцiй, офiсних будiвель, службових споруд та лiнiй передачi;
- Органiзацiя i проведення топографо-геодезичних i кадастрових зйомок, впровадження науково-технiчних, конструкторських, технологiчних, iнформацiйних та iнших розробок;
- Впровадження нової технiки i технологiй, виконання робiт з екологiчного захисту природного середовища;
- Надання населенню побутових послуг;
- Навчання кадрiв, поглиблення професiйних знань та умiнь за рiзними спецiальностями;
- Будiвництво, реконструкцiя, ремонт, реставрацiя, оренда та використання об'єктiв промислового, житлового, комунального, соцiального i культурного, агропромислового та рекреацiйного призначення, транспорту, зв'язку, охорони здоров’я та туризму;
- Iнвестицiйна дiяльнiсть;
- Органiзацiя та проведення робiт по монтажу, демонтажу, пуску та налагодженню, електричним вимiрюванням та випробовуванням, технiчному обслуговуванню i ремонту виробничого обладнання, включаючи електроустановки до 1000 В i вище, вантажопiдйомних кранiв всiх видiв, екскаваторiв, пилогазоочисного обладнання, котлiв парових i водогрiйних, газового та iншого устаткування, в тому числi побутового призначення, приладiв та iнструментiв;
- Розробка проектiв для виконання робiт вантажопiдйомними кранами, монтажу та демонтажу баштових та iнших кранiв, улаштування кранових колiй;
- Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв повiтряним, залiзничним та автомобiльним транспортом.
Товариство має право самостiйно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй сферi, пов'язанiй з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства України.
Україна перебуває в умовах фiнансової i економiчної нестабiльностi. Полiтика уряду пов'язана з державним регулюванням i фiскальним пiдходом до вирiшення складних економiчних питань, що безумовно впливає i буде впливати на дiяльнiсть компанiй, якi займаються бiзнесом в Українi. Таким чином, бiзнес в Українi находиться в зонi ризику, який не є типовим на ринках. Цей фiнансовий звiт вiдображає поточну оцiнку керiвництвом впливу ведення бiзнесу на господарськi операцiї i фiнансове становище Товариства. В майбутньому умови бiзнесу можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
2. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА ТА ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ.

