Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Генеральний директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Сивак Олег Петрович
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 23
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.02.2015 не визначено
9)Опис Керує поточними справами Товариства, виконує рiшення Вищого органу Товариства та Наглядової ради. Виконує всi функцiї, що визначенi Статутом ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах виконавчого директора товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Алевайнсе-Україна", iнженера з налагодження й випробувань служби з експлуатацiї енергетичного обладнання, майстера, начальника дiльницi з обслуговування мереж та пiдстанцiй товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Морський спецiалiзований порт Нiка-Тера". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Дирекцiї, Радник групи радникiв
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Беспалов Олексiй Олександрович
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перший заступник Генерального директора ПАТ "Миколаївобленерго".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться в трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго". Загальний стаж роботи - 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах генерального директора, Голови Спостережної ради ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", першого заступника генерального директора з економiчного розвитку та тарифоутворення обласного КП "Компанiя Луганськвода", заступника директора ТОВ "Енерджi консалтiнг", заступника головного бухгалтера з податкового облiку, першого заступника голови правлiння ПАТ "Черкасиобленерго", Першого заступника Генерального директора ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Дирекцiї, директор технiчний
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Бережний Вiктор Iванович
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1955
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 37
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В.о. директора фiлiї "Сумський район електричних мереж" ПАТ "Сумиобленерго".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго". Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах технiчного директора ВАТ "Сумиобленерго", заступника технiчного директора з розподiльних мереж ПАТ "Сумиобленерго", в.о. директора фiлiї "Сумський район електричних мереж" ПАТ "Сумиобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Дирекцiї, директор з економiки
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Єфiмов Олег Володимирович
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1979
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 12
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора з економiки ПАТ "Миколаївобленерго".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго". Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах в.о. начальника, начальника Управлiння внутрiшнього монiторингу, заступника директора з облiку та розрахункiв розрахункового департаменту, директора департаменту економiки та фiнансiв ВАТ "Акцiонерна компанiя "Київводоканал", директора з економiки та фiнансiв ВАТ "Черкасиобленерго", Першого заступника директора Черкаського мiського району електричних мереж, заступника директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Дiлова преса країни", заступника директора з економiки ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Дирекцiї, директор з iнвестицiйної полiтики та перспективного розвитку
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Борисов Дмитро Олександрович
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з iнвестицiйної полiтики ПАТ "Миколаївобленерго".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.08.2016 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Дирекцiї визначенi Статутом Товариства, трудовим договором (контрактом) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго" та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу, трудового договору (контракту) з Членом Виконавчого органу Товариства - Дирекцiї ПАТ "Миколаївобленерго". Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах директора департаменту перспективного розвитку ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», начальника вiддiлу перспективного розвитку ПАТ «Вiнницяобленерго», начальника вiддiлу перспективного розвитку та впровадження нової технiки та технологiй ВАТ «Запорiжжяобленерго», директора з iнвестицiйної полiтики ПАТ «Миколаївобленерго». Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної Прущак Олександр Васильович
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ПАТ "Миколаївобленерго".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.12.2015 не визначено
9)Опис Забезпечення ведення бухгалтерського облiку та облiкової полiтики. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством та отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадi заступника головного бухгалтера ПАТ "Миколаївобленерго". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Голова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Лепявко Iрина Миколаївна
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 33
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9)Опис Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 33 роки. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадах начальника вiддiлу, заступника начальника Управлiння-начальника вiддiлу Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Сачiвко Андрiй Iванович
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1964
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 32
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник Управлiння Фонду державного майна України.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9)Опис Повноваження та обов'язки Заступника Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 32 роки. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi начальника Управлiння, заступника директора Департаменту Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Павлюк Наталiя Василiвна
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1960
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 39
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9)Опис Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадах начальника вiддiлу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi, головного спецiалiста Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Холоднова Iрина Петрiвна
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний спецiалiст Фонду державного майна України.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi головного спецiалiста, заступника начальника вiддiлу Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Вiзiр Олександр Сергiйович
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1987
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України.
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 8 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадах юрисконсульта ТОВ "Смарткарти та системи", юрисконсульта ТОВ "Акцепт Логистик Груп", юрисконсульта ТОВ "Градбуд-1", помiчника-консультанта народного депутата України, заступника начальника управлiння - начальника вiддiлу Київської мiської ради, заступника начальника вiддiлу, заступника директора Департаменту - начальника Управлiння Фонду державного майна України. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти"
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Токарська Олена Вячеславiвна
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1969
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу монiторингу та органiзацiї енергозбутової роботи ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi директора департаменту енергозбутової полiтики ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти"
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Онищук Олександр Адамович
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 23
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний фахiвець економiчного департаменту ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна".
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.04.2017 до наступних рiчних зборiв Товариства
9)Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та договором з Членом Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр рiчної винагороди визначається i затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до договору з Членом Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi директора фiнансового Українсько-iталiйського спiльного пiдприємства у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Венето", головного фахiвця економiчного департаменту, начальника планово-економiчного вiддiлу ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України, уповноважений представник Селiвьорстова Людмила Юрiївна
3)ідентифікаційний код юридичної особи 00032945
4)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.08.2015 не визначено
5)Опис Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївобленерго" обрано уповноваженого представника Фонду державного майна України Селiвьорстову Людмилу Юрiївну. Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено.

1)Посада Секретар Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Устименко Михайло Володимирович
3)ідентифікаційний код - - -
4)Рік народження** 1960
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 31
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.08.2015 не визначено
9)Опис Повноваження та обов'язки Секретаря Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївобленерго". Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено. Посадова особа не надала згоду на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала на посадi головного державного фiнансового iнспектора, головного державного аудитора Державної фiнансової iнспекцiї в Миколаївськiй областi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
3)ідентифікаційний код юридичної особи - 22048622 -
4)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.05.2015 не визначено
9)Опис Уповноважений представник ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» у Ревiзiйнiй комiсiї Бабак Тамара Володимирiвна. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Миколаївобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр винагороди договором з членом Ревiзiйної комiсiї не визначено.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.


повернутися