Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2016

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Генеральний директор Сивак Олег Петрович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Дирекцiї, Перший заступник Генерального директора Беспалов Олексiй Олександрович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Дирекцiї, директор технiчний Бережний Вiктор Iванович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Дирекцiї, директор з економiки Єфiмов Олег Володимирович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Дирекцiї, директор з iнвестицiйної полiтики та перспективного розвитку Борисов Дмитро Олександрович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї Прущак Олександр Васильович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Лепявко Iрина Миколаївна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Сачiвко Андрiй Iванович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Єсипенко Людмила Миколаївна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Холоднова Iрина Петрiвна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Вiзiр Олександр Сергiйович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти" Токарська Олена Вячеславiвна 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти" Онищук Олександр Адамович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України, уповноважений представник Селiвьорстова Людмила Юрiївна 00032945 111048001 70.00000000000 111048001 0 0 0
Секретар Ревiзiйної комiсiї Устименко Михайло Володимирович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 22048622 2281145 1.43790000000 2281145 0 0 0
Усього 113329146 71.4379 113329146 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


повернутися