Повноваження Товариства по встановленню облiкової полiтики реалiзуються через визначення у Положеннi «Про облiкову полiтику у ПАТ «Миколаївобленерго» перелiку методiв оцiнки, облiку i процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає бiльш нiж один їх варiант.
Одноварiантнi принципи оцiнки та методи облiку до Положення не включаються, оскiльки є iмперативними для застосування нормами.
При пiдготовцi фiнансового звiту були застосованi наступнi принципи:
- послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах;
- вiрогiдностi фiнансового стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах;
- нейтральностi, тобто вiльностi вiд упереджень;
- обачливостi;
- вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми.
Складовi облiкової полiтики Принципи оцiнки та методи облiку
МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»
Суттєвiсть § 7 Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв.
В зв’язку з чим встановити такi пороги суттєвостi:
1. Для визначення суттєвостi окремих статей балансу, що вiдносяться до активiв, зобов’язань i власного капiталу визначити порiг суттєвостi – 2 % вiд капiталу валюти балансу;
2. Для визначення суттєвостi окремих видiв доходiв i витрат визначити порiг суттєвостi – 5 % чистого прибутку (збитку) Товариства;
3. Для визначення звiтного сегмента – 10% чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
4. Для iнших господарських операцiй та об’єктiв облiку – до 1% вiд валюти балансу з урахуванням обсягiв дiяльностi Товариства, характеру впливу об’єкта облiку на рiшення користувачiв та iнших якiсних чинникiв.
Тривалiсть операцiйного циклу § 68 Для класифiкацiї поточних зобов’язань, оборотних активiв, дебiторської заборгованостi, та iнших статей балансу керуватися встановленою технологiєю виробництва та затвердженою технологiчною документацiєю з тривалiстю операцiйного циклу 1 мiсяць.
МСБО 2 «Запаси»
Класифiкацiя запасiв Встановлюється така класифiкацiя запасiв:
1. Сировина та матерiали;
2. Покупнi матерiали та комплектуючi вироби;
3. Паливо;
4. Будiвельнi матерiали;
5. Матерiали переданi в переробку (пiдрядникам);
6. Запаснi частини;
7. Iншi матерiали;
8. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП).
До складу МШП зараховуються запаси, якi не вiдносяться до необоротних активiв.
До складу запасiв включаються лiчильники електроенергiї незалежно вiд їх вартостi iз списанням на витрати виробництва в момент передачi в експлуатацiю.
Одиниця облiку запасiв Проводиться постiйний облiк запасiв.
Одиницею облiку запасiв є їх найменування.
Порядок розподiлу транспортно-заготiвельних витрат Транспортно-заготiвельнi витрати в облiку не вiдокремлюються, а включаються до складу первiсної вартостi запасiв.
Метод визначення собiвартостi запасiв § 21 Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат.
Методи оцiнки собiвартостi запасiв § 25 Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO)
Облiк вибуття МШП Малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП) списуються на витрати дiяльностi при передачi в експлуатацiю та облiковуються на позабалансовому рахунку по матерiально-вiдповiдальним (пiдзвiтним) особам у кiлькiсному виразi протягом термiну їх корисного використання.
З позабалансового рахунку (оперативного облiку) МШП списуються по завершеннi термiну корисного використання, або у разi неможливостi подальшого використання.
Оцiнка запасiв § 9 Запаси оцiнюють за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї.
Оцiнку здiйснює постiйно дiюча експертна комiсiя по визначенню вартостi в бухгалтерському облiку
Уцiнка запасiв Здiйснюється за рахунок формування резерву на знецiнення запасiв.
Резерв нараховується на запаси, якi на дату балансу не використовувались понад 12 мiсяцiв, за винятком аварiйного запасу. На аварiйний запас резерв не нараховується.
МСБО 9 «Фiнансовi iнструменти»
Вiдображення фiнансових iнструментiв Фiнансовi iнструменти вiдображається в балансi за справедливою вартiстю (з вiдображенням у складi прибуткiв або збиткiв).
Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ.
Методи визначення величини резерву сумнiвних боргiв Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної величини заборгованостi (прямий метод).
Спосiб розрахунку резерву сумнiвних боргiв Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Для визначення величини резерву аналiзується заборгованiсть споживачiв з термiном непогашення понад 12 мiсяцiв
МСБО 11 «Будiвельнi контракти»
Методи визначення ступеня завершеностi робiт за будiвельним контрактом Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом визначається методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи.
База розподiлу загально-виробничих витрат при нормальнiй потужностi Загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об’єкт витрат пропорцiйно заробiтнiй платi виробничих робiтникiв.
МСБО 12 «Податки на прибуток»
Облiк вiдстрочених активiв та зобов’язань Вiдстроченi податковi зобов’язання, обчисленi по дооцiнцi основних засобiв, вiдображаються у звiтностi одночасно iз переоцiнкою основних засобiв.
Вiдстроченi податковi зобов’язання, нарахованi при переоцiнцi основних засобiв, облiковуються разом iз iншими даними по переоцiненим основним засобам i списуються з балансу одночасно iз списанням з балансу основних засобiв.
Змiни iнших вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань вiдображаються у фiнансовiй звiтностi один раз на рiк, на дату складання рiчної фiнансової звiтностi
МСБО 16 «Основнi засоби»
Величина вартiсного критерiю належностi матерiального активу до основних засобiв
Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 2500 грн. вiдносяться до основних засобiв.
Виняток: в разi введення в експлуатацiю будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання, якi за вартiсним показником не вiдповiдають визначенню основних засобiв зарахування таких об’єктiв на баланс проводиться з одночасним нарахуванням зносу у розмiрi 100% вiд вартостi такого об’єкта.
