Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 325315 321704
Статутний капітал (тис. грн.) 39660 39660
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 39660 39660
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв виконано вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв не менша скоригованого статутного капiталу. Вимоги ч. 3 ст. 155 ЦК України дотримуються.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"