Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

Опис бізнесу


Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (надалi ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» у вiдкрите акцiонерне товариство енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Державна акцiонерна енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» заснована у формi ВАТ, вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 31.08.95 № 170, шляхом перетворення державного пiдприємства «Миколаївобленерго» у державну акцiонерну енергопостачальну компанiю «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Указу Президента України вiд 4 квiтня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України».
Статут державної акцiонерної енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» зареєстровано Виконкомом Миколаївської мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйний № 8537/1 вiд 06.09.1995. Протягом 1996 року до Статуту ДАЕК «Миколаївобленерго» вносились доповнення та змiни, зареєстрованi Виконкомом Миколаївської мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйнi номери: № 8537/1а вiд 07.02.1996, № 8537/1 вiд 30.05.1996, № 8537/1а вiд 04.12.1996.
На виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 21.10.1998) було здiйснено перереєстрацiю Статуту державної акцiонерної енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго». Нову редакцiю Статуту зареєстровано Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою виконкому мiської ради м. Миколаєва, реєстровий № 8537/1а вiд 30.10.1998. У зв’язку з прийняттям рiшення на загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 24.04.1999) про перейменування ДАЕК «Миколаївобленерго» у ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», 30.04.1999 року здiйснена перереєстрацiя Статуту акцiонерного товариства Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою виконкому мiської ради м. Миколаєва, реєстровий № 8537/2.
У результатi створення Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» вiдповiдно до Постанови КМУ № 794 вiд 22.06.2004 року, пакет акцiй ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у розмiрi 70% передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанiя України». У зв’язку з цим внесенi змiни до Статуту. Статут у новiй редакцiї зареєстрований виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 01.02.2005 року № 15221050001001203.
Постановою КМУ вiд 11.05.2011 року № 497 «Про передачу Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй енергогенеруючих та енергопостачальних пiдприємств» зi змiнами та доповненнями було визначено, що пакет акцiй у розмiрi 45% статутного капiталу Товариства пiдлягає вилученню в установленому порядку iз статутного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» та передачi Фонду державного майна України.
На чергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 06.04.2011, було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новiй редакцiї, у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» та змiною найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (скорочена назва ПАТ «Миколаївобленерго»).
Нова редакцiя Статуту зареєстрована Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14 квiтня 2011 року № 15221050060001203.
5 квiтня 2012 року на чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго». Вiдповiднi змiни до Статуту були зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради 12 квiтня 2012 року № 15221050071001203.
На виконання Постанови КМУ вiд 18.02.2013 року № 126 «Питання передачi Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй пiдприємств паливно-енергетичного комплексу» iз змiнами та доповненнями на пiдставi акту приймання-передачi вiд 12.04.2013 № 151 Нацiональною акцiонерною компанiєю «Енергетична компанiя України» було передано Фондовi державного майна України пакет акцiй у розмiрi 25%+1 акцiя статутного капiталу ПАТ «Миколаївобленерго». Таким чином Фонд державного майна України володiє пакетом акцiй у розмiрi 70%+1 акцiя статутного капiталу Товариства.
26 травня 2015 року на чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Вiдповiднi змiни до Статуту були зареєстрованi 02 червня 2015 року № 15221050097001203.
ПАТ «Миколаївобленерго» обслуговує 19 сiльських, 4 мiських адмiнiстративних районiв Миколаївської областi площею 24,6 тис. кв. км.
До складу Товариства входять:
- фiлiя м. Миколаєва, створена на базi Миколаївських електричних мереж, що забезпечує енергопостачання споживачiв м. Миколаєва;
- фiлiї Вознесенського та Первомайського районiв, якi забезпечують енергопостачання споживачiв Вознесенського та Первомайського адмiнiстративних районiв i забезпечення електричних мереж й устаткування напругою 35-150 кВ в Арбузинськiй, Братськiй, Веселинiвськiй, Врадiєвськiй, Доманiвськiй та Кривоозерськiй фiлiях;
- 17 фiлiй районiв електричних мереж, якi забезпечують енергопостачання споживачiв в адмiнiстративних районах: Арбузинському, Баштанському, Березанському, Березнегуватському, Братському, Веселинiвському, Врадiївському, Доманiвському, Єланецькому, Жовтневому, Казанкiвському, Кривоозерському, Миколаївському, Новобузькому, Новоодеському, Очакiвському, Снiгурiвському.
