Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2016

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (далi «Товариство») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», утвореного шляхом перетворення з державної акцiонерної енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. У свою чергу державна акцiонерна енергопостачальна компанiя «Миколаївоблененрго» заснована вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 31.08.1995 № 170 шляхом перетворення державного енергопостачального пiдприємства «Миколаївобленерго» у державну акцiонерну енергопостачальну компанiю «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Указу Президента України вiд 04.04.95 р. № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України».
Основною господарською дiяльнiстю Товариства є виробництво, постачання, купiвля та продаж в Українi та за її межами електричної енергiї, енергiї, що виробляється з метою електро- та теплопостачання i похiдних продуктiв енергетичного походження та засобiв, устаткування i приладiв, що використовуються в данiй галузi.
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства за 2016 рiк становила 3 554 осiб (за 2015 рiк: 3 680 осiб).
Юридична адреса Товариства: 54017, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40.
В 2015 роцi Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято рiшення про включення Компанiї до перелiку пiдприємств, що пiдлягають приватизацiї. В 2016 роцi розпочато процес приватизацiї Компанiї, що не був завершений до 31.12.2016 та має бути реалiзований протягом 2017 року.
Умови функцiонування та економiчна ситуацiя
Дiяльнiсть Товариства регулюється державою у частинi встановлення вiдпускних тарифiв на постачання та передачу електроенергiї та в частинi здiйснення загального контролю з лiцензованих видiв дiяльностi.
На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттєво впливають соцiально-полiтичнi фактори. Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про перехiд до єдиних тарифiв на електричну енергiю, що вiдпускається споживачам» Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановлює щомiсячнi тарифи на електричну енергiю для кожного електрогенеруючого та енергопостачального пiдприємства України.
Починаючи з 2014 року Україна перебуває у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим, автономна республiка у складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю. Україна також сильно постраждала в результатi розгортання сепаратистських рухiв i розвалу системи правопорядку в Луганськiй та Донецькiй областях.
Суттєве погiршення умов економiчної спiвпрацi з країнами Митного союзу спричинили падiння обсягiв експорту товарiв та послуг. Стрiмка девальвацiя нацiональної валюти, прискорення iнфляцiї, падiння реальних доходiв населення, зменшення надходження виручки та капiтальних iнвестицiй, вiдтiк капiталу з економiки України на фонi анексiї Криму та проведення антитерористичної операцiї («АТО») на сходi країни зумовили вiдповiдне падiння валового внутрiшнього продукту.
Для пiдтримання економiки країни необхiдне iстотне зовнiшнє фiнансування. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї наразi неможливо передбачити.

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
Безперервнiсть дiяльностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервну дiяльнiсть Товариства. Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум та класифiкацiї зобов’язань, якi могли б знадобитися, якби Товариство було не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Новi стандарти, тлумаченнi i поправки до чинних стандартiв та тлумачень
Такi стандарти були прийнятi Товариством до застосування на 1 сiчня 2016 року:
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi («МСФЗ»)
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»
Поправки до iснуючих стандартiв
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» - «Облiк придбання часток участi»
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське господарство: плодовi культури»
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi»
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.» Удосконалення до МСФЗ (IFRS) 5, МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IAS) 19, МСФЗ (IAS) 34
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартiв не завдало жодного впливу на фiнансовий стан або показники дiяльностi Товариства та будь-якi розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Товариства.

Застосування нових та переглянутих Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Новi i переглянутi МСФЗ випущенi, але якi ще не набули чинностi. На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi такi новi та переглянутi МСФЗ i тлумачення, а також поправки до них були випущенi, але ще не набули чинностi:
Стандарти та тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних перiодiв, якi починаються на або пiсля
звiтної дати

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi («МСФЗ»)
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 1 сiчня 2018 року
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 1 сiчня 2018 року
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 1 сiчня 2019 року
Поправки до iснуючих стандартiв
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством» Наразi не визначено
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» 1 сiчня 2017 року
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв» 1 сiчня 2017 року
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй» 1 сiчня 2018 року
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» з МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти» 1 сiчня 2018 року
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр.» Удосконалення до МСФЗ (IFRS) 12, МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ (IAS) 28 1 сiчня 2017 року /
1 сiчня 2018 року
Тлумачення КТМФЗ 22 «Операцiї в iноземнiй валютi i облiк авансiв» 1 сiчня 2018 року
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення iнвестицiйної нерухомостi» 1 сiчня 2018 року

На разi керiвництво здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». Щодо iнших стандартiв та тлумачень, то, за оцiнками керiвництва, їхнє прийняття до застосування не завдасть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства у майбутнiх перiодах.


3. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК МИНУЛИХ ПЕРIОДIВ
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року мiстила помилки.
Товариство вiдобразило наступнi коригування у Звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2015 та 01 сiчня 2015 рокiв, та у звiтi про фiнансовi результати за 2015 рiк:
(а) У зв’язку iз скасуванням судом у 2015-2016 роках права власностi Товариства на об’єкти єдиного майнового комплексу Мигiївської гiдроелектростанцiї, єдиного майнового комплексу Костянтинiвської (Богданiвської) гiдроелектростанцiї та єдиного майнового комплексу Первомайської гiдроелектростанцiї Товариство вiдобразило вибуття активiв як коригуючу подiю. У зв’язку з цим, балансову вартiсть основних засобiв Товариства на 31 грудня 2015 року було зменшено на 8 463 тис. грн., на 01 сiчня 2015 року на 10 381 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за 2015 рiк зменшилась у зв’язку з коригуванням амортизацiйних нарахувань на 1 918 тис. грн. Через коригування вибуття активiв у декларацiї з податку на прибуток, Товариство донараховало витрати з податку на прибуток за 2015 рiк у сумi 50 тис. грн., через що передплату з податку на прибуток на 31 грудня 2015 року було зменшено на 50 тис. грн. У зв’язку зi змiною бухгалтерської та податкової бази основних засобiв, були перерахованi вiдстроченi податки внаслiдок чого на 31 грудня 2015 року вiдстроченi податковi зобов’язання було зменшено на 1 149 тис. грн, а вiдстроченi податковi активи нараховано у сумi 405 тис. грн., на 01 сiчня 2015 року вiдстроченi податковi зобов’язання зменшено на 1 554 тис. грн.
(б) Товариство помилково вiдобразило вартiсть основних засобiв у складi незавершених капiтальних iнвестицiй, що призвело до збiльшення вартостi незавершених капiтальних iнвестицiй на 20 тис. грн. i зменшення вартостi основних засобiв на (20) тис. грн.;
(в) У попереднiх перiодах Товариство помилково визнавало умовнi активи, та доходи майбутнiх перiодiв щодо нарахованих штрафних санкцiй. Через що на 31 грудня 2015 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть та доходи майбутнiх перiодiв було завищено на 4 127 тис. грн., на 01 сiчня 2015 року на 2 580 тис. грн.
(г) Внаслiдок iнших помилок при складаннi фiнансової звiтностi iншi операцiйнi доходи за 2015 рiк, а також дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2015 року було занижено на 44 тис. грн, iншi операцiйнi витрати за 2015 рiк, а також поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2015 гору було занижено на 185 тис. грн.

У поданiй нижче таблицi, показаний вплив коригувань на Звiт про фiнансовий стан Товариства:
Код рядка 01 сiчня 2015 (до коригувань) Коригування 01 сiчня 2015 (вiдкориговано) 31 грудня 2015 (до коригувань) Коригування 31 грудня 2015 (вiдкориговано)
Основнi засоби (а,б) 1010 859 691 (10 381) 849 310 852 272 (8 443) 843 829
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (б) 1005 - - - 2 620 (20) 2 600
Вiдстроченi податковi активи (а) 1045 - - - - 405 405
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (г) 1125 - - - 63 670 44 63 714
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом:
У тому числi з податку на прибуток (а) 1136 - - - 7 949 (50) 7899
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (в) 1155 7 236 (2 580) 4 656 21 670 (4 127) 17 543
Вiдстроченi податковi зобов’язання (а) 1500 (17 682) 1 554 (16 128) (1 149) 1 149 -
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (г) 1615 - - - (33 690) (185) (33 875)
Доходи майбутнiх перiодiв (в) 1665 (2 580) 2 580 - (4 127) 4 127 -
Нерозподiлений прибуток/непокритий збиток (206 790) 8 827 (197 963) (187 496) 7 100 (180 396)

У поданiй нижче таблицi, показаний вплив коригувань на Звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк:
Код рядка 2015 рiк (до коригувань) Коригування 2015 (вiдкориговано)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (а) 2050 (2 016 474) 1 918 (2 014 556)
Iншi операцiйнi доходи (г) 2120 46 277 44 46 321
Iншi операцiйнi витрати (г) 2180 (66 291) (185) (185)
(Витрати)/дохiд з податку на прибуток (а) 2300 6 432 (50) 6 382
Чистий фiнансовий результат 13 427 1 727 15 154

Вплив на розрахунок прибутку на акцiї:
2015
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй, шт. 158 640
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн. (0,011)