Строки корисного використання об'єктiв основних засобiв В Товариствi затверджуються рекомендованi строки корисного використання основних засобiв. Можливе застосування iндивiдуальних строкiв корисного використання для окремих основних засобiв.
Строки використання основних засобiв переглядаються у випадках:
- змiни економiчних вигод вiд використання груп (видiв) основних засобiв - централiзовано, експертною технiчною комiсiєю Товариства,
- при капiталiзацiї витрат (або при частковому списанню) окремого об’єкта основних засобiв – робочою комiсiєю при введеннi в експлуатацiю (частковому списаннi)
Класи основних засобiв Вести облiк основних засобiв за такими класами:
Будiвлi:
Будiвлi адмiнiстративно-побутового призначення
Будiвлi виробничого призначення
Будiвлi iншi
Споруди:
Споруди
Передавальнi пристрої:
ПЛ напругою 35 кВ i вище
ПЛ-6 (10) кВ
ПЛ-0,4 кВ
КЛ напругою 35 кВ
КЛ-6 (10) кВ
КЛ-0,4 кВ
Iншi передавальнi пристрої
Силовi машини i обладнання:
ПС 35 кВ i вище
ТП 10(6)/0,4 кВ
Трансформатори силовi
Iншi силовi машини i обладнання
Робочi машини:
Трактори;
Iншi робочi машини;
Транспортнi засоби;
Верстати;
Обчислювальна технiка;
Оргтехнiка та офiсна технiка;
Засоби зв’язку;
Прилади;
Меблi;
Iншi основнi засоби;
Порядок визначення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визначається при введеннi в експлуатацiю активiв комiсiями по руху необоротних активiв.
Методи амортизацiї основних засобiв Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання.
Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Переоцiнка необоротних активiв Дооцiнку об’єкта основних засобiв здiйснювати до справедливої вартостi у разi, якщо iнфляцiя призводить до суттєвого зростання справедливої вартостi основних засобiв.
Накопичена амортизацiя при дооцiнцi виключається з первiсної вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої вартостi активу.
Перiодичнiсть зарахування сум дооцiнки необоротних активiв до нерозподiленого прибутку Дооцiнка, що входить до власного капiталу об’єкта основних засобiв переноситься до складу нерозподiленого прибутку один раз на рiк перед складанням рiчної фiнансової звiтностi в частинi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi активу
МСБО 17 «Оренда»
Методи оцiнки об’єктiв фiнансової оренди При отриманнi в оренду – за справедливою вартiстю орендованого майна або в сумi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, якщо вона менше, нiж справедлива вартiсть майна.
При передачi в оренду - дебiторська заборгованiсть в сумi чистих iнвестицiй в оренду
МСБО 18 «Дохiд»
Метод оцiнки ступеня завершеностi операцiї з надання послуг § 24 Метод включає огляд виконаної роботи
МСБО 19 «Виплати працiвникам»
Програми виплат працiвникам Перелiк виплат визначається Товариством вiдповiдно до колективного договору та до чинного законодавства.
Виплати працiвникам включають:
• поточнi виплати;
• виплати при звiльненнi;
• виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
• виплати iнструментами власного капiталу пiдприємства;
• iншi довгостроковi виплати.
МСБО 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу»
Вiдображення державних грантiв у звiтi про фiнансовий стан § 24, § 26 Державнi гранти, пов’язанi з активами, включаючи немонетарнi статтi, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан шляхом визначення гранта, як вiдстроченого доходу, Вiдстрочений грант визнається як вiдстрочений дохiд на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї активу
МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»
Застосування чи незастосування для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв середньозваженого валютного курсу вiдповiдного мiсяця Для перерахунку доходiв, витрат та руху грошових коштiв застосовувати валютний курс .
МСБО 23 «Витрати на позики»
Облiк витрат на позики Витрати на позики вiдображаються як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi (базовий пiдхiд).
МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн»
Перелiк пов'язаних сторiн Пов’язаними сторонами є – пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи
Методи оцiнки активiв чи зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн здiйснюється за методом балансової вартостi.
МСБО 26 «Облiк та звiтнiсть щодо програм пенсiйного забезпечення»
Використання рiвня заробiтної плати при обчисленнi теперiшньої вартостi виплат Теперiшня вартiсть виплат, очiкувана згiдно з програмою пенсiйного забезпечення, обчислюється з використанням поточних рiвнiв заробiтної плати за час до виходу на пенсiю учасникiв програми.
Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу.
МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»
Створення забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат i платежiв Забезпечення створюються для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства
Методи створення забезпечення майбутнiх операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства Забезпечення створюється альтернативним методом.
Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам переглядається на 31 грудня на пiдставi здiйсненої iнвентаризацiї та коригується шляхом збiльшення або зменшення.
МСБО 38 «Нематерiальнi активи»
Оцiнка нематерiального активу Нематерiальний актив вiдображається в балансi за його собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Лiквiдацiйна вартiсть Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю, якщо немає обґрунтованого намiру реалiзувати цей актив наприкiнцi термiну корисного використання.
Строки корисного використання нематерiальних активiв Строки корисного використання визначаються постiйно дiючою експертною технiчною комiсiєю iндивiдуально при введеннi в експлуатацiю окремих об’єктiв нематерiальних активiв.
Методи амортизацiї нематерiальних активiв Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Методи оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю.
3. ОСНОВА ДЛЯ ПIДГОТОВКИ

