Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 16.01.2017 Наглядова рада ПАТ "Миколаївобленерго" 0 1021943 0 Договори оренди земельних дiлянок 17.01.2017 www.energy.mk.ua
Опис:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ПС 35/10 кВ "Кир’якiвка".
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3121-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кир’якiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ПС 35/10 кВ "Бройлерна".
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 22.05.2015 № 2639-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Веснянської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ПС 35/10 кВ "Урожайна".
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 13.10.2015 № 1012-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Нечаянської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 45.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3125-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кривобалкiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 47.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3117-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кривобалкiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 40.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3113-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Комсомольської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 474.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3114-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Петрiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 142.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3123-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 133.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3116-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 112.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3120-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Безводненської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 187.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 31.03.2015 № 1663-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Криничанської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 140.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3118-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 423.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3122-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Безводненської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 36.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 31.03.2015 № 1661-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Петрiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 114.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3115-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Безводненської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 256.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3119-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним. Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 275.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3112-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кривобалкiвської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi. Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї. Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.01.2017 (протокол № 7) надано згоду на укладення договору оренди землi мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Головним управлiнням Держгеокадастра у Миколаївськiй областi для розмiщення та обслуговування ТП 388.
Згiдно з цим договором орендодавець (Головне управлiння Держгеокадастра у Миколаївськiй областi) надає на пiдставi наказу Головного управлiння Держземагенства у Миколаївськiй областi вiд 23.06.2015 № 3124-сг, а орендар (Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго") приймає в строкове платне користування земельну дiлянку iз земель сiльськогосподарського призначення державної власностi в межах територiї Кiровської сiльської ради Миколаївського району Миколаївської областi.
Обчислення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi здiйснюється з урахуванням їх цiльового призначення та коефiцiєнтiв iндексацiї, визначених законодавством, за затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України формами, що заповнюються пiд час укладання або змiни умов договору оренди чи продовження його дiї.
Орендна плата вноситься, згiдно чинного законодавства України, щомiсячно, з розрахунку щомiсяця, як 1/12 (одна дванадцята) вiд розмiру рiчної орендної плати (якщо термiн оренди менше мiсяця, розмiр орендної плати встановлюється пропорцiйно строку користування землею у мiсяцi), протягом 30 днiв мiсяця наступного за звiтним.

2 27.01.2017 Наглядова рада ПАТ "Миколаївобленерго" 0 1021943 0 Договори поруки 31.01.2017 www.energy.mk.ua
Опис:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори поруки.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 27.01.2017 (протокол № 8) надано згоду на укладення договору поруки № 42/435-п мiж ПАТ «Миколаївобленерго», Комунальним пiдприємством «Очакiвводоканал» та Мiським комунальним пiдприємством «Очакiвводоканал».
За даним Договором Поручитель (Мiське комунальне пiдприємство «Очакiвводоканал») поручається перед Кредитором (ПАТ «Миколаївобленерго») за виконання Боржником (Комунальним пiдприємством «Очакiвводоканал»):
- свого обов'язку по оплатi поточного споживання електроенергiї згiдно Договору про постачання електроенергiї № 42/435 вiд 29.12.2015 у порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- зобов'язань Боржника по оплатi заборгованостi рiвними частинами щомiсяця, що виникли згiдно Договору про постачання електроенергiї № 42/435 вiд 29.12.2015 та пiдтвердженi рiшенням Господарського суду Миколаївської областi вiд 15.03.2016 року по справi № 915/174/16, у сумi 346714,67 грн.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори поруки.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 27.01.2017 (протокол № 8) надано згоду на укладення договору поруки № 44/43-п мiж ПАТ «Миколаївобленерго», Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiстобудiвельний загiн № 73» та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Вiкант». За даним Договором Поручитель (Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiрма «Вiкант») поручається перед Кредитором (ПАТ «Миколаївобленерго») за виконання Боржником (Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiстобудiвельний загiн № 73») свого обов'язку по щомiсячнiй оплатi поточного споживання електроенергiї у сумi 25676,00 грн., за перiод сiчень-грудень 2017 згiдно Договору про постачання електроенергiї № 44/43 вiд 03.12.2007 у порядку та на умовах, визначених цим Договором.
