Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2016

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 02.12.2016 0 1021943 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори поруки.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 02.12.2016 (протокол № 5) надано згоду на укладення договору поруки № 46/8-п мiж ПАТ "Миколаївобленерго", ДП "Суднобудiвний завод iм. 61 комунара" та ДП "Харкiвське конструкторське бюро машинобудування iменi О.О. Морозова". Згiдно з цим договором Поручитель (ДП «Харкiвське конструкторське бюро з машинобудування iменi О.О.Морозова») поручається перед Кредитором (ПАТ «Миколаївобленерго») за Боржника (ДП «Суднобудiвний завод iм. 61 комунара») за виконання останнiм свого обов’язку по оплатi за електроенергiю, у порядку та на умовах, визначених цим Договором. Сума оплати за договором визначається щомiсяця, виходячи з обсягу спожитої електроенергiї.
2 20.12.2016 0 1021943 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є кредитнi договори.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 20.12.2016 (протокол № 6) надано згоду на укладення Кредитного договору мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та ПАТ "Банк Восток" щодо вiдкриття кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом 40 000 тис. грн. за умови спрямовування отриманих по кредитному договору коштiв виключно для:
- виплати заробiтної плати;
- виконання Iнвестицiйної програми Товариства;
- сплати обов’язкових платежiв до бюджету;
- своєчасних розрахункiв за куповану електричну енергiю з ДП «Енергоринок».
Згiдно з цим Договором Банк (ПАТ "Банк Восток") зобов'язується надати Позичальнику (ПАТ "Миколаївобленерго") грошовi кошти (Кредит) шляхом вiдкриття вiдкличної вiдновлюваної кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом 40 000 тис. грн., а Позичальник зобов'язується сплатити за користування Кредитом проценти та повернути Кредит у порядку i в строки, визначенi цим Договором. Лiмiт кредитної лiнiї протягом строку дiї цього Договору змiнюється згiдно з графiком, визначеним Договором.

повернутися