Регулярна інформація за 2016 рік 1 кварталНазва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2016
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2016

Інформація про посадових осіб емітента


Посада Генеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сивак Олег Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1970
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера».
Опис Керує поточними справами Товариства, виконує рiшення Вищого органу Товариства та Наглядової ради. Виконує всi функцiї, що визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Дирекцiю ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах виконавчого директора товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Алевайнсе-Україна", iнженера з налагодження й випробувань служби з експлуатацiї енергетичного обладнання, майстера, начальника дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Дирекцiї, Перший заступник Генерального директора
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Беспалов Олексiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник голови правлiння ПАТ «Черкасиобленерго».
Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням "Про Дирекцiю ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах заступника голови Херсонської ОДА, заступника директора департаменту-начальник вiддiлу стратегiї розвитку ЖКГ Департаменту стратегiї реформування та розвитку ЖКГ Мiнiстерства з питань ЖКГ України, першого заступника директора ДП "Iнновацiйний центр", першого заступника начальника Українського об'єднання сiльського комунального господарства "Укрсiлькомунгосп", першого заступника генерального директора, генерального директора ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", першого заступника генерального директора з економiчного розвитку та тарифоутворення обласного КП "Компанiя Луганськвода", заступника директора ТОВ "Енерджi консалтiнг", заступника головного бухгалтера з податкового облiку, першого заступника голови правлiння ПАТ "Черкасиобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Дирекцiї, директор технiчний
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бережний Вiктор Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1955
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 36
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В.о. директора фiлiї «Сумський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго».
Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням "Про Дирекцiю ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах технiчного директора ВАТ "Сумиобленерго", заступника технiчного директора з розподiльних мереж ПАТ "Сумиобленерго", в.о. директора фiлiї "Сумський район електричних мереж" ПАТ "Сумиобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Дирекцiї, директор з економiки – звiльнено 26.02.2016.
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макаревич Олексiй Олексiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з економiки ПАТ "Миколаївобленерго" – звiльнено 26.02.2016. Рiшенням Дирекцiї (протокол вiд 29.02.2016 №10), надано клопотання до Наглядової ради Товариства щодо виведення зi складу Дирекцiї Макаревича О.О. Станом на 31.03.2016 протокольне рiшення Наглядової ради не отримано.
Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням "Про Дирекцiю ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Не знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах заступника фiнансового директора, директора фiнансового, заступника Генерального директора з економiчних питань, директора з економiки ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Дирекцiї, заступник директора з економiки
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єфiмов Олег Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1979
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ «Дiлова преса країни».
Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, Положенням "Про Дирекцiю ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах в.о. начальника, начальника Управлiння внутрiшнього монiторингу, заступника директора з облiку та розрахункiв розрахункового департаменту, директора департаменту економiки та фiнансiв ВАТ "Акцiонерна компанiя "Київводоканал", директора з економiки та фiнансiв ВАТ "Черкасиобленерго", Першого заступника директора Черкаського мiського району електричних мереж, заступника директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Дiлова преса країни". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прущак Олександр Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ПАТ "Миколаївобленерго".
Опис Забезпечення ведення бухгалтерського облiку та облiкової полiтики. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi заступника головного бухгалтера ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковлєв Юрiй Вiталiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1958
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Департаменту Фонду державного майна України.
Опис Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi директора Департаменту Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Заступник Голови Наглядової ради, представник ФДМУ
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кальнiченко Валентина Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1963
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 35
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора Департаменту - начальник управлiння Фонду державного майна України.
Опис Повноваження та обов'язки Заступника Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадах директора Департаменту, начальника управлiння, заступника директора Департаменту - начальника управлiння Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Голова Наглядової ради, представник ФДМУ
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лепявко Iрина Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1963
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
Опис Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадах заступника начальника Управлiння, начальника вiддiлу Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Наглядової ради, представник ФДМУ
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Балан Руслана Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1985
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 8 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадi головного спецiалiста Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Наглядової ради, представник ФДМУ
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ничипорчук Андрiй Григорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1984
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Радник голови Миколаївської обласної ради.
Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 9 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах головного спецiалiста - консультанта вiддiлу Миколаївської мiської ради, директора юридичного департаменту ТОВ, радника голови Миколаївської обласної ради. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи VS Energy International N.V.
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 34167415 -
Рік народження** 0
Освіта** -
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
Опис Уповноважений представник VS Energy International N.V у Наглядовiй радi за довiренiстю Судак Iгор Олександрович. Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго".


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна"
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 33947089 -
Рік народження** 0
Освіта** -
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
Опис Уповноважений представник Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" у Наглядовiй радi за довiренiстю Соловйов Юрiй Юрiйович. Розмiр винагороди цивiльно-правовим договором не визначено. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Миколаївобленерго".


Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України, уповноважений представник Селiвьорстова Людмила Юрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 00032945 -
Рік народження** 0
Освіта** -
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
Опис Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» обрано уповноваженого представника Фонду державного майна України Селiвьорстову Людмилу Юрiївну. Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Миколаївобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено.


Посада Секретар Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Устименко Михайло Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1960
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi.
Опис Повноваження та обов'язки Секретаря Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Останнi 5 рокiв працює на посадi головного державного фiнансового iнспектора, головного державного аудитора Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 22048622 -
Рік народження** 0
Освіта** -
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
Опис Уповноважений представник ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у Ревiзiйнiй комiсiї Бабак Тамара Володимирiвна. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Миколаївобленерго".


_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"