На балансi Товариства облiковуються 3 гiдроелектростанцiї, розташованi на р. Пiвденний Буг:
- Первомайська ГЕС, м Первомайськ;
- Мигiйська ГЕС, с. Мигiя;
- Костянтинiвська ГЕС, с. Костянтинiвка.
Протоколом засiдання Наглядової Ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 23 грудня 2015 року № 6 затверджена нова органiзацiйна структура Товариства. Очолює Товариство Генеральний директор.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 3555 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 22 особи.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 100 осiб.
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв становить 5736 грн. Фонд оплати працi за 2015 рiк всiх працiвникiв склав 249246,5 тис. грн. Фонд оплати працi у 2015 роцi в порiвняннi з 2014 роком зрiс на 17% за рахунок пiдвищення посадових окладiв та тарифних ставок на 25% з 01.06.2015.
Загальний вiдсоток плинностi кадрiв у 2015 роцi склав 11,33%, що на 1,46% менше нiж у минулому роцi.
За пiдсумками 2015 року у навчальному центрi ПАТ "Миколаївобленерго" на курсах пiдвищення квалiфiкацiї пройшли навчання за 9 професiями i спецiальностями 415 спецiалiстiв та робiтникiв Товариства, якi зайнятi на роботах з пiдвищеною небезпекою.
ПАТ "Миколаївобленерго" є учасником Об'єднання енергетичних пiдприємств "Галузевий резервно-iнвестицiйний фонд розвитку енергетики" (мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27) вiдповiдно до Договору вiд 21.07.2008 № 11у. Метою участi є встановлення спiвробiтництва в сферi розробки галузевих нормативно-технiчних документiв, розробки документiв iншого характеру, що стосуються проблем паливно-енергетичного комплексу, а також загальногалузевих заходiв, якi проводяться Мiнпаливенерго України. Термiн участi – термiн дiї Договору, а саме до 31.12.2015.
За 2015 рiк договори про спiльну дiяльнiсть Товариством не укладались.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до Товариства не надходили.
Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 5000 грн. вiдносяться до основних засобiв (з 01.01.2016 – понад 6000 грн.).
Виняток: в разi введення в експлуатацiю будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання, якi за вартiсним показником не вiдповiдають визначенню основних засобiв зарахування таких об’єктiв на баланс проводиться з одночасним нарахуванням зносу у розмiрi 100% вiд вартостi такого об’єкта. Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання.
Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Одиницею облiку запасiв є їх найменування.
Транспортно-заготiвельнi витрати в облiку не вiдокремлюються, а включаються до складу первiсної вартостi запасiв.
Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат.
Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO).
Запаси оцiнюють за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї.
Оцiнку здiйснює постiйно дiюча експертна комiсiя по визначенню вартостi в бухгалтерському облiку.
Резерв знецiнення запасiв нараховується на запаси, якi на дату балансу не використовувались понад 12 мiсяцiв, за винятком аварiйного запасу. На аварiйний запас резерв не нараховується.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються в балансi за справедливою вартiстю (з вiдображенням у складi прибуткiв або збиткiв).
Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної величини заборгованостi (прямий метод).
Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Товариство здiснює свою дiяльнiсть згiдно лiцензiй:
- лiцензiя АГ № 500343 на передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами.
- лiцензiя АГ № 500344 на постачання електричної енергiї за регульованим тарифом.
Ринком збуту електроенергiї є регiон Миколаївської областi.
