Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Опис бізнесу


Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (надалi ПАТ «Миколаївобленерго») є правонаступником всiх прав та зобов’язань Вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго», створеного шляхом перетворення державної акцiонерної Енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» у вiдкрите акцiонерне товариство енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Державна акцiонерна енергопостачальна компанiя «Миколаївобленерго» заснована у формi ВАТ, вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 31.08.95 № 170, шляхом перетворення державного пiдприємства «Миколаївобленерго» у державну акцiонерну енергопостачальну компанiю «Миколаївобленерго» вiдповiдно до Указу Президента України вiд 4 квiтня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України».
Статут державної акцiонерної енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго» зареєстровано Виконкомом Миколаївської мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйний № 8537/1 вiд 06.09.1995. Протягом 1996 року до Статуту ДАЕК «Миколаївобленерго» вносились доповнення та змiни, зареєстрованi Виконкомом Миколаївської мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйнi номери: № 8537/1а вiд 07.02.1996, № 8537/1 вiд 30.05.1996, № 8537/1а вiд 04.12.1996.
На виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 21.10.1998) було здiйснено перереєстрацiю Статуту державної акцiонерної енергопостачальної компанiї «Миколаївобленерго». Нову редакцiю Статуту зареєстровано Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою виконкому мiської ради м. Миколаєва, реєстровий № 8537/1а вiд 30.10.1998. У зв’язку з прийняттям рiшення на загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 24.04.1999) про перейменування ДАЕК «Миколаївобленерго» у ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», 30.04.1999 року здiйснена перереєстрацiя Статуту акцiонерного товариства Реєстрацiйно-лiцензiйною палатою виконкому мiської ради м. Миколаєва, реєстровий № 8537/2.
У результатi створення Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» вiдповiдно до Постанови КМУ № 794 вiд 22.06.2004 року, пакет акцiй ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» у розмiрi 70% передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанiя України». У зв’язку з цим внесенi змiни до Статуту. Статут у новiй редакцiї зареєстрований виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 01.02.2005 року № 15221050001001203.
Постановою КМУ вiд 11.05.2011 року № 497 «Про передачу Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй енергогенеруючих та енергопостачальних пiдприємств» зi змiнами та доповненнями було визначено, що пакет акцiй у розмiрi 45% статутного капiталу Товариства пiдлягає вилученню в установленому порядку iз статутного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» та передачi Фонду державного майна України.
На чергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 06.04.2011, було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новiй редакцiї, у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» та змiною найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство «Миколаївобленерго» (скорочена назва ПАТ «Миколаївобленерго»).
Нова редакцiя Статуту зареєстрована Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради вiд 14 квiтня 2011 року № 15221050060001203.
5 квiтня 2012 року на чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго». Вiдповiднi змiни до Статуту були зареєстрованi Виконавчим комiтетом Миколаївської мiської ради 12 квiтня 2012 року № 15221050071001203.
На виконання Постанови КМУ вiд 18.02.2013 року № 126 «Питання передачi Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй пiдприємств паливно-енергетичного комплексу» iз змiнами та доповненнями на пiдставi акту приймання-передачi вiд 12.04.2013 № 151 Нацiональною акцiонерною компанiєю «Енергетична компанiя України» було передано Фондовi державного майна України пакет акцiй у розмiрi 25%+1 акцiя статутного капiталу ПАТ «Миколаївобленерго». Станом на 31.12.2016 Фонд державного майна України володiє пакетом акцiй у розмiрi 70%+1 акцiя статутного капiталу Товариства.
26 травня 2015 року на чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Вiдповiднi змiни до Статуту були зареєстрованi 02 червня 2015 року № 15221050097001203.
27 липня 2016 року на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про внесення та затвердження змiн до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новiй редакцiї. Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи проведена 09.08.2016.
ПАТ «Миколаївобленерго» обслуговує 19 сiльських, 4 мiських адмiнiстративних районiв Миколаївської областi площею 24,6 тис. кв. км.
До складу Товариства входять:
- фiлiя м. Миколаєва, створена на базi Миколаївських електричних мереж, що забезпечує енергопостачання споживачiв м. Миколаєва;
- фiлiї Вознесенського та Первомайського районiв, якi забезпечують енергопостачання споживачiв Вознесенського та Первомайського адмiнiстративних районiв i забезпечення електричних мереж й устаткування напругою 35-150 кВ в Арбузинськiй, Братськiй, Веселинiвськiй, Врадiєвськiй, Доманiвськiй та Кривоозерськiй фiлiях;