а) Вiдповiднiсть МСФЗ.
З 01.01.2012 Товариство вперше перейшло на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Починаючи зi звiтностi за 2012 рiк Товариство заявило в органи статистики, комiсiю по цiнним паперам, та iншим користувачам про вiдповiднiсть своєї фiнансової звiтностi МСФЗ. Звiтнiсть за 2013 рiк складена вiдповiдно до цих вимог.
б) Функцiональна валюта та валюта звiтностi.
Функцiональною валютою та валютою звiтностi Товариства є нацiональна валюта України - українська гривня (UAH).
в) Дiяльнiсть Товариства.
Фiнансовий звiт пiдготовлений на основi припущення безперервностi дiяльностi. За 2013 рiк Товариство отримало чистий прибуток в сумi 17417 тис. грн., сукупний дохiд за цей же перiод становить 17480 тис. грн. Керiвництво впевнене, що Товариство можна визнати безперервно дiючим. На цьому принципi основана пiдготовка фiнансового звiту.
г) Використання оцiнок.
Для пiдготовки даного фiнансового звiту керiвництво застосовує оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ.
4. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК.

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

У якостi нематерiальних активiв Товариством облiковуються комп’ютернi програми отриманi на оплатнiй основi. Зокрема, це програми, призначенi для автоматизацiї облiкових робiт, для обчислення вартостi робiт, розрахунку технологiчних втрат у мережах i т. iн.
Рух нематерiальних активiв Товариства за 2013 рiк:
тис. грн.
Групи нематерiальних активiв Вартiсть на початок перiоду Надiйшло за перiод Вибуло за перiод Нараховано амортизацiї Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Знос Первiсна Знос Первiсна Знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Iншi нематерiальнi активи (комп’ютернi програми) 1095 503 668 1 1 376 1762 878

КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ В НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

Найменування показника Залишок на початок перiоду Надiйшло за звiтний перiод Вибуло за звiтний перiод
(Введено в експлуатацiю) Вартiсть на кiнець перiоду
1 2 3 4 5
Придбання (створення) нематерiальних активiв 0 668 668 0
Разом 0 668 668 0

ОСНОВНI ЗАСОБИ

Вартiсть основних засобiв Товариства (без капiтальних iнвестицiй) за 2013 рiк склала:
тис. грн.
Групи основних засобiв Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Знос Первiсна Знос
1 2 3 12 13
Земельнi дiлянки 29 29
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1 085 796 554 355 1112306 585701
Машини та обладнання 517 279 215 418 540007 249489
Транспортнi засоби 48 885 33 949 45249 32935
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 10 423 6 030 11409 7173
Iншi основнi засоби 11 538 11 538 9985 9985
Резерв на знецiнення основних засобiв (995) (995)
Разом 1 672 955 821 290 1717990 885283

У 2013 роцi введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму 57635 тис. грн., що здiйснювалось за рахунок:
- капiтальних iнвестицiй – 56040 тис. грн.;
- безоплатної передачi – 1420 тис. грн.;
- оприбуткування надлишкiв – 60 тис. грн.;
- введення в експлуатацiю iнших ОЗ – 115 тис. грн.
У 2013 роцi здiйснена переоцiнка квартир, якi перебувають у власностi Товариства. За результатами переоцiнки:
- капiтал у дооцiнках збiльшився на суму 63 тис. грн. за рахунок дооцiнки об’єктiв;
- iншi витрати зросли на суму 101 тис. грн. за рахунок уцiнки об’єкту, який ранiше не переоцiнювався.
Пiд час проведення переоцiнки квартир з балансової вартостi активiв виключений iз первiсної вартостi об’єктiв знос на загальну суму 185 тис. грн., зокрема, по об’єктам, якi дооцiнювались – на суму 26 тис. грн., по об’єкту, що уцiнювався – на суму 159 тис. грн.
У 2013 роцi вибули основнi засоби залишковою вартiстю 1459 тис. грн., в тому числi:
- за рахунок лiквiдацiї – залишковою вартiстю 1336 тис. грн.;
- за рахунок передачi для продажу – залишковою вартiстю 123 тис. грн.
Руху забезпечення iнших витрат i платежiв за звiтний перiод не було i станом на 31.12.2013 року залишок забезпечення на знецiнення основних засобiв склав 995 тис. грн.

КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ В ОСНОВНI ЗАСОБИ
тис. грн.
Найменування показника Залишок на початок перiоду Надiйшло за звiтний перiод Вибуло за звiтний перiод
(Введено в експлуатацiю) Вартiсть на кiнець перiоду
1 2 3 4 5
Капiтальне будiвництво 1618 30329 30297 1650
Придбання (виготовлення) основних засобiв 1798 50392 25743 26447
Iншi 151 1617 1768 0
Аванси пiд капiтальнi iнвестицiї 2239 70725 72948 16
Разом 5806 153063 130756 28113

ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.