3 06.02.2017 Наглядова рада ПАТ "Миколаївобленерго" 0 11021943 0 Кредитнi договори, договори оренди нерухомого майна 07.02.2017 www.energy.mk.ua
Опис:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є кредитнi договори.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 06.02.2017 (протокол № 9) надано згоду на укладення Додаткової угоди вiд 16.01.2017 до Кредитного договору № ОК2016-0373 вiд 27.12.2016 мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та ПАТ "Банк Восток". Цiєю Додатковою угодою до Кредитного договору визначено графiк змiни лiмiту кредитної лiнiї протягом строку дiї договору, внесено змiни до роздiлу договору "Банкiвська таємниця", доповнено роздiл договору "Комiсiї за договором" новим пiдпунктом. Iншi умови Кредитного договору залишаються незмiнними.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого майна.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 06.02.2017 (протокол № 9) надано згоду на укладення Додаткової угоди № 2 до Договору оренди нерухомого майна Товариства № 33255 вiд 01.06.2013, укладеного мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та Державним пiдприємством "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом".
Цiєю Додатковою угодою до Договору оренди нерухомого майна змiнена назви вулицi, на якiй розташоване орендоване примiщення, внесено змiни до Протоколу погодження договiрної цiни, внесено змiни до пунктiв Договору, а саме зазначено, що: 1. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначається шляхом коригування орендної плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцiї за наступний мiсяць. Орiєнтований розмiр орендної плати за весь строк користування нерухомим майном становить 40000,00 грн., у т.ч. ПДВ. 2. Цей договiр набирає чинностi з дати пiдписання його обома Сторонами, скрiплення печатками i дiє по 31.12.2017 включно в частинi наданих послуг, а в частинi фiнансових зобов’язань - до повного їх виконання. Iншi положення Договору, якi не порушенi даною Угодою, залишаються незмiнними.

4 16.02.2017 Наглядова рада ПАТ "Миколаївобленерго" 0 1021943 0 Договори оренди нерухомого майна 20.02.2017 www.energy.mk.ua
Опис:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого майна.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 16.02.2017 (протокол № 10) надано згоду на укладення мiж Товариством та ФОП Заворотнiй С.В. договору оренди частини фойє в будiвлi Новоодеської фiлiї Пiвнiчного округу ПАТ "Миколаївобленерго" по вул. Центральнiй, 2 у м. Нова Одеса Миколаївської областi, з метою встановлення на 1 рiк платiжного термiналу для прийому платежiв за електричну енергiю.
Згiдно з цим договором орендодавець (ПАТ "Миколаївобленерго") передає, а орендар (ФОП Заворотнiй С.В.) приймає в строкове платне користування частину нежитлового примiщення (площею 1 кв.м.) в фойє адмiнiстративної будiвлi фiлiї ПАТ "Миколаївобленерго" Новоодеського району, яке знаходиться за адресою: вул. Центральна, 2, м. Нова Одеса, Новоодеський район, Миколаївська область (надалi - Майно), та перебуває на балансi ПАТ "Миколаївобленерго". Майно передається в оренду з метою встановлення платiжного термiналу для прийому платежiв.
Орендна плата за Договором складається з суми двох показникiв - вартостi користування орендованою площею та вартостi спожитої в розрахунковому мiсяцi електроенергiї, а саме:
- вартiсть користування орендованою площею дорiвнює 146,87 грн. без ПДВ, за базовий мiсяць оренди;
- вартiсть спожитої Орендарем електроенергiї розраховується Орендодавцем щомiсячно, вiдповiдно до тарифiв на постачання електричної енергiї для юридичних осiб у розрахунковому мiсяцi.
Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначається шляхом коригування плати за користування орендованою площею за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцiї за поточний мiсяць з додаванням суми витрат за спожиту електроенергiю.
Орендна плата перераховується Орендарем щомiсячно не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за звiтним, на пiдставi рахунку, шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Орендодавця.
5 13.03.2017 Наглядова рада ПАТ "Миколаївобленерго" 0 1021943 0 Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв 15.03.2017 www.energy.mk.ua
Опис:
Вiдповiдно до п. 17.3.(28) Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» до виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Згiдно п. 20.1. Статуту Товариства правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг кожного з них перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту Товариства незалежно вiд вартостi значними правочинами є: зокрема, договори поруки, договори оренди земельних дiлянок та iншого нерухомого майна, або основних засобiв Товариства, правочини щодо вiдступлення права вимоги та/або зарахування зустрiчних однорiдних вимог.
Згiдно п. 1 Положення про порядок проведення розрахункiв за електричну енергiю, затвердженого Постановою КМ України вiд 19.07.2000 № 1136 (далi - Положення), споживачi, яким електрична енергiя постачається енергопостачальником, що провадить пiдприємницьку дiяльнiсть з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом та купує електричну енергiю в оптового постачальника, зобов'язанi оплачувати її вартiсть виключно коштами шляхом їх перерахування на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання такого енергопостачальника (його структурного пiдроздiлу), вiдкритий в уповноваженому банку.
Вiдповiдно до вимог п. 6 Положення кошти, що надходять за спожиту електричну енергiю на пiдставi визнаної претензiї або за рiшенням господарського суду, зараховуються енергопостачальнику виключно на його поточний рахунок iз спецiальним режимом використання. Кошти, що надходять вiд споживачiв (крiм населення) за споживання електричної енергiї понад договiрну величину за розрахунковий перiод у розмiрi двократної вартостi рiзницi мiж фактично спожитою та договiрною величиною, i кошти, що надходять вiд споживачiв (крiм населення) за перевищення договiрної величини потужностi у розмiрi двократної вартостi рiзницi мiж її найбiльшою величиною, зафiксованою протягом розрахункового перiоду, та договiрною величиною потужностi, зараховуються енергопостачальнику виключно на його поточний рахунок iз спецiальним режимом використання. Кошти, отриманi енергопостачальником у рахунок вiдшкодування завданих йому збиткiв, та суми пенi зараховуються на поточний рахунок енергопостачальника.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 13.03.2017 (протокол № 12) надано згоду виконавчому органу ПАТ «Миколаївобленерго», без отримання на це згоди наглядової ради Товариства, вчиняти такi правочини:
- залiки зустрiчних однорiдних вимог з комунальними пiдприємствами в частинi заборгованостi Товариства за послуги водопостачання та водовiдведення на заборгованiсть комунальних пiдприємств перед Товариством за реактивну електричну енергiю;
- залiки зустрiчних однорiдних вимог в межах одного i того самого контрагента у разi наявностi кiлькох договорiв з ним, за якими iснує як кредиторська, так i дебiторська заборгованiсть, крiм заборгованостi за активну електричну енергiю;
- укладення договорiв поруки з метою здiйснення розрахункiв за активну електричну енергiю, перевищення договiрної величини споживання, перевищення лiмiтiв потужностi одним споживачем за iншого виключно з використанням рахункiв зi спецiальним режимом використання;
- укладення договорiв поруки з метою здiйснення розрахункiв за реактивну електричну енергiю, пеню, iнфляцiйнi витрати, 3 вiдсотки рiчних одним споживачем за iншого на поточний рахунок Товариства;
- укладення договорiв оренди земельних дiлянок державної та комунальної форми власностi пiд енергетичними об’єктами ПАТ «Миколаївобленерго».
