Регулярна інформація за 2017 рік 1 кварталНазва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2017
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2017

Інформація про посадових осіб емітента


Посада Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прущак Олександр Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ПАТ "Миколаївобленерго".
Опис Забезпечення ведення бухгалтерського облiку та облiкової полiтики. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi заступника головного бухгалтера ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Генеральний директор
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сивак Олег Петрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1970
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера».
Опис Керує поточними справами Товариства, виконує рiшення Вищого органу Товариства та Наглядової ради. Виконує всi функцiї, що визначенi Статутом ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах виконавчого директора товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Алевайнсе-Україна", iнженера з налагодження й випробувань служби з експлуатацiї енергетичного обладнання, майстера, начальника дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Дирекцiї, Перший заступник Генерального директора
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Беспалов Олексiй Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник голови правлiння ПАТ «Черкасиобленерго».
Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом ПАТ "Миколаївобленерго", трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго". Загальний стаж роботи - 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах заступника голови Херсонської ОДА, заступника директора департаменту стратегiї реформування та розвитку ЖКГ Мiнiстерства з питань ЖКГ України, першого заступника директора ДП "Iнновацiйний центр", першого заступника начальника Українського об'єднання сiльського комунального господарства "Укрсiлькомунгосп", першого заступника генерального директора, генерального директора, Голови Спостережної ради ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", першого заступника генерального директора з економiчного розвитку та тарифоутворення обласного КП "Компанiя Луганськвода", заступника директора ТОВ "Енерджi консалтiнг", заступника головного бухгалтера з податкового облiку, першого заступника голови правлiння ПАТ "Черкасиобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Дирекцiї, директор технiчний
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бережний Вiктор Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1955
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 37
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В.о. директора фiлiї «Сумський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго».
Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом ПАТ "Миколаївобленерго", трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго". Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах технiчного директора ВАТ "Сумиобленерго", заступника технiчного директора з розподiльних мереж ПАТ "Сумиобленерго", в.о. директора фiлiї "Сумський район електричних мереж" ПАТ "Сумиобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Дирекцiї, директор з iнвестицiйної полiтики та перспективного розвитку
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Борисов Дмитро Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з iнвестицiйної полiтики ПАТ "Миколаївобленерго"
Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом ПАТ "Миколаївобленерго", трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго". Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах директора департаменту перспективного розвитку ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", начальника служби перспективного розвитку ПАТ "Вiнницяобленерго", начальника вiддiлу перспективного розвитку та впровадження нової технiки та технологiй ВАТ "Запорiжжяобленерго", директора з iнвестицiйної полiтики ПАТ «Миколаївобленерго». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Дирекцiї, Директор з економiки
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єфiмов Олег Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1979
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора з економiки ПАТ «Миколаївобленерго».
Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом ПАТ "Миколаївобленерго", трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго". Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах в.о. начальника, начальника Управлiння внутрiшнього монiторингу, заступника директора з облiку та розрахункiв розрахункового департаменту, директора департаменту економiки та фiнансiв ВАТ "Акцiонерна компанiя "Київводоканал", директора з економiки та фiнансiв ВАТ "Черкасиобленерго", Першого заступника директора Черкаського мiського району електричних мереж, заступника директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Дiлова преса країни", заступника директора з економiки ПАТ «Миколаївобленерго». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сачiвко Андрiй Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1964
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник управлiння Фонду державного майна України.
Опис Повноваження та обов'язки Заступника Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi начальника Управлiння, заступника директора Департаменту Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiзiр Олександр Сергiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1987
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України.
Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 7 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадах юрисконсульта ТОВ "Смарткарти та системи", юрисконсульта ТОВ "Акцепт Логистик Груп", юрисконсульта ТОВ "Градбуд-1", помiчника-консультанта народного депутата України, заступника начальника управлiння - начальника вiддiлу Київської мiської ради, заступника начальника вiддiлу, заступника директора Департаменту - начальника Управлiння Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Голова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лепявко Iрина Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1963
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
Опис Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 32 роки. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадах начальника вiддiлу, заступника начальника Управлiння-начальника вiддiлу Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єсипенко Людмила Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1982
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України.
Опис Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадах заступника начальника вiддiлу, головного спецiалiста Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Холоднова Iрина Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1973
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 26
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний спецiалiст Фонду державного майна України.
Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi головного спецiалiста, заступника начальника вiддiлу Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти"
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Токарська Олена Вячеславiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1969
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу монiторингу та органiзацiї енергозбутової роботи ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi директора департаменту енергозбутової полiтики ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти"
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Онищук Олександр Адамович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний фахiвець економiчного департаменту ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi директора фiнансового Українсько-iталiйського спiльного пiдприємства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Венето", головного фахiвця економiчного департаменту, начальника планово-економiчного вiддiлу ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України, уповноважений представник Селiвьорстова Людмила Юрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 00032945 -
Рік народження** 0
Освіта** -
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
Опис Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Миколаївобленерго» обрано уповноваженого представника Фонду державного майна України Селiвьорстову Людмилу Юрiївну. Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено.


Посада Секретар Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Устименко Михайло Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
Рік народження** 1960
Освіта** Вища
Стаж роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi.
Опис Повноваження та обов'язки Секретаря Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi головного державного фiнансового iнспектора, головного державного аудитора Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - 22048622 -
Рік народження** 0
Освіта** -
Стаж роботи (років)** 0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
Опис Уповноважений представник ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у Ревiзiйнiй комiсiї Бабак Тамара Володимирiвна. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено.


_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.
повернутися