Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор   О.П. Сивак
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23399393
4. Місцезнаходження
54017Миколаївська -м. Миколаїв вул. Громадянська, 40
5. Міжміський код, телефон та факс
(0512) 53-94-80(0512) 53-91-14
6. Електронна поштова адреса
platonova_o@energy.mk.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії     29.04.2016
      (дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України"79   29.04.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.energy.mk.ua в мережі Інтернет 29.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"