Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 11000 X X
у тому числі:  
Короткостроковий кредит банку 15.12.2015 11000 25.5 08.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 18402 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 2500 X X
Інші зобов'язання X 664706 X X
Усього зобов'язань X 696608 X X
Опис: Короткостроковi кредити банкiв складають 11000 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 18402 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 664706 тис. грн., в т.ч. вiдстроченi податковi зобов'язання складають 1149 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 299425 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 40010 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 141990 тис. грн. та iн.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"