6 28.04.2017 Наглядова рада ПАТ "Миколаївобленерго" 0 1125649 0 Договори оренди земельних дiлянок та iншого нерухомого майна, або основних засобiв Товариства; правочини, предметом яких є вiдчуження або набуття земельної дiлянки та iншого нерухомого майна та/або майнових прав на вищезазначенi об’єкти 03.05.2017 www.energy.mk.ua
Опис:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди земельних дiлянок та iншого нерухомого майна, або основних засобiв Товариства.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 28.04.2017 (протокол № 1) надано згоду на укладення Додаткової угоди № 3 до Договору оренди примiщення за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 94, вiд 01.04.2011 мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та ФОП Лелик В.Р.
Згiдно з цiєю Додатковою угодою до Договору сторони домовились продовжити строк дiї договору до 31.12.2017; замiнити стару назву вулицi на нову. Всi iншi положення Договору залишаються незмiнними.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є правочини, предметом яких є вiдчуження або набуття земельної дiлянки та iншого нерухомого майна та/або майнових прав на вищезазначенi об’єкти.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 28.04.2017 (протокол № 1) надано згоду на вiдчуження квартири № 48 в житловому будинку 2 "Б" по вул. 1 Екiпажна (Урицького) у м. Миколаєвi.
Також цим рiшенням обрано оцiнювачем майна Товариства приватне пiдприємство "Форкiс-Н" для оцiнки об’єкта - квартири № 48 в житловому будинку 2 "Б" по вул. 1 Екiпажна (Урицького) у м.Миколаєвi, затверджено умови договору, що укладатиметься з ним.

7 09.06.2017 Наглядова рада ПАТ "Миколаївобленерго" 0 1125649 0 Договори оренди нерухомого майна, або основних засобiв Товариства; договори про проведення взаєморозрахункiв 12.06.2017 www.energy.mk.ua
Опис:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого майна, або основних засобiв Товариства.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 09.06.2017 (протокол № 2) надано згоду на укладення Додаткової угоди № 4 до Договору оренди примiщення за адресою: м.Миколаїв, вул. Громадянська, 40, загальною площею 39 кв.м, вiд 16.02.2011 мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та ФОП Друца Ю.В.
Згiдно з цiєю Додатковою угодою до Договору сторони домовились продовжити строк дiї договору до 31.12.2017 року включно. Всi iншi положення Договору залишаються незмiнними.
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори оренди нерухомого майна, або основних засобiв Товариства.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 09.06.2017 (протокол № 2) надано згоду на укладення Додаткової угоди № 1 до Договору оренди нерухомого майна № 01 вiд 01.07.2013 мiж Товариством та ПрАТ "МТС Україна".
Згiдно з цiєю Додатковою угодою до Договору сторони домовились продовжити строк дiї договору до 30.04.2019 року, у зв'язку з перейменуванням вулицi змiнити назву вулицi в Договорi та в Додатках до нього, доповнити Договiр пунктом щодо суворого дотримання вимог чинного законодавства України та мiжнародних актiв, змiнити суму орендної плати за користування трьома антено-мiсцями на антено-щогловiй спорудi. Всi iншi положення Договору залишаються незмiнними.
Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2017 № 332 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 роцi субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення рiзницi мiж фактичною вартiстю теплової енергiї, послуг з централiзованого опалення, постачання гарячої води, централiзованого водопостачання та водовiдведення, постачання холодної води та водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або iншим пiдприємствам теплопостачання, централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають населенню такi послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи мiсцевого самоврядування" ДП "Енергоринок" розпочато прийом проектiв договорiв про проведення взаєморозрахункiв. Обов’язковою умовою прийняття зазначених проектiв договорiв на опрацювання є надання контрагентами ДП "Енергоринок" завiреної належним чином копiї рiшення Наглядової ради про вчинення вiдповiдного правочину. Правочини щодо проведення взаєморозрахункiв за своєю правовою природою мiстять умови правочинiв щодо переведення боргу та зарахування зустрiчних однорiдних вимог.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 09.06.2017 (протокол № 2) надано згоду Дирекцiї Товариства на укладення договорiв про проведення взаєморозрахункiв, вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2017 № 332, в межах фiнансового плану на 2017 рiк.