Основними споживачами ПАТ «Миколаївобленерго» є:
- ПАТ «Лакталiс – Миколаїв»;
- ТОВ сiльськогосподарське пiдприємство «НIБУЛОН»;
- ТОВ «Асена»;
- ТОВ «Таврiя-В»;
-Державне пiдприємство «АДМIНIСТРАЦIЯ МОРСЬКИХ ПОРТIВ УКРАЇНИ»;
- ТОВ «МОРСЬКИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ ПОРТ НIКА-ТЕРА»;
- ТОВ «САНДОРА»;
- ТОВ виробництво заморожених продуктiв «Елiка»;
- Спецiалiзований морський порт «Октябрьск»;
- ПАТ «Завод Фрегат»;
- ПАТ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД»;
- ПАТ «Київстар»;
- Миколаївська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком»;
- ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»;
- Обласне комунальне пiдприємство «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»;
- Мiське комунальне пiдприємство «Миколаївводоканал»;
-Державне пiдприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-«Машпроект»;
- ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
- ТОВ «ЮКРЕЙНIАН ШУГАР КОМПАНI»;
- ПАТ «ЮГцемент».
Основнi ризики в дiяльностi це – несплата рахункiв за спожиту електроенергiю. Основнi заходи щодо зменшення таких ризикiв це – роз’яснювальна робота, претензiйно-позовна робота, вручення попереджень та вiдключення. Товариство шляхом укладення договорiв про постачання електричної енергiї реалiзує свою дiяльнiсть.
ПАТ «Миколаївобленерго» вважає, що зазнає значної конкуренцiї з боку суб’єктiв господарювання, що дiють на ринку електричної енергiї, виходячи з того, що територiальними межами ринку, де товаром виступає електрична енергiя, є територiя всiєї держави, а частка електричної енергiї, яку продає Товариство в межах держави — незначна.
Суттєвих придбань та вiдчужень за останнi п'ять рокiв не було.
Зазначенi правочини протягом звiтного року не укладались.
Фiнансування iнвестицiйної програми 2015 року складає 54 448,95 тис. грн. (без ПДВ), а саме:
1. Будiвництво, модернiзацiю та реконструкцiю електричних мереж та обладнання – 49 472,08 тис. грн.
2. На заходи зi зниження та недопущення понаднормативних витрат електроенергiї – 4 732,43 тис. грн.
3. Впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй – 218,41 тис. грн.

На виконання iнвестицiйної програми 2016 року заплановано коштiв на суму 83 939,00 тис. грн. (без ПДВ) , у т.ч.:
1. Будiвництво, модернiзацiю та реконструкцiю електричних мереж та обладнання – 62 965,06 тис. грн.
2. Заходи зi зниження та недопущення понаднормативних витрат електроенергiї – 7 659,36 тис. грн.
3. Впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй – 2 910,30 тис. грн.
4. Модернiзацiя та закупiвля колiсної технiки – 6 176,46 тис. грн.
5. Iнше (придбання пристроїв та приладiв) - 4 277,83 тис. грн.
Виконання iнвестицiйних програм дозволяє полiпшити технiчний стан електричних мереж, вiдновити основнi фонди, зменшити технологiчнi втрати електроенергiї на її транспортування та значно зменшити фiнансовi витрати на експлуатацiю обладнання. Все це сприяло полiпшенню якостi електрозабезпечення споживачiв та пiдвищенню виробничих потужностей промислових пiдприємств.
Проблеми, якi в 2015 роцi мали значний вплив на дiяльнiсть Товариства: неповна оплата за спожиту електроенергiю пiдприємств житлово-комунального господарства, пiдприємств суднобудування, органiзацiй державного та мiсцевих бюджетiв, недосконалiсть податкового законодавства, проблеми у залученнi кредитiв банкiв, дебiторська заборгованiсть, пов'язана з минулими боргами споживачiв, недосконалiсть тарифної полiтики в енергетицi, значна кредиторська заборгованiсть, здебiльше за куповану електроенергiю перед Енергоринком.
