Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2016

Опис бізнесу


Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (надалi ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» у вiдкрите акцiонерне товариство енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Державна акцiонерна енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» заснована у формi ВАТ, вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 31.08.95 № 170, шляхом перетворення державного пiдприємства «Миколаївобленерго» у державну акцiонерну енергопостачальну компанiю «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Указу Президента України вiд 4 квiтня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України».
Статут державної акцiонерної енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» зареєстровано Виконкомом Миколаївської мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйний № 8537/1 вiд 06.09.1995. Протягом 1996 року до Статуту ДАЕК «Миколаївобленерго» вносились доповнення та змiни, зареєстрованi Виконкомом Миколаївської мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйнi номери: № 8537/1а вiд 07.02.1996, № 8537/1 вiд 30.05.1996, № 8537/1а вiд 04.12.1996.
На виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 21.10.1998) було здiйснено перереєстрацiю Статуту державної акцiонерної енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго». Нову редакцiю Статуту зареєстровано Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою виконкому мiської ради м. Миколаєва, реєстровий № 8537/1а вiд 30.10.1998. У зв’язку з прийняттям рiшення на загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 24.04.1999) про перейменування ДАЕК «Миколаївобленерго» у ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», 30.04.1999 року здiйснена перереєстрацiя Статуту акцiонерного товариства Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою виконкому мiської ради м. Миколаєва, реєстровий № 8537/2.
У результатi створення Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» вiдповiдно до Постанови КМУ № 794 вiд 22.06.2004 року, пакет акцiй ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у розмiрi 70% передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанiя України». У зв’язку з цим внесенi змiни до Статуту. Статут у новiй редакцiї зареєстрований виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 01.02.2005 року № 15221050001001203.
Постановою КМУ вiд 11.05.2011 року № 497 «Про передачу Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй енергогенеруючих та енергопостачальних пiдприємств» зi змiнами та доповненнями було визначено, що пакет акцiй у розмiрi 45% статутного капiталу Товариства пiдлягає вилученню в установленому порядку iз статутного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» та передачi Фонду державного майна України.
На чергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 06.04.2011, було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новiй редакцiї, у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» та змiною найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (скорочена назва ПАТ «Миколаївобленерго»).
Нова редакцiя Статуту зареєстрована Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14 квiтня 2011 року № 15221050060001203.
5 квiтня 2012 року на чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго». Вiдповiднi змiни до Статуту були зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради 12 квiтня 2012 року № 15221050071001203.
На виконання Постанови КМУ вiд 18.02.2013 року № 126 «Питання передачi Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй пiдприємств паливно-енергетичного комплексу» iз змiнами та доповненнями на пiдставi акту приймання-передачi вiд 12.04.2013 № 151 Нацiональною акцiонерною компанiєю «Енергетична компанiя України» було передано Фондовi державного майна України пакет акцiй у розмiрi 25%+1 акцiя статутного капiталу ПАТ «Миколаївобленерго». Станом на 31.12.2016 Фонд державного майна України володiє пакетом акцiй у розмiрi 70%+1 акцiя статутного капiталу Товариства.
26 травня 2015 року на чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Вiдповiднi змiни до Статуту були зареєстрованi 02 червня 2015 року № 15221050097001203.
27 липня 2016 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи проведена 09.08.2016.
ПАТ «Миколаївобленерго» обслуговує 19 сiльських, 4 мiських адмiнiстративних районiв Миколаївської областi площею 24,6 тис. кв. км.
До складу Товариства входять:
- фiлiя м. Миколаєва, створена на базi Миколаївських електричних мереж, що забезпечує енергопостачання споживачiв м. Миколаєва;
- фiлiї Вознесенського та Первомайського районiв, якi забезпечують енергопостачання споживачiв Вознесенського та Первомайського адмiнiстративних районiв i забезпечення електричних мереж й устаткування напругою 35-150 кВ в Арбузинськiй, Братськiй, Веселинiвськiй, Врадiєвськiй, Доманiвськiй та Кривоозерськiй фiлiях;
- 17 фiлiй районiв електричних мереж, якi забезпечують енергопостачання споживачiв в адмiнiстративних районах: Арбузинському, Баштанському, Березанському, Березнегуватському, Братському, Веселинiвському, Врадiївському, Доманiвському, Єланецькому, Жовтневому, Казанкiвському, Кривоозерському, Миколаївському, Новобузькому, Новоодеському, Очакiвському, Снiгурiвському.
На балансi Товариства облiковується 1 гiдроелектростанцiя, розташована на р. Пiвденний Буг:
- Первомайська ГЕС, м. Первомайськ.
Протоколом засiдання Наглядової Ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 06 жовтня 2016 року № 2 затверджена нова органiзацiйна структура Товариства. Очолює Товариство Генеральний директор.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 3540 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 14 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 107 осiб.