8 12.07.2017 Наглядова рада ПАТ "Миколаївобленерго" 0 1125649 0 Кредитнi договори 14.07.2017 www.energy.mk.ua
Опис:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є кредитнi договори.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 12.07.2017 (протокол № 3) надано згоду на укладення Додаткової угоди вiд 16.06.2017 до Кредитного договору № ОК2016-0373 вiд 27.12.2016 мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та ПАТ "Банк Восток".
Цiєю Додатковою угодою до Кредитного договору змiнено процентну ставку за користування Кредитом, викладено у новiй редакцiї зобов'язання Позичальника щодо надання Банку фiнансової звiтностi, доповнено роздiл договору "Позичальник зобов'язується" новим пунктом щодо забезпечення проведення переоцiнки заставленого майна. Iншi умови Кредитного договору залишаються незмiнними.

9 19.10.2017 Наглядова рада ПАТ "Миколаївобленерго" 0 1125649 0 Кредитнi договори 20.10.2017 www.energy.mk.ua
Опис:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ "Миколаївобленерго" незалежно вiд вартостi значними правочинами є кредитнi договори.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Миколаївобленерго" вiд 19.10.2017 (протокол № 8) надано згоду на укладення Кредитного договору мiж ПАТ "Миколаївобленерго" та ПАТ "Банк Восток" щодо вiдкриття вiдкличної вiдновлювальної кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень, з цiльовим призначенням - поповнення обiгових коштiв (в тому числi сплата поточної та реструктуризованої заборгованостi перед ДП "Енергоринок", виплата заробiтної плати, сплата податкiв та обов’язкових платежiв до бюджету), термiном кредитування 364 днiв з моменту пiдписання кредитного договору та процентною ставкою за користування кредитними коштами у розмiрi 20% рiчних.
Згiдно з цим Договором Банк (ПАТ "Банк Восток") зобов'язується надати Позичальнику (ПАТ "Миколаївобленерго") грошовi кошти (Кредит) шляхом вiдкриття вiдкличної вiдновлюваної кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом 40 000 000 грн., а Позичальник зобов'язується сплатити за користування Кредитом проценти та повернути Кредит у порядку i в строки, визначенi цим Договором. Лiмiт кредитної лiнiї протягом строку дiї цього Договору змiнюється згiдно з графiком, визначеним Договором.

10 27.12.2017 Наглядова рада ПАТ "Миколаївобленерго" 0 1125649 0 Договори поруки 28.12.2017 www.energy.mk.ua
Опис:
Вiдповiдно до п. 20.1.1. Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» незалежно вiд вартостi значними правочинами є договори поруки.
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» вiд 27.12.2017 (протокол № 10) надано згоду на укладення договору поруки мiж ПАТ «Миколаївобленерго», Мостiвською сiльською радою та Мостiвським комунальним пiдприємством «Сiльськомунгосп» Доманiвського району Миколаївської областi за виконання обов’язку по оплатi виконаних робiт згiдно Договорiв № 34 вiд 21.03.2017, № 31 вiд 20.03.2017, № 14 вiд 28.02.2017.
За даним Договором Поручитель (Мостiвське комунальне пiдприємство «Сiльськомунгосп» Доманiвського району Миколаївської областi) поручається перед Кредитором (ПАТ «Миколаївобленерго») за виконання Боржником (Мостiвська сiльська рада) свого обов'язку по оплатi виконаних робiт згiдно Договорiв № 34 вiд 21.03.2017, № 31 вiд 20.03.2017, № 14 вiд 28.02.2017.

повернутися