Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

Річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
Територія за КОАТУУ 4810136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Розподілення електроенергії за КВЕД 35.13
Середня кількість працівників 3680
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 998 788 0
первісна вартість 1001 2105 2094 0
накопичена амортизація 1002 1107 1306 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3394 2620 0
Основні засоби: 1010 859691 852272 0
первісна вартість 1011 1823056 1883215 0
знос 1012 963365 1030943 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 11648 12463 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 875731 868143 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 32678 42096 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 47059 63670 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2885

15081

0
з бюджетом 1135 16466 7951 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 16464 7949 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7236 21670 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5629 2761 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 513 571 0
Усього за розділом II 1195 112466 153800 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 988197 1021943 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 39660 39660 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 69403 90672 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 5851 7487 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 206790 187496 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 321704 325315 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 17682 1149 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 319531 299425 0
Довгострокові забезпечення 1520 700 584 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 3374 3285 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 341287 304443 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 15000 11000 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 28202 40010 0
за товари, роботи, послуги 1615 45102 33690 0
за розрахунками з бюджетом 1620 11296 18402 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2233 3952 0
за розрахунками з оплати праці 1630 7526 9580 0
за одержаними авансами 1635 112276 141990 0
за розрахунками з учасниками 1640 119 3053 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 96759 113617 0
Доходи майбутніх періодів 1665 2580 4127 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4113 12764 0
Усього за розділом IІІ 1695 325206 392185 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 988197 1021943 0

Примітки Станом на 31.12.2015 дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги склала 63 670 тис. грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 33 690 тис. грн.
Керівник О.П. Сивак
Головний бухгалтер О.В. Прущак

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2148555 1504822
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2016474 ) ( 1390626 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 132081 114196
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 46277 30048
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 68261 ) ( 48995 )
Витрати на збут 2150 ( 8553 ) ( 23811 )
Інші операційні витрати 2180 ( 66291 ) ( 36011 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 35253 35427
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 834 3412
Інші доходи 2240 3502 3231
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 31012 ) ( 26756 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1582 ) ( 121 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 6995 15193
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 6432 2771
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 13427 12422
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 13427 12422
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 85740 57212
Витрати на оплату праці 2505 244488 215439
Відрахування на соціальні заходи 2510 84801 78611
Амортизація 2515 69163 72564
Інші операційні витрати 2520 1674994 1073108
Разом 2550 2159186 1496934
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки За 2015 рiк чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 2 148 555 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 2 016 474 тис.грн., чистий фiнансовий результат: прибуток - 13 427 тис.грн.
Керівник О.П. Сивак
Головний бухгалтер О.В. Прущак
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2464563

1703245
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 4972 47
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 171534 135552
Надходження від повернення авансів 3020 25 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 55 26
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 9821 5976
Надходження від операційної оренди 3040 816 555
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 7389 5224
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2100602 )

( 1330555 )
Праці 3105 ( 204619 ) ( 184558 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 92555 ) ( 88840 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 133937 ) ( 120572 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1556 ) ( 9504 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 86126 ) ( 73231 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 46255 ) ( 37837 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 16249 ) ( 2945 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 40780 ) ( 23097 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 70433 100058
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 16 8
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 23000 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 7000 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 52592 ) ( 104181 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 39000 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 4500 ) ( 942 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 66076 105115
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 184534 209350
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 188534 200350
Сплату дивідендів 3355 ( 3225 ) ( 2 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 3657 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 7225 5341
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2868 284
Залишок коштів на початок року 3405 5629 5345
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2761 5629

Примітки За 2015 рiк надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 2 464 563 тис.грн., витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - 2 100 602 тис.грн., залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду - 2 761 тис.грн.
Керівник О.П. Сивак
Головний бухгалтер О.В. Прущак

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2015 рік


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" за ЄДРПОУ 23399393
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2015 рік


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 39660 0 69403 5851 206790 0 0 321704
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 39660 0 69403 5851 206790 0 0 321704
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 13427 0 0 13427
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 9816 0 0 9816
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 1636 1636 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 21269 0 21269 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 21269 1636 19294 0 0 3611
Залишок на кінець року 4300 39660 0 90672 7487 187496 0 0 325315

Примітки За 2015 рiк залишок на початок звiтного перiоду склав 321 704 тис.грн., скоригований залишок на початок звiтного перiоду - 321 704 тис.грн., чистий прибуток за звiтний перiод - 13 427 тис.грн., залишок на кiнець звiтного перiоду - 325 315 тис.грн.
Керівник О.П. Сивак
Головний бухгалтер О.В. Прущак

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне акцiонерне товариство “Миколаївобленерго” (надалi – “Товариство”) – пiдприємство електроенергетичної галузi на пiвднi України.
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi ПАТ «Миколаївобленерго») створене у 1995 роцi i є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», утвореного шляхом перетворення з державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Основною господарською дiяльнiстю Товариства є виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi.
Станом на 31 грудня 2015 року кiлькiсть штатних працiвникiв Товариства становила 3 680 осiб (31 грудня 2014 року: 3 984 осiб).
Юридична адреса Товариства: 54017, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.
В 2015 роцi Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято рiшення про включення Компанiї до перелiку пiдприємств, що пiдлягають приватизацiї. В 2016 роцi розпочато процес приватизацiї Компанiї, що має бути реалiзований протягом 2016 року.
Умови функцiонування та економiчна ситуацiя
Дiяльнiсть Товариства регулюється державою у частинi встановлення вiдпускних тарифiв на постачання та передачу електроенергiї та в частинi здiйснення загального контролю з лiцензованих видiв дiяльностi.
На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттєво впливають соцiально-полiтичнi фактори. Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про перехiд до єдиних тарифiв на електричну енергiю, що вiдпускається споживачам» Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановлює щомiсячнi тарифи на електричну енергiю для кожного електрогенеруючого та енергопостачального пiдприємства України.
У 2015-2014 роках Україна перебувала у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим, автономна республiка у складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю. Україна також сильно постраждала в результатi розгортання сепаратистських рухiв i розвалу системи правопорядку в Луганськiй та Донецькiй областях.
Суттєве погiршення умов економiчної спiвпрацi з країнами Митного союзу спричинили падiння обсягiв експорту товарiв та послуг. Стрiмка девальвацiя нацiональної валюти, прискорення iнфляцiї, падiння реальних доходiв населення, зменшення надходження виручки та капiтальних iнвестицiй, вiдтiк капiталу з економiки України на фонi анексiї Криму та проведення антитерористичної операцiї ("АТО") на сходi країни зумовили вiдповiдне падiння валового внутрiшнього продукту.
Для пiдтримання економiки країни необхiдне iстотне зовнiшнє фiнансування. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi неможливо передбачити.

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
Безперервнiсть дiяльностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервну дiяльнiсть Товариства. Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Застосування нових та переглянутих Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Новi i переглянутi МСФЗ у фiнансовiй звiтностi.
Товариство прийняло до застосування такi новi i переглянутi стандарти i тлумачення, а також поправки до них, випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), якi набули обов’язкової чинностi для облiкових перiодiв, якi починають дiяти на або пiсля 1 сiчня 2015 року, або якi були застосованi достроково:
Стандарти/тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних облiкових перiодiв, якi починаються з або пiсля
Поправки до МСБО 8„Операцiйнi сегменти” 1 липня 2014 року
Поправки до МСБО 19 „Виплати працiвникам” – Пенсiйнi плани iз визначеним виплатами: внески працiвникiв 1 липня 2014 року
Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2010–2012 рокiв 1 липня 2014 року
Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2011–2013 рокiв 1 липня 2014 року

Новi i переглянутi МСФЗ випущенi, але якi ще не набули чинностi. На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi такi новi та переглянутi МСФЗ i тлумачення, а також поправки до них були випущенi, але ще не набули чинностi:
Стандарти i тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних облiкових перiодiв, якi починаються з або пiсля
МСФЗ 9 „Фiнансовi iнструменти” (2014) 1 сiчня 2018 року
МСФЗ 14 „Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання” 1 сiчня 2016 року
МСФЗ 15 „Доходи вiд реалiзацiї за договорами iз клiєнтами” 1 сiчня 2018 року
МСФЗ 16 „Оренда” 1 сiчня 2019 року
Поправки до МСФЗ 11 „Спiльна дiяльнiсть” – Облiк операцiй придбання часток у спiльнiй дiяльностi 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 16 „Основнi засоби” та МСБО 38 „Нематерiальнi активи” – Класифiкацiя прийнятних методiв облiку зносу та амортизацiї 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 16 „Основнi засоби” та МСБО 41 „Сiльське господарство” – Сiльське господарство: облiк плодових насаджень 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 27 „Окрема фiнансова звiтнiсть” – Застосування методу участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi 1 сiчня 2016 року
Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2012–2014 рокiв 1 липня 2016 року
Поправки до МСБО 1 „Подання фiнансової звiтностi” – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСФЗ 10 „Консолiдована фiнансова звiтнiсть”, МСФЗ 12 „Розкриття iнформацiї щодо часток в iнших пiдприємствах” та МСБО 28 „Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi пiдприємства” (2011) – Iнвестицiйнi пiдприємства: застосування виключення щодо консолiдацiї 1 сiчня 2016 року
Поправки до МСБО 12 „Податки на прибуток” – Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв 1 сiчня 2017 року
Поправки до МСБО 7 „Звiт про рух грошових коштiв” – Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї 1 сiчня 2017 року
Поправки до МСФЗ 10 „Консолiдована фiнансова звiтнiсть” i МСБО 28 „Iнвестицiї в асоцiйованi i спiльнi пiдприємства” (2011) – Продаж або внесення активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим або спiльним пiдприємством Дату набуття чинностi не визначено


Наразi керiвництво Товариства здiйснює оцiнку впливу застосування цих поправок та стандартiв на майбутнi фiнансовi звiтностi Товариства.

3. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК МИНУЛИХ ПЕРIОДIВ
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року мiстила помилки.
У поданiй нижче таблицi, показаний вплив коригувань на Звiт про фiнансовий стан Товариства:
01 сiчня 2014 (до коригувань) Коригування 01 сiчня 2014 (вiдкориговано) 31 грудня 2014 (до коригувань) Коригування 31 грудня 2014 (вiдкориговано)
Нематерiальнi активи (а) 884 1 885 1 014 (16) 998
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (б) - (26 387) 26 387 - 3 394 3 394
Основнi засоби (б, в) 860 799 (47 396) 813 403 884 419 (24 728) 859 691
Довгострокова дебiторська заборгованiсть (г) 9 171 10 883 20 054 17 11 631 11 648
Запаси (ґ) 28 222 - 28 222 32 875 (197) 32 678
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (д) 44 222 301 44 523 47 748 (689) 47 059
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (а, в, е) 1 470 - 1 470 2 909 (24) 2 885
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (є) 626 - 626 3 594 (15) 3 579
Iншi оборотнi активи (г, ж) 36 553 (36 291) 262 39 508 (38 995) 513
Капiтал у дооцiнках (з) 473 865 (473 865) - 432 607 (432 607) 0
Додатковий капiтал (i) 70 689 (1 286) 69 403 70 670 (1 267) 69 403
Нерозподiлений прибуток\непокритий збиток (245 838) 440 206 194 368 (191 306) 394 439 203 133
Вiдстроченi податковi зобов’язання (ї) 7 614 6 919 14 533 3 164 14 518 17 682

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (й) 42 595 - 42 595 45 057 45 45 102
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування (к) 5 625 - 5 625 3 149 (916) 2 233
Поточна кредиторська заборгованiсть за авансами одержаними (л, м) 110 343 (18 390) 91 953 135 552 (23 276) 112 276
Доходи майбутнiх перiодiв (н) 4 657 (4 657) - 7 797 (1 843) 5 954
Iншi поточнi зобов’язання (о) 3 860 - 3 860 2 845 1 268 4 113

Станом на 01 сiчня 2014 Товариство вiдобразило наступнi коригування у Звiтi про фiнансовий стан:
(б) Товариство помилково вiдобразило вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у складi основних засобiв в сумi 26 387 тис. грн
(в) Товариство помилково:
- не вiдобразило знецiнення незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 1 470 тис грн.;
- вiдобразило за рахунок капiталу дооцiнку вартостi основних засобiв в сумi 18 409 тис. грн.,
- визнавало активом об’єкти соцiальної сфери, якi є державною власнiстю в сумi 1 130 тис. грн.
(г) Товариство помилково не класифiкувало у складi довгострокової дебiторської заборгованостi суму податкового кредиту з ПДВ по неотриманим податковим накладним, якi виникли до 2000 року по розрахункам за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергiю, по якому Товариство має право на визнання податкового кредиту номiнальною вартiстю 16 954 тис. грн. Ефект вiд вiдображення довгострокової дебiторської заборгованостi за справедливою вартiстю станом на 01 грудня 2014 року вiдображено у складi нерозподiленого прибутку в сумi 6 071 тис. грн.
(ж) Товариство виправило помилки щодо вiдображення суми iнших оборотних активiв, а саме:
- провело iншi коригування в сумi 304 тис. грн;
- провело згортання технiчних сум податкових зобов’язань по ПДВ з авансами отриманими у сумi 18 390 тис. грн.;
- вiдобразило розгорнуто заборгованiсть щодо технiчних рахункiв податкового кредиту та податкового зобов’язання в сумi 1 251 тис. грн., яке ранiше безпiдставно скоротило;
(з) Товариство помилково вiдобразило результати минулих дооцiнок у складi капiталу в дооцiнках на суму 473 865 тис. грн.;
(i) Товариство помилково за рахунок капiталу вiдобразило в статтi додатковий капiтал вартiсть основних засобiв, якi є державною власнiстю i не вiдповiдають критерiям визнання активу в сумi 1 286 тис. грн.;
(ї) Вiдстроченi податковi зобов’язання за рахунок сторнування дооцiнки основних засобiв збiльшенi на 7 141 тис. Вiдстроченi податковi активи за рахунок iнших коригувань були зменшенi на 222 тис. грн.
(л) Товариство провело згортання технiчних сум податкового кредиту по ПДВ з авансами виданими в сумi 18 390 тис. грн.;
(н) Товариство провело рекласифiкацiю поточних зобов’язань у довгостроковi зобов’язання доходи майбутнiх перiодiв пов’язаних з фiнансуванням будiвництва основних засобiв в сумi 4 657 тис. грн.
Iншi коригування 302 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2014 Товариство вiдобразило наступнi коригування у Звiтi про фiнансовий стан:
(а) Товариство помилково вiдобразило у складi нематерiальних активiв вартiсть авансiв, сплачених на придбання нематерiальних активiв в сумi 16 тис. грн.
(б) Товариство помилково вiдобразило вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй у складi основних засобiв в сумi 3 394 тис. грн
(в) Товариство помилково:
- не вiдобразило знецiнення незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 1 470 тис грн.;
- завищило за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв вартiсть основних засобiв в сумi 679 тис. грн.;
- вiдобразило за рахунок капiталу дооцiнку вартостi основних засобiв в сумi 18 137 тис. грн.,
- визнавало активом об’єкти соцiальної сфери, якi є державною власнiстю в сумi 1 130 тис. грн.
- в результатi iнших помилок занизило балансову вартiсть основних засобiв на 82 тис. грн.
(г) Товариство помилково не класифiкувало у складi довгострокової дебiторської заборгованостi суму податкового кредиту з ПДВ по неотриманим податковим накладним, якi виникли до 2000 року по розрахункам за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергiю, по якому Товариство має право на визнання податкового кредиту номiнальною вартiстю 16 702 тис. грн. Ефект вiд вiдображення довгострокової дебiторської заборгованостi за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2014 року вiдображена у складi iнших доходiв 1 164 тис. грн. та у складi нерозподiленого прибутку в сумi 3 907 тис. грн.
(ґ) Товариство помилково вiдобразило в складi запасiв аванси на придбання запасiв в сумi 188 тис. грн. та не визнало витрати вiд несвоєчасного списання запасiв в сумi 9 тис. грн.;
(д) Товариство виконало згортання дебiторської i кредиторської заборгованостi по розрахункам з одними i тими ж контрагентами в межах подiбних договорiв в сумi 680 тис. грн. В результатi iнших помилок сальдо розрахункiв вiдкориговане на 9 тис. грн.;
(е) Товариство помилково не вiдобразило в складi дебiторської заборгованостi за виданими авансами, передоплати спрямованi на придбання нематерiальних активiв i запасiв загальною сумою 204 тис. грн. та провело iншi коригування в сумi 228 тис. грн.;
(є) Товариство переглянуло i додатково визнало у складi iншої дебiторської заборгованостi резерв на суму 15тис. грн.;
(ж) Товариство виправило помилки щодо вiдображення суми iнших оборотних активiв, а саме:
- провело iншi коригування в сумi 228 тис. грн;
- провела згортання технiчних сум податкових зобов’язань по ПДВ з авансами отриманими у сумi 22 592 тис. грн.;
- провела розгорнуто вiдображення податкового кредиту та податкового зобов’язання в сумi 1 251 тис. грн., яке ранiше безпiдставно скоротило;
- визнала у складi витрат iнших операцiйних витрат суму податкового кредиту по неотриманим податковим накладним в сумi 1 682 тис. грн, щодо яких втрачене право на включення до єдиного реєстру податкових накладних;
(з) Товариство помилково вiдобразило результати минулих дооцiнок у складi капiталу в дооцiнках на суму 432 607 тис. грн.;
(i) Товариство помилково за рахунок капiталу вiдобразило в статтi додатковий капiтал вартiсть основних засобiв, якi є державною власнiстю i не вiдповiдають критерiям визнання активу в сумi 1 267 тис. грн.;
(ї) Вiдстроченi податковi зобов’язання за рахунок сторнування дооцiнки основних засобiв збiльшенi на 7 369 тис. грн., перерахунку бази визнання основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiках 7 141 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи за рахунок iнших коригувань були зменшенi на 23 тис. грн.
(к) Товариство помилково завищило суму нарахованого єдиного соцiального внеску по мобiлiзованим працiвникам в сумi 916 тис. грн. вiдповiдне корегування вiдображене у складi iнших операцiйних витрат;
(л) Товариство провело згортання технiчних сум податкового кредиту по ПДВ з авансами виданими в сумi 22 592 тис. грн.;
(м) Товариство виконало згортання дебiторської i кредиторської заборгованостi по розрахункам з одними й тим ж контрагентами в межах подiбних договорiв 680 тис. грн., виправило iншi помилки на 4 тис. грн.;
(н) Товариство виправило помилки щодо вiдображення суми доходiв майбутнiх перiодiв, а саме:
- визнало у складi iнших доходiв амортизацiю компенсацiї вартостi об’єктiв основних засобiв, побудованих за рахунок державних грантiв в сумi 1 164 тис. грн;
- сторновало збiльшення вартостi основних засобiв за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв в сумi 679 тис. грн
(о) Товариство провела розгорнуто вiдображення податкового кредиту та податкового зобов’язання в сумi 1 251 тис. грн., яке ранiше безпiдставно скоротило;, та податковий кредит у складi iнших оборотних активах, та виправлення iнших помилок на 17 тис. грн.

