Регулярна інформація за 2016 рік 1 кварталНазва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2016
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2016

III.Основні відомості про емітента


1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 490720
3. Дата проведення державної реєстрації 30.04.1999
4. Територія (область) Миколаївська
5. Статутний капітал (грн) 39660000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 70
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 3563
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.13розподiлення електроенергiї 35.14 торгiвля електроенергiєю - -
10. Органи управління підприємства Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства, Дирекцiя Товариства, Ревiзiйна комiсiя Товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Миколаївське обласне управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державний Ощадний банк України"
2) МФО банку 326461
3) поточний рахунок 260003001362
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті -
5) МФО банку -
6) поточний рахунок -повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"