Зазначенi коригування не здiйснили жодного впливу на звiт про рух грошових коштiв.
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Заява про вiдповiднiсть – Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi – Ця фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.
Iсторична вартiсть звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на активи.
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого методу оцiнювання. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання Товариство бере до уваги тi характеристики вiдповiдного активу або зобов’язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов’язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй фiнансовiй звiтностi визначається на вказанiй основi, за виключенням операцiй, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй, що є у межах сфери застосування МСФЗ 2, операцiй оренди, якi входять у сферу застосування МСБО 17, оцiнок, якi дещо подiбнi до справедливої вартостi, але не є справедливою вартiстю, таких як чиста вартiсть реалiзацiї в МСБО 2 або вартiсть при використаннi в МСБО 36.
Окрiм того, для цiлей фiнансової звiтностi оцiнки справедливої вартостi розподiляються за категорiями на Рiвнi 1, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, пiддаються спостереженню, i важливостi таких вхiдних даних у цiлому. Розподiл вхiдних даних, та вiдповiдну iєрархiю оцiнок справедливої вартостi можна викласти таким чином:
• Вхiднi данi 1-го рiвня представленi цiнами котирування (нескоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов’язання, до яких пiдприємство може мати доступ на дату оцiнки;
• Вхiднi данi 2-го рiвня представленi вхiдними даними (окрiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi можна спостерiгати як для активу чи зобов’язання, прiмо чи опосередковано; та
• Вхiднi данi 3-го рiвня – це вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступi.
Визнання доходiв – Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або до отримання i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних сум дисконтiв, податку на додану вартiсть («ПДВ») та акцизного збору.
Реалiзацiя товарiв – Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання усiх наведених нижче умов:
• Товариство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням товарами;
• Товариство бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється з правом володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданими товарами;
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Товариства; та
• понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Як правило доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються в момент їх поставки та передачi права власностi на них.
Надання послуг – Виручка за договорами надання послуг визнається виходячи iз ступеню завершеностi. Ступiнь завершеностi процесу надання послуг за договорами визначається таким чином:
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена;
• iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;
• етап завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду можна достовiрно визначити; та
• витрати, понесенi за операцiєю, та витрати на її завершення можна достовiрно оцiнити.
Доходи з вiдсоткiв – Доходи з вiдсоткiв вiд фiнансового активу визнаються тодi, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд для Товариства, i суму доходiв можна визначити достовiрно. Доходи з вiдсоткiв нараховуються на основi розподiлу за часом, з урахуванням основної суми заборгованостi та ефективної вiдсоткової ставки, яка застосовується, що являє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистої балансової вартостi даного активу при первiсному визнаннi.
Функцiональна валюта та валюта подання – Функцiональною валютою та валютою подання даної фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах.
Операцiї в iноземних валютах – Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд української гривнi, у перiодi не проводились.
Витрати за позиками – Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до їхнього використання за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до того часу, поки активи не будуть, в основному, готовi до їхнього використання за призначенням або продажу.
Iнвестицiйнi доходи – Доходи, заробленi за тимчасовою iнвестицiєю спецiальних позик, якi очiкують своїх витрат за квалiфiкованими активами, вираховуються iз суми витрат за позиками, якi пiдлягають капiталiзацiї.
Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток за перiод становлять суму поточного податку i вiдстроченого податку.
Поточний податок – Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, базується на оподатковуваному прибутку за квартал. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку або збитку, вiдображеного у звiтi про сукупнi збитки, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування в iншi роки, а також тому що в нього не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням дiючих податкових ставок на звiтну дату.
Вiдстрочений податок – Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов’язання зазвичай визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносять на витрати в цiлях оподаткування. Такi активи i зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiла або у результатi первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов’язань в рамках операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу.

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде погашене зобов’язання, на основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (або податкових законiв) на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов’язань i активiв вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством на звiтну дату того або iншого методу для вiдшкодування або погашення балансової вартостi своїх активiв та зобов’язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i поточних податкових зобов’язань, коли вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов’язання на нетто-основi.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод – Поточний та вiдстрочений податки визнаються у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. У цьому випадку поточний та вiдстрочений податки також визнаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, вiдповiдно. У випадку коли поточний або вiдстрочений податки виникають у результатi первiсного облiку об’єднання бiзнесу, податковий вплив включається до облiку операцiй об’єднання бiзнесу.
Основнi засоби – Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Станом на 1 сiчня 2012 року, на дату першого застосування МСФЗ, Компанiя використала в якостi умовної iсторичної вартостi основних засобiв, вартiсть основних засобiв, яка була визначена згiдно з П(С)БО на цю дату.
Вартiсть активiв, створених власними силами, включає первiсну вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат.
Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують строк їхнього корисного використання або покращують їхню здатнiсть генерувати доходи, капiталiзуються у складi первiсної вартостi цих активiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана сума, яку Товариство одержало б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку й стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, протягом строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином (кiлькiсть рокiв):
Будинки та споруди 20-70
Передавальнi пристрої 15-35
Силовi та робочi машини i обладнання 5-40
Транспортнi засоби 5-14
Iншi основнi засоби 1-15
Земельнi дiлянки Не амортизуються

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з попереднiми оцiнками облiковується як змiна облiкової оцiнки.

Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об’єкта основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i визнається у складi прибутку або збитку.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, на основi методу, який застосовується до iнших об’єктiв основних засобiв, починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у тому мiсцi й станi, якi необхiднi, щоб їх можна було використовувати за призначенням, визначеним керiвництвом.
Зменшення корисностi основних засобiв – На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв з метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того, що такi активи зазнали збитку вiд зменшення корисностi. У разi наявностi таких свiдчень Товариство здiйснює оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо неможливо здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить цей актив. У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв, корпоративнi активи також розподiляються на окремi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, вони розподiляються до найменшої групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких можна визначити обґрунтовану та послiдовну основу для розподiлу.
Сума очiкуваного вiдшкодування являє собою бiльшу з величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. При проведеннi оцiнки вартостi використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, стосовно якого не були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.
Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
У випадках коли збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнується, балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки його суми вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається негайно у складi прибутку або збитку.
Нематерiальнi активи – Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати на нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Амортизацiя визнається на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваного строку корисного використання нематерiальних активiв, який, як передбачається, не перевищує перiод у десять рокiв.

Запаси – Запаси вiдображаються за меншою з величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Вартiсть запасiв, включно з вiдповiдною частиною фiксованих та змiнних накладних витрат, вiдносяться на собiвартiсть за методом ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається, виходячи з розрахункової цiни продажу запасiв, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Для достовiрного вiдображення вартостi запасiв у фiнансовiй звiтностi Товариства нараховується резерв знецiнення запасiв. Резерв нараховується на запаси, якi не використовувалися в операцiйнiй дiяльностi протягом останнiх 12 мiсяцiв та не належать до аварiйного фонду, в розмiрi 100% балансової вартостi таких запасiв.
Резерви – Резерви визнаються, коли Товариство має поточне зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що Товариство буде змушене погасити це зобов’язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов’язання.
Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для погашення поточного зобов’язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, характерних для цього зобов’язання. У випадках коли сума резерву оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть необхiднi для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартiсть являє собою теперiшню вартiсть цих потокiв грошових коштiв.
У випадках коли очiкується, що економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена.
Фiнансовi iнструменти – Товариство визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли воно стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Звичайне придбання та продаж фiнансових активiв i зобов’язань визнається з використанням методу облiку на дату розрахункiв. Звичайне придбання фiнансових iнструментiв, якi у подальшому оцiнюватимуться за справедливою вартiстю мiж датою продажу та датою розрахунку, облiковується таким само способом, що й придбанi iнструменти.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток) додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, вiдповiдно, пiд час первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємно зараховуються, а чистi суми вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан тiльки тодi, коли Товариство має юридично закрiплене право залiку визнаних сум та має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i погасити зобов’язання.
Метод ефективної ставки вiдсотка – Метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов’язання) та розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка – це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження (виплати) грошових коштiв (у тому числi усi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд’ємну частину ефективної ставки вiдсотка, витрати на здiйснення операцiї та iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу (зобов’язання) або, коли доцiльно, коротшого перiоду.

Фiнансовi активи – Фiнансовi активи класифiкуються на такi спецiальнi категорiї:
• фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, з визнанням переоцiнки через прибуток або збиток;
• iнвестицiї, що утримуються до погашення;
• фiнансовi активи, що утримуються для продажу;
• кредити та дебiторська заборгованiсть.
Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Товариства, в основному, представленi “кредитами та дебiторською заборгованiстю”.
Кредити та дебiторська заборгованiсть – Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку вiд зменшення корисностi.
Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу.
Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передоплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд дня погашення за договором, формується резерв в розмiрi 100% балансової вартостi, який регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках, якi можна швидко конвертувати у готiвку, та депозити iз первiсним термiном погашення менше трьох мiсяцiв.
Зменшення корисностi фiнансових активiв – Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї зазнав негативного впливу.
Об’єктивнi свiдчення знецiнення можуть включати:
• значнi фiнансовi труднощi емiтента або контрагента; або
• невиконання зобов’язань, або несплата у строк вiдсоткiв, або основної суми заборгованостi; або
• коли стає вiрогiдним, що позичальник збанкрутує або буде проводити фiнансову реорганiзацiю;
• зникнення активного ринку для цього фiнансового активу через фiнансовi труднощi.

