Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

865653

889824

882

636

866535

890460

будівлі та споруди

575399

591146

0

0

575399

591146

машини та обладнання

279030

283482

0

0

279030

283482

транспортні засоби

8138

10378

882

636

9020

11014

земельні ділянки

29

29

0

0

29

29

інші

3057

4789

0

0

3057

4789

2. Невиробничого призначення:

4380

2718

0

0

4380

2718

будівлі та споруди

4380

2718

0

0

4380

2718

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

870033

892571

882

636

870915

893178

Опис

Необоротнi матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк використання яких бiльше 365 календарних днiв (перевищує 1 рiк) i вартiстю понад 6000 грн. вiдносяться до основних засобiв.
Виняток: в разi введення в експлуатацiю будiвель, споруд, передавальних пристроїв, силових машин та обладнання, якi за вартiсним показником не вiдповiдають визначенню основних засобiв зарахування таких об’єктiв на баланс проводиться з одночасним нарахуванням зносу у розмiрi 100% вiд вартостi такого об’єкта. Основнi засоби амортизуються iз мiсяця, наступного за мiсяцем, коли такий актив стає придатним до використання.
Амортизацiя на основнi засоби нараховується щомiсячно.
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
На кiнець перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає 1934737 тис. грн.
Знос основних засобiв складає 1041559 тис. грн.
Зношенiсть основних засобiв становить 53,8 %.


повернутися