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв становить 7431 грн. Фонд оплати працi за 2016 рiк всiх працiвникiв склав 318004 тис. грн. Фонд оплати працi у 2016 роцi в порiвняннi з 2015 роком зрiс на 27% за рахунок пiдвищення посадових окладiв та тарифних ставок на 15% з 01.05.2016 та виплат одноразового заохочення.
Загальний вiдсоток плинностi кадрiв у 2016 роцi склав 11,04%, що на 0,29% менше нiж у минулому роцi.
У 2016 роцi в навчальному центрi ПАТ "Миколаївобленерго" пройшли навчання з пiдвищення квалiфiкацiї 269 працiвникiв.
ПАТ "Миколаївобленерго" не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
За 2016 рiк договори про спiльну дiяльнiсть Товариством не укладались.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до Товариства не надходили.
Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 6000 грн. вiдносяться до основних засобiв.
Виняток: в разi введення в експлуатацiю будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання, якi за вартiсним показником не вiдповiдають визначенню основних засобiв зарахування таких об’єктiв на баланс проводиться з одночасним нарахуванням зносу у розмiрi 100% вiд вартостi такого об’єкта. Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання.
Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Одиницею облiку запасiв є їх найменування.
Транспортно-заготiвельнi витрати в облiку не вiдокремлюються, а включаються до складу первiсної вартостi запасiв.
Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат.
Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO).
Запаси оцiнюють за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї.
Оцiнку здiйснює постiйно дiюча експертна комiсiя по визначенню вартостi в бухгалтерському облiку.
Резерв знецiнення запасiв нараховується на запаси, якi на дату балансу не використовувались понад 12 мiсяцiв, за винятком аварiйного запасу. На аварiйний запас резерв не нараховується.
Фiнансовi iнструменти вiдображається в балансi за справедливою вартiстю (з вiдображенням у складi прибуткiв або збиткiв).
Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної величини заборгованостi (прямий метод).
Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Товариство здiснює свою дiяльнiсть згiдно лiцензiй:
- лiцензiя АГ № 500343 на передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами.
- лiцензiя АГ № 500344 на постачання електричної енергiї за регульованим тарифом.
Ринком збуту електроенергiї є регiон Миколаївської областi.
Основними споживачами ПАТ «Миколаївобленерго» є:
- ПАТ «Лакталiс – Миколаїв»;
- ТОВ сiльськогосподарське пiдприємство «НIБУЛОН»;
- ТОВ «Асена»;
- ТОВ «Таврiя-В»;
- Державне пiдприємство «АДМIНIСТРАЦIЯ МОРСЬКИХ ПОРТIВ УКРАЇНИ»;
- ТОВ «МОРСЬКИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ ПОРТ НIКА-ТЕРА»;
- ТОВ «САНДОРА»;
- ТОВ виробництво заморожених продуктiв «Елiка»;
- Державне пiдприємсво «Стивiдорна компанiя "Ольвiя»;
- ПАТ «Завод Фрегат»;
- ПАТ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД»;
- ПАТ «Київстар»;
- Миколаївська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства «Укртелеком»;
- ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»;
- Обласне комунальне пiдприємство «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»;
- Мiське комунальне пiдприємство «Миколаївводоканал»;
- Державне пiдприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-«Машпроект»;
- ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
- ТОВ «ЮКРЕЙНIАН ШУГАР КОМПАНI»;
- ПАТ «Дiкергофф Цемент Україна».
Основнi ризики в дiяльностi це – несплата рахункiв за спожиту електроенергiю. Основнi заходи щодо зменшення таких ризикiв це – роз’яснювальна робота, претензiйно-позовна робота, вручення попереджень та вiдключень. Товариство шляхом укладення договорiв про постачання електричної енергiї реалiзує свою дiяльнiсть.
ПАТ «Миколаївобленерго» вважає, що зазнає значної конкуренцiї з боку суб’єктiв господарювання, що дiють на ринку електричної енергiї, виходячи з того, що територiальними межами ринку, де товаром виступає електрична енергiя, є територiя всiєї держави, а частка електричної енергiї, яку продає Товариство в межах держави — незначна.
Суттєвих придбань та вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було.
Зазначенi правочини протягом звiтного року не укладались.
Фiнансування iнвестицiйної програми 2016 року складає 68 194,18 тис. грн. (без ПДВ), а саме:
1. Будiвництво, модернiзацiю та реконструкцiю електричних мереж та обладнання – 59 439,29 тис. грн.
2. На заходи зi зниження та недопущення понаднормативних витрат електроенергiї – 6 986,12 тис. грн.
3. Iнше (придбання пристроїв та приладiв) - 1 768,78 тис. грн.

На виконання iнвестицiйної програми 2017 року заплановано коштiв на суму 115 060,00 тис. грн. (без ПДВ) , у т.ч.:
1. Будiвництво, модернiзацiю та реконструкцiю електричних мереж та обладнання – 86 301,53 тис. грн.
2. Заходи зi зниження та недопущення понаднормативних витрат електроенергiї – 17 290,13 тис. грн.