У поданiй нижче таблицi, показаний вплив коригувань на Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк:
2014 рiк (до коригувань) Коригування 2014 (вiдкориговано)
Iншi операцiйнi доходи (п) 30 608 (560) 30 048
Iншi операцiйнi витрати (в, ж) (33 758) (2 253) (36 011)
Iншi фiнансовi доходи (п, н) 2 654 758 3 412
Iншi доходи 1 507 1 724 3 231
Витрати з податку на прибуток (220) (2 551) (2 771)
Чистий фiнансовий результат 15 304 (2 882) 12 422

За 2014 рiк Товариство вiдобразило наступнi коригування у Звiтi про фiнансовi результати:
(п) провело рекласифiкацiю. доходiв вiд оприбуткування запасiв у сумi 560 тис. грн. до складу iнших доходiв;
(н) визнало у складi iнших доходiв амортизацiю компенсацiї вартостi об’єктiв основних засобiв, побудованих за рахунок державних грантiв в сумi 1 164 тис. грн;
(в) вiдобразило знецiнення незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 1 470 тис. грн.
(ж) визнала у складi витрат iнших операцiйних витрат суму податкового кредиту по неотриманим податковим накладним в сумi 1 682 тис. грн, щодо яких втрачене право на включення до єдиного реєстру податкових накладних;
(к) зменшило витрати щодо нарахування єдиного соцiального внеску по мобiлiзованим працiвникам в сумi 916 тис. грн.
(в) вiдобразила iншi коригування в сумi 17 тис. грн.
(р) збiльшила витрат на прибуток в сумi 2 551 тис.грн. в зв’язку з перерахунком вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов’язань.
Вплив на розрахунок прибутку на акцiї:
2014
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 159 840
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (0,018)

4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Заява про вiдповiднiсть – Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi – Ця фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.
Iсторична вартiсть звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на активи.
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого методу оцiнювання. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання Товариство бере до уваги тi характеристики вiдповiдного активу або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов’язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй фiнансовiй звiтностi визначається на вказанiй основi, за виключенням операцiй, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй, що є у межах сфери застосування МСФЗ 2, операцiй оренди, якi входять у сферу застосування МСБО 17, оцiнок, якi дещо подiбнi до справедливої вартостi, але не є справедливою вартiстю, таких як чиста вартiсть реалiзацiї в МСБО 2 або вартiсть при використаннi в МСБО 36.
Окрiм того, для цiлей фiнансової звiтностi оцiнки справедливої вартостi розподiляються за категорiями на Рiвнi 1, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, пiддаються спостереженню, i важливостi таких вхiдних даних у цiлому. Розподiл вхiдних даних, та вiдповiдну iєрархiю оцiнок справедливої вартостi можна викласти таким чином:
• Вхiднi данi 1-го рiвня представленi цiнами котирування (нескоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов’язання, до яких пiдприємство може мати доступ на дату оцiнки;
• Вхiднi данi 2-го рiвня представленi вхiдними даними (окрiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi можна спостерiгати як для активу чи зобов’язання, прiмо чи опосередковано; та
• Вхiднi данi 3-го рiвня – це вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступi.
Визнання доходiв – Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або до отримання i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних сум дисконтiв, податку на додану вартiсть («ПДВ») та акцизного збору.
Реалiзацiя товарiв – Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання усiх наведених нижче умов:
• Товариство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням товарами;
• Товариство бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється з правом володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданими товарами;
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства; та
• понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Як правило доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються в момент їх поставки та передачi права власностi на них.
Надання послуг – Виручка за договорами надання послуг визнається виходячи iз ступеню завершеностi. Ступiнь завершеностi процесу надання послуг за договорами визначається таким чином:
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;
• етап завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду можна достовiрно визначити; та
• витрати, понесенi за операцiєю, та витрати на її завершення можна достовiрно оцiнити.
Доходи з вiдсоткiв – Доходи з вiдсоткiв вiд фiнансового активу визнаються тодi, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд для Товариства, i суму доходiв можна визначити достовiрно. Доходи з вiдсоткiв нараховуються на основi розподiлу за часом, з урахуванням основної суми заборгованостi та ефективної вiдсоткової ставки, яка застосовується, що являє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистої балансової вартостi даного активу при первiсному визнаннi.
Функцiональна валюта та валюта подання – Функцiональною валютою та валютою подання даної фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах.
Операцiї в iноземних валютах – Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд української гривнi, у перiодi не проводились.
Витрати за позиками – Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до їхнього використання за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до того часу, поки активи не будуть, в основному, готовi до їхнього використання за призначенням або продажу.
Iнвестицiйнi доходи – Доходи, заробленi за тимчасовою iнвестицiєю спецiальних позик, якi очiкують своїх витрат за квалiфiкованими активами, вираховуються iз суми витрат за позиками, якi пiдлягають капiталiзацiї.
Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток за рiк становлять суму поточного податку i вiдстроченого податку.
Поточний податок – Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, базується на оподатковуваному прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку або збитку, вiдображеного у звiтi про сукупнi збитки, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування в iншi роки, а також тому що в нього не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням дiючих податкових ставок на звiтну дату.
Вiдстрочений податок – Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов’язання зазвичай визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносять на витрати в цiлях оподаткування. Такi активи i зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiла або у результатi первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов’язань в рамках операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде погашене зобов’язання, на основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (або податкових законiв) на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань i активiв вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством на звiтну дату того або iншого методу для вiдшкодування або погашення балансової вартостi своїх активiв та зобов’язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i поточних податкових зобов’язань, коли вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов’язання на нетто-основi.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод – Поточний та вiдстрочений податки визнаються у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. У цьому випадку поточний та вiдстрочений податки також визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, вiдповiдно. У випадку коли поточний або вiдстрочений податки виникають у результатi первiсного облiку об’єднання бiзнесу, податковий вплив включається до облiку операцiй об’єднання бiзнесу.
Основнi засоби – Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату.
Вартiсть активiв, створених власними силами, включає первiсну вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи, капiталiзуються у складi первiсної вартостi цих активiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана сума, яку Товариство одержало б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, протягом строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином (кiлькiсть рокiв):
Будинки та споруди 20-70
Передавальнi пристрої 15-35
Силовi та робочi машини i обладнання 5-40
Транспортнi засоби 5-14
Iншi основнi засоби 1-15
Земельнi дiлянки Не амортизуються

