Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Генеральний директор Сивак Олег Петрович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Дирекцiї, Перший заступник Генерального директора Беспалов Олексiй Олександрович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Дирекцiї, директор технiчний Бережний Вiктор Iванович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Дирекцiї, заступник директора з економiки Єфiмов Олег Володимирович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Дирекцiї, директор з економiки Макаревич Олексiй Олексiйович 4 0.00000252100 4 0 0 0
Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї Прущак Олександр Васильович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова Наглядової ради, представник ФДМУ Лепявко Iрина Миколаївна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Заступник Голови Наглядової ради, представник ФДМУ Кальнiченко Валентина Анатолiївна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник ФДМУ Балан Руслана Василiвна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник ФДМУ Яковлєв Юрiй Вiталiйович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник ФДМУ Ничипорчук Андрiй Григорович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради VS Energy International N.V. 34167415 241000 0.15190000000 241000 0 0 0
Член Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" 33947089 2885 0.00180000000 2885 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України, уповноважений представник Селiвьорстова Людмила Юрiївна 00032945 111048001 70.00000000000 111048001 0 0 0
Секретар Ревiзiйної комiсiї Устименко Михайло Володимирович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 8261045 5.20740000000 8261045 0 0 0
Усього 119552935 75.3611 119552935 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"