В зазначену статтю вiднесена дебiторська заборгованiсть юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть. Ця заборгованiсть перенесена до складу необоротних активiв в зв'язку з пiдписаними договорами реструктуризацiї боргiв iз термiном погашення понад 12 мiсяцiв з дати балансу.
За 2013 рiк у складi довгострокової дебiторської заборгованостi вiдбулись наступнi змiни, тис. грн.

Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть
Вибуло, первiсна вартiсть
Визнаний дохiд вiд перерахунку справедливої вартостi Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Дисконт Справедлива Первiсна Дисконт Справедлива
Заборгованiсть покупцiв за електроенергiю 11847 3315 8532 15 38 662 11824 2653 9171

По завершеннi року виконаний перерахунок справедливої вартостi довгострокового боргу, в результатi якого iншi фiнансовi доходи збiльшились на 662 тис. грн.

ЗАПАСИ.

Станом на 31.12.2013 року до складу запасiв вiднесенi:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло, первiсна вартiсть Вибуло, первiсна вартiсть Вартiсть на кiнець перiоду
Сировина та матерiали 6586 13202 11951 7837
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 47 201 237 11
Паливо-мастильнi матерiали 1657 15477 15177 1957
Тара i тарнi матерiали 49 14 12 51
Будiвельнi матерiали 3322 9925 9736 3511
Запаснi частини 12304 24159 20236 16227
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 2219 3595 3451 2363
Товари (групи вибуття) 123 123
Резерв на знецiнення запасiв (3378) (640) (153) (3865)
Аванси, виданi на придбання запасiв 81 131 81 131
Разом 22887 66187 60851 28223

За рахунок резерву знецiнення запасiв списання запаси, не придатнi до подальшого використання на суму 153 тис. грн. Станом на 31.12.2013 перевiренi залишки запасiв на складах, якi за даними бухоблiку не використовувались бiльше нiж один рiк, на пiдставi чого донарахований резерв знецiнення запасiв на суму 640 тис. грн.

ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть складається з:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Первiсна Резерв Чиста Первiсна Резерв Чиста
Заборгованiсть покупцiв продукцiї, товарiв, робiт, послуг 63829 27983 35846 76114 31231 44883
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом, в т.ч.: 3077 3077 10336 10336
по розрахункам iз податку на прибуток 2994 2994 10293 10293
Iнша дебiторська заборгованiсть 6494 528 5966 5677 3616 2061
Разом 73400 28511 44889 92127 34847 57280

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ.

Зазначена стаття включає грошовi кошти на поточних рахунках, кошти в дорозi та в касi пiдприємства. Станом на 31.12.2013 сума коштiв складає 5345 тис. грн., в т.ч.
- у касi – 4 тис. грн.;
- на розрахункових рахунках – 4328 тис. грн.;
- кошти в дорозi – 1013 тис. грн.

IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ.

До складу iнших оборотних активiв включено право пiдприємства на податковий кредит.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло Вибуло Вартiсть на кiнець перiоду
Розрахунки з податкового кредиту 31634 496419 491565 36488

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ.

Зареєстрований капiтал Товариства на початок року та звiтну дату складає 39 660 тисяч гривень, який подiлений на 158 640 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України, який володiє пакетом акцiй у розмiрi 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу. Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичними особами.
Додатковий капiтал Товариства складається iз капiталу в дооцiнках та фонду розвитку виробництва.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Збiльшення Зменшення Вартiсть на кiнець перiоду
Статутний капiтал 39660 39660
Капiтал в дооцiнках 585962 2364 114461 473865
Додатковий капiтал 48416 20988 69404
Резервний капiтал 4237 1614 5851
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (343238) 131878 32289 (243649)
Разом власний капiтал 335037 156844 146750 345131

На початок перiоду в нерозподiленому прибутку (непокритих збитках) вiдбулись такi змiни:
тис. грн.
Назва показника Сума
Виправлення помилок минулих перiодiв (36)

За звiтний перiод у нерозподiленому прибутку (непокритих збитках) вiдображенi наступнi операцiї:

тис. грн.
Назва показника Сума
Дохiд вiд списання додаткового капiталу при лiквiдацiї основних засобiв 1270
Дохiд вiд списання додаткового капiталу пропорцiйно нарахованого в сумi амортизацiї основних засобiв за минулi перiоди 113191
Прибуток, одержаний у звiтному перiодi
17417
Розподiл прибутку отриманого у 2012 роцi (32289)
Разом 99589