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з попереднiми оцiнками облiковується як змiна облiкової оцiнки.
Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об’єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, на основi методу, який застосовується до iнших об’єктiв основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у тому мiсцi й станi, якi необхiднi, щоб їх можна було використовувати за призначенням, визначеним керiвництвом.
Зменшення корисностi основних засобiв – На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що такi активи зазнали збитку вiд зменшення корисностi. У разi наявностi таких свiдчень Товариство здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв, корпоративнi активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. При проведеннi оцiнки вартостi використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого не були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
У випадках коли збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку.
Нематерiальнi активи – Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати на нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Амортизацiя визнається на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваного строку корисного використання нематерiальних активiв, який, як передбачається, не перевищує перiод у десять рокiв.
Запаси – Запаси вiдображаються за меншою з величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть запасiв, включно з вiдповiдною частиною фiксованих та змiнних накладних витрат, вiдносяться на собiвартiсть за методом ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається, виходячи з розрахункової цiни продажу запасiв, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Для достовiрного вiдображення вартостi запасiв у фiнансовiй звiтностi Товариства нараховується резерв знецiнення запасiв. Резерв нараховується на запаси, якi не використовувалися в операцiйнiй дiяльностi протягом останнiх 12 мiсяцiв та не належать до аварiйного фонду, в розмiрi 100% балансової вартостi таких запасiв.
Резерви – Резерви визнаються, коли Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Товариство буде змушена погасити це зобов’язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання.
Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для погашення поточного зобов’язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, характерних для цього зобов’язання. У випадках коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартiсть являє собою теперiшню вартiсть цих потокiв грошових коштiв.
У випадках коли очiкується, що економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена.
Фiнансовi iнструменти – Товариство визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли воно стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Звичайне придбання та продаж фiнансових активiв i зобов’язань визнається з використанням методу облiку на дату розрахункiв. Звичайне придбання фiнансових iнструментiв, якi у подальшому оцiнюватимуться за справедливою вартiстю мiж датою продажу та датою розрахунку, облiковується таким само способом, що й придбанi iнструменти.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток) додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, вiдповiдно, пiд час первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан тiльки тодi, коли Товариство має юридично закрiплене право залiку визнаних сум та має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов’язання.
Метод ефективної ставки вiдсотка – Метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов’язання) та розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження (виплати) грошових коштiв (у тому числi усi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд’ємну частину ефективної ставки вiдсотка, витрати на здiйснення операцiї та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу (зобов’язання) або, коли доцiльно, коротшого перiоду.
Фiнансовi активи – Фiнансовi активи класифiкуються на такi спецiальнi категорiї:
• фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, з визнанням переоцiнки через прибуток або збиток;
• iнвестицiї, що утримуються до погашення;
• фiнансовi активи, що утримуються для продажу;
• кредити та дебiторська заборгованiсть.
Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Товариства, в основному, представленi “кредитами та дебiторською заборгованiстю”.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку вiд зменшення корисностi.
Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу.
Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд дня погашення за договором, формується резерв в розмiрi 100% балансової вартостi, який регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках, якi можна швидко конвертувати у готiвку, та депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв.
Зменшення корисностi фiнансових активiв – Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї зазнав негативного впливу.
Об’єктивнi свiдчення знецiнення можуть включати:
• значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента; або
• невиконання зобов’язань, або несплата у строк вiдсоткiв, або основної суми заборгованостi; або
• коли стає вiрогiдним, що позичальник збанкрутує або буде проводити фiнансову реорганiзацiю;
• зникнення активного ринку для цього фiнансового активу через фiнансовi труднощi.
Для певних категорiй фiнансових активiв, таких як торгова дебiторська заборгованiсть, активи оцiнюються на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi, навiть якщо, за оцiнками, вони не зазнали зменшення корисностi iндивiдуально. Об’єктивним свiдченням зменшення корисностi для портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд стосовно збору платежiв, а також змiни, якi спостерiгаються у загальнодержавному або регiональному економiчному середовищi, якi можуть призвести до непогашення дебiторської заборгованостi.
Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного фiнансового активу.
Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд знецiнення безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської заборгованостi, для якої балансова вартiсть зменшується через використання резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi. У тих випадках коли торгова дебiторська заборгованiсть вважається сумнiвною, вона списується за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум проводиться за рахунок резервiв. Змiна балансової вартостi резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.
Якщо у подальшi перiоди сума збитку вiд знецiнення зменшується i таке зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується за рахунок прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй балансова вартiсть iнвестицiї на дату сторнування знецiнення не перевищує вiрогiдну суму амортизованої вартостi, якби знецiнення не було визнане.
Припинення визнання фiнансових активiв – Товариство припиняє визнавати фiнансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на грошовi потоки вiд цього активу; або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням цим активом, третiй особi. Якщо Товариство не передає i не залишає за собою усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням активом, i продовжує контролювати переданий актив, тодi вона визнає свою частку в цьому активi та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Товариство зберiгає усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням переданим фiнансовим активом, вона продовжує визнавати цей фiнансовий актив, а також визнає забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих надходжень.
Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу, рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої компенсацiї та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв та накопичений у складi власного капiталу, визнається у складi прибутку або збитку.
Пiсля неповного припинення визнання фiнансового активу (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою право викупу частини переданого активу або зберiгає залишкову частку, яка не призводить до збереження усiх iстотних ризикiв та вигiд вiд володiння активом, i при цьому Товариство зберiгає контроль) Товариство розподiляє попередню балансову вартiсть фiнансового активу мiж частиною, яку вона продовжує визнавати у зв’язку iз продовженням участi у ньому, та частиною, яку вона бiльше не визнає, на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка бiльше не визнається, та сумою отриманої компенсацiї за частину, яка бiльше не визнається, та будь-яким накопиченим прибутком або збитком, розподiленим на неї, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у складi прибутку або збитку.
Накопичений прибуток або збиток, який був ранiше визнаний у складi iнших сукупних доходiв, розподiляється мiж частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка бiльше не визнається на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин.
Фiнансовi зобов’язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством
Класифiкацiя як боргу або iнструментiв власного капiталу – Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов’язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента власного капiталу.
Акцiонерний капiтал – Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який дає право на залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов’язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством, вiдображаються за сумою отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. Iнструменти власного капiталу визнанi за iсторичною вартiстю.
Фiнансовi зобов’язання – Фiнансовi зобов’язання класифiкуються або як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або як iншi фiнансовi зобов’язання.
Iншi фiнансовi зобов’язання – Iншi фiнансовi зобов’язання, включаючи позики та торгову кредиторську заборгованiсть, первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов’язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, причому вiдсотковi витрати визнаються на основi фактичної дохiдностi.
Припинення визнання фiнансових зобов’язань – Товариство припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Товариства виконанi, анульованi або минув строк їхньої дiї. Пiсля повного припинення визнання фiнансового зобов’язання рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку
Податковi зобов’язання – Податковi зобов’язання вiдображаються за номiнальною вартiстю.
Пенсiйнi зобов’язання та допомога при звiльненнi – Виплати Товариства по пенсiйним планам вiдносяться на витрати по мiрi надання працiвниками послуг, якi дають їм право на такi виплати.
Витрати за пенсiйними планами з встановленими виплатами оцiнюються методом прогнозної облiкової одиницi. При цьому актуарна оцiнка проводиться в кiнцi року. Переоцiнка, яка вiдображає змiну актуарних припущень, одразу визнається в складi iншого сукупного доходу звiтного перiоду i не може бути рекласифiкованою до складу звiту про прибутки та збитки. Вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах, визнається в звiтi про прибутки та збитки в перiодi змiни пенсiйного плану. Чистi вiдсотковi доходи/витрати розраховуються шляхом застосування ставки дисконтування на початок перiоду до чистого зобов’язання за пенсiйним планом на цю дату.
Витрати за пенсiйними планами з визначеними виплатами включають наступнi категорiї витрат:
• вартiсть послуг (включаючи вартiсть послуг поточного i минулого перiодiв, а також доходiв та збиткiв вiд секвестрiв та погашення пенсiйного плану);
• чистi вiдсотковi витрати; та
• переоцiнка.
Першi два компоненти Товариство вiдображає у статтi “Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування” звiту про фiнансовi результати. Доходи/(збитки) вiд секвестру облiковуються як вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах.
Умовнi зобов’язання та активи – Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигод.
Операцiйнi сегменти – Окремий операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi, якщо дохiд вiд сегменту, включаючи продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiжсегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього i зовнiшнього) доходу всiх операцiйних сегментiв.
Товариство має єдиний господарський сегмент передача та постачання електроенергiї.
5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI ОЦIНОК
При застосуваннi облiкової полiтики Товариства, яка описується у Примiтцi 4, вiд керiвництва вимагається робити професiйнi судження, оцiнки та припущення щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань, якi неможливо отримати iз iнших джерел. Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються важливими. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення переглядаються на постiйнiй основi. За результатами переглядiв облiковi оцiнки визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється перегляд оцiнки, якщо переглянута оцiнка впливає лише на цей перiод, або в перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо переглянута оцiнка впливає як на поточний, так i майбутнiй перiоди.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок
Строки корисного використання основних засобiв – Об’єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, їхню технологiчну застарiлiсть, фiзичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Змiна кожної з цих умов або оцiнок може в результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання – Вiдстроченi податковi активи визнаються у тiй мiрi, в якiй вiрогiдне отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi активи. Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються в сумi податкiв на прибуток, якi пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних податкових рiзниць. Станом на 31 грудня 2015 року Товариство визнало вiдстрочене податкове зобов’язання у сумi 1 149 тисячi гривень, оскiльки Товариство очiкує понесення витрат з податку на прибуток (Примiтка 9).
Пенсiйнi зобов’язання – Зобов’язання з виплати пенсiй оцiнюються на основi низки очiкувань та прогнозiв (Примiтка 15), якi використовуються для оцiнки зобов’язання на кiнець кожного звiтного перiоду. Для визначення показникiв плинностi кадрiв, оцiнки змiн в заробiтнiй платi, iндексу iнфляцiї тощо вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних професiйних суджень. Змiни оцiнок керiвництва можуть вплинути на суму вартостi зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан та вiдповiднi нарахування у складi прибутку або збитку.
Ставка дисконтування для пенсiйних зобов’язань визначається по облiковiй ставцi НБУ.
Ризики, пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства - Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Товариство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас, iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або iмовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
1 вересня 2013 року набув чинностi новий Закон України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо трансфертного цiноутворення". Новi правила трансфертного цiноутворення набагато докладнiше прописанi, нiж попереднi норми законодавства i у деяких аспектах бiльшою мiрою вiдповiдають мiжнародним принципам трансфертного цiноутворення, розробленим Органiзацiєю економiчного спiвробiтництва та розвитку ("ОЕСР"). Нове законодавство дозволяє податковим органам робити коригування на трансфертне цiноутворення та донараховувати податковi зобов’язання щодо контрольованих операцiй (операцiй з пов’язаними сторонами та окремих видiв операцiй з непов’язаними сторонами), якщо цiна операцiї не є ринковою та не пiдкрiплюється належною документацiєю.
Наприкiнцi грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу були внесенi суттєвi змiни, якi набули чинностi з 1 сiчня 2015 року.
Товариство проводить операцiї з пов'язаними сторонами. Iснує можливiсть того, що зi змiною тлумачення податкового законодавства в Українi та пiдходу податкових органiв вiдповiдно до нового Податкового кодексу такi операцiї можуть бути оскарженi у майбутньому. Наслiдки оскарження таких операцiй неможливо спрогнозувати, проте, на думку керiвництва, вони будуть незначними.
Забезпечення за судовими процесами - Товариство виступає в якостi вiдповiдача у кiлькох судових процесах зi своїми контрагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою керiвництвом можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових рiшень.
Резерв сумнiвної заборгованостi - Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1000”)
Нематерiальнi активи представленi програмним забезпеченням iз термiном використання який не перевищує 10 рокiв.
Рух та iнших нематерiальних активiв представлений за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, таким чином:
Програмне забезпечення
Первiсна вартiсть
Станом на 1 сiчня 2014 року (переглянуто) 1 763
Надходження 489
Вибуття (147)
Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) 2 105

