Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2016

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 839136 865681 0 882 839136 866563
будівлі та споруди 544839 575427 0 0 544839 575427
машини та обладнання 280125 279030 0 0 280125 279030
транспортні засоби 11117 8138 0 882 11117 9020
земельні ділянки 29 29 0 0 29 29
інші 3026 3057 0 0 3026 3057
2. Невиробничого призначення: 4693 4380 0 0 4693 4380
будівлі та споруди 4693 4380 0 0 4693 4380
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 843829 870061 0 882 843829 870943
Опис Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 6000 грн. вiдносяться до основних засобiв. Виняток: в разi введення в експлуатацiю будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання, якi за вартiсним показником не вiдповiдають визначенню основних засобiв зарахування таких об’єктiв на баланс проводиться з одночасним нарахуванням зносу у розмiрi 100% вiд вартостi такого об’єкта. Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання. Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. На кiнець перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає 1871716 тис. грн. Знос основних засобiв складає 1000773 тис. грн. Зношенiсть основних засобiв становить 53,5%.

повернутися