Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2016

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 15573 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 680145 X X
Усього зобов'язань X 695718 X X
Опис: Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 15573 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 680145 тис. грн., в т.ч. iншi довгостроковi зобов'язання - 267149 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 48172 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 206483 тис. грн. та iн.

повернутися