Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Член Дирекцiї, заступник директора з економiки
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єфiмов Олег Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1979
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Дiлова преса країни".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням "Про Дирекцiю ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах в.о. начальника, начальника Управлiння внутрiшнього монiторингу, заступника директора з облiку та розрахункiв розрахункового департаменту, директора департаменту економiки та фiнансiв ВАТ "Акцiонерна компанiя "Київводоканал", директора з економiки та фiнансiв ВАТ "Черкасиобленерго", Першого заступника директора Черкаського мiського району електричних мереж, заступника директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Дiлова преса країни". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Генеральний директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сивак Олег Петрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.02.2015 не визначено
9)Опис Керує поточними справами Товариства, виконує рiшення Вищого органу Товариства та Наглядової ради. Виконує всi функцiї, що визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Дирекцiю ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах виконавчого директора товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Алевайнсе-Україна", iнженера з налагодження й випробувань служби з експлуатацiї енергетичного обладнання, майстера, начальника дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Дирекцiї, Перший заступник Генерального директора
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Беспалов Олексiй Олександрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник голови правлiння ПАТ "Черкасиобленерго".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням "Про Дирекцiю ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах заступника голови Херсонської ОДА, заступника директора департаменту-начальник вiддiлу стратегiї розвитку ЖКГ Департаменту стратегiї реформування та розвитку ЖКГ Мiнiстерства з питань ЖКГ України, першого заступника директора ДП "Iнновацiйний центр", першого заступника начальника Українського об'єднання сiльського комунального господарства "Укрсiлькомунгосп", першого заступника генерального директора, генерального директора ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", першого заступника генерального директора з економiчного розвитку та тарифоутворення обласного КП "Компанiя Луганськвода", заступника директора ТОВ "Енерджi консалтiнг", заступника головного бухгалтера з податкового облiку, першого заступника голови правлiння ПАТ "Черкасиобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Дирекцiї, директор технiчний
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бережний Вiктор Iванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1955
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 35
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В.о. директора фiлiї "Сумський район електричних мереж" ПАТ "Сумиобленерго".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням "Про Дирекцiю ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах технiчного директора ВАТ "Сумиобленерго", заступника технiчного директора з розподiльних мереж ПАТ "Сумиобленерго", в.о. директора фiлiї "Сумський район електричних мереж" ПАТ "Сумиобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Дирекцiї, директор з економiки
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макаревич Олексiй Олексiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 17
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник Генерального директора з економiчних питань ПАТ "Миколаївобленерго".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням "Про Дирекцiю ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах заступника фiнансового директора, директора фiнансового, заступника Генерального директора з економiчних питань ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прущак Олександр Васильович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ПАТ "Миколаївобленерго".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.12.2015 не визначено
9)Опис Забезпечення ведення бухгалтерського облiку та облiкової полiтики. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi заступника головного бухгалтера ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Голова Наглядової ради, представник ФДМУ
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лепявко Iрина Миколаївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 31
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.07.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадах заступника начальника Управлiння, начальника вiддiлу Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради, представник ФДМУ
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Балан Руслана Василiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1985
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний спецiалiст Фонду державного майна України.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.03.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 8 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадi головного спецiалiста Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Заступник Голови Наглядової ради, представник ФДМУ
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кальнiченко Валентина Анатолiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 35
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора департаменту - начальник управлiння Фонду державного майна України.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки Заступника Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадах директора департаменту, начальника управлiння, заступника директора департаменту - начальника управлiння Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради, представник ФДМУ
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковлєв Юрiй Вiталiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Департаменту Фонду державного майна України.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.03.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi Директора Департаменту Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради, представник ФДМУ
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ничипорчук Андрiй Григорович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1984
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Радник Голови Миколаївської обласної ради.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.03.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах головного спецiалiста - консультанта вiддiлу забезпечення депутатської дiяльностi апарату Миколаївської мiської ради, директором юридичного департаменту ТОВ, радником Голови Миколаївської обласної ради. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи VS Energy International N.V.
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 34167415 -
4)Рік народження** 0
5)Освіта** -
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.03.2015 не визначено
9)Опис Уповноважений представник VS Energy International N.V у Наглядовiй радi за довiренiстю Судак Iгор Олександрович. Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго".

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 33947089 -
4)Рік народження** 0
5)Освіта** -
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.03.2015 не визначено
9)Опис Уповноважений представник Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" у Наглядовiй радi за довiренiстю Соловйов Юрiй Юрiйович. Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго".

1)Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України, уповноважений представник Селiвьорстова Людмила Юрiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 00032945 -
4)Рік народження** 0
5)Освіта** -
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.08.2015 не визначено
9)Опис Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» обрано уповноваженого представника Фонду державного майна України Селiвьорстову Людмилу Юрiївну. Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Миколаївобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено.

1)Посада Секретар Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Устименко Михайло Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4)Рік народження** 1960
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 29
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.08.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки Секретаря Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Останнi 5 рокiв працює на посадi головного державного фiнансового iнспектора, головного державного аудитора Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 22048622 -
4)Рік народження** 0
5)Освіта** -
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.05.2015 не визначено
9)Опис Уповноважений представник ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у Ревiзiйнiй комiсiї Бабак Тамара Володимирiвна. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Миколаївобленерго".

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"