Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.04.2017
Кворум зборів** 98.88656530
Опис Загальними зборами акцiонерiв розглядався наступний перелiк питань (порядок денний): 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства. 2.Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних загальних зборiв Товариства. 3.Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4.Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 8.Встановлення чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 2017 – 2018 роки. 9.Створення фонду технiчного переоснащення Товариства. 10.Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог законодавства, вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 12.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 14.Звiт уповноваженого (вiдповiдального за реалiзацiю антикорупцiйної програми) про реалiзацiю Антикорупцiйної програми Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного Зборiв не надходили, у зв'язку з чим змiни до порядку денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного. Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк, звiт Наглядової ради за 2016 рiк, рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, звiт уповноваженого (вiдповiдального за реалiзацiю антикорупцiйної програми) про реалiзацiю Антикорупцiйної програми Товариства взятi до вiдома. Рiшення щодо звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї не прийнято. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк, Положення про принципи формування Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» затвердженi. Чiткi цiлi дiяльностi Товариства на 2017 - 2018 роки встановлено. Прийнято рiшення створити фонд технiчного переоснащення Товариства, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Прийнято рiшення про розподiл прибутку, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi, та виплату дивiдендiв. Обрано новий склад Наглядової ради Товариства та затверджено умови цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.10.2017
Кворум зборів** 28.51885236
Опис Проведення позачергових Загальних зборiв iнiцiйовано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства. Позачерговi Загальнi збори ПАТ "Миколаївобленерго", призначенi на 05.10.2017, не вiдбулись у зв’язку з вiдсутнiстю кворуму.

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.


повернутися