Надходження 22
Вибуття (33)
Станом на 31 грудня 2015 року 2 094

Накопичена амортизацiя
Станом на 1 сiчня 2014 року (переглянуто) (878)
Вибуття 147
Амортизацiйнi нарахування (376)
Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) (1 107)
Вибуття 33
Амортизацiйнi нарахування (232)
Станом на 31 грудня 2015 року (1 306)
Балансова вартiсть
Станом на 31 грудня 2013 року (переглянуто) 885
Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) 998
Станом на 31 грудня 2015 року 788

7. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1005”)
Рух незавершених капiтальних iнвестицiй за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, був представлений таким чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

Баланс на початок року 3 394 26 387

Капiтальнi iнвестицiї за рiк 150 6 096
Перемiщення до складу основних засобiв та нематерiальних активiв (921) (29 089)
Вибуття (3) -
Зменшення корисностi - -

Баланс на кiнець року 2 620 3 394
8. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1010”)
Рух основних засобiв за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, був представлений таким чином:
Земля, будинки, споруди, передавальнi пристрої Силовi та робочi машини i обладнання Транс-портнi засоби Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
Станом на 1 сiчня 2014 року (переглянуто) 1 104 666 534 687 45 231 21 382 1 705 966
Надходження 70 659 13 728 4 684 398 89 469
Перемiщення зi складу капiнвестицiй 1 858 26 725 - 506 29 089
Вибуття (150) (217) (440) (661) (1 468)
Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) 1 177 033 574 923 49 475 21 625 1 823 056
Надходження 45 161 16 564 48 309 62 082
Перемiщення зi складу капiнвестицiй 560 62 - 299 921
Вибуття (476) (754) (971) (643) (2 844)
Станом на 31 грудня 2015 року 1 222 278 590 795 48 552 21 590 1 883 215
Накопичена амортизацiя та знецiнення
Станом на 1 сiчня 2014 року (переглянуто) (593 015) (248 147) (32 906) (18 495) (892 563)
Амортизацiйнi нарахування (36 987) (32 117) (2 970) (132) (72 206)
Вибуття 113 190 440 661 1 404
Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) (629 889)
(280 074) (35 436) (17 966) (963 365)
Амортизацiйнi нарахування (34 858) (29 916) (2 926) (1 232) (68 932)
Знецiнення (2) (1 391) - - (1 393)
Вибуття 476 711 927 634 2 747
Станом на 31 грудня 2015 року (664 273) (310 670) (37 435) (18 564) (1 030 943)

Балансова вартiсть
Станом на 1 сiчня 2014 року (переглянуто) 511 651 286 540 12 325 2 887 813 403
Станом на 31 грудня 2014 року (переглянуто) 547 144 294 849 14 039 3 659 859 691
Станом на 31 грудня 2015 року 558 004 280 125 11 117 3 026 852 272

Станом на 31 грудня 2015 року основнi засоби включали повнiстю амортизованi активи первiсною вартiстю 211 512 тисяч гривень (31 грудня 2014 року: 205 987 тисяч гривень).
Товариство не має документiв, що пiдтверджують право власностi на основнi засоби, якi увiйшли до його статутного фонду в процесi корпоратизацiї в 1995 роцi. Данi документи готувались за участю представникiв Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України. Балансова вартiсть таких основних засобiв станом на 31 грудня 2015 року складала 520 532 тисяч гривень (31 грудня 2014 року: 541 955 тисяч гривень).
Товариство починаючи з 2010 року неодноразово зверталось до Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, Фонду державного майна України, Державного архiву Миколаївської та Одеської областi з метою отримання копiй пiдтверджуючих документiв про передачу майна, яке увiйшло до статутного фонду Товариства у процесi корпоратизацiї. Станом на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Товариство не отримало копiй вiдповiдних документiв.

Наразi Товариство здiйснює всi можливi заходи щодо вiдновлення зазначеної вище документацiї.
05 квiтня 2016 Товариство звернулось до Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України з листом №01/16-2488 вiд 05.04.16 стосовно створення спiльної комiсiї, яка визначить перелiк майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» пiд час корпоратизацiї (станом на 01.07.1995).

9. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1500” ТА ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2300”)
Протягом року, який закiнчився 31 грудня 2015 року, податок на прибуток пiдприємств в Українi становив 18%.
Витрати з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, якi вiдображено у звiтi про фiнансовий стан представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Складовi частини вiдстроченого податкового активу (податкового зобов’язання):
Рiзниця мiж балансовою вартiстю основних засобiв в фiнансовому та податковому облiку (29 488) (31 121)
Розрахунки за авансами виданими - (6)
Розрахунки за авансами отриманими 109 154
Резерв сумнiвних боргiв 11 559 10 347
Рiзниця по нарахованому резерву на невикористанi вiдпуски 1 041 3 767
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у випадку затримки оплати покупцем (1 379) (1 411)
Розрахунки за електро- i теплоенергiю на умовах оплати за рахунок бюджетних коштiв (93) (93)
Рiзниця по запасам 394 529
Рiзниця по забезпеченню наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 105 126
Рiзниця по iншим нарахованим резервам 16 603 26

Чистий вiдстрочений податковий актив (чисте податкове зобов’язання) (1 149) (17 682)

Компоненти витрат з податку на прибуток для Товариства за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, якi вiдображено у звiтi про фiнансовi результати (сукупний дохiд), представленi таким чином:
2015 2014
Поточний податок:
Витрати з поточного податку 10 101 3 299
Коригування податку на прибуток минулих рокiв - -
Вiдстрочений податок:
(Вигоди)/витрати з вiдстроченого податку (16 533) (528)
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток (6 432) 2 771

Узгодження мiж витратами з податку на прибуток та результатом множення облiкового прибутку на нормативну податкову ставку за роки, що закiнчилися 31 грудня, є такими:
2015 2014

Прибуток до оподаткування 6 995 15 193
Витрати з податку на прибуток за податковою
ставкою у розмiрi 18% (2014 р.: 18%) 1 259 2 735
Витрати, якi не вiдносяться на валовi видатки:
Витрати з дисконтування 4 026 4 175
Профспiлковi внески 1 250 548
Прибуток звiльнений вiд оподаткування згiдно законодавства - (8 999)
Визнання тимчасових рiзниць, через
змiни у податковому законодавствi (13 624) -
Iншi витрати 657 4 312
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про фiнансовi результати (6 432) 2 771


У березнi-груднi 2015 року Товариством сплачувався щомiсячний авансовий внесок з податку на прибуток вiдповiдно до норм ст.57 ПКУ, який обчислювався у розмiрi 1/12 суми податку на прибуток задекларованого у 2014 роцi.

10. ЗАПАСИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1100”)
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв запаси були представленi таким чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

Запаснi частини 15 722 15 191
Сировина i матерiали 15 703 10 182
Будiвельнi матерiали 6 732 5 235
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 3 412 2 795
Паливо 2 675 2 160
Тара i тарнi матерiали 39 46
Iнше - 5
Резерв на знецiнення запасiв (2 187) (2 936)
Всього 42 096 32 678

Iнформацiя про рух резерву знецiнення запасiв представлена таким чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

Залишок резерву на початок року (2 936) (3 865)
Резерв використаний за перiод 95 164 163
Сторнування резерву 654 765
Залишок резерву на кiнець року (2 187) (2 936)

11. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПРОДУКЦIЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1125”, “1155” )
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги була представлена таким чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 124 397 101 120
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 25 160 10 661
За вирахуванням: резерву сумнiвних боргiв (64 217) (57 486)

Всього 85 340 54 295

Для клiєнтiв не передбачений кредитний перiод. На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд дня погашення за договором, формується резерв в розмiрi 100% вiд вартостi, який регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
В 2015 роцi Товариство надало безвiдсоткову поворотну фiнансову допомогу ПрАТ ХК «Енергомережа» на суму 16 000 тис. грн. зi строком повернення 31 грудня 2015 гору. На дату балансу допомога не була повернута Товариству i вважається простроченою. Знецiнення зазначеного боргу не проводилось. Заборгованiсть вiдображена у складi iншої поточної заборгованостi. У лютому 2016 року дана заборгованiсть була реструктуризована (Примiтка 35)
До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi також вiднесенi розрахунки iз контрагентами, до яких Товариство позивається у судовому порядку для вiдстоювання своїх порушених прав. Дебiторськi борги по претензiям визнаються у разi прийняття судами рiшень на користь Товариства i облiковуються до погашення заборгованостi контрагентом. Коли рiшення приймається судом за вiдсутностi вiдповiдача i мiсце перебування такого вiдповiдача не визначене, Товариство нараховує резерв сумнiвних боргiв.
Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представлена таким чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Залишок на початок року (57 486) (34 847)
Визнано у звiтi про сукупний дохiд (8 552) (23 795)
Сторно резерву 994 193
Резерв використаний за перiод 827 963

Залишок на кiнець року (64 217) (57 486)