У звiтному перiодi проведене списання дооцiнки ранiше переоцiнених необоротних активiв, пропорцiйно амортизацiї, нарахованiй у минулих перiодах, на суму 92599 тис. грн. Списання виконане вiдповiдно до змiн у облiковiй полiтицi Товариства, внесених наказом № 87 вiд 24.01.2013 року. До цiєї пори дооцiнки списувались пiд час лiквiдацiї об’єкту основних засобiв. Дана практика призводила до того, що в балансi без руху облiковувались значнi залишки капiталу в дооцiнках, i, одночасно, iз цим, непокритi збитки залишались завищеними.
Перерахунок виконаний у вiдповiдностi iз положеннями мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки». Дана операцiя є змiною облiкової полiтики, але ретроспективний перерахунок недоцiльний через складнiсть перерахунку, який до того ж не впливатиме на фiнансовi показники дiяльностi Товариства у минулих перiодах.

ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Товариство має зобов’язання за поставлену у минулих перiодах електроенергiю. З метою погашення заборгованостi пiдписаний договiр реструктуризацiї заборгованостi iз визначенням термiну погашення зобов’язання, який складає бiльше нiж 12 мiсяцiв, тому суму заборгованостi за куповану електроенергiю та штрафнi санкцiї за порушення умов договорiв було приведено до справедливої вартостi. Справедлива вартiсть довгострокового зобов’язання на 31.12.2013 складає 329 938 тис. грн.
На перерахунок справедливої вартостi заборгованостi в 2013 роцi вплинув перегляд строкiв погашення заборгованостi шляхом укладання додаткової угоди.
тис. грн.
Найменування показника На початок перiоду, вартiсть: Надiйшло (переведено iз поточної заборгованостi), справедлива вартiсть Вибуло (переведено в поточну заборго-ванiсть, справедлива вартiсть На кiнець перiоду, вартiсть:
Первiсна Дисконтована Справедлива Первiсна Дисконтована Справедлива
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 433530 70609 362921 154311 187294 456972 127034 329938

До довгострокових забезпечень вiднесене забезпечення на створення пiльгових пенсiй. Вибуття забезпечення за звiтний рiк не було.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду
Довгостроковi забезпечення 525 53 588

ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

До даного роздiлу включенi забезпечення на виплату щорiчних вiдпусток працiвникам Товариства i iншi забезпечення, зокрема, забезпечення витрат з податку на прибуток у зв’язку iз введенням рiчної звiтностi з податку на прибуток, яке утворене i використане упродовж звiтного року.
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Надiйшло (створено) Вибуло (використано) Вартiсть на кiнець перiоду
Забезпечення виплат персоналу 20558 23431 25159 18830
Iншi забезпечення, з них: 242 89622 13428 76436
забезпечення пiд витрати з податку на прибуток 12887 12887
забезпечення пiд витрати, стосовно яких iснує ймовiрнiсть сплати штрафу, нарахованого Державним агентством з енергоефективностi та енергозбереження 75687 75687
забезпечення пiд витрати, стосовно яких iснує ймовiрнiсть визнання у судах боргу Товариства перед АМКУ вiдповiдно до винесених рiшень 912 300 612
Iншi забезпечення 242 136 241 137
Разом 20800 113053 38587 95266

Пiдставою для нарахування забезпечення пiд майбутнi витрати є висока ймовiрнiсть вибуття в майбутньому ресурсiв, пов’язаних зi сплатою штрафiв. Так, у 2013 роцi Товариство нарахувало забезпечення на суму 75 686 634 (Сiмдесят п’ять мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч шiстсот тридцять чотири) грн. 57 коп. пiд сплату штрафу, накладеного Державною iнспекцiєю з енергозбереження (реорганiзованою в Державне агентство з енергоефективностi та енергозбереження).
Згiдно рiшень судiв України за якими Товариству було вiдмовлено у визнаннi не чинними Постанов Державної iнспекцiї з енергозбереження № 18-14/03.100.23-119 П/1 та № 18-14/03.100.23-119 П/2 вiд 31.05.2007р., лише у 2013 роцi у Товариствi з’явилась впевненiсть у ймовiрностi отримання негативного рiшення по стягненню пiдвищеної плати за нерацiональне використання газу та iнших паливно-енергетичних ресурсiв в сумi 75686634 (Сiмдесят п’ять мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят шiсть тисяч шiстсот тридцять чотири) грн. 57 коп.