- 17 фiлiй районiв електричних мереж, якi забезпечують енергопостачання споживачiв в адмiнiстративних районах: Арбузинському, Баштанському, Березанському, Березнегуватському, Братському, Веселинiвському, Врадiївському, Доманiвському, Єланецькому, Жовтневому, Казанкiвському, Кривоозерському, Миколаївському, Новобузькому, Новоодеському, Очакiвському, Снiгурiвському.
На балансi Товариства облiковується 1 гiдроелектростанцiя, розташована на р. Пiвденний Буг:
- Первомайська ГЕС, м. Первомайськ.
Протоколом засiдання Наглядової Ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 28 квiтня 2017 року № 1 затверджена нова органiзацiйна структура Товариства. Очолює Товариство Генеральний директор.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 3488 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 11 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 98 осiб.
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв становить 8049 грн. Фонд оплати працi за 2017 рiк всiх працiвникiв склав 338171,1 тис. грн. Фонд оплати працi у 2017 роцi в порiвняннi з 2016 роком зрiс на 6% за рахунок виплати по iндексацiї зарплати). Загальний вiдсоток плинностi кадрiв у 2017 роцi склав 13,08%, що на 2,04% бiльше нiж у минулому роцi.
У 2017 роцi в навчальному центрi ПАТ "Миколаївобленерго" на курсах пiдвищення квалiфiкацiї пройшли навчання за 9 професiями i спецiальностями 306 працiвникiв.
ПАТ "Миколаївобленерго" не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
За 2017 рiк договори про спiльну дiяльнiсть Товариством не укладались.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до Товариства не надходили.
Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 6000 грн. вiдносяться до основних засобiв.
Виняток: в разi введення в експлуатацiю будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання, якi за вартiсним показником не вiдповiдають визначенню основних засобiв зарахування таких об’єктiв на баланс проводиться з одночасним нарахуванням зносу у розмiрi 100% вiд вартостi такого об’єкта. Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання.
Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Одиницею облiку запасiв є їх найменування.
Транспортно-заготiвельнi витрати в облiку не вiдокремлюються, а включаються до складу первiсної вартостi запасiв.
Собiвартiсть запасiв визначається за методом стандартних витрат.
Метод оцiнки собiвартостi запасiв визначається за формулою – «перше надходження – перший видаток» (FIFO).
Запаси оцiнюють за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї.
Оцiнку здiйснює постiйно дiюча експертна комiсiя по визначенню вартостi в бухгалтерському облiку.
Резерв знецiнення запасiв нараховується на запаси, якi на дату балансу не використовувались понад 12 мiсяцiв, за винятком аварiйного запасу. На аварiйний запас резерв не нараховується.
Фiнансовi iнструменти вiдображається в балансi за справедливою вартiстю (з вiдображенням у складi прибуткiв або збиткiв).
Коефiцiєнт дисконту дорiвнює облiковiй ставцi НБУ на дату балансу.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної величини заборгованостi (прямий метод).
Резерв сумнiвних боргiв визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Товариство здiснює свою дiяльнiсть згiдно лiцензiй:
- лiцензiя АГ № 500343 на передачу електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами.
- лiцензiя АГ № 500344 на постачання електричної енергiї за регульованим тарифом.
Ринком збуту для Товариства є споживачi. Основними споживачами ПАТ «Миколаївобленерго» є:
- ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
- Державне пiдприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-«Машпроект»;
- ПрАТ «Дiкергофф Цемент Україна»;
-Державне пiдприємство «АДМIНIСТРАЦIЯ МОРСЬКИХ ПОРТIВ УКРАЇНИ»;
- Мiське комунальне пiдприємство «Миколаївводоканал»;
- Управлiння каналiв Iнгулецької зрошувальної системи;
- ТОВ «САНДОРА»;
- Обласне комунальне пiдприємство «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»;
- ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»;
- ПрАТ «Лакталiс – Миколаїв»;
- ТОВ сiльськогосподарське пiдприємство «НIБУЛОН»;
- ТОВ «МОРСЬКИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ ПОРТ НIКА-ТЕРА»;
- ПАТ «Завод Фрегат»;
- ТОВ виробництво заморожених продуктiв «Елiка»;
- ПАТ «Укртелеком»;
-ТОВ «ДУНАЙСЬКА СУДНОПЛАВНО-СТIВIДОРНА КОМПАНIЯ»;
- ТОВ «Таврiя-В»;
- ТОВ «лайфселл»;
- ПрАТ «Київстар»;
- ПрАТ «ВФ Україна».
Основнi ризики в дiяльностi це – несплата рахункiв за спожиту електроенергiю. Основнi заходи щодо зменшення таких ризикiв це – роз’яснювальна робота, претензiйно-позовна робота, вручення попереджень та вiдключень. Товариство шляхом укладення договорiв про постачання електричної енергiї реалiзує свою дiяльнiсть.
ПАТ «Миколаївобленерго» вважає, що зазнає значної конкуренцiї з боку суб’єктiв господарювання, що дiють на ринку електричної енергiї, виходячи з того, що територiальними межами ринку, де товаром виступає електрична енергiя, є територiя всiєї держави, а частка електричної енергiї, яку продає Товариство в межах держави — незначна.
Суттєвих придбань та вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було.
Зазначенi правочини протягом звiтного року не укладались.
