Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бейкер Тiллi Україна"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30373906

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 04112, м. Київ, вул. Грекова, 3, кв. 9

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2091 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

-

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0632

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

-

Номер та дата договору на проведення аудиту

11/т-103
29.11.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

27.12.2017
31.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

02.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

980000

_______________

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


повернутися