Регулярна інформація за 2017 рік 1 кварталНазва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2017
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2017

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А01 № 795373
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис До 12 жовтня 2013 року Нацiональний депозитарiй України здiйснював професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку на пiдставi виданих Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв строком на десять рокiв та лiцензiї на здiйснення розрахунково-клiрингової дiяльностi строком на десять рокiв. 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України «Про депозитарну систему України» (далi – Закон). Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв. Центральний депозитарiй веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної цим Законом. Загальний порядок надання Центральним депозитарiєм послуг, пов’язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведенням ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами визначаються Правилами ЦД.

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36980202
Місцезнаходження Україна, 03143, м. Київ, вул. Метрологiчна, 14-б, оф. 405
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263297
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 362-79-73
Факс (044) 248-79-87
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Послуги, що надаються: 1. Вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них цiнних паперiв емiтента. 2. Внесення змiн до iнформацiї про власника акцiй вiдповiдно до умов договору.

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37413337
Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 4-А, Лiтера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 8
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
Міжміський код та телефон (044) 383-59-64
Факс (044) 383-27-50
Вид діяльності надання рейтингових послуг
Опис Перелiк рейтингових послуг: 1. Проведення процедури визначення рейтингу емiтента. 2. Пiдготовка оновленого рейтингового висновку та ознайомлення з ним емiтента. 3. Пiдготовка рейтингового повiдомлення та ознайомлення з ним емiтента. 4. Перiодичне (один раз у пiврiччя) пiдтвердження/оновлення рейтингу впродовж 12 мiсяцiв.
повернутися