Регулярна інформація за 2017 рік 1 кварталНазва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2017
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2017

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 10000 X X
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку 27.12.2016 10000 21.5 26.12.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 18854 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 616301 X X
Усього зобов'язань X 645155 X X
Опис: Короткостроковi кредити банкiв складають 10000 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 18854 тис. грн. Iншi зобов'язання становлять 616301 тис. грн., в т.ч. iншi довгостроковi зобов'язання - 267088 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 35867 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 193423 тис. грн.
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 16500 X X у тому числі: Короткостроковий кредит банку 15.12.2015 16500 25.5 08.12.2016 Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X X Податкові зобов'язання X 31852 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 5270 X X Інші зобов'язання X 533178 X X Усього зобов'язань X 586800 X X Опис: Короткостроковi кредити банкiв складають 16500 тис. грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 31853 тис. грн. Вiдстроченi податковi зобов'язання складають 1167 тис. грн., iншi довгостроковi зобов'язання - 299425 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 32310 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 144880 тис. грн.


повернутися