Поточна кредиторська заборгованiсть складається з:
тис. грн.
Найменування показника Вартiсть на початок перiоду Вартiсть на кiнець перiоду
Короткостроковi кредити банкiв 24015 6000
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями 63483 22809
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4838 42006
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам iз бюджетом 8480 11038
Зобов’язання по розрахункам зi страхування 5383 5625
Зобов’язання по розрахункам з оплати працi 12593 13214
Аванси отриманi 87820 110343
Зобов’язання по розрахункам з учасниками 93 121
Доходи майбутнiх перiодiв 4776 4657
Iншi поточнi зобов’язання 22429 3861
Разом 233910 219674

ДОХIД.

Дохiд Товариства склав (без ПДВ):
тис. грн.
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Чистий дохiд вiд продажу продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1325776 1378616
Iншi операцiйнi доходи, в т.ч. 30143 33168
Операцiйна оренда активiв 351 370
Реалiзацiя оборотних активiв 847 1013
Реалiзацiя необоротних активiв 50 378
Штрафи, пенi, неустойки 5745 6145
Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 1620 10
Iнша операцiйна дiяльнiсть, з якої 21530 22252
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 384 105
Фiнансовi доходи, в т.ч. 0 151456
Перерахунок справедливої вартостi довгострокового боргу 0 151456
Iншi доходи 5624 2090
Всього доходiв 1361543 1565330

СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає:
тис. грн.
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 1166373 1274005

АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ.

Адмiнiстративнi витрати Товариства становлять:
тис. грн.
Складовi адмiнiстративних витрат За попереднiй перiод За звiтний перiод
Матерiальнi витрати 1682 1986
Витрати на оплату працi 21363 22429
Витрати на соцстрахування 7712 8009
Витрати на вiдрядження 203 193
Податки, збори (обов’язковi платежi) 915 964
Витрати на розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв 4807 5484
Пiдготовка кадрiв 76 36
Витрати на оплату семiнарiв 90 46
Перiодичнi видання 149 106
Витрати на зв’язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, факс тощо) 1068 1057
Аудиторськi послуги 95 125
Юридичнi послуги 169 8
Консультацiйнi послуги 105 75
Послуги з оцiнки майна 139 47
Витрати на проведення рiчних зборiв 16 16
Послуги реєстратора 33 32
Iншi загально корпоративнi витрати 262
Амортизацiя необоротних активiв 950 1077
Ремонт 913 897
Оренда 75 47
Iншi витрати на утримання необоротних активiв (опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення тощо) 380 386
Витрати на врегулювання спорiв у судових органах
5
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил технiки безпеки 42 45
Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 601 649
Iншi витрати 993 784
Разом адмiнiстративних витрат 42838
44503

ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут Товариства складають (тис. грн.):

Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 8730 8261
Витрати вiд списання безнадiйних боргiв 311 2
Разом iнших витрат 9041 8263IНШI ВИТРАТИ.
тис. грн.
Назва показника За попереднiй перiод За звiтний перiод
Iншi операцiйнi витрати, в т.ч. 35222 111705
Операцiйна оренда активiв 353 303
Реалiзацiя оборотних активiв 35 27
Реалiзацiя необоротних активiв 1 123
Штрафи, пенi, неустойки 471 77766
Утримання об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 2911 2253
Iнша операцiйна дiяльнiсть 31451 31233
Iншi фiнансовi витрати, в т.ч. 41537 98023
Проценти, сплаченi за користування кредитом 3302 3655
Перерахунок справедливої вартостi довгострокового боргу 38235 94368
Iншi витрати 2962 2258
Разом iнших витрат 79721 211986

ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК.

Товариство проводить операцiї в Українi, а тому, знаходиться пiд контролем українських податкових служб. Податкова система України характеризується великою кiлькiстю податкiв та часто змiнюваним законодавством, вiдкритим для широкого тлумачення та в деяких випадках конфлiктним. Цi факти роблять податковi ризики вельми суттєвими. На дiяльнiсть Товариства, його фiнансовий стан i в подальшому будуть впливати полiтичний розвиток ситуацiї в країнi, а також змiни законодавства i нормативних актiв в сферi оподаткування. Керiвництво вважає, що такi непередбачуванi обставини можуть мати значний вплив на роботу Товариства.
За 2013 рiк вiдповiдно до декларацiї на прибуток нарахований податок на прибуток на суму 14 079 000 (Чотирнадцять мiльйонiв сiмдесят дев’ять тисяч) грн., з яких 9 155 701 (Дев’ять мiльйонiв сто п’ятдесят п’ять тисяч сiмсот одна) грн. – поточнi витрати з податку на прибуток, 4 598 150 (Чотири мiльйони п’ятсот дев’яносто вiсiм тисяч сто п’ятдесят) грн. – вiдстрочений податок на прибуток, який виникає внаслiдок рiзницi мiж базами в податковому i бухгалтерському облiками.
Пiд час списання залишкiв додаткового капiталу по ранiше дооцiненим основним засобам списано 2 300 415 (Два мiльйони триста тисяч чотириста п'ятнадцять) грн. 84 коп. вiдстрочених податкових зобов’язань з податку на прибуток.

