Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 5115965.33 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0.03224888875 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 6440333.88 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - - 18.05.2017 -
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату - - 15.12.2017 / 1371155.17 грн
-
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату - - 26.06.2017 / 5052656.97 грн
13.01.2017 / 2294.92 грн
07.04.2017 / 1165.89 грн
21.06.2017 / 2950.93 грн
31.07.2017 / 10110.00 грн
-
Опис На рiчних Загальних зборах Товариства вiд 13.04.2017 (протокол № 26) було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Вiдповiдно до цього рiшення виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. На виконання вимог чинного законодавства у 2017 роцi до державного бюджету до 1 липня 2017 року, а саме 26.06.2017, було перераховано частину чистого прибутку на державну частку у розмiрi 5 052 656,97 грн.
За результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi нараховано дивiдендiв 5 115 965.33 грн., сума дивiдендiв на 1 акцiю - 0,03224888875 грн.
Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi iншим акцiонерам не були виплаченi у 2017 році у зв’язку з поступовою виплатою дивiдендiв акцiонерам Товариства за минулi перiоди, а саме: 15 грудня 2017 року перераховано дивiденди Центральному депозитарiю для здiйснення виплати дивiдендiв акцiонерам за 2014 рiк у сумi 1 371 155,17 грн. Крiм того виплачено дивiденди акцiонерам за минулi перiоди у сумi 16521,74 грн.
Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi ще не приймалось. Рiчнi Загальнi збори Товариства призначенi на 19 квiтня 2018 року.

повернутися