Для певних категорiй фiнансових активiв, таких як торгова дебiторська заборгованiсть, активи оцiнюються на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi, навiть якщо, за оцiнками, вони не зазнали зменшення корисностi iндивiдуально. Об’єктивним свiдченням зменшення корисностi для портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд стосовно збору платежiв, а також змiни, якi спостерiгаються у загальнодержавному або регiональному економiчному середовищi, якi можуть призвести до непогашення дебiторської заборгованостi.
Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного фiнансового активу.
Балансова вартiсть фiнансового активу зменшується на суму збитку вiд знецiнення безпосередньо для всiх фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської заборгованостi, для якої балансова вартiсть зменшується через використання резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi. У тих випадках коли торгова дебiторська заборгованiсть вважається сумнiвною, вона списується за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум проводиться за рахунок резервiв. Змiна балансової вартостi резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення визнається у складi прибутку або збитку.
Якщо у подальшi перiоди сума збитку вiд знецiнення зменшується i таке зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується за рахунок прибутку або збитку у тiй мiрi, в якiй балансова вартiсть iнвестицiї на дату сторнування знецiнення не перевищує вiрогiдну суму амортизованої вартостi, якби знецiнення не було визнане.
Припинення визнання фiнансових активiв – Товариство припиняє визнавати фiнансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на грошовi потоки вiд цього активу; або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням цим активом, третiй особi. Якщо Товариство не передає i не залишає за собою усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням активом, i продовжує контролювати переданий актив, тодi вона визнає свою частку в цьому активi та пов’язане з ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, потрiбно буде заплатити. Якщо Товариство зберiгає усi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi з володiнням переданим фiнансовим активом, воно продовжує визнавати цей фiнансовий актив, а також визнає забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих надходжень.
Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу, рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманої компенсацiї та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв та накопичений у складi власного капiталу, визнається у складi прибутку або збитку.
Пiсля неповного припинення визнання фiнансового активу (наприклад, коли Товариство зберiгає за собою право викупу частини переданого активу або зберiгає залишкову частку, яка не призводить до збереження усiх iстотних ризикiв та вигiд вiд володiння активом, i при цьому Товариство зберiгає контроль) Товариство розподiляє попередню балансову вартiсть фiнансового активу мiж частиною, яку вона продовжує визнавати у зв’язку iз продовженням участi у ньому, та частиною, яку вона бiльше не визнає, на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка бiльше не визнається, та сумою отриманої компенсацiї за частину, яка бiльше не визнається, та будь-яким накопиченим прибутком або збитком, розподiленим на неї, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнається у складi прибутку або збитку.

Накопичений прибуток або збиток, який був ранiше визнаний у складi iнших сукупних доходiв, розподiляється мiж частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка бiльше не визнається на основi вiдносної справедливої вартостi цих частин.
Фiнансовi зобов’язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством
Класифiкацiя як боргу або iнструментiв власного капiталу – Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов’язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента власного капiталу.
Акцiонерний капiтал – Iнструмент власного капiталу представляє собою будь-який договiр, який дає право на залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов’язань. Iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством, вiдображаються за сумою отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхнiй випуск. Iнструменти власного капiталу визнанi за iсторичною вартiстю.
Фiнансовi зобов’язання – Фiнансовi зобов’язання класифiкуються або як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або як iншi фiнансовi зобов’язання.
Iншi фiнансовi зобов’язання – Iншi фiнансовi зобов’язання, включаючи позики та торгову кредиторську заборгованiсть, первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов’язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, причому вiдсотковi витрати визнаються на основi фактичної дохiдностi.
Припинення визнання фiнансових зобов’язань – Товариство припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Товариства виконанi, анульованi або минув строк їхньої дiї. Пiсля повного припинення визнання фiнансового зобов’язання рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та сумою компенсацiї, яка була сплачена або пiдлягає сплатi, визнається у складi прибутку або збитку
Податковi зобов’язання – Податковi зобов’язання вiдображаються за номiнальною вартiстю.
Пенсiйнi зобов’язання та допомога при звiльненнi – Виплати Товариства по пенсiйним планам вiдносяться на витрати по мiрi надання працiвниками послуг, якi дають їм право на такi виплати.
Витрати за пенсiйними планами з встановленими виплатами оцiнюються методом прогнозної облiкової одиницi. При цьому актуарна оцiнка проводиться в кiнцi року. Переоцiнка, яка вiдображає змiну актуарних припущень, одразу визнається в складi iншого сукупного доходу звiтного перiоду i не може бути рекласифiкованою до складу звiту про прибутки та збитки. Вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах, визнається в звiтi про прибутки та збитки в перiодi змiни пенсiйного плану. Чистi вiдсотковi доходи/витрати розраховуються шляхом застосування ставки дисконтування на початок перiоду до чистого зобов’язання за пенсiйним планом на цю дату.
Витрати за пенсiйними планами з визначеними виплатами включають наступнi категорiї витрат:
• вартiсть послуг (включаючи вартiсть послуг поточного i минулого перiодiв, а також доходiв та збиткiв вiд секвестрiв та погашення пенсiйного плану);
• чистi вiдсотковi витрати; та
• переоцiнка.

Першi два компоненти Товариство вiдображає у статтi «Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування» звiту про фiнансовi результати. Доходи/(збитки) вiд секвестру облiковуються як вартiсть послуг, наданих в минулих перiодах.
Умовнi зобов’язання та активи – Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує достатня ймовiрнiсть надходження економiчних вигод.
Операцiйнi сегменти – Окремий операцiйний сегмент вiдображається у звiтностi, якщо дохiд вiд сегменту, включаючи продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiжсегментнi продажi або трансфертнi операцiї, становить 10% (або бiльше) сукупного (внутрiшнього i зовнiшнього) доходу всiх операцiйних сегментiв.
Товариство має єдиний господарський сегмент передача та постачання електроенергiї.
5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНI ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI ОЦIНОК
При застосуваннi облiкової полiтики Товариства, яка описується у Примiтцi 4, вiд керiвництва вимагається робити професiйнi судження, оцiнки та припущення щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань, якi неможливо отримати з iнших джерел. Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються важливими. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Данi оцiнки та пов’язанi з ними припущення переглядаються на постiйнiй основi. За результатами переглядiв облiковi оцiнки визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється перегляд оцiнки, якщо переглянута оцiнка впливає лише на цей перiод, або в перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо переглянута оцiнка впливає як на поточний, так i майбутнiй перiоди.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок
Строки корисного використання основних засобiв – Об’єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка строкiв корисного використання об’єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, їхню технологiчну застарiлiсть, фiзичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Змiна кожної з цих умов або оцiнок може в результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання – Вiдстроченi податковi активи визнаються у тiй мiрi, в якiй вiрогiдне отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi активи. Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються в сумi податкiв на прибуток, якi пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних податкових рiзниць. Станом на 31 грудня 2016 року Товариство визнало вiдстрочене податкове зобов’язання у сумi 2 289 тисяч гривень, оскiльки Товариство очiкує понесення витрат з податку на прибуток (Примiтка 9).
Пенсiйнi зобов’язання – Зобов’язання з виплати пенсiй оцiнюються на основi низки очiкувань та прогнозiв (Примiтка 15), якi використовуються для оцiнки зобов’язання на кiнець кожного звiтного перiоду. Для визначення показникiв плинностi кадрiв, оцiнки змiн в заробiтнiй платi, iндексу iнфляцiї тощо вiд керiвництва вимагається прийняття iстотних професiйних суджень. Змiни оцiнок керiвництва можуть вплинути на суму вартостi зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан та вiдповiднi нарахування у складi прибутку або збитку.
Ставка дисконтування для пенсiйних зобов’язань визначається по облiковiй ставцi НБУ.

Ризики, пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства - Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Товариство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас, iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або iмовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
Наприкiнцi грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з яким до Податкового кодексу були внесенi черговi суттєвi змiни, якi набули чинностi з 1 сiчня 2017 року.
Змiнами, внесеними до Податкового кодексу України законом вiд 24.11.2015 № 812-VIII на перiод з 01 сiчня 2016 року до 01 липня 2017 року, платники податку, якi здiйснюють постачання, передачу, розподiл електричної енергiї, дата виникнення зобов’язань з податку на додану вартiсть визначалась за касовим методом. Перiод визнання податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом подовжений до 01 сiчня 2019 року.
Товариство проводить операцiї з пов'язаними сторонами. Iснує можливiсть того, що зi змiною тлумачення податкового законодавства в Українi та пiдходу податкових органiв вiдповiдно до нового Податкового кодексу такi операцiї можуть бути оскарженi у майбутньому. Наслiдки оскарження таких операцiй неможливо спрогнозувати, проте, на думку керiвництва, вони будуть незначними.
Забезпечення за судовими процесами - Товариство виступає в якостi вiдповiдача у кiлькох судових процесах зi своїми контрагентами та контролюючими органами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою керiвництвом можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових рiшень.
Резерв сумнiвної заборгованостi - Товариство регулярно перевiряє стан торгової та iншої дебiторської заборгованостi, передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi. Керiвництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1000”)
Нематерiальнi активи представленi програмним забезпеченням i схемами перспективного розвитку електричних мереж Товариства iз термiном використання який не перевищує 10 рокiв.
Рух нематерiальних активiв представлений за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року, таким чином:
Нематерiальнi активи
Первiсна вартiсть
Станом на 01 сiчня 2015 року 2 105
Надходження 22
Вибуття (33)
Станом на 31 грудня 2015 року 2 094
Надходження 8254
Вибуття -
Станом на 31 грудня 2016 року 10 348

Накопичена амортизацiя
Станом на 01 сiчня 2015 року (1 107)
Вибуття 33
Амортизацiйнi нарахування (232)
Станом на 31 грудня 2015 року (1 306)
Вибуття -
Амортизацiйнi нарахування (642)
Станом на 31 грудня 2016 року (1 948)
Балансова вартiсть
Станом на 01 сiчня 2015 року 998
Станом на 31 грудня 2015 року 788
Станом на 31 грудня 2016 року 8 400

7. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1005”)
Рух незавершених капiтальних iнвестицiй представлений за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року, був представлений таким чином:
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року (переглянуто)
Баланс на початок перiоду 2 600 3 394
Капiтальнi iнвестицiї за перiод 3 071 150
Перемiщення до складу основних засобiв та нематерiальних активiв - (941)
Вибуття - (3)
Зменшення корисностi - -
Баланс на кiнець перiоду 5 671
2 600

8. ОСНОВНI ЗАСОБИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1010”)
Рух основних засобiв представлений за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року, був представлений таким чином:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої Силовi та робочi машини i обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
Станом на 01 сiчня 2015 року (переглянуто) 1 120 103 539 564 49 475 21 447 1 730 589
Надходження 45 161 16 564 48 309 62 082
Перемiщення зi складу капiнвестицiй 580 62 - 299 941
Вибуття (476) (754) (971) (643) (2 844)
Станом на 31 грудня 2015 року (переглянуто) 1 165 368 555 436 48 552 21 412 1 790 768
Надходження 58 774 26 203 882 1 158 87 017
Перемiщення зi складу капiнвестицiй - - - - -
Вибуття (4 689) (869) (147) (364) (6 069)
Станом на 31 грудня 2016 року 1 219 453 580 770 49 287 22 206 1 871 716
Накопичена амортизацiя та збитки вiд зменшення корисностi
Станом на 01 сiчня 2015 року (переглянуто) (583 340) (244 715) (35 436) (17 788) (881 279)
Амортизацiйнi нарахування (32 941) (29 916) (2 926) (1 232) (67 015)
Знецiнення (2) (1 391) - - (1 393)
Вибуття 476 711 927 634 2 748
Станом на 31 грудня 2015 року (переглянуто) (615 807) (275 311) (37 435) (18 386) (946 939)
Амортизацiйнi нарахування (28 499) (27 184) (2 895) (1 126) (59 704)
Вибуття 4 689 869 147 364 6 069
Знецiнення - (114) (84) (1) (199)
Станом на 31 грудня 2016 року (639 617) (301 740) (40 267) (19 149) (1 000 773)
Балансова вартiсть
Станом на 01 сiчня 2015 року (переглянуто) 536 763 294 849 14 039 3 659 849 310
Станом на 31 грудня 2015 року (переглянуто) 549 561 280 125 11 117 3 026 843 829
Станом на 31 грудня 2016 року 579 836 279 030 9 020 3 057 870 943

Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби включали повнiстю амортизованi активи первiсною вартiстю 210 503 тисячi гривень (31 грудня 2015 року: 211 512 тисяч гривень, 01 сiчня 2015 року: 205 987 тис. грн.).
Товариство не має документiв, що пiдтверджують право власностi на основнi засоби, якi увiйшли до його статутного фонду в процесi корпоратизацiї в 1995 роцi. Данi документи готувались за участю представникiв Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України.

Товариство починаючи з 2010 року неодноразово зверталось до Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, Фонду державного майна України, Державного архiву Миколаївської та Одеської областi з метою отримання копiй пiдтверджуючих документiв про передачу майна, яке увiйшло до статутного фонду Товариства у процесi корпоратизацiї. Станом на дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Товариство не отримало копiй вiдповiдних документiв.
Наразi Товариство здiйснює всi можливi заходи щодо вiдновлення зазначеної вище документацiї.
Вiдповiдно до Положення про впорядкування передачi об’єктiв нерухомого майна приватизованих у складi цiлiсного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства, затвердженого наказом Фонду державного майна України вiд 25 листопада 2013 року № 2097 наказом вiд 31 березня 2016 року № 229 по Товариству створено робочу комiсiю з питань вiдновлення перелiку майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» на момент корпоратизацiї у 1995 роцi.
05 квiтня 2016 року Товариство звернулось до Фонду державного майна України та Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України з листом вiд 05 квiтня 2016 року №01/16-24883 стосовно створення спiльної комiсiї, яка визначить перелiк майна, переданого до статутного фонду ПАТ «Миколаївобленерго» пiд час корпоратизацiї (станом на 01 липня 1995 року).
У вiдповiдь на iнiцiативу Товариства Фондом державного майна України виданий наказ вiд 27 вересня 2016 року №1787 про створення комiсiї з опрацювання питання щодо визначення права власностi на майно, що увiйшло до статутного капiталу ПАТ «Миколаївобленерго», у зв’язку iз вiдсутнiстю на пiдприємствi документiв необхiдних для пiдтвердження права власностi на об’єкти основних засобiв, якi на час корпоратизацiї були включенi до статутного фонду Товариства. На засiданнi спiльної комiсiї, яке вiдбулось 29 жовтня 2016 року, розглянутий перелiк об’єктiв нерухомого майна ПАТ «Миколаївобленерго» та винесено пропозицiю розширити перелiк об’єктiв нерухомого майна долучивши об’єкти повiтряних лiнiй i трансформаторних пiдстанцiй. Чергове засiдання спiльної комiсiї вiдбулось 14 березня 2017 року. На засiданнi прийняте рiшення по подальшому розгляду перелiку. Дата затвердження перелiку майна не встановлена.

9. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1500” ТА ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2300”)
Протягом перiоду, який закiнчився 31 грудня 2016 року, податок на прибуток пiдприємств в Українi становив 18%.
Компоненти витрат з податку на прибуток для Товариства за перiоди, що закiнчилися 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв, якi вiдображено у звiтi про фiнансовi результати (сукупний дохiд), представленi таким чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року (переглянуто)
Поточний податок:
Витрати з поточного податку 6 101 10 151
Коригування податку на прибуток минулих рокiв - -
Вiдстрочений податок:
(Вигоди)/витрати з вiдстроченого податку 2 694 (16 533)
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток 8 795
(6 382)

Витрати з податку на прибуток за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року, якi вiдображено у звiтi про фiнансовий стан представленi таким чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року (переглянуто) 01 сiчня 2015 року (переглянуто)
Складовi частини вiдстроченого податкового активу (податкового зобов’язання):
Рiзниця мiж балансовою вартiстю основних засобiв в фiнансовому та податковому облiку (26 399) (27 934) (29 567)
Розрахунки за авансами виданими - - (6)
Розрахунки за авансами отриманими 70 109 154
Резерв сумнiвних боргiв 10 908 11 559 10 347
Рiзниця по нарахованому резерву на невикористанi вiдпуски 311 1 041 3 767
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у випадку затримки оплати покупцем (1 406) (1 379) (1 411)
Розрахунки за електро- i теплоенергiю на умовах оплати за рахунок бюджетних коштiв (93) (93) (93)
Рiзниця по запасам 326 394 529
Рiзниця по забезпеченню наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 221 105 126
Рiзниця по iншим нарахованим резервам 13 773 16 603 26
Чистий вiдстрочений податковий актив (чисте податкове зобов’язання) (2 289)
405 (16 128)

Узгодження мiж витратами з податку на прибуток та результатом множення облiкового прибутку на нормативну податкову ставку за перiоди, що закiнчилися 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв, є такими:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року (переглянуто)
Прибуток до оподаткування 23 231 8 772
Витрати з податку на прибуток за податковою ставкою у розмiрi 18% (2015 р.: 18%) 4 182 1 579
Витрати, якi не вiдносяться на валовi видатки:
Витрати з дисконтування 3 773 4 026
Профспiлковi внески 253 1 250
Визнання тимчасових рiзниць, через змiни у податковому законодавствi - (13 624)
Iншi витрати 587 387
(Дохiд)/витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про фiнансовi результати 8 795 (6 382)

10. ЗАПАСИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1100”)
Станом на 31 грудня 2016 та на 31 грудня 2015 рокiв запаси були представленi таким чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Запаснi частини 20 997 15 722
Сировина i матерiали 15 312 15 703
Будiвельнi матерiали 10 535 6 732
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 3 820 3 412
Паливо 3 965 2 675
Тара i тарнi матерiали 41 39
Iнше - -
Резерв на знецiнення запасiв (1 812) (2 187)
Всього 52 858
42 096
Iнформацiя про рух резерву знецiнення запасiв представлена таким чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Залишок резерву на початок року (2 187) (2 936)
Резерв використаний за перiод 4 95
Сторнування резерву 371 654
Залишок резерву на кiнець року (1 812) (2 187)
11. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ПРОДУКЦIЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1125”, “1155” )
Станом на 31 грудня 2016 та на 31 грудня 2015 рокiв дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги була представлена таким чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року (переглянуто) 01 сiчня 2015 року (переглянуто)
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 182 677 124 441 101 120
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 21 887 21 033 8 081
За вирахуванням: резерву сумнiвних боргiв (60 598) (64 217) (57 486)
Всього 143 966 81 257 51 715
Для юридичних клiєнтiв не передбачений кредитний перiод. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi регулярно переоцiнюється на основi фактiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.
У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується борг ПрАТ «Холдингова компанiя «Енергомережа» перед Товариством по договору реструктуризацiї вiд 18.02.2016, згiдно якого боржник взяв на себе зобов’язання погасити iснуючий перед Товариством борг у сумi 16 000 тис. грн. рiвними частинами упродовж 60 мiсяцiв. В погашення боргу отриманi платежi у березнi i квiтнi 2016 року. Iнших платежiв не надходило, через що 01.06.2016 за вих. № 01/22-3636 Товариством подало позов до ПрАТ «Холдингова компанiя «Енергомережа» про стягнення боргу по договору реструктуризацiї в сумi 15 466 666, 66 грн.
18.07.2016 позов Товариства задоволено в повному обсязi, рiшення суду набрало законної сили 02.08.2016 та не оскаржувалось Вiдповiдачем.

