Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 490720
3. Дата проведення державної реєстрації
30.04.1999
4. Територія (область)
Миколаївська
5. Статутний капітал (грн)
39660000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
70
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3499
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.13Розподiлення електроенергiї
--
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства, Дирекцiя Товариства, Ревiзiйна комiсiя Товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Миколаївське обласне управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк"
2) МФО банку
326461
3) поточний рахунок
260003001362
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

повернутися