Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

40000

X

X

у тому числі:

 

Короткостроковi кредити банкiв

02.11.2017

40000

20

01.11.2018

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

15176

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

636497

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

691673

X

X

Опис:

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 15176 тис. грн. Iншi зобов'язання та забезпечення становлять 636497 тис. грн., в т.ч. iншi довгостроковi зобов'язання - 222203 тис. грн., поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 42931 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 235793 тис. грн. та iн.


повернутися