Фiнансування iнвестицiйної програми 2017 року складає 81 287,41 тис. грн. (без ПДВ), а саме:
1. Будiвництво, модернiзацiю та реконструкцiю електричних мереж та обладнання – 57 310,37 тис. грн.
2. На заходи зi зниження та недопущення понаднормативних витрат електроенергiї – 13 788,50 тис. грн.
3. Впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй – 4 548,97 тис. грн.
4. Модернiзацiя та закупiвля колiсної технiки – 5 089,60 тис. грн.
5. Iнше (придбання пристроїв та приладiв) - 549,97 тис. грн.
На виконання iнвестицiйної програми 2018 року заплановано коштiв на суму 109 556,00 тис. грн. (без ПДВ) , у т.ч.:
1. Будiвництво, модернiзацiю та реконструкцiю електричних мереж та обладнання – 83 700,99 тис. грн.
2. Заходи зi зниження та недопущення понаднормативних витрат електроенергiї – 15 614,81 тис. грн.
3. Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологiчного керування (АСДТК) – 1 400,00 тис. грн.
4. Впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй – 5 255,76 тис. грн.
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку – 154,44 тис. грн.
6. Модернiзацiя та закупiвля колiсної технiки – 2 640,00 тис. грн.
7. Iнше (придбання пристроїв та приладiв) – 790,00 тис. грн.
Виконання iнвестицiйних програм дозволяє полiпшити технiчний стан електричних мереж, вiдновити основнi фонди, зменшити технологiчнi втрати електроенергiї на її транспортування та значно зменшити фiнансовi витрати на експлуатацiю обладнання. Все це сприяло полiпшенню якостi електрозабезпечення споживачiв та пiдвищенню виробничих потужностей промислових пiдприємств.
Проблеми, якi в 2017 роцi мали значний вплив на дiяльнiсть Товариства: неповна оплата за спожиту електроенергiю пiдприємств житлово-комунального господарства, пiдприємств суднобудування, органiзацiй державного та мiсцевих бюджетiв, недосконалiсть податкового законодавства, дебiторська заборгованiсть, пов'язана з минулими боргами споживачiв, значна кредиторська заборгованiсть, здебiльше за куповану електроенергiю перед Енергоринком. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень висока, особливо вiд НКРЕКП.
У 2017 роцi ПАТ «Миколаївобленерго» були сплаченi штрафи, пенi, неустойки у сумi 9446 тис. грн., а саме:
- за порушення умов господарських договорiв - 5616 тис.грн., з яких штрафи перед ДП «Енергоринок» за договором реструктуризацiї -5525 тис.грн.;
- штрафи з податку на прибуток - 496 тис.грн.;
- штрафи з податку на додану вартiсть - 2073 тис.грн.;
- сплата частини чистого прибутку згiдно рiшення суду - 1261 тис.грн.
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється головним чином за рахунок доходiв вiд реалiзацiї електроенергiї. Окрiм того Товариство надає послуги (виконує роботи) замовникам таких послуг (робiт). У випадку недостатностi власних коштiв Товариство залучає банкiвськi кредити у виглядi вiдновлювальної кредитної лiнiї.
Товариство володiє достатнiм капiталом для поточних потреб. Резервний капiтал Товариства сформований на рiвнi 21,9 % вiд статутного капiталу.
Договорiв (контрактiв) не виконаних немає.
Основними напрямками використання iнвестицiй на 2018 рiк є:
- розвиток, модернiзацiя та реконструкцiя технологiчного обладнання ПС, ТП та електричних мереж 0,4-150 кВ;
- удосконалення та оновлення парку засобiв облiку споживання електроенергiї;
- розвиток i модернiзацiя пристроїв релейного захисту й автоматики;
- впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй;
- забезпечення пiдроздiлiв Товариства транспортом, у т.ч. спецiальним;
- забезпечення пiдроздiлiв Товариства випробувальними та вимiрювальними приладами, пристроями тощо.
Запропонований план iнвестицiйних залучень передбачає комплекс заходiв, спрямованих на полiпшення технiчного стану ПС, ТП та електричних мереж з урахуванням пiдготовки їх до роботи у несприятливих погодних умовах, осiнньо-зимовий перiод на найближчi роки, що має значно пiдвищити їх надiйнiсть та дозволить забезпечити безперервне електропостачання споживачiв Товариства.
Дослiдженнями та розробками Товариство не займається.
Станом на початок 2017 року судовi провадження по справам, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, вiдсутнi.
За 2017 рiк юрисконсультами Товариства подано 78 позовiв на суму 64 992 571,88 грн. щодо стягнення боргiв з боржникiв юридичних осiб. У 2017 роцi з урахуванням позовiв, поданих у минулих роках, задоволено 73 позови на суму 35 033 739,07 грн.
За 2017 рiк юрисконсультами подано 2538 позовiв на суму 8 210 191,94 грн. щодо стягнення боргiв з боржникiв фiзичних осiб. У 2017 роцi задоволено 1881 позов на суму 4 909 941, 90 грн.
Показники фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Миколаївобленерго" за 2015-2017 роки тис.грн. (без ПДВ)
Найменування показника 2015 рiк 2016 рiк 2017 рiк
I. Звiт про фiнансовий стан (баланс)
Необоротнi активи 868 143 897 640 934 679
у тому числi основнi засоби 852 272 870 943 892 135
Оборотнi активи 153 800 228 009 229 381
у тому числi грошовi кошти та їх еквiваленти 2 761 4 454 8 029
Усього активiв 1 021 943 1 125 649 1 164 060
Короткостроковi фiнансовi запозичення 11 000 0 40 000
Iншi зобов'язання i забезпечення 685 628 803 068 795 497
Усього зобов'язань i забезпечення 696 628 803 068 835 497
Усього власного капiталу 325 315 322 581 328 563