25.10.2016 за вх. № 22/8668 до ПАТ «Миколаївобленерго» надiйшла постанова ДВС вiд 19.10.2016 про арешт коштiв боржника по зведеному виконавчому провадженнi на загальну суму 139 345 045, 54 грн. (в т.ч. на користь ПАТ «Миколаївобленерго» - 15 466 666, 66 грн. основного боргу та 206 700 грн. витрат по сплатi судового збору). Керiвництво вважає, що iснуючий перед Товариством борг буде стягнутий з боржника.
Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi представлена таким чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Залишок на початок року (64 217) (57 486)
Визнано у звiтi про сукупний дохiд (нарахований резерв) (1 803) (8 552)
Сторно резерву у зв'язку iз вiдшкодуванням боргiв, на якi був нарахований резерв 1 848 994
Резерв використаний за перiод 3 574 827
Залишок на кiнець року (60 598) (64 217)
Аналiз простроченої, але не знецiненої торгової та iншої дебiторської заборгованостi за термiном прострочення представлений наступним чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
(переглянуто) 01 сiчня 2015 року
(переглянуто)
Прострочена дебiторська заборгованiсть
До 1-го мiсяця 18 917 29 073 11 515
Вiд 1-го до 12-ти мiсяцiв 42 675 11 598 15 833
Понад 12 мiсяцiв 3 925 - -
65 517 40 671 27 348
Не прострочена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 78 449 40 586 24 367
Всього 143 966 81 257 51 715

12. ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1040”, “1135” ТА “1190”)
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та iншi оборотнi активи були представленi таким чином:
Довгострокова 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
(переглянуто)
Право на податковий кредит з ПДВ, який виник по розрахункам з ДП «Енергоринок» 12 626 12 463
Всього за рядком 1040 12 626
12 463
Короткострокова
Переплата з податку на прибуток 4 321
7 899
Iншi податки - 2
Всього за рядком 1135 4 321
7 901
Дебiторська заборгованiсть за не отриманими податковими накладними - 571
Право на податковий кредит з ПДВ за касовим методом 19 137 -
Всього за рядком 1190 19 137
571

До складу довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесено податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ.
Довгостроковi борги облiковуються за справедливою вартiстю, яка обчислюється за ставки дисконтування прийнятої на рiвнi облiкової ставки НБУ на дату визнання довгострокового боргу, яка становить 7% для податкового кредиту з ПДВ.
Номiнальна вартiсть податкового кредиту на 31.12.2016 складає 15 491 тис. грн. (31.12.2015: 16 200 тис. грн.)

13. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1165”)
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв грошовi кошти та їх еквiваленти були представленi таким чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Грошовi кошти в банках 1 263 1 169
Грошовi кошти в дорозi 3 189 1 591
Грошовi кошти в касi 2 1
Всього 4 454
2 761
Грошовi кошти в дорозi представленi коштами, якi перерахованi населенням за спожиту електроенергiю в останнi днi звiтного перiоду на поточнi рахунки Товариства, але ще не зарахованi на рахунки Товариства.

14. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1400”, “1410”)
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв статутний капiтал Товариства складав
158 640 000 акцiй з номiнальною вартiстю 0,25 гривнi, що становить 39 660 тисяч гривень. Всi акцiї мають рiвнi права голосу та рiвнi права на розподiл невикористаного прибутку. Акцiонери Товариства станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв були представленi наступним чином:
Акцiонер 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Держава в особi Фонду державного майна 70,00% 70,00%
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 8,48% 13,17%
ПАТ «Київобленерго» 7,28% -
ТОВ «Венчурнi iнвестицiйнi проекти» 7,27% 7,34%
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 1,44% 5,21%
Iншi акцiонери 5,53% 4,28%
Всього 100,00% 100,00%
Статутний капiтал Товариства повнiстю сплачений акцiонерами.
Резервний капiтал Товариства створений згiдно з вимогами Статуту на покриття збиткiв, збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi в разi лiквiдацiї Товариства, тощо.
Додатковий капiтал Товариства складається iз фонду розвитку виробництва та вартостi об’єктiв основних засобiв, якi не увiйшли до статутного фонду пiд час корпоратизацiї i таких, що є державною власнiстю.
15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1520” ТА “1660”)
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв забезпечення наступних виплат i платежiв були представленi наступним чином:
Станом на 31 грудня 2015 Нараховано за перiод Використано резерву Коригування резерву Станом на 31 грудня 2016
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення наступних виплат на додаткове пенсiйне забезпечення 584 658 12 - 1 230
Всього довгостроковi зобов’язання: 584 658 12 - 1 230
Короткостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення витрат за невикористанi вiдпустки 21 379 33 517 30 777 - 24 119
Забезпечення пiд штрафнi санкцiї з ДП «Енергоринок» 4 434 - - 4 434 -
Забезпечення пiд штрафнi санкцiї по податкам 11 237 - 4 464 6 773 -
Забезпечення пiд штрафнi санкцiї Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження 75 687 - - - 75 687
Iншi забезпечення 880 829 880 - 829
Всього короткостроковi зобов’язання i забезпечення: 113 617 34 346 36 121 11 207 100 635
Всього: 114 201 35 004 36 133 11 207 101 865

Станом на 31 грудня 2015 та 01 сiчня 2015 рокiв забезпечення наступних виплат i платежiв були представленi наступним чином:
Станом на 01 сiчня 2015 Нараховано за перiод Використано резерву Коригування резерву Станом на 31 грудня 2015
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення наступних виплат на додаткове пенсiйне забезпечення 700 (120) 4 - 584
Всього довгостроковi зобов’язання: 700 (120) 4 - 584
Короткостроковi зобов’язання i забезпечення:
Забезпечення витрат за невикористанi вiдпустки 20 928 28 514 (28 063) - 21 379
Забезпечення пiд штрафнi санкцiї з ДП «Енергоринок» - 4 434 - - 4 434
Забезпечення пiд штрафнi санкцiї по податкам - 11 237 - - 11 237
Забезпечення пiд штрафнi санкцiї Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження 75 687 - - - 75 687
Забеспечення на виплату авансу по податку на прибуток - 4 265 (4 265) - -
Iншi забезпечення 144 880 (144) - 880
Всього короткостроковi зобов’язання i забезпечення: 96 759 49 330 (32 472) - 113 617
Всього: 97 459 49 210 (32 468) - 114 201

Витрати на додаткове пенсiйне забезпечення – Товариство зобов’язане компенсувати Державному пенсiйному фонду кошти за пенсiї, якi виплачуються певним групам її колишнiх працiвникiв, якi були зайнятi у шкiдливих для здоров’я умовах працi i, як результат, одержали право виходу на пенсiю i право на отримання пенсiї до настання звичайного пенсiйного вiку, як визначено пенсiйним законодавством.
Оцiнки поточної вартостi пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами проводились станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв самостiйно. Поточна вартiсть пенсiйних зобов’язань з визначеними виплатами вiдображена за методом прогнозованої умовної одиницi.
Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 грудня 2016 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, % +15% 22% (104)
-15% 104
Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 3 200 185
-15% (185)
Загальний вплив +15% 81
-15% (81)

Аналiз чуттєвостi змiн основних припущень, що використанi для визначення зобов’язань Товариства за пенсiйними внесками до Державного пенсiйного фонду України станом на 31 грудня 2015 року, був представлений таким чином:
Змiни Основнi припущення Вплив на прибуток, тис. грн

Ставка дисконтування, % +15% 22% (48)
-15% 48
Мiнiмальна заробiтна плата, грн +15% 1 378 88
-15% (88)
Загальний вплив +15% 40
-15% (40)
Забезпечення пiд штрафи
У липнi 2015 року Товариство своєчасно не розрахувалось за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергiю. В результатi зазначеної подiї Товариству вiд ДП «Енергоринок» надiйшла претензiя, за якою ймовiрнiсть програшу у разi подання позову до суду про стягнення санкцiї розглядалась керiвництвом як висока, було прийняте рiшення про створення резерву по сплатi штрафних санкцiй у сумi 4 434 тис. грн. Згiдно законодавства строк позивної давностi по штрафним санкцiям становить 12 мiсяцiв. У 2016 роцi ДП «Енергоринок» не подало позову до суду з питання стягнення штрафних санкцiй з Товариства, тому забезпечення визнане у доходах звiтного перiоду.
Державне агентство з енергозбереження за результатами перевiрки Товариства нарахувало штраф у сумi 75 687 тисяч гривень. Виходячи iз iснуючої практики можливо прогнозувати задоволення позову Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження України до ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення коштiв в сумi 75 687 тисяч гривень i Товариство буде зобов’язане його сплатити. Розгляд справи у судi постiйно переноситься. Чергове засiдання суду призначене на 07 березня 2017 року, було перенесене на квiтень 2017 року. Дата слухання справи буде повiдомлена судом додатково.

