Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 06.03.2015
Кворум зборів** 99.47826
Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликанi акцiонером, що володiє бiльше 10% акцiй статутного капiталу ПАТ "Миколаївобленерго" - Фондом державного майна України. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв розглядався наступний перелiк питань (порядок денний): 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Прийняття рiшення про припинення повноважень члена Дирекцiї товариства Антощенка Юрiя Михайловича та виконання їм обов’язкiв Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго». 5.Обрання Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго». 6. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». 7. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». 8. Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради товариства. 9. Прийняття рiшення про оплату суми вартостi послуг щодо органiзацiї проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв товариства за рахунок ПАТ «Миколаївобленерго». 10. Затвердження умов договору з ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» щодо органiзацiї проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. Результати розгляду питань порядку денного. Умови договору з ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» щодо органiзацiї проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, порядок проведення (регламент) зборiв затверджено. Пiдтверджено рiшення Наглядової ради Товариства щодо припинення повноважень члена Дирекцiї товариства Антощенка Юрiя Михайловича та виконання їм обов’язкiв Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго», обрання Генерального директора ПАТ «Миколаївобленерго». Припинено повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» та обрано новий склад Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго», затверджено умови договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго», обрано особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради товариства. Прийнято рiшення про оплату суми вартостi послуг щодо органiзацiї проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв товариства за рахунок ПАТ «Миколаївобленерго».
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.05.2015
Кворум зборів** 99.47954
Опис Загальними зборами акцiонерiв розглядався наступний перелiк питань (порядок денний): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв товариства. 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборiв товариства. 4. Звiт Дирекцiї товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт наглядової ради товариства про роботу за 2013 рiк та 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства про роботу за 2013 рiк та 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 7. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк та за 2014 рiк. 8. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк та за 2014 рiк. 9. Розподiл прибутку товариства, отриманого за результатами дiяльностi товариства у 2013 роцi та у 2014 роцi, в тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 10. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2015 рiк. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства. 12. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства. 13. Про затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами ревiзiйної комiсiї товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї товариства. 14. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення в новiй редакцiї. 15. Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства шляхом викладення в новiй редакцiї: Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Результати розгляду питань порядку денного. Звiт Дирекцiї товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та 2014 рiк, висновки ревiзiйної комiсi, рiчний звiт товариства за 2013 рiк та за 2014 рiк, основнi напрямки дiяльностi товариства на 2015 рiк затвердженi. Звiти наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства про роботу за 2013 рiк та 2014 рiк взятi до вiдома. Прийнято рiшення про розподiл прибутку, отриманого за результатами дiяльностi товариства у 2013 та 2014 роках, та виплату дивiдендiв. Обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї товариства та затверджено умови договору з членами Ревiзiйної комiсiї. Внесено змiни до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцi та до внутрiшнiх положень товариства шляхом викладення в новiй редакцiї: Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, призначенi на 22.04.2016, не вiдбулись у зв'язку з вiдсутнiстю документiв, передбачених чинним законодавством, якi необхiднi для проведення Загальних зборiв.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"