У 2015 роцi ПАТ «Миколаївобленерго» були сплаченi такi штрафи, пенi, неустойки у сумi 2761 тис. грн., а саме:
- штраф за постановою НКРЕКП - 25 тис. грн.,
- за порушення умов господарських договорiв - 278 тис. грн.,
- штрафи, сплаченi ДП «Енергоринок» - 2458 тис. грн.
Основними завданнями фiнансової дiяльностi ПАТ «Миколаївобленерго» є вибiр ефективних та оптимальних форм фiнансування виробничих процесiв з метою забезпечення стабiльної роботи та прибутковостi пiдприємства. Основою виконання цих завдань є розробка фiнансових планiв пiдприємства, в яких узагальнюються його доходи i видатки за певний перiод (рiк, квартал, мiсяць) та чiткий контроль їх виконання. Джерелом фiнансування дiяльностi ПАТ «Миколаївобленерго» в основному є власнi кошти, отриманi вiд реалiзацiї електричної енергiї споживачам областi. Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за алгоритмом розрахованим та затвердженим НКРЕКП. У разi недостатньої кiлькостi обiгових коштiв для поточних потреб, Товариство залучає додатковi кошти шляхом отримання банкiвських кредитiв. Для полiпшення лiквiдностi пiдприємства, вживаються заходи, що сприяють збiльшенню прибутку та зменшенню дебiторської заборгованостi.
Договорiв (контрактiв) не виконаних немає.
Основними напрямками залучення iнвестицiй на 2016 рiк є:
- розвиток, модернiзацiя та реконструкцiя технологiчного обладнання ПС, ТП та електричних мереж 0,4-150 кВ;
- удосконалення та оновлення парку засобiв облiку споживання електроенергiї;
- розвиток i модернiзацiя пристроїв релейного захисту й автоматики;
- впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй;
- забезпечення пiдроздiлiв Товариства транспортом, у т.ч. спецiальним: автопiдiймачами, електролабораторiями тощо.
- забезпечення пiдроздiлiв Товариства випробувальними та вимiрювальними приладами, пристроями тощо.
Запропонований план iнвестицiйних залучень передбачає комплекс заходiв, спрямованих на полiпшення технiчного стану ПС, ТП та електричних мереж з урахуванням пiдготовки їх до роботи у несприятливих погодних умовах, осiнньо-зимовий перiод на найближчi роки, що має значно пiдвищити їх надiйнiсть та дозволить забезпечити безперервне електропостачання споживачiв Товариства.
Дослiдженнями та розробками Товариство не займається.
Станом на початок 2015 року судовi провадження по справам, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, вiдсутнi.
За 2015 рiк юрисконсультами Товариства подано 68 позовiв на суму 8476319,61 грн. щодо стягнення боргiв з боржникiв юридичних осiб. У 2015 роцi з урахуванням позовiв, поданих у минулих роках, задоволено 97 позовiв на суму 14495658,93 грн.
За 2015 рiк юрисконсультами подано 2187 позовiв на суму 3622811,06 грн. щодо стягнення боргiв з боржникiв фiзичних осiб. З них задоволено 1648 позовiв на суму 2534600,69 грн.
Iнформацiя про результати та аналiз господарювання Товариства за 2013-2015 роки.
Показник 2013р. 2014р. 2015р.
Доход вiд реалiзацiї продукцiї тис. грн. 1654339 1805786 2578266
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї тис. грн. 1378616 1504822 2148555
Валовий прибуток тис. грн. 104611 114196 132081
Iншi операцiйнi доходи тис. грн. 33168 30048 46277
Чистий прибуток, тис. грн. 17417 12422 13427
Необоротнi активи тис. грн. 870875 875731 868143
Оборотнi активи тис. грн. 127040 112466 153800
Результати дiяльностi Товариства за 2013-2015 роки свiдчать про стабiльне отримання позитивного фiнансового результату. Чистий прибуток за 2015 рiк склав 13427 тис. грн. Досягти такого результату вдалося завдяки запровадженiй полiтики жорсткої економiї витрат, прогресивному зростанню доходiв вiд основної дiяльностi, збiльшенню доходiв вiд зменшення втрат електроенергiї тощо.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"