Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 4591200 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0.02894097477 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 3213837.4 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 27.05.2015
Дата виплати дивідендів
Опис На чергових Загальних зборах акцiонерiв вiд 26.05.2015 (протокол № 24) було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2013 та 2014 роках. За результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi нараховано дивiдендiв 5 225 100 грн., сума дивiдендiв на 1 акцiю - 0,0329368494 грн. За результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi нараховано дивiдендiв 4 591 200 грн., сума дивiдендiв на 1 акцiю - 0,02894097477 грн. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, призначенi на 22.04.2016, не вiдбулись у зв'язку з вiдсутнiстю документiв, передбачених чинним законодавством, якi необхiднi для проведення Загальних зборiв.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"