Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2016

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.04.2016
Кворум зборів** 0
Опис Рiчнi Загальнi збори ПАТ "Миколаївобленерго", призначенi на 22 квiтня 2016 року, не вiдбулися у зв’язку з вiдсутнiстю документiв, передбачених чинним законодавством, якi необхiднi для проведення Загальних зборiв Товариства.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.07.2016
Кворум зборів** 99.457971
Опис Позачерговi загальнi збори Товариства скликанi акцiонером, що володiє бiльше 10% акцiй статутного капiталу ПАТ "Миколаївобленерго", - Фондом державного майна України. Загальними зборами акцiонерiв розглядався наступний перелiк питань (порядок денний): 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв Товариства. 3.Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства. 4.Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5.Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 8.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 9.Розподiл прибутку Товариства, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi, в тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог передбачених законодавством, вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 10.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 11.Внесення змiн до внутрiшнiх положень. 12.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 13.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 15.Звiт уповноваженого (вiдповiдального за реалiзацiю антикорупцiйної програми) про реалiзацiю Антикорупцiйної програми Товариства. Пропозицiя до перелiку питань порядку денного Зборiв подавалась ТОВ "Венчурнi iнвестицiйнi проекти", яке дiє за рахунок та в iнтересах ПЗНВIФ "Мiжрегiональний венчурний фонд". У зв'язку з тим, що дана пропозицiя була надана з порушенням термiну, змiни до порядку денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного. Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк, звiт Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, висновки ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк взятi до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, основнi напрями дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердженi. Прийнято рiшення про розподiл прибутку, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi, та виплату дивiдендiв. Внесено змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, визнано такими, що втратили чиннiсть внутрiшнi положення Товариства: Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Обрано новий склад Наглядової ради Товариства та затверджено умови цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затверджено звiт уповноваженого (вiдповiдального за реалiзацiю антикорупцiйної програми) про реалiзацiю Антикорупцiйної програми Товариства.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.04.2017
Кворум зборів** 98.8865653
Опис Загальними зборами акцiонерiв розглядався наступний перелiк питань (порядок денний): 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства. 2.Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних загальних зборiв Товариства. 3.Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4.Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 8.Встановлення чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 2017 – 2018 роки. 9.Створення фонду технiчного переоснащення Товариства. 10.Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог законодавства, вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 12.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 14.Звiт уповноваженого (вiдповiдального за реалiзацiю антикорупцiйної програми) про реалiзацiю Антикорупцiйної програми Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного Зборiв не надходили, у зв'язку з чим змiни до порядку денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного. Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк, звiт Наглядової ради за 2016 рiк, рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, звiт уповноваженого (вiдповiдального за реалiзацiю антикорупцiйної програми) про реалiзацiю Антикорупцiйної програми Товариства взятi до вiдома. Рiшення щодо звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї не прийнято. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк, Положення про принципи формування Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» затвердженi. Чiткi цiлi дiяльностi Товариства на 2017 - 2018 роки встановлено. Прийнято рiшення створити фонд технiчного переоснащення Товариства, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Прийнято рiшення про розподiл прибутку, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi, та виплату дивiдендiв. Обрано новий склад Наглядової ради Товариства та затверджено умови цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.


повернутися