Аналiз простроченої, але не знецiненої торгової та iншої дебiторської заборгованостi за термiном прострочки представлений наступним чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Прострочена дебiторська заборгованiсть
До 1-го мiсяця 29 073 11 515
Вiд 1-го до 12-ти мiсяцiв 15 725 18 413
44 798 29 928
Не прострочена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 40 542 24 367
Всього 85 340 54 295


12. ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1040”, “1135” ТА “1190”)
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та iншi оборотнi активи були представленi таким чином:
Довгострокова 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Право на податковий кредит з ПДВ, який виник по розрахункам з ДП «Енергоринок» 12 463 11 631
Iншi необоротнi активи - 17

Всього за рядком 1040 12 463 11 648

31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Короткострокова
Переплата з податку на прибуток 7 949 16 464
Iншi оборотнi активи 2 2

Всього за рядком 1135 7 951 16 466

Дебiторська заборгованiсть за не отриманими податковими накладними 571 513

Всього за рядком 1190 571 513

До складу довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесено податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ. Зазначений довгостроковий борг визнаний на початок звiтного перiоду.
Довгостроковi борги облiковуються за справедливою вартiстю, яка обчислюється за ставки дисконтування прийнятої на рiвнi облiкової ставки НБУ на дату визнання довгострокового боргу, яка становить 7%. Номiнальна вартiсть податкового кредиту на 31 грудня 2015 року дорiвнює 16 451 тис. грн. (31.12.2014 р.: 16 703 тис. грн.). Дохiд вiд скорочення перiоду дисконтування за 2015 рiк склав 834 тис. грн. (2014 р.: 758 тис. грн.).
13. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1165”)
Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв грошовi кошти та їх еквiваленти були представленi таким чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

Грошовi кошти в банках 1 169 4 611
Грошовi кошти в дорозi 1 591 1 013
Грошовi кошти в касi 1 5
Всього 2 761 5 629

Грошовi кошти в дорозi представленi коштами, якi перерахованi населенням за спожиту електроенергiю в останнi днi мiсяця на поточнi рахунки Товариства, але ще не зарахованi на рахунки Товариства.

14. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1400”, “1410”)
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв статутний капiтал Товариства складав
159 840 000 акцiй з номiнальною вартiстю 0,25 гривнi, що становить 39 960 тисяч гривень. Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл невикористаного прибутку. Акцiонери Товариства станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв були представленi наступним чином:
Акцiонер 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

Держава в особi Фонду державного майна 70,00% 70,00%
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 13,17% 13,17%
ТОВ «Венчурнi Iнвестицiйнi проекти» 7,34% 7,34%
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 5,21% 5,21%
Iншi акцiонери 4,28% 4,28%

Всього 100,00% 100,00%

Статутний капiтал Товариства повнiстю сплачений акцiонерами.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
Додатковий капiтал Товариства складається iз фонду розвитку виробництва та вартостi об’єктiв основних засобiв, якi не увiйшли до статутного фонду пiд час корпоратизацiї.

15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1520” ТА “1660”)
Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 забезпечення наступних виплат i платежiв були представленi наступним чином:
Станом на 01 сiчня 2015 Нараховано за перiод Використано резерву Станом на 31 грудня 2015

Довгостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення наступних виплат на додаткове пенсiйне забезпечення 700 (120) 4 584
Всього довгостроковi зобов’язання: 700 (120) 4 584

Короткостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення витрат за невикористанi вiдпустки 20 928 28 514 (28 063) 21 379
Забезпечення пiд штрафнi санкцiй з ДП "Енергоринок - 4 434 - 4 434
Забезпечення пiд штрафнi санкцiй по податкам - 11 237 - 11 237
Забезпечення пiд штрафнi санкцiй Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження 75 687 - - 75 687
Забезпечення на виплату авансу по податку на прибуток - 4 265 (4 265) -
Iншi забезпечення 144 880 (144) 880
Всього короткостроковi зобов’язання i забезпечення: 96 759 49 330 (32 472) 113 617
Всього: 97 459 49 210 (32 468) 114 201

Витрати на додаткове пенсiйне забезпечення – Товариство зобов’язано компенсувати Державному пенсiйному фонду кошти за пенсiї, якi виплачуються певним групам її колишнiх працiвникiв, якi були зайнятi у шкiдливих для здоров’я умовах працi i, як результат, одержали право виходу на пенсiю i право на отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку, як визначено пенсiйним законодавством.
Актуарнi оцiнки поточної вартостi пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами проводились станом на 31 грудня 2015 та 2014 самостiйно. Поточна вартiсть пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами вiдображена за методом прогнозованої умовної одиницi.
Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 грудня 2015 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, % +15% 22% (48)
-15% 48
Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 1 378 88
-15% (88)
Загальний вплив +15% 40
-15% (40)

Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 грудня 2014 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, % +15% 14% (68)
-15% 68
Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 1 218 105
-15% (105)
Загальний вплив +15% 37
-15% (37)

Забезпечення пiд штрафи
У липнi 2015 року Товариство своєчасно не розрахувалось за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергiю. В результатi зазначеної подiї Товариству вiд ДП «Енергоринок» надiйшла претензiя. Пiсля перевiрки Товариством порядку нарахування санкцiй Товариство звернулось до ДП «Енергоринок» з проханням перегляду розрахунку пенi. Виходячи iз практики застосування санкцiй за несвоєчасну сплату купованої електроенергiї ДП «Енергоринок» подало на Товариство позов до суду про стягнення штрафних санкцiй Товариству за несвоєчасну сплату придбаної електроенергiї у липнi 2015 року, ймовiрнiсть програшу даної справи розглядається керiвництвом як висока.
Державне агентство з енергозбереження за результатами перевiрки Товариства нарахувала штраф у сумi 75 687 тисяч гривень. Входячи iз iснуючої практики можливо прогнозувати задоволення позову Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження України до ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення коштiв в сумi 75 687 тисяч гривень i Товариство буде зобов’язане його сплатити.
За несвоєчасну сплату у 2015 роцi грошового зобов’язання з податку на додану вартiсть у Товариства виникло грошове зобов’язання у виглядi штрафних санкцiй пiсля 10 днiв з дня вручення (надiслання) податкового повiдомлення-рiшення, яке було складене пiсля проведення перевiрки та написання акту перевiрки. Компанiя прийняла рiшення про створення резерву пiд виплату штрафних санкцiй у сумi 8 419 тис. грн.
Окрiм того, пiсля проведення камеральної перевiрки даних, задекларованих у податковiй звiтностi з податку на додану вартiсть за грудень 2015 року, у т.ч. перевiрки дотримання граничних термiнiв реєстрацiї податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, проведеної фахiвцем СДПI з ОВП у м. Одесi МГУ ДФС складений акт вiд 19.02.2016 № 7/28-08-47-40/23399393, яким встановлено що Товариство несвоєчасно зареєструвало податковi накладнi в Єдиному реєстрi податкових накладних. Компанiя прийняла рiшення про створення резерву пiд виплату штрафних санкцiй у сумi 2 818 тис. грн.
За несвоєчасне погашення заборгованостi по купованiй електроенергiї ДП "Енергоринок", яка виникла у липнi 2015, компанiєю було прийнято рiшення про створення резерву по сплатi штрафних санкцiй у сумi 4 434 тис. грн.
Також на протязi 2015 року, кожного кварталу формувалось забезпечення в сумi авансу на податок на прибуток, яке будо повнiстю списано у груднi 2015 року.
Iншi додатковi виплати працiвникам – Вiдповiдно до колективних угод пiдприємств Товариство здiйснює одноразовi виплати пiд час виходу на пенсiю працiвникiв, якi пропрацювали тривалий час та у випадку смертi працiвникiв. Зобов’язання стосовно цих виплат Товариством не розраховується.
16. ЦIЛЬОВЕ ФIНАНСУВАННЯ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1525”)
Фiнансування з державного бюджету, головним чином, представлено фiнансуванням будiвництва повiтряних лiнiй Каборга-Трихати:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

Цiльове фiнансування 3 285 3 374
Всього 3 285 3 374

Товариство немає будь-яких невиконаних умов або умовних зобов’язань щодо вказаних державних грантiв.

17. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1690”)
Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв доходи майбутнiх перiодiв були представленi наступним чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

Заборгованiсть за приймання платежiв 4 373 3
Заборгованiсть по штрафним санкцiям 2 464 2 443
Фiнансова допомога 2 500 -
Заб оргованiсть по ПДВ 2 073 1 251
Заборгованiсть перед професiйними спiлками 975 183
Iншi 379 233
Всього 12 764 4 113

18. IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1515”, “1610”)
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання були представленi наступним чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

Найменування Вiдсоткова ставка Дата
погашення Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть
Довгострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% 2017 -Лютий 2023 380 900 299 425 423 374 319 531
Всього довгострокова частина 380 900 299 425 423 374 319 531
Короткострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 0% Сiчень -грудень 2016 40 010 40 010 28 202 28 202
Короткострокова частина 40 010 40 010 28 202 28 202

Всього 420 910 339 435 451 576 347 733

Довгостроковими зобов’язаннями визнана заборгованiсть за електроенергiю, отриману, але не оплачену вiд ДП «Енергоринок» у минулих перiодах. Пiсля укладання договору реструктуризацiї боргу Товариство отримало змогу погашати визнаний борг упродовж визначеного термiну. Сума боргу включає штрафнi санкцiї, нарахованi за порушення умов договорiв купiвлi електроенергiї. Борг погашається без визначеної процентної ставки. Довгострокова заборгованiсть облiковується за справедливою вартiстю. Ставка дисконту визначена на рiвнi облiкової ставки НБУ складає 7%. Витрати вiд скорочення перiоду дисконтування за 2015 рiк склали 22 367 тис. грн. (2014 р.: 23 192 тис. грн.).

19. КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН «1600»)
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Товариство мало короткостроковi кредити (рядок 1600):

% ставка Дата погашення Валюта 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Незабезпечений кредит 25,5 08.12.2016 UAH 11 000 -
Незабезпечений кредит 21,5 20.11.2015 UAH - 15 000
Всього 11 000 15 000

20. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1615”)
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615) була представлена наступним чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

Кредиторська заборгованiсть за куповану електроенергiю 6 777 38 559
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 11 335 -
Кредиторська заборгованiсть за послуги 2 022 299
Кредиторська заборгованiсть за запаси 12 908 6 140
Iнша кредиторська заборгованiсть 648 104

Всього 33 690 45 102

Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшостi запасiв становить до 60 днiв. На непогашений залишок торговельної кредиторської заборгованостi протягом кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються. Торговельна кредиторська заборгованiсть погашається вiдповiдно до умов визначених пiд час укладання договорiв.

21. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2050”)
Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) була представлена наступним чином:
2015 2014

Вартiсть електроенергiї 1 600 455 1 016 509
Витрати сировини та матерiалiв 71 335 49 393
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 260 072 243 524
Амортизацiя 67 903 71 103
Iншi 16 709 10 097

Всього 2 016 474 1 390 626

22. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2130”)
Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
2015 2014
Матерiальнi витрати 3 384 1 925
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 47 645 33 556
Амортизацiя 993 1 157
Iншi витрати, з них: 16 239 12 357
Банкiвськi послуги 7 334 6 094
Витрати на зв'язок 1 645 1 368
Витрати на податки та збори 1 593 1 593
Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 1 124 939
Витрати на аудиторськi послуги 1 063 118
Всього 68 261 48 995

23. ВИТРАТИ НА ЗБУТ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2150”)
Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, витрати на збут були представленi наступним чином:
2015 2014
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 8 552 23 795
Списання сумнiвних боргiв без створення резерву 1 16
Всього 8 553 23 811

24. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2180”)
Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, iншi операцiйнi витрати були представленi наступним чином:
2015 2014

Витрати, пов’язанi iз наданням послуг замовникам, з яких: 23 889 14 856
- заробiтна плата з вiдрахуваннями на соцстрахування 14 762 9 986
Матерiальнi витрати 1 894 1 024
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 6 810 6 069
Амортизацiя 267 321
Iнша операцiйнi витрати, з яких: 33 431 13 741
- штрафи, пенi, неустойки 19 318 3 101
- вiдрахування профспiлкам 9 511 3 043
Всього 66 291 36 011

У складi статтi «Штрафи, пенi, неустойки» за 2015 рiк вiдображенi у тому числi сплаченi штрафи в сумi 15 671 тис. грн, якi нарахованi за несвоєчасну сплату податку на додану вартiсть, несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних з податку на додану вартiсть в ЄРПН, а також санкцiями, якi застосувало до Товариства ДП «Енергоринок» за несвоєчасну сплату купованої електроенергiї у липнi 2015 року.

25. ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2000”)

2015 2014

Вiд реалiзацiї активної електроенергiї 2 106 138 1 463 857
Вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї 36 578 29 227
Вiд послуг з транзиту електроенергiї 5 839 11 738
Всього 2 148 555 1 504 822

26. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2120”)

2015 2014

Операцiйна оренда активiв 682 449
Реалiзацiя оборотних активiв 1 287 926
Штрафи, пенi, неустойки 10 408 5 977
Дохiд вiд об`єктiв житлово-комунального i
соцiально-культурного призначення 793 281
Надання послуг замовникам 29 057 19 277
Iнша операцiйнi доходи 4 050 3 138
Всього 46 277 30 04827. ФIНАНСОВI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2220”)
Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, фiнансовi доходи були представленi наступним чином:
2015 2014
Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування довгострокового боргу - 2 654
Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування сум податкового кредиту 834 758
Всього 834 3 412

28. IНШI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2240”)
Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iншi доходи представленi так:
2015 2014
Оприбуткування запасiв отриманих пiд час iнвентаризацiї, та вiд лiквiдованих необоротних активiв 1 812 1 578
Дохiд вiд безоплатно отриманих необоротних активiв 1 601 1 533
Iншi доходи 89 120
Всього 3 502 3 231

29. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2250”)
Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, фiнансовi витрати були представленi наступним чином:
2015 2014

Фiнансовi витрати за позиками 3 301 3 562
Вiдсотки, нарахованi згiдно договору про розстрочення податкових зобов'язань з ПДВ 5 344 -
Витрати вiд дисконтування довгострокових кредиторських боргiв 22 367 23 192
Витрати вiд визнання довгострокового дебiторського боргу за справедливою вартiстю - 2
Всього 31 012 26 756

30. IНШI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2270”)

2015 2014

Знецiнення необоротних активiв 1 393 -
Iншi 189 121
Всього 1 582 121

31. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Сторони вважаються пов’язаними, якщо перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб, також пов’язаними сторонами вважаються пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
Товариство знаходиться пiд безпосереднiм контролем Фонду державного майна України (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу) , що пiдпорядковується державi в особi Верховної Ради України, вiдповiдно усi контрольованi державою пiдприємства вважаються пов’язаними сторонами пiд спiльним контролем.
Пов’язаними сторонами Товариства є:
• акцiонери Товариства;
• провiдний управлiнський персонал та члени їхнiх сiмей;
• Державнi пiдприємства України
Iнформацiя про iстотнi обсяги та залишки за операцiями iз пов’язаними сторонами станом на i за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, представлена у таблицях нижче.
Доходи вiд реалiзацiї, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, передоплати виданi та iншi оборотнi активи, розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти, iнвестицiї:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Доходи вiд реалiзацiї 200 689 148 403
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 30 575 26 597
Передоплати та iншi оборотнi активи 3 799 657
Розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти 2 105 3 917

Суми заборгованостi пов'язаних сторiн наведенi за вирахуванням резерву у розмiрi 5 309 тис. грн. (2014 р.: 6 237 тис. грн.).
Закупiвлi, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, аванси отриманi та iншi поточнi зобов'язання, кредити та позики:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Закупiвлi та iншi витрати 1 642 020 1 068 437
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть:
Кредиторська заборгованiсть 15 638 3
Поточна частина довгострокових зобов'язань 40 010 25 186
Передоплати отриманi 14 309 9 168
Поточнi зобов'язання 91 358 75 707
Iншi поточнi зобов'язання 8 944 2 488

Аванси отриманi та iншi поточнi зобов'язання 14 309 9 160
Довгострокова кредиторська заборгованiсть 299 425 319 531

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу
Провiдний управлiнський персонал протягом 2015 року складався iз 2 осiб (2014 р.: 1 особа). У 2015 роцi компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, включала заробiтну плату i додатковi поточнi премiї i становила 1 713 тис. грн. (2014 р.: 556 тис. грн.).Дивiденди
Дивiденди до виплати, що включенi в статтю торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, станом на 31 грудня 2015 року становили 3 053 тис. грн. (2014 р.: 119 тис. грн.).
Дивiденди, нарахованi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, становлять 9 816 тис. грн. (2014 р.: 0 тис. грн.).

32. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище – Основну господарську дiяльнiсть Товариство провадить на територiї України. На ринки країн, якi розвиваються, наприклад, України, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Вiдсутнiсть чiткої стратегiї економiчних реформ, iнституцiйнi слабкостi та несприятливий бiзнес-клiмат призвели до суттєвого скорочення надходжень вiд прямих iноземних iнвестицiй та нещодавнього зниження суверенного рейтингу України. Як результат, пiдприємства, якi провадять свою операцiйну дiяльнiсть в Українi, зазнають впливу пiдвищеного ризику девальвацiї української гривнi та вiдсутностi доступу до недорогого фiнансування. Полiтична криза, яка продовжується у країнi, iще бiльше погiршує фiнансову та економiчну ситуацiю України. Iнфляцiя в Українi за офiцiйними даними в 2015 роцi становила 143,3%. Якщо урядом не буде вжито чiтких i негайних заходiв, спрямованих на покращення системи управлiння, вiдновлення довiри iнвесторiв та виправлення економiчних дисбалансiв, пiдприємства, якi провадять свою дiяльнiсть в Українi, продовжуватимуть зазнавати негативного впливу вiд цих факторiв на свою операцiйну дiяльнiсть.
Оподаткування – У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим податкова ситуацiя в Українi, як на мiсцевому рiвнi, так i на загальнодержавному рiвнi, постiйно змiнюється, i закони застосовуються, тлумачиться та впроваджуються непослiдовно. Невиконання вимог українського законодавства та нормативних актiв може призвести до накладання серйозних штрафiв та пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi можуть не вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи, пеня та вiдсотки, розмiри яких можуть бути суттєвими. Незважаючи на те що, на думку Товариства, воно виконує вимоги українського податкового законодавства, за останнi роки було прийнято багато нових законiв та нормативних актiв щодо оподаткування та валютного регулювання, якi не завжди чiтко сформульованi.
Вплив держави на дiяльнiсть Товариства - Функцiонування електроенергетичної галузi є надзвичайно важливим для України з ряду причин, до яких належать економiчнi, стратегiчнi чинники та мiркування державної безпеки. Український Уряд має можливiсть значного впливу на дiяльнiсть Товариства за рахунок права власностi. Такий контроль може бути результатом соцiальних та економiчних iнiцiатив, що може негативним чином вплинути на поточну та майбутню дiяльнiсть Товариства. Керiвництво не може оцiнити рiвень контролю, що може мати мiсце в майбутньому, та потенцiйний вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства.
Страхування - Товариство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов’язання перед третьою стороною у зв’язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу у результатi аварiй, пов’язаних з майном чи дiяльнiстю Товариства. За вiдсутностi достатнього страхового покриття iснує ризик того, що втрата чи знищення тих чи iнших активiв може мати значний негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Лiцензування - Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на основi лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi та лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi серiї АГ №500343 вiд 19 вересня 1996 року та серiї АГ №500344 вiд 09 жовтня 1996 року вiдповiдно. Обидвi лiцензiї безстроковi.