3. Модернiзацiя та закупiвля колiсної технiки – 5 366,16 тис. грн.
4. Iнше (придбання пристроїв та приладiв) – 1 768,78 тис. грн.
Виконання iнвестицiйних програм дозволяє полiпшити технiчний стан електричних мереж, вiдновити основнi фонди, зменшити технологiчнi втрати електроенергiї на її транспортування та значно зменшити фiнансовi витрати на експлуатацiю обладнання. Все це сприяло полiпшенню якостi електрозабезпечення споживачiв та пiдвищенню виробничих потужностей промислових пiдприємств.
На дiяльнiсть Товариства суттєво впливає знос основних фондiв, заборгованiсть побутових споживачiв та юридичних осiб.
У 2016 роцi ПАТ «Миколаївобленерго» були сплаченi такi штрафи, пенi, неустойки у сумi 9783 тис. грн., а саме:
- штрафи за постановами НКРЕКП - 170 тис. грн.,
- штрафи за рiшеннями АМКУ - 170 тис. грн.,
- за порушення умов господарських договорiв - 1784,5 тис. грн.,
- штрафи з податку на прибуток - 381,3 тис. грн.
- штрафи з податку на додану вартiсть - 7277,2 тис. грн.
Основними завданнями фiнансової дiяльностi ПАТ «Миколаївобленерго» є вибiр ефективних та оптимальних форм фiнансування виробничих процесiв з метою забезпечення стабiльної роботи та прибутковостi пiдприємства. Основою виконання цих завдань є розробка фiнансових планiв пiдприємства, в яких узагальнюються його доходи i видатки за певний перiод (рiк, квартал, мiсяць) та чiткий контроль їх виконання. Джерелом фiнансування дiяльностi ПАТ «Миколаївобленерго» в основному є власнi кошти, отриманi вiд реалiзацiї електричної енергiї споживачам областi. Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за алгоритмом розрахованим та затвердженим НКРЕКП. У разi недостатньої кiлькостi обiгових коштiв для поточних потреб, Товариство залучає додатковi кошти шляхом отримання банкiвських кредитiв. Для полiпшення лiквiдностi пiдприємства, вживаються заходи, що сприяють збiльшенню прибутку та зменшенню дебiторської заборгованостi.
Договорiв (контрактiв) не виконаних немає.
Основними напрямками залучення iнвестицiй на 2017 рiк є:
- розвиток, модернiзацiя та реконструкцiя технологiчного обладнання ПС, ТП та електричних мереж 0,4-150 кВ;
- удосконалення та оновлення парку засобiв облiку споживання електроенергiї;
- розвиток i модернiзацiя пристроїв релейного захисту й автоматики;
- впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй;
- забезпечення пiдроздiлiв Товариства транспортом, у т.ч. спецiальним: автопiдiймачами, електролабораторiями тощо.
- забезпечення пiдроздiлiв Товариства випробувальними та вимiрювальними приладами, пристроями тощо.
Запропонований план iнвестицiйних залучень передбачає комплекс заходiв, спрямованих на полiпшення технiчного стану ПС, ТП та електричних мереж з урахуванням пiдготовки їх до роботи у несприятливих погодних умовах, осiнньо-зимовий перiод на найближчi роки, що має значно пiдвищити їх надiйнiсть та дозволить забезпечити безперервне електропостачання споживачiв Товариства.
Дослiдженнями та розробками Товариство не займається.
Станом на початок 2016 року судовi провадження по справам, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, вiдсутнi.
За 2016 рiк юрисконсультами Товариства подано 128 позовiв на суму 121848502,93 грн. щодо стягнення боргiв з боржникiв юридичних осiб. У 2016 роцi з урахуванням позовiв, поданих у минулих роках, задоволено 67 позовiв на суму 24373984,52 грн.
За 2016 рiк юрисконсультами подано 1665 позовiв на суму 4162227,3 грн. щодо стягнення боргiв з боржникiв фiзичних осiб. З них задоволено 1133 позови на суму 3041839,15 грн.
Iнформацiя про результати та аналiз господарювання Товариства за 2014-2016 роки.
Показник 2014р. 2015р. 2016р.
Доход вiд реалiзацiї продукцiї тис. грн 1805786 2578266 3516455
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї тис. грн 1504822 2148555 2930379
Валовий прибуток тис. грн 114196 133999 111529
Iншi операцiйнi доходи тис. грн 30048 46321 67684
Чистий прибуток, тис. грн 12422 15154 14436
Необоротнi активи тис. грн 865350 860085 897640
Оборотнi активи тис. грн 109886 149667 228009
Результати дiяльностi Товариства за 2014-2016 роки свiдчать про стабiльне отримання позитивного фiнансового результату. Чистий прибуток за 2016 рiк склав 14436 тис. грн. Досягти такого результату вдалося завдяки запровадженiй полiтики жорсткої економiї витрат, прогресивному зростанню доходiв вiд основної дiяльностi, зменшенню втрат електроенергiї, тощо.

повернутися