Регулярна інформація за 2016 рік 1 кварталНазва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2016
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2016

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 16500 X X
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку 15.12.2015 16500 25.5 08.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 31852 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 5270 X X
Інші зобов'язання X 533178 X X
Усього зобов'язань X 586800 X X
Опис: Короткостроковi кредити банкiв складають 16500 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 31853 тис. грн. Вiдстроченi податковi зобов'язання складають 1167 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 299425 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 32310 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 144880 тис. грн.повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"