Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бейкер Тiллi Україна"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 30373906
Місцезнаходження 04112, м. Київ, вул. Грекова, 3, кв. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2091
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 284 18 65
Факс (044) 284 18 66
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис Послуги, що надаються: 1. Виконання аудиту фiнансової звiтностi емiтента вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015 та за рiк, що закiнчився на зазначену дату.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А01 № 795373
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Шевченкiвська районна в мiстi Києвi державна адмнiстрацiя
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис До 12 жовтня 2013 року Нацiональний депозитарiй України здiйснював професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi виданих Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв строком на десять рокiв та лiцензiї на здiйснення розрахунково-клiрингової дiяльностi строком на десять рокiв. 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України «Про депозитарну систему України» (далi – Закон). Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Центральний депозитарiй веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної цим Законом. Загальний порядок надання Центральним депозитарiєм послуг, пов’язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведенням ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами визначаються Правилами ЦД.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 36980202
Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263297
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 362-79-73
Факс (044) 248-79-87
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Послуги, що надаються: 1. Вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них цiнних паперiв емiтента. 2. Внесення змiн до iнформацiї про власника акцiй вiдповiдно до умов договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 37413337
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 4-А, Лiтера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 8
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 383-59-64
Факс (044) 383-27-50
Вид діяльності надання рейтингових послуг
Опис Перелiк рейтингових послуг: 1. Проведення процедури визначення рейтингу емiтента. 2. Пiдготовка оновленого рейтингового висновку та ознайомлення з ним емiтента. 3. Пiдготовка рейтингового повiдомлення та ознайомлення з ним емiтента. 4. Перiодичне (один раз у пiврiччя) пiдтвердження/оновлення рейтингу впродовж 12 мiсяцiв.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"