За несвоєчасну сплату у 2015 роцi податку на додану вартiсть у Товариства виникло грошове зобов’язання у виглядi штрафних санкцiй на суму 4 129 тис. грн. Компанiя прийняла рiшення про створення резерву пiд виплату штрафних санкцiй у зазначеному вище розмiрi. Забезпечення використане у повному обсязi пiсля сплати даного штрафу у червнi 2016 року.
Також у звiтному перiодi Товариством використане забезпечення, нараховане у 2015 роцi на суму 335 тис. грн. Миколаївським окружним адмiнiстративним судом було винесено постанову по справi вiд 09.06.2015 № 814/578/15, яким спецiалiзовану державну податкову iнспекцiю з обслуговування великих платникiв податкiв у м. Одесi зобов’язали вiдобразити в iнтегрованiй картцi Товариства суму 1 824 тис. грн. як фактичну переплату авансових внескiв з податку на прибуток. Цiєю ж постановою було визнано протиправним та таким, що пiдлягає скасуванню нарахування до бюджету пенi у сумi 24 тис. грн. Загальна сума позовних вимог, заявлених Товариством i визнаних на користь ПАТ «Миколаївобленерго» склала 1 848 тис. грн. Податкова iнспекцiя, не погодившись iз рiшенням окружного суду подала апеляцiю, яка 16.03.2016 розглянута в Одеському адмiнiстративному апеляцiйному судi. Суд задовольнив апеляцiйну скаргу спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї i скасував постанову Миколаївського окружного адмiнiстративного суду. Прийняте рiшення набрало законної сили, внаслiдок чого у Товариства виникли зобов’язання в сумi 335 тис. грн. 07.04.2016 Вищим адмiнiстративним судом України вiдкрите касацiйне провадження за касацiйною скаргою Товариства.
У доходах 2016 року визнане списання забезпечення, створеного пiд санкцiї за несвоєчасну реєстрацiю податкових накпадних у сумi 6 773 тис. грн. На думку керiвництва, ймовiрнiсть застосування санкцiй пiд створене забезпечення мiнiмальна. Судження пов’язане iз тим, що Товариство позивається до ДФС i ДКУ про вiдображення на електронному рахунку сум податку на додану вартiсть, що надiйшли як погашення заборгованостi по податковим зобов’язанням з ПДВ. Наразi справи розглядаються в письмовому провадженнi. З огляду на вже iснуючу практику суди приймають рiшення на користь платникiв податку. Пiсля вiдображення на електронному рахунку сум ПДВ Товариство звернеться до ДФС про перегляд результатiв перевiрок перевiрок дотримання граничних термiнiв реєстрацiї податкових накладних.
Iншi додатковi виплати працiвникам – Вiдповiдно до колективних угод пiдприємств Товариство здiйснює одноразовi виплати пiд час виходу на пенсiю працiвникiв, якi пропрацювали тривалий час та у випадку смертi працiвникiв. Зобов’язання стосовно цих виплат Товариством не розраховується.

16. ЦIЛЬОВЕ ФIНАНСУВАННЯ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1525”)
Фiнансування з державного бюджету, головним чином, представлено фiнансуванням будiвництва повiтряних лiнiй Каборга-Трихати:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Цiльове фiнансування 3 196 3 285
Всього 3 196 3 285
Товариство не має будь-яких невиконаних умов або умовних зобов’язань щодо вказаних державних грантiв.

17. IНШI ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1690”)
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв iншi поточнi зобов’язання представленi наступним чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Заборгованiсть за приймання платежiв 709 4 373
Заборгованiсть по штрафним санкцiям, якi сплачуються на користь ДП «Енергоринок» 5 472 2 464
Фiнансова допомога - 2 500
Поточнi зобов’язання з оплати ПДВ та нарахованi податковi зобов’язання за касовим методом 20 736 2 073
Заборгованiсть перед професiйними спiлками 286 975
Iншi 768 379
Всього 27 971 12 764

18. IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (РЯДКИ ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1515”, “1610”)
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання були представленi наступним чином:
Найменування Дата
погашен-ня 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть Номiнальна вартiсть Дисконто-вана вартiсть
Довгострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 2018 -Лютий 2023 327 255 266 740 380 900 299 425
Фiнансова оренда активiв 409 409 - -
Всього довгострокова частина 327 664 267 149 380 900 299 425
Короткострокова частина
Заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» Сiчень -грудень 2017 48 172 48 172 40 010 40 010
Короткострокова частина 48 172 48 172 40 010 40 010
Всього 375 836 315 321 420 910 339 435
Довгостроковими зобов’язаннями визнана заборгованiсть за електроенергiю, отриману, але не оплачену у минулих перiодах. Пiсля укладання договору реструктуризацiї боргу Товариство отримало змогу погашати визнаний борг упродовж визначеного термiну. Сума боргу включає штрафнi санкцiї, нарахованi за порушення умов договорiв купiвлi електроенергiї. Борг погашається без визначеної процентної ставки. Довгострокова заборгованiсть облiковується за справедливою вартiстю. Ставка дисконту визначена на рiвнi облiкової ставки НБУ складає 7%.

19. КОРОТКОСТРОКОВI КРЕДИТИ БАНКIВ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН «1600»)
Нижче наведена iнформацiя про короткостроковi кредити станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв Товариство (рядок 1600):
% ставка Дата погашення Валюта 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Незабезпечений кредит 21,5 08.12.2016 UAH - 11 000
Всього - 11 000

20. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН “1615”)
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615) була представлена наступним чином:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Кредиторська заборгованiсть за куповану електроенергiю 76 034 6 777
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 5 278 11 335
Кредиторська заборгованiсть за послуги 3 368 2 022
Кредиторська заборгованiсть за запаси 26 088 12 908
Iнша кредиторська заборгованiсть 118 833
Всього 110 886 33 875

Середнiй кредитний перiод на придбання бiльшостi запасiв становить до 60 днiв. На непогашений залишок торговельної кредиторської заборгованостi протягом кредитного перiоду вiдсотки не нараховуються. Торговельна кредиторська заборгованiсть погашається вiдповiдно до умов визначених пiд час укладання договорiв.

21. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ТОВАРIВ, РОБIТ, ПОСЛУГ) (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2050”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) була представлена наступним чином:
2016 2015 (переглянуто)
Вартiсть купованої електроенергiї 2 367 690 1 600 455
Витрати сировини та матерiалiв 74 384 71 335
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 301 988 260 072
Амортизацiя 58 537 65 985
Iншi операцiйнi витрати 16 251 16 709
Всього 2 818 850 2 014 556

22. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2130”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
2016 2015
Матерiальнi витрати 3 485 3 384
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 59 048 47 645
Амортизацiя 1 484 993
Iншi витрати, з них: 17 826 16 239
Банкiвськi послуги 5 991 7 334
Витрати на зв'язок 1 660 1 645
Витрати на податки та збори 4 250 1 593
Витрати на комп’ютеризацiю облiкових робiт 1 403 1 124
Витрати на аудиторськi послуги 1 021 1 063
Всього 81 843 68 261
23. ВИТРАТИ НА ЗБУТ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2150”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, витрати на збут були представленi так:
2016 2015
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 1 803 8 552
Списання сумнiвних боргiв без створення резерву - 1
Всього 1 803 8 553

24. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2180”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, iншi операцiйнi витрати були представленi наступним чином:
2016 2015
Витрати, пов’язанi iз наданням послуг замовникам, з яких: 30 275 23 889
- заробiтна плата з вiдрахуваннями на соцстрахування 16 810 14 762
Матерiальнi витрати 2 432 1 894
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи 6 705 6 810
Амортизацiя 325 269
Iнша операцiйнi витрати, з яких: 12 642 33 614
- штрафи, пенi, неустойки 5 318 19 318
- вiдрахування профспiлкам 2 833 9 511
Всього 52 379 66 476

25. ЧИСТИЙ ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2000”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї представлений так:
2016 2015
Вiд реалiзацiї активної електроенергiї 2 881 531 2 106 138
Вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї 43 658 36 578
Вiд послуг з транзиту електроенергiї 5 190 5 839
Всього 2 930 379 2 148 555

26. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2120”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, iншi операцiйнi доходи представленi наступним чином:
2016 2015
Операцiйна оренда активiв 721 682
Реалiзацiя оборотних активiв 1 345 1 287
Штрафи, пенi, неустойки 11 127 9 837
Дохiд вiд об`єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 104 793
Надання послуг замовникам 39 100 29 057
Дохiд вiд сторнування резерву у зв'язку iз вiдшкодуванням боргiв, на якi ранiше було сформовано резерв 1 848 994
Дохiд вiд сторнування надлишково нараховного забезпечення 11 622 3 105
Iнша операцiйнi доходи 1 817 566
Всього 67 684 46 321
27. ФIНАНСОВI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2220”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, фiнансовi доходи представленi так:
2016 2015
Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування довгострокового боргу - 2
Дохiд вiд зменшення перiоду дисконтування сум податкового кредиту 873 832
Всього 873 834

28. IНШI ДОХОДИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2240”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2016 та 2015 рокiв iншi доходи представленi так:
2016 2015
Оприбуткування запасiв отриманих пiд час iнвентаризацiї, та вiд лiквiдованих необоротних активiв 2186 1 812
Дохiд вiд безоплатно отриманих необоротних активiв 511 1 601
Iншi доходи 89 89
Всього 2 786 3 502

29. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2250”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, фiнансовi витрати були представленi наступним чином:
2016 2015
Фiнансовi витрати за позиками 2 172 3 301
Вiдсотки, нарахованi згiдно договору про розстрочення податкових зобов'язань з ПДВ - 5 344
Витрати вiд визнання довгострокового дебiторського боргу за справедливою вартiстю 20 960 22 367
Витрати, пов’язанi з фiнансовою орендою 82 -
Всього 23 214 31 012

30. IНШI ВИТРАТИ (РЯДОК ЗВIТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД “2270”)
Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, iншi витрати представленi так:
2016 2015
Знецiнення необоротних активiв 199 1 393
Iншi 203 189
Всього 402 1 582

31. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Сторони вважаються пов’язаними, якщо перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб, також пов’язаними сторонами вважаються пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
Товариство знаходиться пiд безпосереднiм контролем Фонду державного майна України (володiє 70%+1 акцiя зареєстрованого капiталу), вiдповiдно усi контрольованi державою пiдприємства вважаються пов’язаними сторонами пiд спiльним контролем.