УМОВНI АКТИВИ ТА УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

Товариство має наступнi умовнi зобов’язання:
- в 2013 роцi Миколаївським окружним адмiнiстративним судом розглянуто позов Товариства на суму 6 000 000 (Шiсть мiльйонiв) грн. до податкової iнспекцiї по повiдомленням-рiшенням, складеним за результатами перевiрки Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства за перiод з 01.10.2011 по 31.12.2012. У судовому засiданнi 11.09.2013 адмiнiстративним судом проголошено рiшення про скасування податкових повiдомлень-рiшень, але на 31.12.2013 рiшення судом ще не виготовленi у повному обсязi, через що апеляцiйнi оскарження податковою iнспекцiєю не поданi;
- 09.02.2010 ухвалою Миколаївського окружного адмiнiстративного суду було вiдкрито провадження в адмiнiстративнiй справi за поданням Спецiалiзованої ДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Миколаєвi про стягнення з Товариства частини чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк у розмiрi 1 261 000 (Один мiльйон двiстi шiстдесят одна тисяча) грн. Судом провадження у справi неодноразово зупинялось. Остання ухвала про зупинення провадження датована 01.11.2013;
- за позовом Товариства вiдкрите судове провадження по оскарженню постанови Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України в Миколаївськiй областi на загальну суму 107 300 (Сто сiм тисяч триста) грн. Станом на 31.12.2013 розгляд справи зупинено.
Перспектива реального стягнення з Товариства штрафiв, накладених податковими органами та ДБАI оцiнюються як малоймовiрнi.

ОПЕРАЦIЇ IЗ ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ.

В данiй фiнансовiй звiтностi пов'язаними сторонами визнаються сторони одна iз яких має можливiсть контролювати чи мати значний вплив на управлiнськi та фiнансовi рiшення iншої сторони або якi знаходяться пiд загальним контролем, як це визначено МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони». Пов'язанi сторони можуть заключати угоди, якi б не проводились помiж не пов'язаних сторiн, цiни i умови таких угод вiдрiзняються вiд угод з не пов'язаними сторонами.
Пов'язанi сторони включають:
а) фiзична особа або суб'єкт господарювання, зв'язанi з суб'єктом господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть;
б) ключовий управлiнський персонал та близьких членiв їх сiмей.
Вiдношення управлiння. Акцiонерами Товариства, що утримують понад 25% зареєстрованого капiталу Товариства, є Фонд державного майна України (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу). Iншi акцiї розподiленi мiж юридичними та фiзичним особами.
Операцiї з ключовим управлiнським персоналом.
Ключовий управлiнський персонал представлений Генеральним директором i директорами за напрямками дiяльностi, якi надiленi повноваженнями керiвництва та контролю над дiяльнiстю Товариства. Виплати ключовому управлiнському персоналу за рiк склали 3666 тис. грн.

УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську i кредиторську заборгованiсть, якi виникають в результатi поточної дiяльностi. Основнi ризики, що виникають в зв'язку з фiнансовими iнструментами – це ризик лiквiдностi i кредитний ризик. Керiвництво Товариства проводить огляд i узгодження полiтики по управлiнню даними ризиками.

РИЗИК ЛIКВIДНОСТI.

Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку недостатньої лiквiдностi Товариство приймає заходи по залученню позичкових ресурсiв.

УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ КАПIТАЛУ.

Товариство розглядає запозиченi кошти та власний капiтал як основне джерело формування капiталу. Задача Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення можливостi Товариства продовжувати постiйно дiюче функцiонування з метою забезпечення отримання прибутку акцiонерами та вигоди для iнших зацiкавлених осiб Товариства, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб, капiталовкладень та стратегiї розвитку Товариства.

Генеральний директор О.П. Сивак

Головний бухгалтер С.С. Жуковська

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"