II. Фiнансовi результати
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 2 148 555 2 930 379 3 297 094
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 2 016 474 2 818 850 3 088 658
Валовий прибуток (збиток) 132 081 111 529 208 436
Операцiйний прибуток (збиток) 35 253 43 188 43 716
EBITDA 104 416 103 532 107 214
Фiнансовий результат до оподаткування 6 995 23 231 24 847
Витрати/дохiд з податку на прибуток 6 432 -8 795 -8 341
Чистий фiнансовий результат 13 427 14 436 16 506

III. Коефiцiєнтний аналiз
Рентабельнiсть EBITDA 4,9 3,5 3,3
Рентабельнiсть активiв 1,3 1,3 1,4
Рентабельнiсть власного капiталу 4,1 4,5 5,0
Фiнансовi запозичення / власний капiтал 0,0 0,0 0,1
Фiнансовi запозичення / EBITDA 0,1 0,0 0,4

IV. Розрахунки з бюджетом
Дивiденди/вiдрахування чистого прибутку 3 214 7 049 5 053
Податок на прибуток пiдприємств 10 069 6 065 29 634
Податок на додану вартiсть нарахований 93 932 93 322 98 948
Сплата iнших платежiв до бюджету 187 305 144 953 147 556
Усього виплат на користь держави 294 520 251 389 281 191

V. Обсяги реалiзацiї продукцiї у натуральних одиницях за видами
Активна електроенергiя, тис. кВт*год 2 395 384 2 530 603 2 416 148
Реактивна електроенергiя, тис.кВар*год 425 931 450 566 444 336
Транзит, тис.кВт*год 126 014 49 446 152 215

VI. Данi про персонал
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв, осiб 3 680 3 554 3 499
Середня заробiтна плата, гривень на мiсяць,
грн. 5 536 7 410 8 203

повернутися