Пов’язаними сторонами Товариства є:
• акцiонери Товариства;
• провiдний управлiнський персонал та члени їхнiх сiмей;
• державнi пiдприємства України, серед яких основними є:
Iнформацiя про iстотнi обсяги та залишки за операцiями iз пов’язаними сторонами станом за перiоди, якi закiнчилися 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, представлена у таблицях нижче.
Доходи вiд реалiзацiї, торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, передплати виданi та iншi оборотнi активи, розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти, iнвестицiї:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Доходи вiд реалiзацiї 450 341 200 689
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 39 395 30 575
Iншi оборотнi активи 9 640 3 799
Розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти 988 2 105

Суми заборгованостi пов'язаних сторiн наведенi за вирахуванням резерву у розмiрi 24 692 тис. грн.(2015 р.: 5 309 тис. грн.).
Закупiвлi, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, аванси отриманi та iншi поточнi зобов'язання, кредити та позики:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Закупiвлi та iншi витрати, всього 2 852 936 1 642 020
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, в т.ч.:
Кредиторська заборгованiсть 79 275 15 638
Поточна частина довгострокових зобов'язань 48 172 40 010
Поточнi зобов’язання 75 699 91 358
Iншi поточнi зобов’язання 12 282 8 944
Аванси отриманi та iншi поточнi зобов'язання 5 252 14 309
Довгостроковi зобов’язання 266 740 299 425
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу
Провiдний управлiнський персонал протягом 2016 року складався iз 2 осiб. За 2016 рiк компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, включала заробiтну плату i додатковi поточнi премiї i становила 2 057 тис. грн. (за 2015 р.: 1 713 тис. грн.).
Дивiденди
Дивiденди до виплати, що включенi в статтю торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, станом на 31 грудня 2016 року становили 6 068 тис. грн. (на 31 грудня 2015 р.: 3 053 тис. грн.).
На позачергових зборах, якi були проведенi 27 липня 2016 року затверджений розподiл прибутку, отриманого у 2015 роцi у такому спiввiдношеннi:
75% - на виплату дивiдендiв;
20% - до фонду розвитку виробництва;
5% - до резервного фонду.
У звiтному перiодi Товариство здiйснило виплату частки прибутку, пропорцiйно долi держави у статутному капiталi (70%) у розмiрi 75 вiдсоткiв вiд суми отриманого за 2015 рiк прибутку, яка пiсля проведених зборiв акцiонерiв тотожна виплатi дивiдендiв на державну частку акцiй. Сума виплати склала 7 049 тис. грн. Зазначена виплата здiйснена вiдповiдно до ПКМУ вiд 23.03.2016 №228.

32. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище – Основну господарську дiяльнiсть Товариство провадить на територiї України. На ринки країн, якi розвиваються, наприклад, України, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Вiдсутнiсть чiткої стратегiї економiчних реформ, iнституцiйнi слабкостi та несприятливий бiзнес-клiмат призвели до суттєвого скорочення надходжень вiд прямих iноземних iнвестицiй та зниження суверенного рейтингу України. Як результат, пiдприємства, якi провадять свою операцiйну дiяльнiсть в Українi, зазнають впливу пiдвищеного ризику девальвацiї української гривнi та вiдсутностi доступу до недорогого фiнансування. Полiтична криза, яка продовжується у країнi, iще бiльше погiршує фiнансову та економiчну ситуацiю України. Якщо урядом не буде вжито чiтких i негайних заходiв, спрямованих на покращення системи управлiння, вiдновлення довiри iнвесторiв та виправлення економiчних дисбалансiв, пiдприємства, якi провадять свою дiяльнiсть в Українi, продовжуватимуть зазнавати негативного впливу вiд цих факторiв на свою операцiйну дiяльнiсть.
Оподаткування – У результатi загалом нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим податкова ситуацiя в Українi, як на мiсцевому рiвнi, так i на загальнодержавному рiвнi, постiйно змiнюється, i закони застосовуються, тлумачиться та впроваджуються непослiдовно. Невиконання вимог українського законодавства та нормативних актiв може призвести до накладання серйозних штрафiв та пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi можуть не вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи, пеня та вiдсотки, розмiри яких можуть бути суттєвими. Незважаючи на те що, на думку Товариства, воно виконує вимоги українського податкового законодавства, за останнi роки було прийнято багато нових законiв та нормативних актiв щодо оподаткування та валютного регулювання, якi не завжди чiтко сформульованi.
Вплив держави на дiяльнiсть Товариства - Функцiонування електроенергетичної галузi є надзвичайно важливим для України з ряду причин, до яких належать економiчнi, стратегiчнi чинники та мiркування державної безпеки. Український Уряд має можливiсть значного впливу на дiяльнiсть Товариства за рахунок права власностi. Такий контроль може бути результатом соцiальних та економiчних iнiцiатив, що може негативним чином вплинути на поточну та майбутню дiяльнiсть Товариства. Керiвництво не може оцiнити рiвень контролю, що може мати мiсце в майбутньому, та потенцiйний вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства.
Страхування - Товариство не має повного страхового покриття щодо свого виробничого обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов’язання перед третьою стороною у зв’язку зi шкодою, заподiяною майну чи навколишньому середовищу у результатi аварiй, пов’язаних з майном чи дiяльнiстю Товариства. За вiдсутностi достатнього страхового покриття iснує ризик того, що втрата чи знищення тих чи iнших активiв може мати значний негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Лiцензування - Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на основi лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi та лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi постачання електричної енергiї за регульованим тарифом на територiї, де розташованi власнi мiсцевi (локальнi) електричнi мережi серiї АГ №500343 вiд 19 вересня 1996 року та серiї АГ №500344 вiд 09 жовтня 1996 року вiдповiдно. Обидвi лiцензiї безстроковi.

Судовi позови - За перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року та протягом попереднiх перiодiв Товариство має наступнi умовнi зобов’язання, якi потребують висвiтлення у звiтностi:
- Миколаївським окружним адмiнiстративним судом по справi за позовом Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Одеса Державної податкової служби (далi – СДПI з ОВП у м. Одесi) вiдкрито провадження про стягнення з Товариства податкового боргу, який виник внаслiдок не перерахування частини чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2008 рiк на суму 1 261 000 (Один мiльйон двiстi шiстдесят одна тисяча) грн. Постановою Миколаївського окружного адмiнiстративного суду вiд 22.11.2016 у справi № 2а-642/10/1470 позовнi вимоги СДПI задоволенi у повному обсязi. Суд не взяв до уваги той факт, що порядок вiдрахування частини чистого прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2008 роцi вiдносно Товариства Кабiнетом мiнiстрiв України встановлений не був. Вважаючи свої права порушеними Товариство оскаржило зазначену постанову до Одеського апеляцiйного адмiнiстративного суду, 01.03.2017 апеляцiйний суд вiдмовив у задовленнi скарги Товариству та залишив постанову першої iнстанцiї без змiн. 07.03.2017 ПАТ «Миколаївобленерго» подано до Миколаївського окружного адмiнiстративного суду заяву про розстрочку виконання судового рiшення, при цьому Товариство готує касацiйне оскарження прийнятих судом рiшень.
- Судом першої iнстанцiї розглянутий позов Товариства на загальну суму 6 846 902 (Шiсть мiльйонiв вiсiмсот сорок шiсть тисяч дев’ятсот три) грн. 81 коп. (з них: податок на прибуток iз штрафними санкцiями на суму 3 609 136,31 грн., податок на додану вартiсть iз штрафними санкцiями на сум 3 237 766,50 грн.) до податкової iнспекцiї по повiдомленням-рiшенням, складеним за результатами перевiрки Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства. Претензiї податкової ґрунтувались на неправомiрному застосуваннi пiльги з податку на прибуток та завищеннi податкового кредиту з ПДВ. Судом першої iнстанцiї було ухвалене рiшення на користь Товариства. Подану податковою iнспекцiєю апеляцiю вiдхилив Одеський апеляцiйний адмiнiстративний суд, який залишив рiшення суду першої iнстанцiї в силi. 02.03.2015 до Товариства надiйшла ухвала Вищого адмiнiстративного суду України про вiдкриття провадження у справi за касацiйною скаргою податкової iнспекцiї. 03.02.2016 справу направлено на новий розгляд до суду першої iнстанцiї (Миколаївський окружний адмiнiстративний суд). 31.05.2016 суд першої iнстанцiї позов задовольнив частково,а саме визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення рiшення на суму 1 660 609,50 грн. в т.ч. штрафних санкцiй у суму 533 536,50 грн. Товариство направило апеляцiйну скаргу, розглянуту Одеським апеляцiйним адмiнiстративним судом 16.08.2016. Апеляцiйний суд залишив в силi рiшення суду першої iнстанцiї. Рiшення апеляцiйного суду Товариство отримало 06.09.2016, не погодившись, направило касацiйну скаргу по вiдповiдному рiшенню, в якому оскаржується сума 1 637 157,00 грн. в т.ч. штрафних санкцiй 545 719,00 грн.

