Регулярна інформація за 2017 рік 1 кварталНазва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2017
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2017

III.Основні відомості про емітента


1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 490720
3. Дата проведення державної реєстрації 30.04.1999
4. Територія (область) Миколаївська
5. Статутний капітал (грн) 39660000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 70
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 3530
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.13розподiлення електроенергiї 35.14 торгiвля електроенергiєю - -
10. Органи управління підприємства Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства, Дирекцiя Товариства, Ревiзiйна комiсiя Товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя Миколаївського обласного управлiння АТ «Ощадбанк»
2) МФО банку 326461
3) поточний рахунок 260003001362
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті -
5) МФО банку -
6) поточний рахунок -повернутися