Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2016

Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 5115965.33 0 10070250 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.03224889895 0 0.06347862882 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 7049175 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 07.09.2016
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату 29.06.2016 / 7049175 грн
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис На позачергових Загальних зборах Товариства вiд 27.07.2016 (протокол № 25) було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi. Вiдповiдно до цього рiшення виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. На виконання вимог чинного законодавства у 2016 роцi до державного бюджету до 1 липня 2016 року, а саме 29.06.2016, було перераховано частину чистого прибутку на державну частку у розмiрi 7 049 175 грн.
За результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi нараховано дивiдендiв 10 070 250,00 грн., сума дивiдендiв на 1 акцiю - 0.06347862882 грн.
Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi iншим акцiонерам не були виплаченi у зв’язку зi складною економiчною ситуацiєю, що склалась в Товариствi протягом 2016-2017 рокiв:
- прирiст дебiторської заборгованостi за спожиту електроенергiю споживачiв ПАТ «Миколаївобленерго»;
- встановлення алгоритму перерахування коштiв для ПАТ «Миколаївобленерго».
ПАТ «Миколаївобленерго» вичерпанi всi можливi заходи по стягненню заборгованостi з пiдприємств-боржникiв, а саме врученi попередження про припинення постачання електроенергiї, частково припинено постачання електроенергiї, направленi до суду позовнi заяви, направленi претензiї.
Вiдповiдно до постанов НКРЕКП, починаючи з липня 2015 року, для ПАТ «Миколаївобленерго» був встановлений алгоритм перерахування коштiв, згiдно з яким ПАТ «Державний ощадний банк України» перераховує бiльшiсть коштiв, що надiйшли на всi поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання Товариства до оптового постачальника електроенергiї для забезпечення розрахункiв iз ним.
Отже, Товариство не мало можливостi самостiйно розпоряджатись всiма грошовими коштами, оскiльки розподiл коштiв здiйснює ПАТ «Державний ощадний банк України» автоматично, згiдно затвердженого НКРЕКП алгоритму. Вiльних коштiв Товариства було достатньо тiльки для пiдтримання мiнiмального рiвня дiяльностi пiдприємства.
У зв'язку з цим дивiденди iншим акцiонерам (фiзичним i юридичним особам) не виплачувались через вiдсутнiсть у Товариства обiгових коштiв. Незважаючи на всi наявнi обставини, Товариством вживаються всi заходи щодо пошуку коштiв для виплати дивiдендiв акцiонерам.
На рiчних Загальних зборах Товариства вiд 13.04.2017 (протокол № 26) було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Вiдповiдно до цього рiшення виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
За результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi нараховано дивiдендiв 5 115 965,33 грн., сума дивiдендiв на 1 акцiю - 0,03224889895 грн.
Згiдно з ч. 2 статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства» виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.

повернутися