Окрiм того, Товариство приймає участь у наступних судових процесах, змiст яких не впливає на зобов’язання Товариства, але, на думку керiвництва, має бути висвiтлений у звiтностi:
- 04.03.2016 Товариство звернулось до Окружного адмiнiстративного суду м. Києва з позовом до державної казначейської служби України (далi – ДКСУ) та СДПI з ОВП у м. Одесi про зарахування коштiв в сумi 2 649 739 (Два мiльйони шiстсот сорок дев’ять тисяч сiмсот тридцять дев’ять) грн. 35 коп., що надiйшли як погашення заборгованостi по податковим зобов’язанням з ПДВ на рахунок в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть (справа № 826/3658/16).
Позивачем 12.05.2016 подана заява про замiну вiдповiдача, СДПI з ОВП у м. Одесi, на ДФС України, яка судом задоволена.
- 06.04.2016 Товариство звернулось до Окружного адмiнiстративного суду м. Києва з позовом до ДКСУ та СДПI з ОВП у м. Одесi про зарахування коштiв в сумi 18 202 959 (Вiсiмнадцять мiльйонiв двiстi двi тисячi дев’ятсот п’ятдесят дев’ять) грн. 85 коп., що надiйшли як погашення заборгованостi по податковим зобов’язанням з ПДВ на рахунок в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть (справа № 826/5840/16).
Позивачем 21.07.2016 подана заява про замiну вiдповiдача, СДПI з ОВП у м. Одесi МРГУ ДФС, на ДФС України, яка судом задоволена.

Справи розглядались 06.10.2016, у судовому засiданнi суд зобов’язав ДФС України надати додатковi пояснення по справi, та оголошено про подальший розгляд зазначених справ у письмовому провадженнi.
- 15.06.2016 Товариство звернулось до Окружного адмiнiстративного суду м. Києва з позовом до ДКСУ та ДФС України про зарахування коштiв в сумi 43 373 574 (Сорок три мiльйони триста сiмдесят три тисячi п’ятсот сiмдесят чотири) грн. 48 коп., що надiйшли як погашення заборгованостi по податковим зобов’язанням з ПДВ на рахунок в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть (справа № 826/9427/16).
Справа розглядалась 14.09.2016 колегiєю суддiв. У судовому засiданнi суд зобов’язав ДФС України надати додатковi пояснення по справi.
Окрiм того, Товариство отримало вiд ДФС акти камеральних перевiрок: № 7/28-08-47-40/23399393 вiд 19.02.2016, № 25/28-08-47-40/23399393 вiд 23.03.2016, № 41/28-08-47-40/23399393 вiд 20.04.2016. Перевiрки проводились на предмет дотримання термiнiв реєстрацiї податкових накладних. Загальна сума, на яку на думку ДФС, не зареєстрованi податковi накладнi складає 80 385 498,81 грн., розрахункова сума санкцiй може складати 13 373 тис. грн.
Санкцiї, якi можуть бути нарахованi за даними актами перевiрок безпосередньо пов’язанi iз ситуацiєю, що виникла через не вiдображення в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть. Зобов’язання на думку керiвництва є умовним, тому що, лише пiсля отримання рiшень судiв по не вiдображення в системi електронного адмiнiстрування ПДВ можливо буде зробити висновки про ймовiрнiсть нарахування санкцiй за несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних.
З огляду на вже iснуючу практику, коли суди приймають рiшення на користь платникiв податку, керiвництво вважає, що стягнення з Товариства санкцiй за недотримання термiнiв реєстрацiї податкових накладних є малоймовiрним.
На дату затвердження звiтностi до випуску iнформацiї щодо рiшення по описаним вище справам у єдиному державному реєстрi судових рiшень немає.

33. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Основними фiнансовими iнструментами Товариства є банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння процентними та валютними ризиками, що пов'язанi з його дiяльнiстю та джерелами фiнансування.
Основними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Товариства, є ризик лiквiдностi, кредитний ризик та ризик концентрацiї. Товариство переглядає та узгоджує полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
Процентний ризик
Процентний ризик Товариства виникає вiд кредитiв, отриманих за плаваючими вiдсотковими ставками.
Станом 31 грудня 2015 рокiв Товариство залучало кредит за фiксованою ставкою, яка пiсля звернення Товариства переглядалась у бiк зменшення. Причиною звернення слугувало те, що облiкова ставка Нацiонального банку за час дiї кредитного договору суттєво зменшилась (вiд 22 до 14%). На кiнець 2016 року Товариство уклало черговий кредитний договiр, кошти по якому надходять починаючи з 2017 року (Примiтка 19).
Управлiння ризиком капiталу – Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi.

Кредитний ризик – Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клiєнт може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства.
Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Суми, подаються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi, який розраховується керiвництвом Товариства на основi попереднього досвiду та оцiнки поточної економiчної ситуацiї.
Оскiльки Товариство здiйснює контрольовану державою дiяльнiсть та є основним постачальником електроенергiї в Миколаївськiй областi, воно позбавлене можливостi впливу на вибiр надiйних споживачiв та зобов’язане здiйснювати розподiлення електроенергiї на вiдведенiй територiї в межах своїх розподiльчих мереж усiм зацiкавленим споживачам.
Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи лiмiти на суму ризику, прийнятого по вiдношенню до одного або групи клiєнтiв. Лiмiти на рiвнi кредитного ризику за типом клiєнта регулярно затверджуються керiвництвом Товариства.
Iз залишку первiсної вартостi торгової та iншої дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв п’ять найбiльших клiєнтiв Товариства становили 48% та 53% iз усiєї суми залишку, вiдповiдно.
Протягом 2016 та 2015 рокiв весь дохiд Товариства складається з продажу електроенергiї українським контрагентам.
За перiод що закiнчився 31 грудня 2016 року 412 265 тис. грн., або 14% вiд обсягiв реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) пов’язано з операцiями реалiзацiї одному найбiльш суттєвому покупцевi.
Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.
Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2016 року на основi контрактних платежiв представлена таким чином:
Поточна Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом
31 грудня 2016 року
Iншi фiнансовi зобов'язання - 12 447 36 038 316 854 10 557 375 896
Кредити - - - - - -
Кредиторська заборгованiсть 6 128 104 758 - - - 110 886
Iншi поточнi зобов’язання 1 127 2 604 4 104 - - 7 835
Всього 7 255 119 809 40 142 316 854 10 557 494 617

Iнформацiя про фiнансовi зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2015 року на основi контрактних платежiв представлена таким чином:
Поточна Термiн погашення до 3 мiсяцiв Термiн погашення вiд 3 до 12 мiс Термiн погашення вiд 12 до 60 мiс Термiн погашення понад 60 мiс. Разом
31 грудня 2015 року
Iншi фiнансовi зобов'язання - 7 700 32 310 250 571 48 854 339 435
Кредити - 701 13 104 - - 13 805
Кредиторська заборгованiсть 21 467 12 408 - - - 33 875
Iншi поточнi зобов’язання 6 956 616 1 848 - - 9 420
Всього 28 423 21 425 47 262 250 571 48 854 396 535

34. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 13 “Оцiнка справедливої вартостi”.
Фiнансовi активи Товариства представленi категорiєю “Довгострокова дебiторська заборгованiсть”, якi являють собою:
- суму дебiторської заборгованостi юридичних та фiзичних осiб за спожиту електроенергiю, що зазвичай класифiкується як поточна дебiторська заборгованiсть;
- податковий кредит з податку на додану вартiсть, по отриманiй вiд ДП «Енергоринок» у 2000 роцi електроенергiї, коли застосовувався касовий метод по розрахункам з ПДВ. Заборгованiсть за отриману в той перiод електроенергiю погашається Товариством вiдповiдно до договору реструктуризацiї iз змiнами. У разi погашення боргiв за 2000 рiк контрагент виписує Товариству податкову накладну, яка включається в розрахунки зобов’язань з ПДВ. Зазначений довгостроковий борг визнаний на початок звiтного перiоду.
Фiнансовi активи облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Для таких фiнансових активiв не iснує активного ринку i, оскiльки вони мають короткострокову природу, їх справедлива вартiсть, за оцiнками Товариства, дорiвнює їх балансовiй вартостi станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 рокiв.
Фiнансовi зобов’язання Товариства представленi довгостроковою кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги, якi класифiкуються як “iншi фiнансовi зобов’язання” та облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, як правило, має короткострокову природу i керiвництво Товариства оцiнює їх справедливу вартiсть на рiвнi балансової станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв.

35. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
У 2017 роцi Товариство отримало кредит вiд банка «Банк «Восток». Кредитним договором вiд 27.12.2016 № ОК2016-0373, Товариству вiдкрито кредитну лiнiю строком на 364 днi, з максимальним кредитним лiмiтом – 40 000 000,00 грн., пiд 21,5% рiчних.
Станом на 31.03.2017 заборгованiсть за кредитною лiнiєю становила 10 000 тис. грн.
Кредитну лiнiю вiдкрито без застави для поповнення обiгових коштiв, а саме: для сплати заборгованостi перед ДП «Енергоринок», виконання iнвестицiйної програми, виплати заробiтної плати та iнших витрат пов’язаних iз веденням господарської дiяльностi.


36. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 31 березня 2017 року.

Керiвник
Сивак Олег Петрович


Головний бухгалтер
Прущак Олександр Васильович

повернутися