Судовi позови - За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року та протягом попереднiх перiодiв Товариство має наступнi умовнi зобов’язання, якi потребують висвiтлення у звiтностi:
- Миколаївським окружним адмiнiстративним судом по справi за позовом Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Одеса Державної податкової служби вiдкрито провадження про стягнення з Товариства податкового боргу, який виник внаслiдок не перерахування частини чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк на суму 1 261 000 (Один мiльйон двiстi шiстдесят одна тисяча) грн. Суд зупинив провадження 01.11.2013 до надання податковою iнспекцiєю доказiв у справi.
- Судом першої iнстанцiї розглянутий позов Товариства на загальну суму 6 846 902 (Шiсть мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч дев’ятсот три) грн. 81 коп. (з них: податок на прибуток iз штрафними санкцiями на суму 3 609 136,31 грн., податок на додану вартiсть iз штрафними санкцiями на сум 3 237 766,50 грн.) до податкової iнспекцiї по повiдомленням-рiшенням, складеним за результатами перевiрки Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства. Претензiї податкової ґрунтувались на неправомiрному застосуваннi пiльги з податку на прибуток та завищеннi податкового кредиту з ПДВ. Судом першої iнстанцiї було ухвалене рiшення на користь Товариства. Подану податковою iнспекцiєю апеляцiю вiдхилив Одеський апеляцiйний адмiнiстративний суд, який залишив рiшення суду першої iнстанцiї в силi. 02.03.2015 до Товариства надiйшла ухвала Вищого адмiнiстративного суду України про вiдкриття провадження у справi за касацiйною скаргою податкової iнспекцiї. 03.04.2015 Товариство направило до ВАСУ заперечення на касацiйну скаргу. Час розгляду справи не призначений.
- Миколаївським окружним адмiнiстративним судом було винесено постанову по справi вiд 09.06.2015 № 814/578/15, яким зобов’язано спецiалiзовану державну податкову iнспекцiю з обслуговування великих платникiв податкiв у м. Одесi вiдобразити в iнтегрованiй картцi Товариства суму 1 823 660,00 (Один мiльйон вiсiмсот двадцять три тисячi шiстсот шiстдесят) грн. 00 коп. як фактичну переплату авансових внескiв з податку на прибуток. Цiєю ж постановою було визнано протиправним та таким, що пiдлягає скасуванню нарахування до бюджету пенi у сумi 24 109 (Двадцять чотири тисячi сто дев’ять) грн. 06 коп. Загальна сума позовних вимог, заявлених Товариством i визнаних на користь ПАТ «Миколаївобленерго» склала 1 847 769 (Один мiльйон вiсiмсот сорок сiм тисяч сiмсот шiстдесят дев’ять) грн. 06 коп. Податкова iнспекцiя, не погодившись iз рiшенням окружного суду подала апеляцiю, яка розглядатиметься в Одеському адмiнiстративному апеляцiйному судi 16.03.2016.
Компанiя по вищеперерахованим судовим справам не визнавали нiяких забезпечень.
- У 2014 роцi за позовами, iнiцiатором яких був Фонд державного майна України, винесенi рiшення господарськими судами, якими скасованi свiдоцтва про право власностi Товариства на майно Первомайської, Мигiйської ГЕС. Спiр щодо Костянтинiвської ГЕС триває. У вереснi 2015 року Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi зареєструвало право власностi на комплекси Первомайської, Мигiйської ГЕС. Вiдомостi щодо реєстрацiї права власностi на Костянтинiвську ГЕС за Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi – вiдсутнi. Балансова вартiсть таких основних засобiв станом на 31 грудня 2015 року складала 2 229 тисяч гривень.

33. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Основними фiнансовими iнструментами Товариства є банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння процентними та валютними ризиками, що пов'язанi з його дiяльнiстю та джерелами фiнансування.
Основними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Товариства, є ризик лiквiдностi, кредитний ризик та ризик концентрацiї. Товариство переглядає та узгоджує полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Процентний ризик
Процентний ризик Товариства виникає вiд кредитiв, отриманих за плаваючими вiдсотковими ставками.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Товариство залучило кредити та позики за фiксованими ставками (Примiтка 19).
Управлiння ризиком капiталу – Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi.
Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клiєнт може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства.
Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї.
Оскiльки Товариство здiйснює контрольовану державою дiяльнiсть та є основним постачальником електроенергiї в Миколаївськiй областi, воно позбавлено можливостi впливу на вибiр надiйних споживачiв та зобов’язане здiйснювати розподiлення електроенергiї на вiдведенiй територiї в межах своїх розподiльчих мереж усiм зацiкавленим споживачам.
Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи лiмiти на суму ризику, прийнятого по вiдношенню до одного або групи клiєнтiв. Лiмiти на рiвнi кредитного ризику за типом клiєнта регулярно затверджуються керiвництвом Товариства.
Iз залишку первiсної вартостi торгової та iншої дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 рокiв п’ять найбiльших клiєнтiв Товариства становили 49% та 54% iз усiєї суми залишку, вiдповiдно.
Протягом 2015 та 2014 року весь дохiд Товариства складається з продажу електроенергiї українським контрагентам.
За рiк що закiнчився 31 грудня 2015 року 247 962 тис. грн., або 12% вiд обсягiв реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) пов’язано з операцiями реалiзацiї одному найбiльш суттєвому покупцевi. За рiк що закiнчився 31 грудня 2014 року вiдсутнi покупцi операцiї з якими перевищують 10% вiд обсягу реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.
Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв на основi контрактних платежiв представлена таким чином:Простро-чена Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом

31 грудня 2015 року
Iншi фiнансовi зобов'язання - 7 700 32 32 310 250 571 48 854 339 435
Кредити - 701 13 104 - - 13 805
Кредиторська заборгованiсть 21 282 12 408 - - - 33 690
Iншi поточнi зобов’язання 6 956 616 1 848 - - 9 420
Всього 28 238 21 425 47 262 250 571 48 854 396 350

Простро-чена Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом

31 грудня 2014 року
Iншi фiнансовi зобов'язання - 5 103 23 099 231 600 87 931 347 733
Кредити - 806 17 419 - - 18 225
Кредиторська заборгованiсть 6 133 18 410 1 20 559 - - 45 102
Iншi поточнi зобов’язання 9 611 1 832 - - 2 452
Всього 6 142 24 930 62 909 231 600 87 932 413 512

34. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 13 “Оцiнка справедливої вартостi”.
Фiнансовi активи Товариства представленi категорiєю “Довгострокова дебiторська заборгованiсть”, якi являють собою:
- суму дебiторської заборгованостi юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть;
- податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї iз змiнами. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ. Зазначений довгостроковий борг визнаний на початок звiтного перiоду.
Фiнансовi активи облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Для таких фiнансових активiв не iснує активного ринку i, оскiльки вони мають короткострокову природу, їх справедлива вартiсть, за оцiнками Товариства, дорiвнює їх балансовiй вартостi станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв.

Фiнансовi зобов’язання Товариства представленi довгостроковою кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги, якi класифiкуються як “iншi фiнансовi зобов’язання” та облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, як правило, має короткострокову природу i керiвництво Товариства оцiнює їх справедливу вартiсть на рiвнi балансової станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв.

35. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
Пiсля звiтного перiоду до дати випуску цiєї звiтностi Товариство мало наступнi подiї:
Реструктуризацiя
18.02.2016 мiж Товариством i ПрАТ «ХК «Енергомережа» укладений договiр розстрочення боргу, згiдно якого боржник взяв на себе зобов’язання погасити iснуючий перед Товариством борг у сумi 16 000 тис. грн. рiвними частинами упродовж 60 мiсяцiв. Строк дiї договору визначений до 01.03.2021. На пiдставi зазначеного договору Товариство перевело iснуючий борг в довгострокову дебiторську заборгованiсть та облiковує даний борг за амортизованою собiвартiстю, розрахованою за ставки дисконтування, прийнятої на рiвнi облiкової ставки НБУ. Платiж за березень 2016 року був отриманий згiдно узгодженого графiку погашення заборгованостi.
Економiчна нестабiльнiсть в Українi
Протягом 2016 року, українська гривня продовжила девальвувати щодо долара США.
Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї наразi неможливо передбачити.

36. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 11 квiтня 2016 року.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"